ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 4D 3N MM001

 พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจย์ดีคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า คนเกิดปีม้า พระธาตุประจำปีเกิด คนเกิดปีม้า  เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็น 1 ใน มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

 พระธาตุอินทร์แขวน  มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่  พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และตามความเชื่อล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต

 พระราชวังบุเรงนอง ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองหงสาวดี

 ขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าอธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนาทันใจ

สักการะ เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า มีความหมายและเรื่องราวที่โดเด่นมากกว่าพระธาตุอื่นๆ ซึ่งภายในจะบรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

พัก KYAITHIYO HOTEL โรงแรมแห่งนี้อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด

เมนูแนะนำ

 รับประทานอาหาร ภัตตาคารการะเวก บนทะเลสาบหลวง พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์อันงดงามและอ่อนช้อยของชาวพม่า กับบรรยากาศทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
12 เม.ย. 6215 เม.ย. 6225,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง –สิเรียม – เจดีย์กลางน้ำ –  มหาเจดีย์ชเวดากอง – โชว์พื้นเมือง – ย่างกุ้ง (-/L/D)
05.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 4 เคาน์เตอร์(F)
08.50 น. เดินทางสู่กรุงย่างกรุง โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 701
09.40 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เมือง สิเรียม ซึ่งห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ 45 กิโลเมตร เมืองสิเรียมอดีตเคยเป็นเมืองท่าของ โปรตุเกส ในสมัยโบราณตั้งอยู่ริมแม่น้ำย่างกุ้งที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำอิระวดี

เจดีย์กลางน้ำ หรือ ที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระเจดีย์เยเลพญา เจดีย์จะตั้งตระหง่านอยู่บนเกาะกลางน้ำเป็นที่สักการะของชาวสิเรียมบริเวณท่าเทียบเรือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นโบราณสถานของโลกซึ่งมีอายุมากกว่า 2,500 ปี พระมหาเจดีย์แห่งนี้ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง 100 เมตร ภายในประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ด้านนอกนั้นหุ้มแผ่นทองเอาไว้มากกว่า 8,600 แผ่น บนยอดสุดของเจดีย์ประดับด้วย เพชร พลอย ทับทิม บุษราคัม และไพลิน อีกกว่า8,000 เม็ดซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ นมัสการ ณ จุด อธิฐานศักดิ์สิทธิ์ พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร การะเวก บนทะเลสาบหลวง พร้อมชมการแสดงนาฏศิลป์อันงดงาม และอ่อนช้อยของชาวพม่า กับบรรยากาศทิวทัศน์ของมหาเจดีย์ชเวดากอง
เข้าพัก RENO HOTEL หรือเทียบเท่า (กรุณาเตรียมกระเป๋าเล็กสำหรับ 1 คืนเพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน)
วันที่ 2  ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง – พระธาตุอินทร์แขวน   (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เมืองหงสาวดี หงสาวดีตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำพะโค เป็นเมืองหลวงของชาวมอญมาก่อนในอดีตซึ่งสัญลักษณ์ของเมืองนี้คือ หงส์ คู่ ตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบริเวณหงสาวดีเมื่อก่อนยังเป็นเพียงเกาะเล็กๆในอ่าวเมาตะมะ เล็กมากจน หงส์สามารถยืนได้เพียงตัวเดียว ทำให้หงส์ตัวเมียต้องยืนอยู่บนหลังตัวผู้ พอเห็นเช่นนั้นจึงทำนายว่าพื้นที่บริเวณนี้จะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด

พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ พระธาตุมุเตา พระธาตุมุเตาเป็นพระธาตุที่สูงที่สุดของพม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร ซึ่งเป็นต้นเหตุของชื่อพระธาตุมุเตา เพราะพระธาตุมุเตาสูงจนต้องแหงนหน้าจนเมื่อยคอ ถึงจะมองเห็นยอดพระธาตุ จึงเป็นเหตุให้แสงแดดที่แรงกล้าเผาจมูกจนแสบร้อน ซึ่งคำว่า จมูกร้อนในภาษามอญเรียกว่า “มุเตา” และยังเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดในพม่าอีกด้วย

พระราชวังบุเรงนอง บริเวณ ท้องพระโรง และตาหนักพระนางสุพรรณกัลยา เริ่มขุดพบและปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 ปัจจุบันยังขุดไม่แล้วเสร็จ แต่ก็สามารถเห็นได้ว่าพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
คินปุนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทิโย ถึง คินปุ่นแคมป์ เขาไจ้ทิโยให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพสองข้างทางตลอดการเดินทาง เดินทางจนถึงจุดพัก เปลี่ยนเป็นเสลี่ยง เดินทางต่อจนถึงพระธาตุอินทร์แขวน ที่ตั้งอยู่บนก้อนศิลาขนาดใหญ่ปิดทองทั้งองค์ พระธาตุ อินทร์แขวนนี้นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดอีกด้วย

เข้าพัก KYAITHIYO HOTEL โรงแรมแห่งนี้อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 หลังอาหารเชิญท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถขึ้นไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้งเป็นเวลานานบริเวณที่ยื่นสู่พระเจดีย์ ควรเตรียมเสื้อกันหนาวหรือกันลม เบาะนั่งไปด้วยเพราะพื้นที่นั่งมีความเย็นมากเนื่องจากที่นี่สภาพอากาศจะมีลมพัดค่อนข้างแรง
วันที่ 3 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชชเวตาเลียว – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – ย่างกุ้ง – พระพุทธรูปหินอ่อน– พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี – ย่างกุ้ง   (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
*อิสระทุกท่านทำบุญตักบาตรที่พระธาตุ ชมบรรยากาศยามเช้าตามอัธยาศัย*
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและยังเป็นพระนอนที่สวยที่สุดของพม่าอีกด้วย

พระพุทธรูปไจ้ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งรอบทั้ง 4 ทิศ ประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (ทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้า ในอดีต 3 พระองค์คือ 1.พระพุทธเจ้า โกนาคมโน (ทิศใต้) 2.พระพุทธเจ้า กกุสันโธ (ทิศตะวันออก) 3.พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตน ไม่ข้องแวะ กับบุรุษเพศ จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พระพุทธรูปหินอ่อน ที่เจดีย์ บากาเอ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก ครั้งที่ 6 ในระหว่างปี พ.ศ.2497-2499

พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ “พระนอนตาหวาน” พระพุทธไสยาสน์แห่งเมืองย่างกุ้ง มีความยาวกว่า 70 เมตร เป็นพระนอนที่ใหญ่ที่สุด และมีความงดงามที่สุดในประเทศพม่า ทั้งพระพักตร์และขนตาที่งดงาม ดวงตาของท่านเป็นแก้ว สั่งผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะ รวมไปถึงพระจีวรที่มีความพริ้วไหวสมจริง และปลายสุดพระบาทของพระนอนองค์นี้ มีลวดลายลักษณะพิเศษ คือ ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก RENO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4  ย่างกุ้ง – วัดบารมี – เจดีย์โบตาทาว์น – ขอพรเทพทันใจ – สก๊อตมาร์เก็ต – กรุงเทพฯ   (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
สักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบารมี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกฐานจำนวนมาก
เจดีย์โบตาทาวน์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีความแตกต่างจากเจดีย์ทั่วไป คือออก แบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง สามารถเดินเข้าไปภายในได้ โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ในผอบทองคำสำหรับกราบไหว้บูชา  ให้ท่านขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมกราบไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้สมปรารถนาทันใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สก๊อตมาเก็ต ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก และ ผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงาม
18.35 น. เดินทางจาก ย่างกุ้ง สู่กรุงเทพโดย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 704
20.30 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

Additional Information

month

04-เมษายน