ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน MMBU2

 สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจย์ดีคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า คนเกิดปีม้า พระธาตุประจำปีเกิด คนเกิดปีม้า  เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็น 1 ใน มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

สักการะ พระหยกขาว พระพุทธรูปที่ทำมาจากหยกขนาดใหญ่

 ขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าอธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนาทันใจ

สักการะ พระนอนตาหวาน

 ช้อปปิ้ง ตลาดสก็อต ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด

 พัก GREEN HILL HOTEL

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
6 เม.ย. 627 เม.ย. 6212,800฿Download PDF
13 เม.ย. 6214 เม.ย. 6212,800฿Download PDF
14 เม.ย. 6215 เม.ย. 6212,800฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – วัดงาทัตจี – วัดพระเขี้ยวแก้ว – วัดพระหยกขาว – เจดีย์กาบาเอ –
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ( -/L/D)
07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 สายการบิน เมียนมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (UB) เคาท์เตอร์ K เจ้าหน้าที่ S.B.A.MYANMAR คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.40 น. เดินทางสู่กรุงย่างกรุง โดยสายการบินเมียนมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UB 020
11.25 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
วัดงาทัตจี สักการะพระพุธรูปองค์ใหญ่ คือหลวงพ่องาทัตจี แปลว่า หลวงพ่อที่สูงเท่าตึก 5 ชั้น เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่แกะสลักจากหินอ่อน ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ เครื่องทรงเป็นโลหะ ส่วนเครื่องประกอบด้านหลังจะเป็นไม้สักแกะสลักทั้งหมด และสลักป็นลวดลายต่างๆ จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยยะตะนะโบง สมัยมัณฑะเลย์
วัดพระเขี้ยวแก้ว นับว่าเป็นอีกวัดที่มีความสำคัญอย่างมากของเมืองย่างกุ้ง พระเขี้ยวแก้วที่นี่ได้มาจากศรีลังกาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบุเรงนอง นับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของย่างกุ้ง ถือเป็นสิ่งมงคลยิ่งสำหรับชาวพุทธที่ในชีวิตจะมีโอกาสซักครั้งที่จะได้มานมัสการพระเขี้ยวเเก้วของพระพุทธองค์ ตัววัดมีรูปทรงแปดเหลี่ยมที่สวยงาม รวมถึงข้างในที่ประดิษฐสถานพระเขี้ยวแก้วก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบพุกาม
วัดพระหยกขาว พระพุทธรูปที่ทำมาจากหยกขนาดใหญ่ ซึ่งชาวพม่าจะเรียกหยกว่าหอนขาว โดยมันมีความสูงกว่า 37 ฟุต เเละมีความกว้าง 24 ฟุต ส่วนน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ 600 ตัน เป็นพระพุทธรูปเเบบประทับนั่ง โดยที่พระหัตถ์ขวาจะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากสิงคโปร์เเละลังกา โดยที่จะมีพระพุทธบาททั้งซ้ายเเละขวาจัดเเสดงอยู่ที่ด้านหลังอีกด้วย โดยจัดทำจากเศษหยกที่เหลือในการจัดสร้างพระพุทธรูป โดยพระพุทธรูปองค์นี้จัดสร้างสมัยนายพลตานฉ่วยเรืองอำนาจ ซึ่งมีการขุดพบหยกขนาดใหญ่ที่รัฐยะไข่ จึงมีการส่งไปเเกะสลักที่เมืองมัณฑะเลย์ก่อนจะนำมาประดิษฐานไว้ที่วัดเเห่งนี้
พระเจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมดห้าด้าน ทุกด้านจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่บนฐานทักษิณ มีพระพุทธรูปหุ้มด้วยทองคำองค์เล็กๆอีก 28 องค์ แทนอดีตสาวกของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 องค์ มีความสูงและเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 34 เมตร สร้างโดยนายอูนุนายกคนแรกของพม่า เพื่อใช้เป็นสถานที่สังคายนาพระไตรปิฎก ในปี พ.ศ.2493-2499 และอุทิศพระเจดีย์องค์นี้เพื่อให้เกิดการสร้างสันติภาพขึ้นในโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก GREEN HILL HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ย่างกุ้ง – พระนอนตาหวาน – เจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ –เทพกระซิบ – สก๊อตมาร์เก็ต – กรุงเทพฯ ( B/ L/ -)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
เข้าสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบารมี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกฐานจำนวนมาก
นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีความแตกต่างจากเจดีย์ทั่วไป คือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง สามารถเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ในผอบทองคำสำหรับกราบไหว้บูชา
ขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมกราบ
ไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้สมปรารถนาทันใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เลือกซือ้ สินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงาม
17.45 น. กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินเมียนมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UB 017
19.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

Additional Information

month

04-เมษายน