Smart ทัวร์ไต้หวัน I Taiwan Inside Taipei – Sunmoon Lake + Onsen 5D 4N SMTW5DTITSLO

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

 ชมบรรยากาศของตึกโบราณและทิวทัศน์ ณ ย่านตั้นสุ่ย

 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเทียนหยวนและวัดหลงซาน

 ช้อปปิ้งแหล่งชื่อดัง ซีเหมินติง, เฝิงเจี่ย, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต