Smart ทัวร์จีน I คุนหมิง – ต้าหลี่ – ลีเจี่ยง – แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน BY สายการบินไทย (TG)

 ภูเขาหิมะมังกรหยก เทือกเขาสูงศักดิ์สิทธิ์ ที่มีลักษณะดุจดั่งมังกร

ชมโชว์ลี่สุ่ยจินซา พบกับความอลังการของโชว์ สะท้อนวิถีชีวิตชนเผ่า

เมืองโบราณลี่เจียง เมืองเก่าอายุกว่า 800 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นมรดกโลก

ชมโชว์ลี่สุ่ยจินซา พบกับความอลังการของโชว์ สะท้อนวิถีชีวิตชนเผ่า

ช้อปปิ้งที่ซุ้มม้าทองไก่หยก ซุ้มประตูสัญลักษณ์ของเมืองคุนหมิง