ทัวร์จีน┃เจิ้งโจว วัดเส้าหลิน ลั่วหยาง ซีอาน ทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ 7วัน 5คืน

 เมืองซีอาน เป็นเมืองเอกของมณฑลฉ่านซี เป็นหนึ่งเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์จีน ในอดีต

 กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ที่คนจีนนับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ 8 ของโลก

 วัดพระถ้ำหลงเหมิน พระแกะสลักบนหินแกรนนิตยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร

วัดเส้าหลิน  ศูนย์ฝึกศิลปะการป้องกันตัวที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก

ศาลเปาบุ้นจิ้น ขุนนางที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องผดุงไว้ซึ่งความยุติธรรม

 ชมโชว์ราชวงศ์ถัง แสง สี เสียง สวยงามวิจิตอลังการ

 โชว์กังฟูเส้าหลิน ศิลปะการต่อสู้ ที่มีความอ่อนช้อย และ
ความแข็งแกร่งควบคู่กัน

 จัตุรัสหอกลอง หอระฆัง และจัตุรัส 27 ช้อปปิ้งกันให้สุดมันส์ กับแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดของเมือง

พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว

 สุดยอด! เกี้ยวซีอาน, เป็ดย่าง, สุกี้มองโกลเลื่องชื่อ

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ – เจิ้งโจว  (-/-/-)                                              
15.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ E สายการบินไทยสมายล์ (WE) โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
18.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว โดย สายการบินไทยสมายล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE 680
23.10 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจิ้งโจว ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วเมืองเจิ้งโจว เมืองหลวงมณฑลเหอหนาน มีพื้นที่ 7,446.2 ตร. กม. เจิ้งโจว คือหนึ่งในเมืองแห่งอุตสาหกรรมหลักในจีนตั้งแต่ พ.ศ. 2492 อุตสาหกรรมหลักของเมืองคือสิ่งทอ ผลิตผลอื่นๆของเมืองได้แก่ รถแทรกเตอร์, หัวรถจักร, บุหรี่, ปุ๋ย, เนื้อสัตว์ที่ผ่านกรรมวิธี เครื่องจักรกลทางการเกษตร และอุปกรณ์ไฟฟ้า
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Zhongzhou International HotelZhengzhou (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เจิ้งโจว – เมืองเจียวจั๊ว – อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน – เมืองซินหมี่ (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองเจียวจั๊ว (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนานจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน มีพื้นที่ประมาณ 190 ตารางกิโลเมตร ซึ่งที่นี่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างงดงาม ปานประหนึ่งอุทยานแห่งสรวงสวรรค์ ธารน้ำใสอยู่เบื้องล่าง ป่าไม้เขียวขจีล้อมรอบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ให้ท่านได้เดินเลาะเลียบชมความงดงามสดชื่นรื่นรมย์กับสายน้ำใสสะอาด ยามตกกระทบโขดหินและในบางครั้งอาจได้เห็นแสงสีรุ้งทอพาดโค้งผ่านในช่วงกลางวัน สำหรับช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว บรรดาต้นไม้ต่างๆ ภายในอุทยานก็พากันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็น เหลือง ส้ม แดง แต่งแต้มไปทั่วทั้งอุทยาน จนทำให้ได้รับการขนานนามว่า จิ่วไจ้โกวน้อย อีกด้วย
เมืองซินหมี่ เป็นเมืองที่เลื่องชื่อแห่งขุมทรัพย์เหมืองแร่ ซึ่งใกล้วัดเส้าหลิน (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Cheered Hotel (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ซินหมี่ – เมืองเติ้งเฟิง – วัดเส้าหลิน (ป่าเจดีย์ / โชว์กังฟูเส้าหลิน / รวมรถแบตเตอรี่) – เมืองลั่วหยาง– เทศกาลดอกโบตั๋น – ถนนโบราณหมิงชิง  (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองเติ้งเฟิง มณฑลเหอหนาน ในสมัยโบราณเรียกว่า เมืองหยางเฉิง ตั้งอยู่เชิงภูเขาซง ซึ่งเป็นเทือกเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีน เป็นเมืองศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันศาสนาและวัดต่างๆ เช่นวัดลัทธิเต๋าหยางวัดพุทธวัดเส้าหลินและสถาบันขงจื้อ Songyang (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
วัดเส้าหลิน (รวมรถแบตเตอรี่) ตั้งอยู่บนเทือกเขาซงซาน ณ อำเภอเติง โดย“พระโพธิธรรม”(พระตั๊กม้อ) ชาวชมพูทวีป ซึ่งเป็นผู้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศจีน และเริ่มปฏิบัติธรรมนิกายเซนเป็นองค์แรกในปีค.ศ. 527 จึงถือเป็นประธานพุทธสมาคมองค์ที่ 1 วัดเส้นหลินก็ได้ถือเป็นอารามแรกของนิกายเซน นมัสการพระพุทธเจ้าสามสมัย อดีต, ปัจจุบัน และอนาคต ส่วนหนึ่งภายในวัดเส้าหลิน มีศูนย์ฝึกศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” จากนั้นนำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสองค์สำคัญจากราชวงศ์ถัง และตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนกว่า 200 องค์ และรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสที่จะศึกษาและชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ แล้วนำท่านชม กังฟูเส้าหลิน ศิลปะการต่อสู้ ที่มีความอ่อนช้อย และความแข็งแกร่งควบคู่กัน
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเดินทางสู่  เมืองลั่วหยาง เคยเป็นราชธานีสมัย จักรพรรดินี “บูเช็กเทียน” ในสมัยที่พระนางประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง ได้พระราชทานนามว่า “นครเสินตู” เทพนคร
เทศกาลดอกโบตั๋น แห่งเมืองลั่วหยาง ซึ่งเป็นเทศกาลใหญ่ประจำปีช่วงต้นเดือนเมษายน–ต้นเดือนพฤษภาคม ของทุกปี นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการชมสวน และดอกไม้จากทั่วโลกต่างเฝ้ารอเวลาที่จะได้ไป สัมผัสความงดงามของดอกโบตั๋น ดอกเล็ก ดอกน้อยหลากสีสันสวยงาม ทั้งชมพู,แดง, ขาว,บานเย็น เหลือง และม่วง ที่บานสะพรั่งตามสวนต่างๆทั่วเมืองลั่วหยาง ….. อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายภาพดอกโบตั๋น
ถนนโบราณหมิงชิง ถนนสายประวัติศาสตร์ของชาวลั่วหยาง ทั้งสองข้างทางจะลายรอบไปด้วยบ้านเก่าอีกทั้งร้านขายสินค้าของฝาก-ที่ระลึก และอาหารท้องถิ่นให้ท่านได้เลือกชิมอย่างจุใจ
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Vanlee ZS (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ลั่วหยาง – วัดพระถ้ำหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) – ศาลเจ้ากวนอู – เมืองหลิงเป่า (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ วัดพระถ้ำหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งเป็นวัดที่ พระเจ้าเสี้ยวเหวินตี้ ในราชวงศ์เป่ยเว่ย ซึ่งเป็นชนเผ่าชาวทอปา ได้ย้ายราชธานีมาตั้งที่เมืองลั่วหยาง เมื่อปี ค.ศ 493 จากนั้นได้สร้างวัดพระถ้ำโดยการแกะสลักบนหินแกรนนิต ยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร ริมแม่น้ำอี๋เจียง และมีการสร้างเพิ่มเติมมาตลอดจนราชวงศ์ ซีเว่ย เป่นฉี สุย ถัง และซ่ง กว่า 400 ปี รวม 2,000 กว่าถ้ำรูปพระแสนกว่าองค์ บทกวี บทนิยม 3,200 บท ปัจจุบันทางยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำท่านชม วัดถ้ำเฟิ่งเทียน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในถ้ำหลงเหมิน โบราณวัตถุนี้มีพระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผลงานชิ้นเอกเลิศล้ำที่สุด พระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และเหล่าทวยเทพ ที่สวยงามวิจิตตระการตานับเป็นเสน่ห์ของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังที่หาชมได้ยาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านสู่ สุสานกวนอู (สุสานกวนหลิน) สถานที่กล่าวขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกลียดแค้นกัน ซุนกวนได้นำศีรษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ  แต่โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นำศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกียรติ บริเวณรอบของสุสานปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน มีชื่อว่า “กวนหลิน” กวนอูเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเคารพบูชาและศรัทธาเลื่อมใสเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อได้รับสมญานามเป็น มหาเทพกวนอูผู้ยิ่งใหญ่
นำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง
เมืองหลิงเป่า เมืองระหว่างทางไปเมืองซีอาน เพื่อความสะดวกในการเดินทางวันรุ่งขึ้น (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Zijingong International Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 หลิงเป่า – เมืองซีอาน – กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) – จัตุรัสหอกลองหอระฆังโชว์ราชวงศ์ถัง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองซีอาน ซึ่งตั้งอยู่แถบลุ่มแม่น้ำฮวงโหริมแม่น้ำป้าสุ่ยทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีน เดิมชื่อ “ฉางอาน” เป็นเมืองหลวงโบราณ 1 ใน 7 ของจีน อดีตนับตั้งแต่โจว, ฉิน, ฮั่น, สุย และถัง เคยเป็นเมืองหลวงมาติดต่อกันกว่าพันปี ของ 13 ราชวงศ์ ปัจจุบันเป็นเมืองเอกของมณฑลส่านซี อีกทั้งยังเป็นเมืองอุสาหกรรม, การคมนาคม, การเมืองที่สำคัญ และเจริญรุ่งเรืองมาทั้งอดีตและปัจจุบัน มากว่า 2,000 ปี (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ (รวมรถแบตเตอรี่) ซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออก-กองทัพปีกซ้าย เฝ้าสุสานฉินซีฮ่องเต้ โดยใช้แรงงานในการก่อสร้างถึงสี่แสนคน และใช้เวลาสร้างนานถึง 30 กว่าปี ในปีค.ศ. 1974 ชาวนาผู้หนึ่งได้ขุดพบ ระหว่างการขุดบ่อน้ำเพื่อทำเกษตรกรรม จากนั้นจึงแจ้งทางการ และขุดค้นพบหลุมที่ 1 จำนวนกว่า 7,400 ตัว หลุมที่ 3 จำนวน 300 ตัว ซึ่งเป็นกองบัญชาการ และหลุมที่ 2 อีกหลายพันตัว ซึ่งเป็นทัพทหารม้า ทหารราบ ผสมกัน ทั้งยังสร้างตู้กระจก เพื่อโชว์ทหารม้าศึก รถม้าและอุปกรณ์ รวมทั้งชิ้นส่วนของธนูและหน้าไม้ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด ที่นี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปีค.ศ. 1987 ส่วนสุสานของฉินซีฮ่องเต้จริงๆ ที่คาดว่าน่าจะเป็นของท่านแน่นอนยังไม่เปิดให้เข้าชม
จัตุรัสหอกลอง และหอระฆัง ซึ่งบริเวณนี้ยังเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวเมืองซีอาน และบริเวณใกล้ๆ กันนั้นยังเป็นที่ตั้งของตลาดมุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนจากที่อื่นใดเลยก็ได้
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
โชว์ราชวงศ์ถัง (Tang Dynasty Dance Show) อันตระการตา ชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึง ชีวิตความเป็นอยู่ อารยธรรม การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศ และความเจริญสมัยราชวงศ์ถัง
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TITAN CENTRAL PARK HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 ซีอาน – เจดีย์ห่านป่าเล็ก (พิพิธภัณฑ์ซีอาน) – กำแพงเมืองโบราณซีอาน – เจิ้งโจว (โดยรถไฟความเร็วสูง) – สนามบินเจิ้งโจว  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
เจดีย์ห่านป่าเล็ก เป็นเจดีย์เหลี่ยม 13 ชั้น โครงสร้างไม้ก่ออิฐ สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง เคยเกิดรอยร้าวจากแผ่นดินไหวถึงสามครั้ง แต่ในที่สุดรอยร้าวก็จากหายไปราวปฎิหารย์ทั้งสามครั้ง ปัจจุบันเจดีย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก ยูเนสโก้ อีกทั้งเป็นแลนด์มาร์คคู่ของนครซีอาน ภายในบริเวณชม พิพิธภัณฑ์ ซีอาน พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่บอกเล่าเรื่องราวของนครเมืองหลวงเก่า ของ 13 ราชวงศ์ รวบรวมโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบจาก สุสานโบราณและของเก่าจากพื้นที่ต่างๆ รอบฉางอานนับแสนชิ้น
กำแพงเมืองโบราณซีอาน ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงล้อมรอบตัวเมืองยาว 13 กิโลเมตร ฐานกว้าง 15 เมตร สูง 12 เมตร สันกำแพงกว้าง 12 เมตร ซึ่ล้อมรอบทั้งสี่ทิศ ถือเป็นกำแพงเมืองยุคโบราณที่คงความสมบูรณ์แบบ ได้มากเป็นอันดับต้นๆของโลก
กลางวัน ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูงจาก เมืองซีอานเมืองเจิ้งโจว (ขบวนG1883 13.38-15.28 น.)
ซึ่งรถไฟความเร็วสูงของจีนสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูง 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง
จากนั้นนำท่านชมร้านสินค้า ร้านใยไผ่ เป็นการนำใยไม้ไผ่มาแปรรูปเป็นสินค้านานาชนิด อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าขนหนู เป็นต้น จากนั้นนำท่านสู่ร้านผ้าไหมให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมจีน สินค้าพื้นบ้านคุณภาพดีแล้วนำท่านช้อปปิ้งที่ จัตุรัส 27 เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองเจิ้งโจว ศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่มีสินค้ามากมาย เชิญให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกสำหรับคนทางบ้านตามอัธยาศัย
เย็น บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซินเจิ้ง เมืองเจิ้งโจว
วันที่ 7 สนามบินเจิ้งโจว – สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
00.10 น. นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสไมล์ (WE) เที่ยวบินที่ WE 681
03.20 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ !