SMART┃ซีอาน ฉินซีฮ่องเต้ เจิ้งโจว วัดเส้าหลิน หยุนไถซาน 7วัน 5คืน CN005C

 

 ตื่นตากับมรดกโลกทางวัฒนธรรม !

 กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ชมกองทัพทหารดินเผาอันโด่งดัง

 วัดถ้ำหลงเหมิน พระแกะสลักบนหินแกรนนิตที่ยาวกว่า 1.5 ก.ม.

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ นั่งรถไฟความเร็วสูง สุด

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
27 ธ.ค. 612 ม.ค. 6237,900฿Download PDF
วันที่ 1 สุวรรณภูมิ  (-/-/-)                                                  
23:30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตู 9-10 เคาน์เตอร์ U สายการบินไชน่าเซาเทิร์น เจ้าหน้าที่ สมาร์ท ไชน่า คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแด่ทุกท่าน
วันที่ 2 กรุงเทพฯ – กวางเจา  ต่อเครื่อง กวางเจา-ซีอาน เจดีย์ห่านป่าใหญ่  (B/L/D)
02:10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองเมืองกวางเจา โดยเที่ยวบินที่ CZ 3036
06:00 น. ถึง สนามบินกวางเจา จากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
08:15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซีอาน โดยเที่ยวบินที่ CZ 3203
15:55 น. ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซีอาน หลังรับสำภาระเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเที่ยวชม เจดีย์ห่านป่าใหญ่ หรือ เจดีย์ต้าเอี้ยนถ่า ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของกำแพงเมืองซีอาน เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนาในราชวงศ์ถัง  บริเวณเดียวกับ เจดีย์ 7 ชั้นแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ วัด ต้าฉือเอินซื่อ (วัดมหาเมตตา) และเป็นสถานที่แปลพระไตรปิฎก ซึ่งพระถังซำจั๋งได้อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย(ชมภูทวีป)  องค์เจดีย์และวัด พระเจ้าถังเกาจง-หลี่จื่อ สร้างเพื่อตอบแทนบุญคุณพระมาดา- ราชินีเหวินเต๋อ ในปี ค.ศ. 648
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 วันที่ 3 ซีอาน – กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ – จตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง  (B/L/D)
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ กองทัพทหารดินเผาฉินซีฮ่องเต้ ซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออก-กองทัพปีกซ้ายเฝ้าสุสานฉินซีฮ่องเต้ โดยใช้แรงงานในการก่อสร้างถึง 4 แสนคน และ ใช้เวลาสร้างนานถึง 30 กว่าปี ปี ค.ศ. 1974 ชาวนาผู้หนึ่งได้ขุดพบระหว่างการขุดบ่อน้ำเพื่อทำเกษตรกรรม จากนั้นจึงแจ้งทางการ และขุดค้นพบหลุมที่ 1 จำนวนกว่า 7,400 ตัว หลุมที่ 3 จำนวน 300 ตัว ซึ่งเป็นกองบัญชาการ และหลุมที่ 2 อีกหลายพันตัว ซึ่งเป็นทัพทหารม้า ทหารราบ ผสม ทั้งยังสร้างตู้กระจก เพื่อโชว์ทหารม้าศึก รถม้าและอุปกรณ์ รวมทั้งชิ้นส่วนของธนูและหน้าไม้ ให้นักท่องเที่ยวได้ชมอย่างใกล้ชิด สุสานทหารม้าศึกของฉินซีฮ่องเต้ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี ค.ศ. 1987
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซีอาน จากนั้นนำท่านสู่ ร้านผ้าไหม ให้ท่านเลือกซื้อผ้าไหมจีน สินค้าพื้นบ้านคุณภาพดี แล้วนำท่านชม จัตุรัสหอระฆัง และหอกลอง ซึ่งบริเวณนี้ยังเป็นย่านช้อปปิ้งยอดนิยมของชาวเมืองซีอาน และบริเวณใกล้ๆ กันนั้นยังเป็นที่ตั้งของตลาดมุสลิม ที่นี่จะมีขนมและของกินหลากหลายรูปแบบที่ท่านอาจไม่เคยพบมาก่อนจากที่อื่นใดเลยก็ได้
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูเกี๊ยวซีอาน
จากนั้นนำท่านชม โชว์ราชวงศ์ถัง (Tang Dynasty Dance Show) อันตระการตาชมการแสดงนาฏศิลป์ชุดต่างๆ ในสมัยราชวงศ์ถังที่สะท้อนให้เห็นถึง ชีวิตความเป็นอยู่ อารยธรรม การไปมาหาสู่ระหว่างประเทศ และความเจริญสมัยราชวงศ์ถัง
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม TITAN CENTRAL PARK HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
 วันที่ 4 กำแพงเมืองซีอานโบราณ ซีอาน (รถไฟความเร็วสูง G754 14.09-15.40 ) ลั่วหยาง – ศาลเจ้ากวนอู – ร้านกระเบื้องสามสี  (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองซีอานโบราณ (กู่เฉิงเฉียง) ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง กำแพงล้อมรอบตัวเมืองยาว 13 กิโลเมตร ฐานกว้าง 15 เมตร สูง 12 เมตร สันกำแพงกว้าง 12 เมตร ซึ่งถือเป็นกำแพงเมืองที่รักษาและมีการบูรณะเป็นอย่างดี แล้วนำท่านสู่ ร้านปี่เซียะหยก หยกเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจีน และถึงเป็นเครื่องประดับที่มีค่า ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าหยกตามอัธยาศัย
 กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟความเร็วสูงซีอาน
14.09 น. ออกเดินจาก เมืองซีอาน โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ G754  ซึ่งรถไฟความเร็วสูงของจีนสามารถวิ่งด้วยความเร็ว 350 กิโลเมตร / ชั่วโมง
15.40 น. เมืองลั่วหยาง เคยเป็นราชธานีสมัย จักรพรรดินี “บูเช็กเทียน” ในสมัยที่พระนางประกาศตนเป็นฮ่องเต้หญิง ได้พระราชทานนามว่า “นครเสินตู” จากนั้นนำท่านสู่ สุสานกวนอู (สุสานกวนหลิน) สถานที่กล่าวขานกันว่าเป็นที่ฝังศีรษะของกวนอู กวนอูแพ้สงครามจึงถูกจับตัดหัว เพื่อยุให้โจโฉและเล่าปี่เกลียดแค้นกัน ซุนกวนได้นำศีรษะของกวนอูส่งไปให้โจโฉ  แต่โจโฉซึ่งชื่นชอบในตัวกวนอู ได้นำศีรษะของกวนอูไปฝังอย่างสมเกียรติ บริเวณรอบของสุสานปลูกต้นสนมากมายจนเป็นป่าสน มีชื่อว่า “กวนหลิน”กวนอูเป็นเทพเจ้าที่ชาวจีนและคนไทยเชื้อสายจีนเคารพบูชาและศรัทธาเลื่อมใสเปรียบเสมือนเทพเจ้าแห่งความสัตย์ซื่อได้รับสมญานามเป็น มหาเทพกวนอูผู้ยิ่งใหญ่ แล้วนำท่านแวะ ร้านกระเบื้องสามสี ให้ท่านเลือกชมและเลือกซื้อ สินค้าพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของมณฑลเหอหนาน ซึ่งเป็นหัตถกรรมโบราณของจีนยุคราชวงค์ถัง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม ZHONGZHOU INTERNATIONAL HOTEL LOUYANG หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 5 วัดถ้ำหลงเหมิน-เติงเฟิง – วัดเส้าหลิน – ป่าเจดีย์ – โชว์กังฟูเส้าหลิน – เมืองซินหมี่(B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านสู่ วัดพระถ้ำหลงเหมิน ซึ่งเป็นวัดที่ พระเจ้าเสี้ยวเหวินตี้ ในราชวงศ์เป่ยเว่ย ซึ่งเป็นชนเผ่าชาวทอปา ได้ย้ายราชธานีมาตั้งที่เมืองลั่วหยาง เมื่อปี ค.ศ 493 จากนั้นได้สร้างวัดพระถ้ำโดยการแกะสลักบนหินแกรนนิต ยาวกว่า 1.5 กิโลเมตร ริมแม่น้ำอี๋เจียง และมีการสร้างเพิ่มเติมมาตลอดจนราชวงศ์ ซีเว่ย เป่นฉี สุย ถัง และซ่ง กว่า 400 ปี รวม 2,000 กว่าถ้ำรูปพระแสนกว่าองค์ บทกวี บทนิยม 3,200 บท ปัจจุบันทางยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2000 นำท่านชม วัดถ้ำเฟิ่งเทียน ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในถ้ำหลงเหมิน โบราณวัตถุนี้มีพระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผลงานชิ้นเอกเลิศล้ำที่สุด พระประธานสูง 17 เมตรสลักอยู่กลางแจ้งแวดล้อมด้วยพระโพธิสัตว์และเหล่าทวยเทพ ที่สวยงามวิจิตตระการตานับเป็นเสน่ห์ของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังที่หาชมได้ยาก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านนมัสการ พระวัดเส้าหลิน ตั้งอยู่บนเทือกเขาซงซาน ณ อำเภอเติงเฟิง โดย“พระโพธิธรรม” (พระตั๊กม้อ) ชาวชมพูทวีปซึ่งเป็นผู้มาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศจีน และเริ่มปฏิบัติธรรมนิกายเซนเป็นองค์แรกในปี ค.ศ.527 จึงถือเป็นประธานพุทธสมาคมองค์ที่ 1 วัดเส้นหลินก็ได้ถือเป็นอารามแรกของนิกายเซน นมัสการพระพุทธเจ้าสามสมัย อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ส่วนหนึ่งภายในวัดเส้าหลิน มีศูนย์ฝึกศิลปะการป้องกันตัวที่รู้จักกันดีในนาม “กังฟู” จากนั้นนำท่านชม ป่าเจดีย์ หรือ ถ่าหลิน ที่มีหมู่เจดีย์ เป็นสถานที่บรรจุอัฐิของอดีตเจ้าอาวาสองค์สำคัญ จากราชวงศ์ถัง และตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวนกว่า 200 องค์ และรักษาไว้ได้เป็นอย่างดีเพื่อให้คนรุ่นหลังได้มีโอกาสที่จะศึกษาและชื่นชมสถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณ แล้วนำท่านชม กังฟูเส้าหลิน ศิลปะการต่อสู้ ที่มีความอ่อนช้อย และความแข็งแกร่งควบคู่กัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองซินหมี่
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CHEERED HOTEL หรือเทียบเท่า ระดับ 4 ดาว
วันที่ 6 ซินหมี่ – เจียวจั๊ว – อุทยานหยุนไถซาน  (B/L/D)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวจั๊ว ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน อุทยานที่สวยงามที่สุดของมณฑลเหอหนานจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของประเทศจีน อุทยานสวรรค์หยุนไถซาน มีพื้นที่ประมาณ190ตารางกิโลเมตรซึ่งที่นี่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้อย่างงดงาม ปานประหนึ่งอุทยานแห่งสรวงสวรรค์ ธารน้ำใสอยู่เบื้องล่าง ป่าไม้เขียวขจีล้อมรอบ
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านเที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน ให้ท่านได้เดินเลาะเลียบชมความงดงามสดชื่นรื่นรมย์กับสายน้ำใสสะอาด ยามตกกระทบโขดหินและในบางครั้งอาจได้เห็นแสงสีรุ้งทอพาดโค้งผ่านในช่วงกลางวัน สำหรับช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว บรรดาต้นไม้ต่างๆภายในอุทยานก็พากันเปลี่ยนจากสีเขียวเป็น เหลือง ส้ม แดง แต่งแต้มไปทั่วทั้งอุทยาน จนทำให้ได้รับการขนานนามว่า จิ่วไจ้โกวน้อย อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม SHANYANG JIANGUO HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่ 7 เจียวจั๊ว-เจิ้งโจว–ร้านผ้าเยื่อไผ่-จตุรัส 27- สนามบินเจิ้งโจว-สุวรรณภูมิ      (B/L/-)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจิ้งโจว นำท่านแวะ ร้านผ้าเยื่อไผ่ ที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่น เป็นซื้อสินค้าที่ทำมาจากเยื่อไผ่ เป็นสินค้าโอท็อป มีหลายรูปแบบอาทิ ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว เสื้อผ้า ถุงเท้า ของใช้และของตกแต่งในบ้านต่างๆ เป็นต้น จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ จัตุรัส 27 เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองเจิ้งโจว ศูนย์รวมของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ที่มีสินค้ามากมาย เชิญให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกสำหรับคนทางบ้านตามอัธยาศัย
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามเจิ้งโจว
16.10 น. นำท่านเหินฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไชน่าเซาเทิร์น เที่ยวบินที่ CZ 3079
19.20 น. ถึงท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Additional Information

month

12-ธันวาคม