ทัวร์ไต้หวัน Newyear┃Classic 6D 5N TWCSDOC

S.B.A ATTRACTION

 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน

 ไทเป101 อาคารที่เคยสูงที่สุดในโลก

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ริมขอบทะเลที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

เจดีย์มังกรเสือ สัญลักษณ์แรกๆของเมืองเกาสง 

สวนดอกไม้จงเช่อ หมุนเวียนออกมาให้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาล

วัดเหวินอู่ ขอพรเทพเจ้าขงจื๊อ และเทพเจ้ากวนอู 

วัดฝอกวงซาน อนุสรณ์พระพุทธเจ้า ชื่อเสียงระดับโลก

 ช้อปปิ้งจุใจ! E-DA World Outlet Mall, เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซินเจวี๋เจียง และซีเหมินติง