ทัวร์เวียดนาม┃ฮานอย ฮาลอง ซาปา 4 วัน VN11HHS4D

 ล่องเรือชม อ่าวฮาลอง ตามรอยหนังดัง “Kong” พร้อมอิ่มอร่อยกับ ซีฟู้ด บนเรือ

 ถ้ำวมานสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยรูปร่างแปลกตา ประดับไฟ แสง สีสวยงาม

 นั่งกระเช้าลอยฟ้า พิชิตยอดเขา “ฟานซีปัง”สัมผัสวิถีชีวิตชาวเผ่าม้งดำ ชมทัศนียภาพนาขั้นบันไดอันงดงามที่ ซาปา

การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติเอกลักษณ์ของเวียดนาม และมีแห่งเดียวในโลก

เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติสุดพิเศษ SEN

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดฮาลอง
05.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 9 เคาน์เตอร์ (D) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ S.B.A.Vietnam คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
07.45 เหินฟ้าสู่กรุงฮานอย โดย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 560
09.35 ถึง สนามบินนอยไบ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปี กรุงฮานอย เมืองเก่าแก่ของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง “มังกรร่อนลง” ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ชาวเวียดนามมีความเชี่อแต่ครั้งโบราณว่าเคยมีมังกรโบราณบินมาร่อนลงในอ่าวฮาลองแห่งนี้  อ่าวฮาลองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่างดงามมหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และด้วยความสมบูรณ์ของอ่าวฮาลองนี้ จึงทำให้ที่นี่ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ของประเทศเวียดนาม เมื่อปี ค.ศ. 1994 และเป็นที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยวว่าการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามทางตอนเหนือจะสมบูรณ์เต็มรูปแบบไม่ได้เลย  หากท่านไม่ได้ไปเยือนที่แห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
แล้วนำสู่ ตลาดฮาลอง อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า สินค้าที่ระลึกของเวียดนาม ที่นี่ท่านจะเพลิดเพลินกับการต่อรองราคาสินค้าซึ่งท่านใดที่เป็นนักช้อปไม่ควรพลาด
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SONG LOC LUXURY HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 2 อ่าวฮาลอง – ถ้ำวิมานสวรรค์ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง๊อกเซิน – การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง เพื่อล่องเรือสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม

นำท่านสู่ ถ้ำวิมานสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ภายในถ้ำ ที่ประดับตกแต่งด้วยไฟ ทำให้มีแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ  จนทำให้นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่ได้เดินทางมาเยือนเป็นกลุ่มแรกเมื่อร้อยกว่าปีเศษว่า ถ้ำวิมานสวรรค์ นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537 ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อยจำนวนกว่า 1,000 เกาะ และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้

กลางวัน รับประทานอาหารทะเลสดๆ พร้อมปรุงให้ทานบนเรือ
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามพระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ซึ่งภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ จากคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย ท่านจะรู้สึกเหมือนว่าหุ่นกระบอกนั้นมีชีวิตจริง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANDIOSE HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 3 ฮานอย – ซาปา – ยอดเขาฟานซีปัง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาปา เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น “สวิสเซอร์แลนด์แห่งเวียดนาม” เนื่องจากอากาศที่เย็นสบายตลอดปี และบรรยากาศที่เงียบสงบ ท่ามกลางสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ให้ท่านได้เยี่ยมชมเสน่ห์ของเมืองแห่งนาขั้นบันไดที่มากมายท่ามกลางลาดไหล่เขาที่ทอดตัวและชาวพื้นเมืองที่ยังสวมใส่ชุดประจำชนเผ่าอันงดงาม

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ประเทศเวียดนามจำกัดความเร็วในการเดินรถที่ 60 กม.ต่อชั่วโมง)

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่สถานีรถกระเช้า  FAN SI PAN  LEGEND  ซึ่งห่างออกไปประมาณ 30 นาทีจากตัวเมือง  เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา “ฟานซีปัง”  (PHAN XI PANG)  ภูเขาที่สูงที่สุด ในเวียดนามและอาเซียน และถูกขนานนามว่าเป็น “หลังคาอินโดจีน”  นำท่านนั่ง  “กระเช้าลอยฟ้า”  รุ่นใหม่ทันสมัยปลอดภัย และได้ชื่อว่าเป็น “กระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก” มีความยาวถึง 6.29 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ข้ามหุบเขาหลายลูก ชมทัศนียภาพน้ำตกสูง และเมฆหมอกคลอเคลีย “ยิ่งสูงยิ่งหนาว”  เมื่อถึงสถานีปลายทางข้างบนที่ระดับความสูง 3,000 เมตร  จะมีห้องน้ำ จุดชม วิว และศาลเจ้าแม่กวนอิม ที่ก่อสร้างไว้อย่างอลังการงดงาม **แต่จุดนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดยอดของยอดเขา สำหรับท่านที่ยังคงมีเรี่ยวแรงและอยาก พิชิตจุดสูงสุดยอดของ “ฟานซีปัง” จะต้องเดินขึ้นบันไดปูนต่อไปอีก ประมาณ 600 ขั้น ไปที่ระดับสูงสุดยอด 3,143 เมตร อันมีสัญลักษณ์เป็นแท่งสแตนเลสสามเหลี่ยมปลายแหลม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิต-ผู้พิชิตหลังคาอินโดจีน  (ในขณะนี้มีรถรางขึ้นยอดเขา เป็นช่วงต่อจากรถกระเช้า เพื่อให้ถึงจุดสูงสุดโดยไม่ต้องเดินขึ้นบันได เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว-ไม่รวมค่ารถรางในส่วนนี้)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAPA HIGHLAND HOTEL หรือเทียบเท่า 4*
วันที่ 4 ฮานอย – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต – ซาปามาร์เก็ต – ฮานอย – กรุงเทพฯ        
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำชมความสวยงามและบรรยากาศความเป็น “ซาปา” โดยรอบ อาทิ  หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต (Cat Cat Village)   หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง  ชมชีวิตความเป็นอยู่อย่างพื้นเมือง ร้านค้าขายของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีเรี่ยวแรงดี แนะนำท่านเดินลงไปสู่ “น้ำตกเตี่ยนซา” ในหุบเขาลึกด้านล่าง ที่มีความสวยงามและอากาศแสนดีที่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงรอบด้าน

นำท่านช้อปปิ้งที่ ซาปามาร์เก็ต ให้ท่านได้จับจ่ายสินค้าพื้นเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าหัตถกรรมจากชาวบ้านในชนเผ่า เช่น ผ้าที่ถักทอหลากหลายสีด้วยลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ท่านได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตและจับจ่ายเป็นของฝากแก่คนที่ท่านรัก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา … ทุกท่านกรุณาตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อย …เดินทางสู่สนามบินเมืองฮานอย
20.55 นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 565
22.15 ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข