ทัวร์พม่า┃MYANMAR IN SPIRIT 5 DAYS MM12ISR5D

 สักการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

พระธาตุมุเตา

พระมหาเจดีย์ชเวสิกอง

พระธาตุอินทร์แขวน

วัดพระมหามุนี

 ทะเลเจดีย์ 4,000 องค์ เอกลักษณ์แห่งเมืองพุกาม

 พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังแห่งสุดท้ายของพม่า

ขอพร เทพทันใจ ให้สมหวังดังใจปรารถนา