ทัวร์ญี่ปุ่น┃เวิลด์ เฮอริเทจ แอนด์ แอลป์ 7 วัน 5 คืน JP005

 หุบเขาแอลป์ญี่ปุ่นทาเทยาม่า สัมผัสการเดินทางหลากสไตล์กับพาหนะทันสมัย
 กุจโจ ฮาจิมัง สมญา เมืองแห่งสายน้ำ เมืองเล็กน่ารักสงบร่มรื่นท่ามกลางขุนเขา และธรรมชาติที่แสนโรแมนติค
  ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร สัมผัสความเหมือนจริงพร้อมประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร
 ซันมาชิ ซูจิ เขตเมืองเก่า ที่อนุรักษ์บ้านเมืองในสมัยเอโดะ
  ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลก สไตล์กัสโซ-สึคุริ หลังคาเหมือนสองมือพนมของพระพุทธเจ้าซึ้งไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว
 คาวาคุจิ โกะ มิวสิค ฟอเรส พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีอาคารสไตล์ยุโรปชมวิวทะเลสาบคาวาคุจิและภูเขาไฟฟุจิ
  Tonami Tulip Fair เทศกาลทิวลิปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น กว่า600สายพันธุ์ มากถึง25ต้น ( เฉพาะวันที่ 19–25, 23-29 เม.ย. 62 )
 ปราสาทโทยามะ พิพิธภัณฑ์พื้นเมืองการจัดแสดงเอกสารโบราณศิลปะอื่นๆ เกี่ยวกับอาณาจักร ( เฉพาะวันที่ 9-15, 14-20 พ.ค. 62 )


เมนูแนะนำ

ร้านชาบูชื่อดัง ลิ้มรสชาติชาบูแบบญี่ปุ่นแท้
พบกับเมนูญี่ปุ่น แบบดั้งเดิม !

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ ขาปูยักษ์ ไม่อั้น!!
วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ  ( TG 644 : 00.05 – 08.00 น.)
2 นาโงย่า–กุจโจ ฮาจิมัง-ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร-จวนผู้ว่าทาคายาม่า-ซันมาชิ ซูจิ-ทาคายาม่า
** ที่พัก ASSOCIA TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
L D
3 ทาคายาม่า-ตลาดเช้าทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-Tonami Tulip Fair-โทยาม่า
เฉพาะวันที่ 19–25, 23-29 เม.ย. 62
ทาคายาม่า-ตลาดเช้าทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ-ปราสาทโทยาม่า-โทยาม่า
เฉพาะวันที่ 9-15, 14-20 พ.ค. 62
** ที่พัก TOYAMA EXCEL HOTEL หรือเทียบเท่า
B L D
4 โทยาม่า-เจแปน แอล์ป-ทะเลสาบยามานากะ
** ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
B L D
5 ทะเลสาบยามานากะ-ทุ่งพิ้งค์มอส-ช้อปปิ้งชินจูกุ-โตเกียว
ทะเลสาบยามานะกะ – คาวาคุจิโกะ มิวสิค ฟอเรส – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว(9-15ทMAY/18-24MAY)
** ที่พัก METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า
B L D
6 โตเกียว-อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อ Tokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea  ** ที่พัก METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า B
7 โตเกียว-วัดนาริตะซัน-อิออนพลาซ่า-สนามบินนาริตะ–กรุงเทพฯ ( TG 677 : 17.25 – 21.55 น. ) B

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
9 พ.ค. 6215 พ.ค. 6262,900฿Download PDF
14 พ.ค. 6220 พ.ค. 6262,900฿Download PDF
23 พ.ค. 6229 พ.ค. 6269,900฿Download PDF

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – นาโงย่า   (-/-/-)

20.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

กรุงเทพฯ นาโงย่า กุจโจ ฮาจิมัง ประดิษฐ์ตัวอย่างอาหาร จวนผู้ว่าทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – ทาคายาม่า 

00.05 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG-644
08.00 ถึงสนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทร์น เมืองนาโงย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

กุจโจ ฮาจิมัง สมญา เมืองแห่งสายน้ำ เมืองเล็กน่ารักสงบร่มรื่นท่ามกลางขุนเขา และธรรมชาติที่แสนโรแมนติค เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ยังคงอนุรักษ์สภาพบ้านเมืองสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ชาวบ้านที่นี่ยังคงใช้น้ำในชีวิตประจำวันจากแม่น้ำเป็นส่วนใหญ่ ชมวิถีชีวิตผูกพันกับน้ำสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือทางน้ำที่สร้างขึ้นมามีอยู่ทั่วเมืองน้ำไหลไปตามทางน้ำนี้ชาวบ้านสามารถนำมาอุปโภค-บริโภคได้เลยและยังให้ความร่วมมือร่วมใจกันรักษาความสะอาดของน้ำได้อย่างดีเยี่ยมตลอดมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วและมีน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นก็คือตาน้ำคนญี่ปุ่นเรียกว่าวะกิมิสุบริเ วณนี้ยังเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนบทกวีระหว่าง นักกวีโชงิ และขุนนางโทะทซึนะ โยริ ด้วย  สัญญลักษณ์อันโด่ดเด่นคือตาน้ำโซกิซุยที่ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่มีน้ำสะอาดและบริสุทธิ์อันดันหนึ่งของประเทศอีกทั้งได้รับการรับรองจากกระทรวงสิ่งแวดล้อมให้เป็นสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และสิ่งแวดล้อมด้วย…เมืองนี้ยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงมากด้วยทีเดียวจากนั้นนำท่านสัมผัสความปราณีตเหมือนจริงที่สวยงามของการประดิษฐ์ชิ้นงาน ตัวอย่างอาหาร (Replica Food ที่ท่านสามารถทำอาหารตัวอย่างด้วยตัวท่านเองซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่มีชือเสียงในงานประดิษฐ์ชิ้นงานอาหารตัวอย่างที่มีชื่อเสียงสุดในญี่ปุ่น

ทาคายาม่า สมญาลิตเติ้ลเกียวโต เมืองเล็กที่น่ารักอันเก่าแก่ในหุบเขาซึ่งคงสภาพธรรมชาติไว้ได้เป็นอย่างดี และได้รับการอนุรักษ์สถานที่ต่างๆ ของเมืองไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแผนผังเดียวกับเกียวโตในอดีต บ้านเรือนไม้-ที่จัดแต่งน่ารัก เนื่องจากเป็นเมืองที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ สมัยนารา ช่างไม้ของเมืองทาคายาม่าได้ถูกจารึกว่าเป็น ช่างไม้ฝีมือดีมีชื่อเสียงที่สุด … นำท่านเข้าชม ทาคายาม่าจินยะ จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ซึ่งเป็นทั้งสถานที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ และยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน สร้างขึ้นปี ค.ศ. 1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที่ 19 (ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลโตกุกาว่าสมัยเอโดะ หรือกว่า 300ปี มาแล้ว ) จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาดูแล ได้สร้างอาคารขึ้นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริง ลักษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดูแข็งแกร่ง เข้าสู่ตัวอาคารด้วยประตูที่โอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่าง ๆ ที่แยกส่วนแต่ละห้องอย่างชัดเจน อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม ซันมาชิ   ซูจิ-เขตเมืองเก่า ที่อนุรักษ์บ้านเรือน สมัยเอโดะ ได้เป็นอย่างดีชมความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจแน่นอน

เข้าที่พัก ทาคายาม่า ณ  ASSOCIA TAKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า
อาหารค่ำจัดพิเศษ สไตล์ญี่ปุ่นเซทใหญ่ ที่ท่านจะประทับใจกับความปราณีตในการจัดแต่งอาหารที่แสนเลิศรส กับบรรยากาศแสนอบอุ่นเป็นกันเองด้วยการสวม ยูกะตะ ที่ทางโรงแรมจัดสำหรับทุกท่าน พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับการ แ ช่ อ อ น เ ซ็ น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้นเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)  

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ –  Tonami Tulip Fair  – โทยาม่า

ตลาดเช้าทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตยามเช้าของชาวเกษตรกรย้อนอดีตเมื่อสมัยเอโดะกว่า 300 ปี โดยเกษตรกรและชาวบ้านแต่งกายแบบพื้นเมืองดั้งเดิม นำสินค้า ผลิตผลพืชไร่-ไม้ดอก-ผัก-ผลไม้ อาหารพื้นเมืองปรุงสด ๆ รสยอดเยี่ยมรวมถึงของที่ระลึกของเมืองทาคายาม่านำมาจำหน่ายโดยตรงในราคาถูกเป็นกันเองเรียกกันในแบบชาวบ้านว่า แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ (เริ่มตั้งแต่ 07:00–12:00 นาฬิกา)

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ–ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมรูปร่างของหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า กัสโซ แปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนมเข้าหากัน ตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครง สร้างของบ้าน ไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว แต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
————————————————————————————————

Tonami Tulip Fair เฉพาะวันที่ 19–25, 23-29 เม.ย. 62
เทศกาลทิวลิปขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นพบกับทิวลิปหลายหลากสายพันธุ์กว่า 2,500,000 ต้น ที่บานสะพรั่งอวดสีสันสดใสงดงาม ซึ่งแต่ละปีจะมีธีมงานที่แตกต่างกันออกไป เพลิดเพลินการจัดตกแต่งดอกไม้แบบต่างๆ อาธิการจัดเป็นภาพวาดที่น่าตื่นตาตื่นใจที่วาดขึ้นโดยใช้ดอกทิวลิปซึ่งต้องมองจากมุมสูง กระถางดอกไม้กลางบ่อน้ำที่แสนสวยงามที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นนักสีสันที่ตัดกันของท้องฟ้าและทุ่งทิวลิปช่างน่าตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง

ปราสาทโทยามะ(Toyama Castle Park) เฉพาะวันที่ 9-15, 14-20 พ.ค. 62
อดีตเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทโทยามะ ที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ.1543 ปัจจุบันมีหอคอยปราสาทที่สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ.1954ด้านในเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นเมืองแห่งเมืองให้คนทั่วไปได้เข้าชม มีการจัดแสดงเอกสารโบราณ ทั้งยังมีงานศิลปะอื่นๆ เกี่ยวกับอาณาจักรให้ได้ชมอีกด้วย

ทาคายาม่า-ตลาดเช้าทาคายาม่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิรากาวาโกะ-ปราสาทโทยาม่า-โทยาม่า

เข้าที่พัก โทยาม่า ณ TOYAMA EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

โทยาม่า – ทาเทยาม่า อัลไพน์ (แจแปน แอลป์ ) – ทะเลสาบยามานากะ  

หุบเขาแอลป์ ญี่ปุ่นทาเทยาม่าสัมผัสการเดินทางหลากสไตล์กับพาหนะทันสมัย โดยเริ่มที่สถานีบิโจไดระ ( Bijodaira Station ) นั่งกระเช้าไฟฟ้า ( Cable Car ) ไต่ขั้นบันไดขึ้นสู่ที่ราบสูง (ระยะทางประมาณ 1.3 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 7 นาที ) ต่อด้วย รถโค้ช ที่จะนำท่านสู่เส้นทางธรรมชาติคลาสสิค สัมผัสความสวยงามตลอดเส้นทางที่จะได้ชมทัศนียภาพเกินบรรยายไม่ว่าจะเป็นป่าสนดึกดำบรรพ์ อายุกว่า 1,000 ปี เสน่ห์แห่งทุ่งราบบริเวณนี้ท่านจะได้พบกับความงามแปลกตาจากการที่ไม้ใบเขียวดอกไม้บานตามวาระ ในช่วงนี้เป็นเวลาเหมาะที่สุดที่ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี นับเป็นธรรมชาติแสนมหัศจรรย์อย่างยิ่ง ณ ยอดดอยแห่งนี้ เป็นจุดชมวิวสูงที่สุดของเส้นทางนี้ บริเวณยอดเขาท่านจะสามารถมองเห็นทะเลสาบน้อยใหญ่ ทะเลเมฆ ดื่มด่ำกับทัศนียภาพความงดงามของ A l p i n e  กับช่วงฤดูใบไม้ผลิ นับเป็นช่วงบรรยากาศแสนคลาสสิคที่จะสร้างความประทับใจท่านอย่างมิอาจลืมเลือน ( ระยะทางประมาณ 23 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 55 นาที ) มีเวลาให้ท่านเลือกชมซื้อหาสินค้าที่ระลึกเป็นของฝากของขวัญ ตามอัธยาศัย สถานีมูโรโดะ ( Murodo Station ) จุดนี้เปลี่ยนเป็น รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง (Trolley Bus )ลอดอุโมงค์ใต้เขาทาเทยาม่า ( ความสูง 3,016 เมตร เป็นที่สองรองจาก เม้าท์ ฟูจี ) ที่มีความยาว 3.6 กิโลเมตร  ใช้เวลาประมาณ 10 นาที ข้ามสู่บริเวณที่ราบ ไดคันโป ( Daikanbo ) อีกฟากฝั่งหนึ่งของทาเทยาม่า =>  ณ จุดที่ราบสูงบนไหล่เขา แห่งนี้ท่านสามารถชมทัศนียภาพหุบเหวลึกที่ตื่นตาตื่นใจแก่ผู้มาเยือนยิ่งนัก สัมผัสสุดยอด ! ความตื่นเต้นอันแสนประทับใจ … พาท่านนั่ง กระเช้า( Ropeway ) ข้ามหุบเหวลึก โดยที่ สายสลิง ของกระเช้าจากต้นทางถึงปลายทาง ไม่มีเสาค้ำสายสลิงคั่นกลางเลยเป็นระยะทาง1,700 เมตร สมกับฉายาที่ว่า กระเช้าพาโนราม่า ( Panorama Ropeway ) ท่านจะได้ชมทัศนียภาพสวยงามในมุมมองกว้างไกลไม่มีสิ่งใดมาบดบังสายตาท่านได้เลย พร้อมบันทึกภาพความสุขอันแสนประทับใจ เดินทางต่อโดย กระเช้าไฟฟ้า ( Cable Car )-ลอดอุโมงค์ใต้เทือกเขาทาเทยาม่า  ไต่ขั้นบันไดอีกครั้ง ! เพื่อลดระดับความสูงลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ ( Kurobe Daira Station ) บริเวณสันเขื่อนคุโรเบะ (Kurobe Dam) เขื่อนใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น มีสายรุ้ง พาดผ่านตลอดปีความสูง 186 เมตร และความกว้าง 492 เมตร ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 1,454 เมตร ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มบุกเบิกจนเสร็จสิ้นประมาณ 45 ปี เฉพาะตัวเขื่อนใช้เวลาสร้าง 4 ปี กับอีกบรรยากาศ เดินเท้าข้ามเขื่อนระยะ 800 เมตร ชมทัศนียภาพรอบความโอฬารของตัวเขื่อน ความตระการตา   ของเทือกเขาแอล์ป พลังความแรงของน้ำที่ปล่อยออกจากแอ่งน้ำเสียงดังสนั่น สายน้ำกระเซ็นกับสีเฃียวมรกตเข้มในเขื่อนผสานกันอย่างลงตัว ต่อด้วย รถไฟฟ้าโดยสารชนิดไม่มีราง ( Trolley Bus ) อีกครั้ง ! – ลอดอุโมงค์ใต้เขาอาคาซาว่าไดเกะ (ความสูง 2,678 เมตร) ระยะทาง 6.1 กิโลเมตร สู่ด่านสุดท้ายของเส้นทาง แจแปน แอลป์แสนคลาสสิค ณ สถานีโอกิซาว่า ( Ogizawa Station) ทุกยานพาหนะตั้งแต่สถานีเริ่มต้นจนถึงสถานีสุดท้ายปลายทางล้วนใช้พลังงานไฟฟ้าซึ่งปราศจากมลภาวะทั้งสิ้น

เข้าพักบริเวณทะเลสาบยามานากะ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่ล้อมรอบ เม้าท์ ฟูจิ ณ  FUJI  MATSUZONO  HOTEL หรือเทียบเท่า บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์สไตล์ตะวันตก–ญี่ปุ่น ผสมผสานสองรสชาติอย่างลงตัว หลากหลายเมนูอาหารคัดสรรเพื่อให้ท่านอิ่มอร่อยจุใจ สุดสุด ! กับเมนูพิเศษ ข า ปู ยั ก ษ์ ที่เสิร์ฟแบบไม่ อั้ น ! ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองใน ชุดยูกะตะ อิสระให้ท่านพักผ่อนกับการ แช่ออนเซ็น

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/D)

ทะเลสาบยามานะกะ – คาวาคุจิโกะ มิวสิค ฟอเรส – ช้อปปิ้งชินจูกุ – โตเกียว

คาวาคุจิ โกะ มิวสิค ฟอเรส  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีกับความสง่างามของตัวอาคารสไตล์ยุโรปสร้างขึ้น สมัยศตวรรษที่ 19ความบันเทิงสำหรับองค์จักรพรรดิ์สัมผัสความไพเราะ ในส่วนต่างๆของห้องดนตรีแต่ละห้องซึ่งมีความแต่งต่างอย่างชัดเจนเหมือนกันก็เพียงความทรงเสน่ห์ที่แสนคลาสสิค ในวันที่อากาศแจ่มใส ท่านสามารถชมวิวทะเลสาบคาวาคุจิและภูเขาไฟฟุจิได้พร้อมกันอีกด้วย

โตเกียว เมืองหลวงทรงเสน่ห์ของญี่ปุ่น ศูนย์รวมเทคโนโลยี และความทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของโลก
ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียวในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่าศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่นและท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋าอิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก

เข้าที่พัก โตเกียว  METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ของการเดินทาง           (B/-/-)

มหานครโตเกียว – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยตลอดทั้งวันหรือท่านเลือกซื้อทัวร์เที่ยว Tokyo Disneyland หรือ Tokyo Disney Sea

เดินทางโดยรถไฟ ผู้ใหญ่ท่านละ   2,800.-บาท – เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000.-บาท (รวมค่ารถไฟ)

หมายเหตุ  ราคานี้ไม่รวมอาหารกลางวัน, อาหารค่ำ, และค่าเดินทาง ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยตลอดวัน

ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งมีความเจริญอันดับหนึ่งของโตเกียวปัจจุบัน อะคิฮาบาร่า หรืออีเลคทริคทาวน์ ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องไฟฟ้า,กล้องดิจิตอล,เกมส์ต่างๆ ชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวม วัยรุ่นไฮโซ ยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ กินซ่า ย่านช้อปปิ้งเก่าแก่  แต่คงทันสมัยล้ำหน้าแหล่งรวมสินค้า ไฮโซยอดนิยมของ คนทำงานระดับไฮคลาสญี่ปุ่นรวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน สินค้าแบรนด์เนมระดับต้นๆทำให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือนที่ดูดีมีระดับ ฮาราจูกุย่านขายของกิน–ของใช้และสถานที่เที่ยวของบรรดาวัยรุ่น–วัยทีน โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นั้นละแวกบริเวณ ทาเคะชิตะโดริ ถนนสายแคบระหว่าง สถานีฮาราจูกุ กับถนน เมจิ โดริ เรียกว่าแทบไม่มีที่หายใจ ถ้ามีเวลา ขอแนะนำท่านให้เข้าไปชมศาลเจ้าเมจิย์โอไดบะเมก้า เวบ  ( MEGA WEB )  สวนสนุกรถยนต์ที่โตโยต้าทุ่มทุนมหาศาลสร้างขึ้นบนเกาะถมใหม่กลางอ่าวโตเกียว  เพื่อเป็นการคืนกำไรให้กับประชาชนแปลกตาไม่เหมือนใคร ซึ่งภายในบริเวณมีให้ท่านเลือกไม่ว่าจะสนุกกับกระเช้าหมุนขนาดยักษ์หรือจะเป็นเครื่องเล่นมากมาย ภายในอาคารหลัก 3 ชั้น ที่ท่านจะพบกับรถยนต์โตโยต้าทั้งรุ่นส่งออก และผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ ตลอดจนบรรดา ตัวแรง จากสนามแข่งต่างๆ มาจัดโชว์ไว้อย่างมากมายราวกับเป็น มินิมอเตอร์ โชว์ อิสระให้ท่านได้เดินชมความอลังการโดยรอบหรือท่านจะเลือกใช้บริการของ E-CON รถไฟฟ้าที่วิ่งตามรางโดยอัตโนมัติ พาท่านชมรอบอาคารหลักและถนนที่ตกแต่งย้อนยุคได้อย่างลงตัว สำหรับท่านที่สนใจรถรุ่นใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นซีลิก้า MR-S ท่านสามารถ ซื้อตั๋วในราคาท่านละ 200 เยน เพื่อทดลองขับได้ ภายนอกอาคารหลักจะเป็นส่วนของห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและส่วนจัดแสดงรถยนต์ยุคปี 50 – 70 ของญี่ปุ่น อเมริกาและยุโรป

เลือกซื้อทัวร์พิเศษเที่ยว โตเกียวดีสนีย์แลนด์ หรือ โตเกียวดิสนีย์ซี ==> ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท  เด็กต่ำกว่า 12 ปี ท่านละ 2,000 บาท

โตเกียวดิสนีย์แลนด์  ให้ท่านสัมผัสความสนุกสนานในดินแดนแห่งความหฤหรรษ์อันยิ่งใหญ่ทุ่มทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ด้วยเนื้อที่ได้ จากการถมทะเลในอ่าวโตเกียวพบกับสัญลักษณ์ดิสนีย์แลนด์ มิกกี้เม้าส์ที่พูด ได้คล่องทั้งภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ พร้อมเพื่อนการ์ตูนมากมาย เชิญท่านสนุกสนานกับความอลังการของจินตนาการตื่นตากับ WESTERNLAND ตื่นเต้นกับการล่องเรือผจญภัยผ่านเหล่าโจรสลัดใน PIRATES OF THE–CARIBBEAN สนุกกับการนั่งเรือบุกป่า JUNGLE CRUISE ท่านจะได้พบกับเหล่าสัตว์ป่านานาชนิดผ่อนคลายอิริยาบทกับการ นั่งรถไฟ ชมความหลากหลายในดิสนีย์แลนด์ กระชากใจใส่ความสนุกเพิ่มกับ BIG THUNDER MOUNTAIN เร้าใจกับรถไฟขนถ่านตะลุย ความมันส์ในเหมืองแร่โบราณ BUZZ LIGHT YEAR’S ASTRO BLASTER ที่จะนำเข้าไปยังโลกอวกาศ พร้อม บัตต์ ไลท์เยียร์ ตัวละครเรื่อง TOY STORY เพื่อต่อสู้กับ เชิร์ค พร้อมกับเหล่าสมุนที่น่ากลัวปนความน่ารัก เขย่าขวัญ กับ HAUNTED MANSION ปราสาทผีสิง ที่มาของภาพยนตร์แนวสยองขวัญเรื่องดังแห่งปี  สนุกต่อกับ SPLASH MOUNTAIN ที่ท้าทายความกล้า เพลินใจกับเหล่าตุ๊กตาน่ารักทั้งหลายใน สมอลล์ เวิล์ด และเครื่องเล่นนานาชนิดอันตื่นเต้นมากมายให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่ พร้อมเลือกซื้อหาสินค้าที่ระลึกสไตล์ดิสนีย์  ณ MAIN STREET ประทับใจกับความงามของ ขบวนอิเล็กทริคพาเหรดอันตระการตา บันทึกภาพความประทับใจกับการ์ตูนดังของวอล์ทดิสนีย์ที่ท่านชื่นชอบ

โตเกียวดิสนีย์ซี เข้าช่วงแห่งความหฤหรรษ์ ณ โตเกียวดีสนีย์ซีปาร์ค กับความอลังการเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งตำนานจินตนาการของการผจญภัย ทางทะเล การออกเรือเพื่อสำรวจ และค้นพบน่าทึ่งน่าตื่นเต้นนานับประการเป็น แห่งเดียวในโลก กับ ท่าเรือทั้ง 7 เป็นดั่งโลกแห่ง ความฝันและเวทมนต์บนผืนน้ำกว้าง ที่ท่านจะได้สัมผัสกับท่าเรือแต่ละแห่งอาทิ อเมริกาวอเตอร์ฟร้อนท์ เมืองท่าในศตวรรษที่ 20  แบบนิวยอร์ก เมดิเตอร์เรเนี่ยน ฮาร์เบอร์ เมืองท่าทางตอนใต้ของยุโรปซึ่งท่านสามารถนั่งเรือกอนโดล่าล่องไปตามคลองของเมืองใน สมัยเรเนซองส์ ณ สถานแห่งนี้ , มายสเตอร์เรียส ไอซ์แลนด์ เมืองท่าแห่งนี้จะนำท่านเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในลูกเรือของ กัปตันเนโม  ซึ่งเป็นบทนวนิยายของ JULES VERNE บิดาแห่งนิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ … พบกับเอเรียล และบรรดาเพื่อน ๆ จากเรื่อง เดอะ  ลิตเติ้ล เมอร์เมด ณ เมอร์เมด ลากูน พร้อมการแสดงอันอลังการตื่นตาตื่นใจ เมืองท่าอาระเบียน โคสท์ เต็มไปด้วยเรื่องราวแห่ง ความฝันมนต์คาถาจากเรื่องอาหรับราตรี รวมทั้งการแสดงขบวนคาราวานของบรรดาสัตว์ต่าง ๆ  เดินทางมาถึง ลอสท์ ริเวอร์ เดลต้า  ณ ชายฝั่งทะเลคาริบเบี่ยนใจกลางของอเมริกาซึ่ง ปี ค.ศ. 930 อารยธรรมโบราณที่สูญหายไป ได้ปรากฏให้เห็นถึงความลับอันน่า สะพรึงกลัวของปิรามิดที่อยู่ในป่าทึบ ท่าเรือสุดท้ายของอาณาจักรแห่งนี้คือ  พอร์ท ดิสคัฟเวอร์รี่ ตื่นเต้นกับเรือแห่งอนาคต ณ แห่ง นี้ท่านยังสามารถทำอะไรได้อย่างบ้าระห่ำ อีกหนึ่งความสุขให้ ท่านสัมผัส ช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกหลากสไตล์ภายในสวนสนุกอย่างจุใจ

เข้าที่พัก โตเกียว ณ METROPOLITAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 7  ของการเดินทาง         (B/-/-)

มหานครโตเกียว – วัดนาริตะซัน – อิออน พลาซ่า – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ 

วัดนาริตะซัน วัดที่เป็นเสมือนสำนักงานใหญ่ของ โรงเรียนสอนศาสนา”ของลัทธิชินกอน  สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 940 จุดเด่นของวัดนี้ คือ “เทวรูป ฟุโดเมียวโอ”  ซึ่งเป็นเทพขั้นสูงของลัทธินี้และตลอดทั้งปีจะมีผู้มาสักการะรวมทั้งมาทำบุญยังวัดแห่งนี้ เป็นจำนวนมากกว่า 10 ล้านคนขึ้น

อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 YEN สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย ( อาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านใช้เวลาอย่างคุ้มค่า )      

17.30 ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG-677 (โดยเครื่องบิน  AirBus A380)
21.55 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

05-พฤษภาคม