ทัวร์ไต้หวัน Newyear┃Three National Park 6D 5N TWNYTNP

S.B.A ATTRACTION

 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน  

 นั่งรถไฟความเร็วสูง กว่า 300 กม./ชม.   

 อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ อุทยานผาหินอ่อนแห่งเดียวของไต้หวัน ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือ

 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ริมขอบทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน  

 วัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้าขงจื๊อ และเทพเจ้ากวนอู  

 วัดหลงซาน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป

 ไทเป101 อาคารที่เคยสูงที่สุดในโลก  

 ช้อปปิ้งจุใจ! Gloria Outlet, เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซีเหมินติง