แพ็กเกจในประเทศ┃ล่องเรือ 5 เมือง ไหว้พระ 5 วัด

ราคา 999 บาท/ท่าน เท่านั้น!

ออกเดินทางทุกๆวันอาทิตย์  เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 – 28 มีนาคม 2564

หมายเหตุ: อัตราค่าบัตรท่องเที่ยวตามข้างต้นนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว รวมค่ามัคคุเทศก์ประกันการเดินทาง และน้ำดื่ม แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ท่องเที่ยว (กรณีต่างชาติ)  และไม่รวมค่าอาหารกลางวัน **(อาหารกลางวัน มัคคุเทศก์จะนำให้เลือกทานได้อิสระที่วัดศาลเจ้า)