Smart ทัวร์ไต้หวัน I Alishan Cingjing Farm 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ฟาร์มเลี้ยงแกะบนภูเขาสูงที่รายล้อมไปด้วยเมฆหมอก

นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่าวัฒนธรรม พร้อมกับชมทัศนียภาพอันแสนสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

 ช้อปปิ้ง 3 แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,ซีเหมินติง