ทัวร์ญี่ปุ่น┃WORLD HERITAGE & JAPAN APLS (Pinkmoss) 6D JP6D170420ALPS

สัมผัสการเดินทางชมธรรมชาติกำแพงหิมะ เจแปนแอลป์
กับหลากหลายยานพาหนะที่ทันสมัย

หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ สไตล์กัสโซ-สึคุริ หลังคาเหมือนสองมือพนม

 ชมทุ่งพิงค์มอส  เสน่ห์ความงามแห่งฤดูใบไม้ผลิ

 สัมผัสความปราณีตเหมือนจริงพร้อม ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหารด้วยตัวท่านเอง

คาวาคุจิโกะ มิวสิค ฟอเรส
พบกับความประทับใจของสวนสไตล์ยุโรปฉากหลังเป็นภูเขาไฟฟูจิ

คามาคุระ  นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-นาโงย่า
21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้า หมายเลข 3 แถว D 17-19
ท่านกรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ของ สายการบินไทย
 
วันที่ 2 นาโงย่า–ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-โทยาม่า
00.05 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG-644
 08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทร์น เมืองนาโงย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านสัมผัสความปราณีตเหมือนจริงที่สวยงามของการประดิษฐ์ชิ้นงาน  ตัวอย่างอาหาร  ( Replica Food ) ที่ท่านสามารถทำอาหารตัวอย่างด้วยตัวท่านเองซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในงานประดิษฐ์ชิ้นงานอาหารตัวอย่างที่มีชื่อเสียงสุดในญี่ปุ่น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น หมูย่างมิโสะบนใบโฮบะ ชื่อดังทาคายาม่า
  นั่งรถผ่านชมธรรมชาติความงาม ทั่วบริเวณแนวยาวของเทือกเขาเป็นธรรมชาติแสนประทับใจ เพื่อมุ่งสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซสึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ที่พัก โทยาม่า ณ  ANA CROWM TOYAMA หรือเทียบเท่า
 19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: เต็มอิ่มบุฟเฟต์นานาชาติ และไลน์อาหารมากมาย
 
วันที่ 3 โทยาม่า-เจแปน แอล์ป (อาจใช้เวลาเต็มวัน) –ทะเลสาบชิรากาบะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่นทาเทยาม่าสัมผัสการเดินทางหลากสไตล์กับพาหนะทันสมัย โดยเริ่มที่สถานีบิโจไดระ
( Bijodaira Station ) นั่งกระเช้าไฟฟ้า ( Cable Car ) ไต่ขั้นบันไดขึ้นสู่ที่ราบสูง (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 7 นาที ) ต่อด้วย รถโค้ช ที่จะนำท่านสู่เส้นทางธรรมชาติคลาสสิค สัมผัสความสวยงามตลอดเส้นทางที่จะได้ชมทัศนียภาพเกินบรรยายไม่ว่าจะเป็นป่าสนดึกดำบรรพ์ อายุกว่า 1,000 ปี เสน่ห์แห่งทุ่งราบบริเวณนี้ท่านจะได้พบกับความงามแปลกตาจากการที่ไม้ใบเขียวดอกไม้บานตามวาระ ในช่วงนี้เป็นเวลาเหมาะที่สุดที่ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของกำแพงน้ำแข็ง นับเป็นธรรมชาติแสนมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ณ ยอดดอยแห่งนี้ เป็นจุดชมวิวสูงที่สุดของเส้นทางนี้ บริเวณยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆ ดื่มด่ำกับทัศนียภาพความงดงามของ A l p i n e  กับช่วงฤดูใบไม้ผลิ นับเป็นช่วงบรรยากาศแสนคลาสสิคที่จะสร้างความประทับใจท่านอย่างมิอาจลืมเลือน ( ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที ) มีเวลาให้ท่านเลือกชมซื้อหาสินค้าที่ระลึกเป็นของฝากของขวัญ ตามอัธยาศัย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันภายในบริเวณอุทยานฯ: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  ณ สถานีมูโรโดะ ( Murodo Station ) จุดนี้เปลี่ยนเป็น รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง ( Trolley Bus ) ลอดอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า ( ความสูง 3,016 เมตร เป็นที่สองรองจาก เม้าท์ ฟูจี ) ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ข้ามสู่บริเวณที่ราบ ไดคันโป ( Daikanbo ) อีกฟากฝั่งหนึ่งของทาเทยาม่า =>  ณ จุดที่ราบสูงบนไหล่เขา แห่งนี้ท่านสามารถชมทัศนียภาพหุบเหวลึกที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาเยือนยิ่งนัก สัมผัสสุดยอด ! ความตื่นเต้นอันแสนประทับใจ  …  พาท่านนั่ง กระเช้า( Ropeway ) ข้ามหุบเหวลึก โดยที่ สายสลิง ของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค้ำสายสลิงคั่นกลางเลยเป็นระยะทาง 1,700 เมตร สมกับฉายาที่ว่า กระเช้าพาโนราม่า ( Panorama Ropeway ) ท่านจะได้ชมทัศนียภาพสวยงามในมุมมองกว้างไกลไม่มีสิ่งใดมาบดบังสายตาท่านได้เลย พร้อมบันทึกภาพความสุขอันแสนประทับใจ เดินทางต่อโดย กระเช้าไฟฟ้า ( Cable Car )-ลอดอุโมงค์ใต้เทือกเขาทาเทยาม่า  ไต่ขั้นบันไดอีกครั้ง ! เพื่อลดระดับความสูงลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ ( Kurobe Daira Station ) บริเวณสันเขื่อนคุโรเบะ (Kurobe Dam) เขื่อนใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสายรุ้ง พาดผ่านตลอดปีความสูง 186 เมตร และความกว้าง 492 เมตร ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,454 เมตร ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาสร้าง 4 ปี กับอีกบรรยากาศ เดินเท้าข้ามเขื่อนระยะ 800 เมตร ชมทัศนียภาพรอบความโอฬารของตัวเขื่อน ความตระการตาของเทือกเขาแอล์ป พลังความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำเสียงดังสนั่น สายน้ำกระเซ็นกับสีเฃียวมรกตเข้มในเขื่อนผสานกันอย่างลงตัว ต่อด้วย รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง ( Trolley Bus ) อีกครั้ง ! – ลอดอุโมงค์ใต้เขาอาคาซาว่าไดเกะ (ความสูง 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร สู่ด่านสุดท้ายของเส้นทาง แจแปน แอลป์แสนคลาสสิค ณ สถานีโอกิซาว่า ( Ogizawa Station)

