ทัวร์พม่า┃ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน MMBU1

 สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจย์ดีคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า คนเกิดปีม้า พระธาตุประจำปีเกิด คนเกิดปีม้า  เชื่อกันว่าเป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น เป็น 1 ใน มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า

 พระธาตุอินทร์แขวน  มีลักษณะเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่  พระธาตุอินทร์แขวนนับเป็น 1ใน 5 มหาบูชาสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และตามความเชื่อล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ (ปีหมา) ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักครั้งหนึ่งในชีวิต

 ขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เชื่อว่าอธิษฐานสิ่งใดจะได้สมปรารถนาทันใจ

สักการะ เจดีย์ชเวมอร์ดอร์ เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า มีความหมายและเรื่องราวที่โดเด่นมากกว่าพระธาตุอื่นๆ ซึ่งภายในจะบรรจุพระบรมเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า

 พัก KYAITHIYO HOTEL โรงแรมแห่งนี้อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
6 เม.ย. 628 เม.ย. 6215,800฿Download PDF
13 เม.ย. 6215 เม.ย. 6215,800฿Download PDF
14 เม.ย. 6216 เม.ย. 6215,800฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง– หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน ( -/L/D)
07.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 5 สายการบิน เมียนมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ (UB) เคาท์เตอร์ K เจ้าหน้าที่ S.B.A.MYANMAR คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.40 น. เดินทางสู่กรุงย่างกรุง โดยสายการบินเมียนมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UB 020
11.25 น. ถึง สนามบินมิงกาลาดง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองหงสาวดี หงสาวดีตั้ง อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำ พะโค เป็นเมืองหลวงของชาวมอญมาก่อนในอดีตซึ่งสัญลักษณ์ของเมืองนีคื้อ หงส์ คู่ ตำนานเล่าว่าเมื่อครัง้ ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบริเวณหงสาวดีเมื่อก่อนยังเป็นเพียงเกาะเล็กๆในอ่าวเมาตะมะเล็กมากจน หงส์สามารถยืนได้เพียงตัวเดียวทำให้หงส์ตัวเมีย ต้องยืนอยู่บนหลังตัวผู้ พอเห็นเช่นนัน้ จึงทำนายว่าพืน้ ที่บริเวณนีจ้ ะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด
คินปุนแคมป์ เชิงเขาไจ้ทิโย ถึง คินปุ่นแคมป์ หยุดพักเพื่อเปลี่ยนรถโดยสารท้องถิ่น
เพื่อขึน้ ไปบนเขาไจ้ทิโยให้ท่านได้สัมผัสทัศนียภาพสองข้างทางตลอดการเดินทาง เดินทางจนถึงจุดพัก เปลี่ยนเป็นเสลี่ยง เดินทางต่อจนถึงพระธาตุอินทร์แขวน ที่ตั้งอยู่บนก้อนศิลาขนาดใหญ่ปิดทองทั้ง องค์ พระธาตุอินทร์แขวนนีนั้บเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดอีกด้วย
เข้าพัก  KYAITHIYO HOTEL  หรือเทียบเท่า โรงแรมแห่งนี้อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารเชิญท่านตามอัธยาศัย ท่านสามารถขึ้น ไปนั่งสมาธิหรือสวดมนต์ได้ตลอดคืน ถ้าจะสักการะกลางแจ้ง เป็นเวลานานบริเวณที่ยื่นสู่พระเจดีย์ ควรเตรียมเสือ้ กันหนาวหรือกันลม เบาะนั่งไปด้วยเพราะพืน้ ที่นั่งมีความ เย็นมากเนื่องจากที่นี่สภาพอากาศจะมีลมพัดค่อนข้างแรง
วันที่ 2 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ – พระราชวังบุเรงนอง –
พระพุทธไสยาสน์ชชเวตาเลียว – พระพุทธรูปไจ้ปุ่น – เจดีย์ชเวดากอง ( B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
เดินทางสู่เมืองหงสาวดี หงสาวดีตั้ง อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำพะโค เป็นเมืองหลวงของชาวมอญมา ก่อนในอดีตซึ่งสัญลักษณ์ของเมืองนีคื้อ หงส์ คู่ ตำนานเล่าว่าเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาบริเวณหงสาวดีเมื่อก่อนยังเป็นเพียงเกาะเล็กๆในอ่าวเมาตะมะ เล็กมากจน หงส์สามารถยืนได้เพียงตัวเดียว ทำให้หงส์ตัวเมียต้องยืนอยู่บนหลังตัวผู้ พอเห็นเช่นนัน้ จึงทำนายว่าพืน้ ที่บริเวณนี้จะเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากที่สุด นำท่านร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดไจ้คะวาย ซึ่งเป็นวัดสำคัญมีพระสงฆ์ จำพรรษากว่า 500 รูป อีกทั้งวัดนี้ยัง เป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎกของพระภิกษุและสามเณรอีกด้วย (หมายเหตุ: ท่านสามารถนำสมุด ปากกา ดินสอไปบริจาคที่วัดแห่งนี้ได้ หากท่านใดไม่สะดวกสามารถถวายเป็นปัจจัยได้เช่นกัน)
