ทัวร์ไทย┃กระซิบฮัก น่านตรึงใจ๋ ไฉไล วิบวับ 3 วัน 2 คืน

พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี

วัดภูมินทร์  เป็นวัดที่แปลก กว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศแกะสลักลวดลาย

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  สร้างขึ้นในสมัยเจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน

วัดพระธาตุเขาน้อย  วัดที่อยู่บนยอดเขา โบราณสถานที่สำคัญคือ พระธาตุเขาน้อย เจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-น่าน-พระธาตุแช่แห้ง-นั่งรถรางชมเมืองเก่า-
วัดภูมินทร์-ซุ้มลีลาวดี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน-
อ.ปัว
05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบิน แอร์ เอเชีย เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
07.40 น. ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบิน AIR AIRSIA เที่ยวบินที่ FD3554
08.55 น. ถึง สนามบินน่าน จ.น่าน ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อย เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
นำท่านสู่เมืองน่าน กราบสักการะ พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวน่าน สันนิษฐานว่ามี อายุราว 600 ปี พญาการเมืองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจาก กรุงสุโขทัย องค์พระธาตุมีีความสูง55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร บุด้วยทอง เหลืองหมดทั้งองค์ เป็นโบราณสถาน ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา
นำท่าน นั่งรถรางชมเมืองเก่าน่าน สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน โดยจะพาชมและสัมผัสเมืองน่าน เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต ใช้เวลาในเส้นทางรถราง 45-60 นาที ในการท่องเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุ สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองน่าน ชมและซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เรียนรู้ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน เรียนรู้การบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพลิดเพลินและสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำน่าน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
นำท่านเดินทางสู่  วัดภูมินทร์  เดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์”
เป็นวัดที่แปลก กว่าวัดอื่น ๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกันประตูไม้ทั้งสี่ทิศแกะสลักลวดลาย โดยช่างฝีมือล้านนาสวยงามมาก นอกจากนี้ฝาผนัง แสดงถึงชีวิตและวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ ผ่านมาตาม พงศาวดารของเมืองน่าน วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครอง เมืองน่านได้สร้างขึ้นหลังจากที่ครองนครน่านได้ 6 ปี มีปรากฏในคัมภีร์เมือง เหนือว่าเดิมชื่อ “วัดพรหมมินทร์” ซึ่งเป็นชื่อของเจ้าเจตบุตรพรหม มินทร์ผู้สร้างวัด แต่ตอนหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปจากเดิมเป็นวัดภูมินทร์ ดังกล่าว ชม  ตำนานกระซิบรักบันลือโลก ของเมืองน่าน เป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ อายุกว่า 140 ปี ภายในวัดภูมินทร์ อันเป็นผลงานของหนานบัวผัน จิตรกรพื้นถิ่นเชื้อสายไทลื้อ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่ประณีตและสมบูรณ์ที่สุด เป็นภาพที่โดดเด่นประจำวัดภูมินทร์ โดยเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกระซิบสนทนา มีชื่อว่า ปู่ม่านย่าม่าน กลายเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองน่านที่ปรากฏอยู่ในสินค้าจำนวนมาก อาทิ เสื้อยืด, โปสการ์ด หรือแม้แต่ข้าวของแต่งบ้าน
นำท่านชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน
เดิมเป็นที่ประทับของ เจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคำ” ภายในจัดแสดง ศิลปะ โบราณวัตถุ ต่างๆ ประวัติศาสตร์ และชีวิตความเป็นอยู่ ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ “งาช้างดำ” ซึ่งไม่ทราบประวัติ ความเป็นมา สันนิษฐานว่า เป็นงาข้างซ้าย มีสีน้ำตาลเข้มไปทางดำ มีรูปลักษณะ เป็นงาปลียาว 94 เซนติเมตร หนัก 48 กิโลกรัม งาช้างดำนี้ ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่านถ่ายรูป ซุ้มต้นลีลาวดี  ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้ง โน้มเอียงเข้าหา กันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ยิ่งใหญ่สวยงาม จากนั้นนำท่านสู่ อ.ปัว ประมาณ 1.30 ชั่วโมง
ค่ำ รับประทานอาหาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก ปัวเดอวิล บูติก รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 วัดภูเก็ต-ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ-ลำดวนผ้าทอ-วัดมิ่งเมือง-วัดพระธาตช้างค้ำวรวิหาร-ถนนคนเดินเมืองน่าน
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ตรวจสัมภาระเรียบร้อย ออกเดินทางจากโรงแรม
  นำท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ ที่แสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และภาพพุทธประวัติได้อย่างวิจิตรตระการตา และไฮไลท์ของวัดภูเก็ตคือ ลานชมวิวหน้าอุโบสถ ท่านจะได้เห็นทุ่งนาเป็นภาพมุมกว้าง และมีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเป็นฉากหลังจากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้ง ร้านลำดวน ผ้าทอ อ.ปัว ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ ชื่อดังแห่งปัว  อำเภอปัวถือว่าเป็นอำเภอที่มีชาวไทลื้ออยู่มากที่สุดชาวไทลื้อมีประเพณีและ วัฒนธรรมเป็นของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการแต่งกายแบบพื้นบ้าน ได้แก่ผ้าทอไทลื้อ  นับว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของอำเภอนี้ ผ้าทอส่วนใหญ่เมื่อทอมาแล้วก็มีการจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ หลังช๊อป กันอย่างจุใจแล้ว นำคณะเดินไปยังพื้นที่ด้านหลังร้านลำดวนผ้าทอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ บรรยากาศโดยรวมของร้านตกแต่งตามสไตล์ของชุมชนชาวไทลื้อผสมล้านนา สัมผัส บรรยากาศชิล ชิล  นั่งชมวิวนาข้าว  มองภูเขา จิบกาแฟ ในสไตล์พื้นบ้านที่ให้ความรู้สึกแตกต่างไปจากร้านกาแฟเดิมที่เราเคยเจอ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน
  จากนั้นนำท่านสู่ อ.เมืองน่าน ประมาณ 1.30 ชั่วโมง
นำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความอลังการของ วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารปูนปั้นสีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก
นำท่านชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
เดิมเรียก “วัดหลวง” หรือ “วัดหลวงกลางเวียง” สร้างขึ้นในสมัยเจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 และภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปสำริดยืนปางประทานอภัย อายุราวครึ่งหลังพุทธศตวรรษที่ 19 ตรงกับสมัยสุโขทัยตอนปลาย มีพระประธานเป็นปูนปั้นขนาดใหญ่ศิลปะเชียงแสน ฝีมือสกุลช่างน่าน ที่มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งของเมืองน่าน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  หลังรับประทานอาหารค่ำ อิสระให้ท่านช้อปิ้ง กาดข่วงเมืองน่าน (มีเฉพาะบางช่วงเท่านั้น) ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัยนำท่านเข้าสู่ที่พัก น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 พระธาตุเขาน้อย–ร้านขนมหวานป้านิ่ม–สนามบินน่าน-ดอนเมือง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เดินทางสู่ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดที่อยู่บนยอดเขา โบราณสถานที่สำคัญคือ พระธาตุเขาน้อย เจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ เป็นศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม พุทธเจ้าได้ เริ่มสร้างเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 20 และรับการบูรณะปฎิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่าห้ามพลาดของวัดนี้คือลานชมทิวทัศน์ ประดิษฐาน พระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท วิวด้านหลังเป็น เมืองน่านทั้งเมือง
แวะทานขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ่ม
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา ตรวจเช็คสัมภาระนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
16.15 น. เดินทางจาก สนามบินน่าน สู่กรุงเทพโดย สายการบิน AIR AIRSIA เที่ยวบินที่ FD3557
17.25 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพและประทับใจ