ทัวร์ไทย┃ทีลอซู 3 วัน 2 คืน โดย NOKAIR

ถ้ำตะโค๊ะบิ ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวอุ้มผาง บริเวณตลาดอุ้มผาง

ตลาดริมเมย เป็นสถานที่ติดต่อค้าขายระหว่างไทย-พม่า โดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นเขตแดน

ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอกและดอกเสี้ยว ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า พร้อมกับโอโซนที่บริสุทธิ์