Smart ทัวร์ไต้หวัน I SUNMOONLAKE ALISHAN YEHLIU 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)

 เที่ยวอุทยานดังของไต้หวัน!อุทยานอาลีซาน/อุทยานเย่หลิ่ว

 ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

 ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง !! เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต + เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต + ซีเหมินติง

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน + ศาลพระถังซัมจั๋ง

 ไหว้พระขอพร วัดหลงซาน และวัดเหวินอู่