ทัวร์ไต้หวัน┃Taiwan Romantic Route 5D 4N TWRTRNOVDEC

S.B.A ATTRACTION

 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน  

 วัดฝอกวงซาน อนุสรณ์พระพุทธเจ้า ชื่อเสียงระดับโลก

 ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) สัญลักษณ์ที่ๆแรกของเกาสง

 ป้อมฉือขั่นโหลว ป้อมประวัติศาตร์แห่งเมืองไถหนาน 

 ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก

 สวนดอกไม้จงเช่อ ดอกไม้สวยๆหมุนเวียนออกไม่ซ้ำฤดูกาล