ทัวร์พม่า┃BLESSING MYANMAR 3 DAYS MM12BS3D

 สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ที่ศักดิสิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพม่า

 สักการะ พระเกศาธาตุ บนยอดเขาสูงที่ พระธาตุอินทร์แขวน

 พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ พระธาตุที่สูงที่สุดของพม่า 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุด

 สักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ

 พระราชวังบุเรงนอง ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมือง หงสาวดี