ทัวร์เวียดนาม┃เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด 4 วัน 3 คืน VN004A (TG)

 สัมผัสอ้อมกอดของขุนเขาและบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ ดาลัด

 ชมทะเลทรายแดง ซุยเตียน(Fairy Stream) อันกว้างใหญ่ ตระการตา

 โฮจิมินห์ ชม สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ณ โบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม  แห่งโฮจิมินห์ซิตี้ ปัจจุบัน โบสถ์ซึ่งตั้งอยู่ในทำเลดีใจกลางเมืองโฮจิมิห์ซิตี้แห่งนี้จัดการประกอบพิธีทางศาสนาเป็นประจำในวันสุดสัปดาห์

 เข้าชม พระราชวังบ๋าวได่ (Dinh Bao Dai) พระราชวังที่ก่อสร้างตามศิลปะแบบฝรั่งเศส

นั่งเคเบิลคาร์ ชมวิทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองดาลัด

 เที่ยวสบาย เดินทางสะดวก มีบินภายใน ไม่เหนื่อย

ไม่บังคับทิปไกด์

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – มุ่ยเน่ D
2 มุ่ยเน่ – ทะเลทรายแดง – ดาลัด  B  L  D
3 ดาลัด – พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได๋  – เคเบิ้ลคาร์ – ทะเลสาบเตวียนลาม – วัดตรึกลาม  -น้ำตกดาตันลา – CRAZY HOUSE  B L D
4 ดาลัด – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม – ที่ทำการไปรษณีย์ –  ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ  B  L

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
13 เม.ย. 6216 เม.ย. 6221,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม – ที่ทำการไปรษณีย์ – ดาลัด (-/L/D)
07.35 น. เดินทางสู่ มหานครโฮจิมินห์   โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG550
09.05 น. เดินทางถึง สนามบินแห่งชาติ โฮจิมินห์ซิตี้
ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสโดย สร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส
ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัว ชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
เดินทางสู่เมืองดาลัดเมืองนี้ตั้งอยู่ในมณฑลลามดง ทางภาคใต้ตอนบนของเวียดนาม เมืองดาลัดมีสมญานามว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลินิรันคร เป็นสถานที่ตากอากาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามก็ว่าได้ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียต ถัดจากแม่น้ำกามลี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก SAMMY DALAT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ดาลัด –พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได๋ – เคเบิ้ลคาร์ – ทะเลสาบเตวียนลาม – วัดตรึกลาม – น้ำตกดาตันลา – มุ่ยเน่ (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พระราชวังบ๋าวได่ (Bao Dai’s Summer Palace) พระเจ้าบ๋าวได่เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายประเทศเวียดนาม พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามศิลปะแบบฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี
วัดตรึกลาม ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมงดงาม จัดสวนด้วยต้นไม้นานาพรรณ สงบ ร่มรื่น
ทะเลสาบเตวียนลาม เป็นทะเลสาบที่อยู่กลางขุนเขา ทิวทัศน์ของต้นสน รอบทะเลสาบสวยงามราวกับภาพวาด จากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัด จากมุมสูง สำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง
น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) ตั้งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร น้ำตกดาตันลาเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามมาก หากคุณมีโอกาสได้มาเที่ยวประเทศเวียดนามอย่าลืมแวะมาเที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนจะน่ารักแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นเดินทางสู่เมืองมุ่ยเน่ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ติดชายหาดของทะเลจีนใต้ซึ่งบริเวณนี้เป็น หมู่บ้านชาวประมงด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ จะเห็นได้ว่ามีชาวประมงจำนวนมากในเขตนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก  MUONG THANH HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 มุ่ยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว – แฟรี่สตรีม – โฮจิมินห์ (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
“ทะเลทราย” ซึ่งเป็นทะเลทรายสีแดง ลักษณะเป็นสันทรายขนาดใหญ่ที่เกิดจากการยกตัวขึ้น
ของพื้นดิน บริเวณชายทะเลจนเกิดขึ้นเป็นหลุมทรายขนาดใหญ่ ท่านจะได้พบกับทัศนีย์ภาพอันตระการตาที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมา
ทะเลทรายขาว อยู่ทางทิศเหนือของเมืองมุ่ยเน่ ห่างไปประมาณ 30 กิโลเมตร มีทะเลสาบที่สวยงามขนาบข้างเนินทราย ซึ่งในทะเลสาบเต็มไปด้วยดอกบัวสีสันสดใส น้ำมีความใส สะอาด เย็นฉ่ำ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศไปรอบๆทะเลสาบ ก็จะมีบริการนักท่องเที่ยว ทั้งสไลเดอร์และ รถให้เช่าขับตะลุยทะเลทรายด้วย
แฟรี่ สตรีม มีลักษณะเป็นเนินทรายที่ถูกกัดเซาะโดยลำธารเล็กๆ จนทำให้เห็นชั้นของทรายที่มีสีแตกต่างกัน ที่นี่ต้องถอดรองเท้าก่อนเดินลงไปลุยนํ้าไป ตามลำธารเพื่อชมความงามทางธรรมชาติ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง โฮจิมินห์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
เข้าสู่ที่พัก  EDEN STAR HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 4 โฮจิมินห์ –อุโมงค์กู๋จี – วัดเทียนหาว – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพฯ (B/L/-)  
เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
“กู๋จี” ที่ชาวเวียดนามช่วยกันขุดอุโมงค์ใต้ดินในระหว่างสงครามเวียดกง มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร ภายในอุโมงค์ประกอบไปด้วย ห้องครัว ห้องพยาบาล ห้องประชุม ห้องนอน ห้องออกกำลังกาย ซึ่งทางออกสามารถทะลุออกตามสถานที่ต่างๆ ของทหารได้ จนทำให้รบชนะทหารอเมริกาได้
เดินทางผ่าน ย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนามและนำท่านชม
วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง ให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนหาวด้วยธูปวงซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้ถึง 7 วัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ตลาดเบนถัน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะมีสินค้าจำหน่ายมากมายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง นาฬิกา ของที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20:55 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG557
22.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

Additional Information

month

04-เมษายน