ทุกยานพาหนะตั้งแต่สถานีเริ่มต้นจนถึงสถานีสุดท้ายปลายทางล้วนใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งปราศจากมลภาวะทั้งสิ้น 

จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก ทะเลสาบชิรากาบะ IKENOTAIRA HOTEL&RESORT หรือเทียบเท่า

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น ผสมผสานสองรสชาติ
อย่างลงตัว หลากหลายเมนูอาหารคัดสรรเพื่อให้ท่านอิ่มอร่อยจุใจ สุดสุด ! กับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ ที่เสิร์ฟแบบไม่ อั้น ! ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองใน ชุดยูกะตะ อิสระให้ท่านพักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น (ขาปูขึ้นอยู่กับฤดูกาล)
 
วันที่ 4 ทะเลสาบชิรากาบะ–เทศกาลทุ่งพิงค์มอส-คาวาคุจิโกะ มิวสิค ฟอเรส–ทะเลสาบยามานากะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่าน สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งฤดูใบไม้ผลิ ชมความงามของ ทุ่งพิงค์มอส ที่เบ่งบานกระจายเต็มพื้นที่ด้วยสีชมพูเข้มและอ่อนสลับกัน สดสวยโชยกลิ่นหอมอ่อนผ่อนคลายอารมณ์ปรับความสดชื่นเข้าแทนที่บริเวณริมทะเลสาบคาวาคูชิราวกับปูพรมบนพื้นแผ่นดิน อิสระให้ท่านชื่นชมความงามมหัศจรรย์ที่มี ฟูจียาม่า เป็นฉากสำคัญ พร้อมบันทึกภาพความทรงจำแสนประทับใจยากที่จะลืมเลือนไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย ( การบานของดอกไม้ขึ้นอยู่กันสภาพอากาศ )
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น เมนูปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ
  พาท่านเข้าชม คาวาคุจิ โกะ มิวสิค ฟอเรส พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี กับความสง่างามของตัวอาคารสไตล์ยุโรปสร้างขึ้นสมัยศตวรรษที่ 19 ส่วนของความบันเทิงสำหรับองค์จักรพรรดิ์ เข้าสัมผัสความไพเราะในส่วนต่างๆ  ของห้องดนตรีแต่ละห้องซึ่งมีความแต่งต่างอย่างชัดเจน เหมือนกันก็เพียงความทรงเสน่ห์ที่แสนคลาสสิค ในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านสามารถชมวิวทะเลสาบคาวาคุจิและภูเขาไฟฟุจิได้พร้อมกันอีกด้วย

นำท่านเดินทางเข้าพักบริเวณ ทะเลสาบยามานากะ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบ เม้าท์ ฟูจี

ณ  FUJI  MATSUZONO  HOTEL หรือเทียบเท่า

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น ผสมผสานสองรสชาติ
อย่างลงตัว หลากหลายเมนูอาหารคัดสรรเพื่อให้ท่านอิ่มอร่อยจุใจ สุดสุด ! กับเมนูพิเศษ ข า ปู ยั ก ษ์ ที่เสิร์ฟแบบ    ไม่ อั้ น ! ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองใน ชุดยูกะตะ อิสระให้ท่านพักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น
 
วันที่ 5 ทะเลสาบยามานากะ-คามาคุระ-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ–โตเกียว 
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  มุ่งสู่ เมืองคามาคูระ ณ วัดโคโตกุอิน นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ อมิตตา นิโอยูราอิ  Daibutsu–Amida Nyourai หรือที่รู้จักกันในนาม หลวงพ่อโตกลางแจ้ง ทำจากสัมฤทธิ์องค์หลวงพ่อมีความสูงรวมฐาน 13.35 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 11 เมตร น้ำหนักราว 122 ตัน  เดิมองค์พระใหญ่แกะสลักจากไม้สูงถึง 24 เมตร ประดิษฐานอยู่ในวิหาร ผู้หญิงชื่อ อินาดะ โนสึยูโบเนะ ( Inada Notsuubone) เป็นสตรีที่เคยรับใช้  โชกุนโยริโมโตะ มินาโมโตะ แห่งคามาคูระ ได้จำลองแบบมาจากเมืองนารา ครั้งเกิดพายุใต้ฝุ่นพัดปผ่านคามาคูระทำให้วิหารกับองค์พระได้รับความเสียหายเกินกว่าจะซ่อมแซม นางและ หลวงพ่อโจโคะ (Joko)  จึงเดินทางออกบอกบุญไปยังพุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาในศาสนาพุทธทั่วประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างองค์พระใหญ่อีกครั้ง แต่ครั้งนี้ใช้สัมฤทธ์ในการสร้างด้วยช่างฝีมือดีคือ  ทันจิ ฮิซาโตโมะ (Tanji Hisatomo) และ โกโรอิ-มง โอโนะ ประดิษฐานอยู่ในวิหารของวัดโคโตกุอิน ต่อมา เกิดพายุใต้ฝุ่น และแผ่นดินไหว ทำให้วิหารที่ครอบองค์พระได้รับความเสียหายทั้งหมด แม้จะสร้างขึ้นใหม่อีกหลายครั้งก็ถูกภัยธรรมชาติเหล่านี้ทำลายลง จนกระทั่งครั้งสุดท้ายได้เกิด คลื่นยักษ์สึนามิพัดถล่ม กวาดเอาวิหารและบ้านเรือนราษฏรลงทะเลหมด แต่เกิดปาฏิหาริย์กับองค์หลวงพ่อเพียงแค่ทรุดลงเล็กน้อยแต่ยังคงประดิษฐานอยู่ที่เดิมไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหน ทำการบูรณะเป็นครั้งที่ 2 หากแต่องค์พระยังคงประทับกลางแจ้ง โดยไม่มีวิหารครอบช่วยปกป้องเมืองคามาคุระไห้รอดพ้นจากภัยพิบัติธรรมชาติ ตั้งแต่บัดนั้นตราบจนถึงวันนี้ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความศรัทธาเชื่อในการบนบาลขอให้ประสบความสำเร็จต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ความรักสุขภาพ หรือแม้กระทั่งขอบุตรสำหรับคู่สามี–ภรรยาที่มีบุตรยาก และมีทางขึ้นภายในองค์พระ ให้ท่านได้สัมผัสสายตาพินิจเนื้อภายในองค์พระ มีเวลาเดินเล่นชมสวนบริเวณด้านหลังวัด และประทับใจในความน่ารักของกระรอกตามธรรมชาติที่มีทั่วบริเวณลืมไม่ได้ที่จะแวะบันทึกภาพคู่กับ ต้นสน ที่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ทรงปลูกในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ครั้งเยือนวัดโคโตกุอิน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2474
 12.00 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยกับเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ใจกลาง โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์ รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก
18.00 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : มื้อค่ำสุดพิเศษจัดเต็มด้วย “สุดยอดเนื้อย่างบุฟเฟต์แห่งโตเกียว” ได้รับรางวัลร้านอาหารอันดับ 1 ในโตเกียวจากTrip Advisor ให้ท่านเพลิดเพลินกับไลน์อาหารมากมาย อาทิ เช่น เนื้อ หมู ไก่         อาหารทะเลสดใหม่ และของหวาน
จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โตเกียว ณ GRAND PRINCE TAKANAWA หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 6  โตเกียว – วัดอาซากุซ่า – อิออนพลาซ่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่  วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง สัมฤทธิ์มีขนาดเล็กเพียง  5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือกชมเช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล หรือท่านเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ ชม-ช้อปสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม ขนมอร่อยสไตล์ญี่ปุ่น

จากนั้นพาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

12.00 น. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
17.30 น. ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG677 (โดยเครื่องบิน AirBus A380)
22.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข