ทัวร์ไต้หวัน Newyear┃Three National Park+Onsen 6D 5N TWNYTNPOS

S.B.A ATTRACTION

 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน

 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานผาหินอ่อนแห่งเดียวของไต้หวัน ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ

 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ริมขอบทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย  

 หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านชาวเขาและสวนสนุก วิวทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

 พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าอันยิ่งใหญ่ของชาติ  

 วัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้าขงจื๊อ และเทพเจ้ากวนอู

 ไทเป101 อาคารที่เคยสูงที่สุดในโลก  

 ช้อปปิ้งจุใจ! เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง