Smart ทัวร์ไต้หวัน I TAIPEI – KAOHSIUNG 6 วัน 5 คืน By สายการบินไทย

อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน

วัดฝอกวงซาน อนุสรณ์พระพุทธเจ้า ชื่อเสียงระดับโลก

สวนดอกไม้จงเช่อ ถ่ายรูปสวยๆกับดอกไม้นานาพรรณ

ช้อปปิ้งตลาดดัง ซีเหมินติง, เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต และซินเจวี๋ยเจียง

 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น  หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา

 ตึกไทเป 101, สวนดอกไม้จงเช่อ, สถานี FORMOSA BOULEVARD และเจดีย์มังกรเสือ

ช้อปปิ้งจุใจ! ซีเหมินติง, เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต, E-DA WORLD Outlet Mall และซินเจวี๋ยเจียง