สักการะ พระเจดีย์ชเวมอร์ดอร์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ พระธาตุมุเตา พระธาตุมุเตาเป็ นพระธาตุที่สูงที่สุดของพม่าซึ่งมีความสูงถึง 114 เมตร ซึ่งเป็นต้นเหตุของชื่อพระธาตุมุเตา เพราะพระธาตุมุเตาสูงจนต้องแหงนหน้าจนเมื่อยคอ ถึงจะมองเห็นยอดพระธาตุ จึงเป็นเหตุให้แสงแดดที่แรงกล้าเผาจมูกจนแสบร้อน ซึ่งคำว่า จมูกร้อนในภาษามอญเรียกว่า “มุเตา” และยังเป็น1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดในพม่าอีกด้วย
นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง บริเวณ ท้องพระโรง และตำหนักพระนางสุพรรณกัลยา เริ่มขุดพบและปฏิสังขรณ์เมื่อปี 2533 ปัจจุบันยังขุดไม่แล้วเสร็จ แต่ก็สามารถเห็นได้ว่าพระราชวังแห่งนีก้ ว้างใหญ่เพียงใด
กลางวัน รับประทานกลางวัน ณ   ภัตตาคาร
เดินทางเข้านมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของ
มอญ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่าทั่วประเทศและยังเป็นพระนอนที่สวยที่สุดของพม่าอีกด้วย
เข้านมัสการ พระพุทธรูปไจ้ปุ่น ซึ่งบูรณะเมื่อ พ.ศ.2019 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งรอบทั้ง 4 ทิศประกอบด้วย องค์สมเด็จพระสมณโคดม สัมมาสมพุทธเจ้า (ทิศเหนือ) กับพระพุทธเจ้า ในอดีต 3 พระองค์คือ 1.พระพุทธเจ้า โกนาคมโน (ทิศใต้) 2.พระพุทธเจ้า กกุสันโธ (ทิศตะวันออก) 3.พระพุทธเจ้า มหากัสสะปะ (ทิศตะวันตก) สร้างโดย 4 สาวพี่น้อง ที่อุทิศตน ให้กับพระพุทธศาสนา สร้างพระพุทธรูปแทนตนเอง และสาบานตนไม่ข้องแวะ กับบุรุษเพศ จากนัน้ นำทุกท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง
เดินทางเข้าสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็โบราณสถานของโลกซึ่งมีอายุมากกว่า 2,500 ปี พระมหาเจดีย์แห่งนีตั้ง้ อยู่บนยอดเขาสูง 100 เมตร ภายในประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ด้านนอกนัน้ หุ้มแผ่นทองเอาไว้มากกว่า 8,600 แผ่น บนยอดสุดของเจดีย์ประดับด้วย เพชร พลอย ทับทิม บุษราคัม และไพลินอีกกว่า8,000 เม็ดซึ่งไม่สามารถประเมินค่าได้ นมัสการ ณ จุด อธิฐานศักดิ์สิทธิ์พร้อมใบไม้ที่มีความหมายถึง “ชัยชนะและความสำเร็จ”
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าพัก   GREEN HILL HOTEL  หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ย่างกุ้ง –  พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี  – วัดบารมี – เจดีย์โบตาทาวน์ – ขอพรเทพทันใจ – สก๊อตมาร์เก็ต – กรุงเทพฯ ( B/ L/ -)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน นมัสการพระพุทธรูปนอนที่มีความยาว 55 ฟุต สูง 16 ฟุต ซึ่งเป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ
เข้าสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดบารมี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระบรมสารีริกฐานจำนวนมาก
นำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า มีความแตกต่างจากเจดีย์ทั่วไป คือออกแบบให้ใต้ฐานพระเจดีย์มีโครงสร้างโปร่ง สามารถเดินเข้าไปภายในได้โดยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ ไว้ในผอบทองคำสำหรับกราบไหว้บูชา
ขอพร เทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งชาวมอญและพม่านิยมกราบ
ไหว้บูชา ด้วยเชื่อว่าอธิษฐานขอสิ่งใดแล้วจะได้สมปรารถนาทันใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เลือกซือ้ สินค้าที่ “สก๊อตมาเก็ต” ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของพม่า รวบรวมความหลากหลายของสินค้า อาทิ อัญมณี งานไม้สัก ไม้หอมแกะสลัก งาช้างแกะสลัก และผ้าต่างๆ ส่งตรงจากเกาหลีและญี่ปุ่น ภาพเขียนสีน้ำ และสีน้ำมันอันงดงาม
17.45 น. กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินเมียนมาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UB 017
19.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

Additional Information

month

03-มีนาคม, 04-เมษายน