ทัวร์จีน┃เจิ้งโจว วัดเส้าหลิน ซีอาน ทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ 6วัน 4คืน CN005A

 เมืองซีอาน เป็นเมืองเอกของมณฑลฉ่านซี เป็นหนึ่งเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีต

 กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ที่คนจีนนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก

 วัดพระถ้ำหลงเหมิน พระแกะสลักบนหินแกรนนิตยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร

 กำแพงเมืองโบราณซีอาน รอบล้อมทั้งสี่ทิศของเมือง สภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แทบจะไม่มีให้เห็นในเมืองจีน

 เจดีย์ห่านป่าใหญ่ วัดที่พระถังซำจั๋ง เป็นเจ้าอาวาส และใช้แปลพระไตรปิฎก

วัดเส้าหลิน  ศูนย์ฝึกศิลปะการป้องกันตัวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

โชว์กังฟูเส้าหลิน ศิลปะการต่อสู้ ที่มีความอ่อนช้อย

  โชว์ราชวงศ์ถัง แสง-สี-เสียงตระการตา ย้อนอดีตอันรุ่งเรือง 

พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

 สุดยอด! เกี้ยวซีอาน, เป็ดย่างเลิศรส, สุกี้มองโกลเลื่องชื่อ

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
12 มิ.ย. 6217 มิ.ย. 6230,900฿Download PDF
26 มิ.ย. 621 ก.ค. 6230,900฿Download PDF

ซานเหมินเสีย – เมืองซีอาน – กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ – ร้านผ้าไหม – จัตุรัสหอกลองหอระฆัง – โชว์ราชวงศ์ถัง  (B/L/D)  ​

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เจิ้งโจว  (-/-/- )
14:00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
16:55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว โดย สายการบินไทยสมายล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE 680
22:30 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
เมืองเจิ้งโจว เมืองเอกมณฑลเหอหนาน มีพื้นที่ 7,446.2 ตร.กม. คือหนึ่งในเมืองแห่งอุตสาหกรรมหลักของจีนตั้งแต่พ.ศ. 2492 อุตสาหกรรมหลักของเมืองคือสิ่งทอ ผลิตผลอื่นๆของเมืองได้แก่ รถแทรกเตอร์, หัวรถจักร, บุหรี่, ปุ๋ย, เนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธี, เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์ไฟฟ้า
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Zhengzhou Zhongzhou International Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เจิ้งโจว – เมืองเติ้งเฟิง – วัดเส้าหลิน (ป่าเจดีย์, โชว์กังฟูเส้าหลิน, รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองลั่วหยาง – สุสานกวนอู  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเติ้งเฟิง มณฑลเหอหนาน ในสมัยโบราณเรียกว่า เมืองหยางเฉิง ตั้งอยู่เชิงภูเขาซง ซึ่งเป็นเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันศาสนาและวัดต่างๆ เช่นวัดลัทธิเต๋าหยางวัดพุทธวัดเส้าหลินและสถาบันขงจื้อ Songyang (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
นำท่านนมัสการ วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) ตั้งอยู่บนเทือกเขาซงซาน ณ อำเภอเติง โดย “พระโพธิธรรม” (พระตั๊กม้อ) ชาวชมพูทวีป ซึ่งเป็นผู้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศจีน และเริ่มปฏิบัติธรรมนิกายเซนเป็นองค์แรกในปีค.ศ. 527 จึงถือเป็นประธานพุทธสมาคมองค์ที่ 1 วัดเส้นหลินก็ได้ถือเป็นอารามแรกของนิกายเซน นมัสการพระพุทธเจ้าสามสมัย อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต ส่วนหนึ่งภายในวัดเส้าหลิน มีศูนย์ฝึกศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” จากนั้นนำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสองค์สำคัญจากราชวงศ์ถัง และตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนกว่า 200 องค์ และรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสที่จะศึกษาและชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ แล้วนำท่านชม กังฟูเส้าหลิน ศิลปะการต่อสู้ ที่มีความอ่อนช้อย และความแข็งแกร่งควบคู่กัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลั่วหยาง เคยเป็นราชธานีสมัย จักรพรรดินี “บูเช็กเทียน” ในสมัยที่พระนางประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง ได้พระราชทานนามว่า “นครเสินตู” เทพนคร (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)

จากนั้นนำท่านสู่ สุสานกวนอู (สุสานกวนหลิน) สถานที่กล่าวขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกลียดแค้นกัน ซุนกวนได้นำศีรษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ แต่โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นำศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกียรติ บริเวณรอบของสุสานปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน มีชื่อว่า “กวนหลิน” กวนอูเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเคารพบูชาและศรัทธาเลื่อมใสเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อได้รับสมญานามเป็น มหาเทพกวนอูผู้ยิ่งใหญ่

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Zhongzhou International Hotel-Luoyang (4*)  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ลั่วหยาง – วัดพระถ้ำหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองซานเหมินเสีย  (B/L/D)   
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ วัดพระถ้ำหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งเป็นวัดที่ พระเจ้าเสี้ยวเหวินตี้ ในราชวงศ์เป่ยเว่ย ซึ่งเป็นชนเผ่าชาวทอปา ได้ย้ายราชธานีมาตั้งที่เมืองลั่วหยาง เมื่อปีค.ศ 493 จากนั้นได้สร้างวัดพระถ้ำโดยการแกะสลักบนหินแกรนนิต ยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร ริมแม่น้ำอี๋เจียง และมีการสร้างเพิ่มเติมมาตลอดจนราชวงศ์ซีเว่ย ,เป่ยฉี, สุย, ถัง และซ่ง กว่า 400 ปี รวม 2,000 กว่าถ้ำรูปพระแสนกว่าองค์ บทกวี บทนิยม 3,200 บท ปัจจุบันทางยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปีค.ศ. 2000 นำท่านชม วัดถ้ำเฟิ่งเทียน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในถ้ำหลงเหมิน โบราณวัตถุนี้มีพระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผลงานชิ้นเอกเลิศล้ำที่สุด พระประธานสูง 17 เมตร สลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และเหล่าทวยเทพ ที่สวยงามวิจิตตระการตานับเป็นเสน่ห์ของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังที่หาชมได้ยาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
เดินทางสู่ เมืองซานเหมินเสีย เมืองระหว่างทางไปเมืองซีอาน เพื่อลดเวลาเดินทางในวันรุ่งขึ้น (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Zijingong International Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ซานเหมินเสีย – เมืองซีอาน – กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ – ร้านผ้าไหม – จัตุรัสหอกลองหอระฆัง – โชว์ราชวงศ์ถัง  (B/L/D)  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีอาน ซึ่งตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำฮวงโหริมแม่น้ำป้าสุ่ยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เดิมชื่อ “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงโบราณ 1 ใน 7 ของจีน อดีตนับตั้งแต่โจว, ฉิน, ฮั่น, สุย และถัง เคยเป็นเมืองหลวงมาติดต่อกันกว่าพันปี ของ 13 ราชวงศ์ ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของมณฑลส่านซี อีกทั้งยังเป็นเมืองอุสาหกรรม, การคมนาคม, การเมืองที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมาทั้งอดีตและปัจจุบัน มากว่า 2,000 ปี (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออก-กองทัพปีกซ้าย เฝ้าสุสานฉินซีฮ่องเต้ โดยใช้แรงงานในการก่อสร้างถึงสี่แสนคน และใช้เวลาสร้างนานถึง 30 กว่าปี ในปีค.ศ. 1974 ชาวนาผู้หนึ่งได้ขุดพบ ระหว่างการขุดบ่อน้ำเพื่อทำเกษตรกรรม จากนั้นจึงแจ้งทางการ และขุดค้นพบหลุมที่ 1 จำนวนกว่า 7,400 ตัว หลุมที่ 3 จำนวน 300 ตัว ซึ่งเป็นกองบัญชาการ และหลุมที่ 2 อีกหลายพันตัว ซึ่งเป็นทัพทหารม้า ทหารราบ ผสมกัน ทั้งยังสร้างตู้กระจก เพื่อโชว์ทหารม้าศึก รถม้าและอุปกรณ์ รวมทั้งชิ้นส่วนของธนูและหน้าไม้ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด ที่นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปีค.ศ. 1987 ส่วนสุสานของฉินซีฮ่องเต้จริงๆ ที่คาดว่าน่าจะเป็นของท่านแน่นอนยังไม่เปิดให้เข้าชม

นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน

จากนั้นให้ท่านชม จัตุรัสหอกลอง และหอระฆัง ซึ่งบริเวณนี้ยังเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวเมืองซีอาน และบริเวณใกล้ๆ กันนั้นยังเป็นที่ตั้งของตลาดมุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนจากที่อื่นใดเลยก็ได้

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง (Tang Dynasty Dance Show) อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึง ชีวิตความเป็นอยู่ อารยธรรม การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศ และความเจริญสมัยราชวงศ์ถัง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  TITAN CENTRAL PARK HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ซีอาน – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – เจดีย์ห่านป่าใหญ่ – ร้านหยก – เจิ้งโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง) – สนามบินเจิ้งโจว – สนามบินสุวรรณภูมิ  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองโบราณซีอาน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงล้อมรอบตัวเมืองยาว 13 กิโลเมตร ฐานกว้าง 15 เมตร สูง 12 เมตร สันกำแพงกว้าง 12 เมตร ซึ่ล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ถือเป็นกำแพงเมืองยุคโบราณที่คงความสมบูรณ์แบบ ได้มากเป็นอันดับต้นๆของโลก

นำท่านเที่ยวชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ หรือ เจดีย์ต้าเอี้ยนถ่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกำแพงเมืองซีอาน เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาในราชวงศ์ถัง บริเวณเดียวกันมี เจดีย์เจ็ดชั้นแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ วัดต้าฉือเอินซื่อ (วัดมหาเมตตา) และเป็นสถานที่แปลพระไตรปิฎก ซึ่งพระถังซำจั๋งได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย(ชมภูทวีป)  องค์เจดีย์และวัด พระเจ้าถังเกาจง-หลี่จื่อ สร้างเพื่อตอบแทนบุญคุณพระมาดา “ราชินีเหวินเต๋อ” ในปีค.ศ. 648

กลางวัน ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเลือกซื้อหยกชั้นดี จาก ร้านค้าหยก สำหรับชาวจีนแล้วนั้น หยก ถือเป็นอัญมณีที่มีค่ามหาศาล ไม่แพ้ เพชร หรือ ทองคำ ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

ออกเดินจาก เมืองซีอาน ไป เมืองเจิ้งโจว โดย รถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G 666 (16.00-18.12 น.)ซึ่งรถไฟความเร็วสูงของจีนสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจว
23:30 น นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสไมล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE 681
วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ  (-/-/-) 
 02:40 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ !

Additional Information

month

06-มิถุนายน