ทัวร์เวียดนาม ┃โฮจิมินห์ – มุ่ยเน่ – ดาลัท 4 วัน By สายการบินไทย

ชมทัศนียภาพอันตระการตา ทะเลทรายแดง

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นชมทิวทัศน์ที่สวยงามของ ดาลัท จากมุมสูง

นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมความงาม น้ำตกดาตันลา

พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได๋ ของกษัตริย์องค์สุดท้ายของประเทศเวียดนาม

อุโมงค์หลบภัย “กู๋จี” ที่ชาวเวียดนามช่วยกันขุดในระหว่างสงครามเวียดกง

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม – ที่ทำการไปรษณีย์ – ดาลัท
2 ดาลัท – พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได๋ – ทะเลสาบเตวียนลาม – เคเบิ้ลคาร์ – น้ำตกดาตันลา – มุ่ยเน่
3 มุ่ยเน่ – ทะเลทรายขาว – ทะเลทรายแดง – แฟรี่สตรีม – โฮจิมินห์
4 โฮจิมินห์ – อุโมงค์กู๋จี – ไชน่าทาวน์ – วัดเทียนหาว – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์ทเทอร์ดาม – ที่ทำการไปรษณีย์ – ดาลัด
05.30 คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D 17-19สาย การ บินไทย แอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ S.B.A.PROFESSIONAL คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
07.35  เหิรฟ้าสู่กรุงโฮจิมินห์ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG-550
ถึงสนามบินตันเซินยัท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่าน ชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม โบสถ์หลังคาสูงที่สร้างในสมัยที่เวียดนามยังอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสโดยสร้างเพื่อให้เป็นโบสถ์ประจำเมืองไซ่ง่อนและได้สร้างตามต้นแบบของประเทศฝรั่งเศส ชม ที่ทำการไปรษณีย์ ที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของเวียดนาม เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างตะวันออกกับตะวันตกได้อย่างลงตัวชมอนุสาวรีย์ท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ตั้งอยู่ด้านหน้าของศาลากลางก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองดาลัดเมืองนี้ตั้งอยู่ในมณฑลลามดง ทางภาคใต้ตอนบนของเวียดนาม เมืองดาลัดมีสมญานามว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลินิรันคร เป็นสถานที่ตากอากาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของเวียดนามก็ว่าได้ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา ปกคลุมไปด้วยทิวสน ทะเลสาบ และป่าไม้บนที่ราบสูงลามเวียต ถัดจากแม่น้ำกามลี มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 1,500 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก SAMMY DALAT HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ดาลัด –พระราชวังฤดูร้อนเบ๋าได๋ – เคเบิ้ลคาร์ – ทะเลสาบเตวียนลาม – วัดตรึกลาม – น้ำตกดาตันลา – มุ่ยเน่
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่พระราชวังบ๋าวได่ (Bao Dai’s Summer Palace) พระเจ้าบ๋าวได่เป็นจักรพรรดิองค์สุดท้ายประเทศเวียดนาม พระราชวังแห่งนี้ก่อสร้างตามศิลปะแบบฝรั่งเศส ในปี ค.ศ. ใช้เวลาในการก่อสร้าง 5 ปี
นำท่านเดินทางสู่ วัดตรึกลาม ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือทะเลสาบเตวียนลาม ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมงดงาม จัดสวนด้วยต้นไม้นานาพรรณ สงบ ร่มรื่น
จากนั้นนำท่านชม ธรรมชาติบริเวณ ทะเลสาบเตวียนลามเป็นทะเลสาบที่อยู่กลางขุนเขา ทิวทัศน์ของต้นสน รอบทะเลสาบสวยงามราวกับภาพวาด
จากนั้นนำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัด จากมุมสูง สำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนาม และมีความปลอดภัยสูง น้ำตกดาตันลา (Datanla Waterfall) ตั้งอยู่นอกเมืองไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร น้ำตกดาตันลาเป็นน้ำตกที่ไม่ใหญ่มากแต่มีความสวยงามมาก หากคุณมีโอกาสได้มาเที่ยวประเทศเวียดนามอย่าลืมแวะมาเที่ยวเมืองดาลัด เมืองที่แสนจะน่ารักแห่งนี้
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่เมืองมุ่ยเน่ เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ติดชายหาดของทะเลจีนใต้ซึ่งบริเวณนี้เป็น หมู่บ้านชาวประมงด้วยความสมบูรณ์ของธรรมชาติ จะเห็นได้ว่ามีชาวประมงจำนวนมากในเขตนี้(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก MUONG THANH HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 มุ่ยเน่ – ทะเลทรายแดง – ทะเลทรายขาว – แฟรี่สตรีม – โฮจิมินห์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม “ทะเลทราย” ซึ่งเป็นทะเลทรายสีแดง ลักษณะเป็นสันทรายขนาดใหญ่ที่เกิดจากการยกตัวขึ้นของพื้นดิน บริเวณชายทะเลจนเกิดขึ้นเป็นหลุมทรายขนาดใหญ่ ท่านจะได้พบกับทัศนีย์ภาพอันตระการตาที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์ขึ้นมา
จากนั้นนำท่านชม ทะเลทรายขาว อยู่ทางทิศเหนือของเมืองมุ่ยเน่ ห่างไปประมาณ30 กิโลเมตร มีทะเลสาบที่สวยงามขนาบข้างเนินทราย ซึ่งในทะเลสาบเต็มไปด้วยดอกบัวสีสันสดใส น้ำมีความใสสะอาด เย็นฉ่ำ สามารถเดินเล่นชมบรรยากาศไปรอบๆทะเลสาบ ก็จะมีบริการนักท่องเที่ยว ทั้งสไลเดอร์และรถให้เช่าขับตะลุยทะเลทรายด้วย
จากนั้นนำท่านชม แฟรี่ สตรีม มีลักษณะเป็นเนินทรายที่ถูกกัดเซาะโดยลำธารเล็กๆจนทำให้เห็นชั้นของทรายที่มีสีแตกต่างกัน ที่นี่ต้องถอดรองเท้าก่อนเดินลงไปลุยนํ้าไป ตามลำธารเพื่อชมความงามทางธรรมชาติ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางกลับสู่เมือง โฮจิมินห์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก EDEN STAR HOTELหรือเทียบเท่า
วันที่ 4 โฮจิมินห์ –อุโมงค์กู๋จี – วัดเทียนหาว – ตลาดเบนถัน – กรุงเทพ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางออกไปทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวเมืองโฮจิมินห์ ประมาณ 75กิโลเมตร นำชมอุโมงค์หลบภัย“กู๋จี” ที่ชาวเวียดนามช่วยกันขุดอุโมงค์ใต้ดินในระหว่างสงครามเวียดกง มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตรภายในอุโมงค์ประกอบไปด้วย ห้องครัว ห้องพยาบาล ห้องประชุม ห้องนอน ห้องออกกำลังกาย ซึ่งทางออกสามารถทะลุออกตามสถานที่ต่างๆ ของทหารได้ จนทำให้รบชนะทหารอเมริกาได้ จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านย่านไชน่าทาวน์ ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในเวียดนาม
นำท่านชม วัดเทียนหาว วัดจีนในเขตไชน่าทาวน์ที่สร้างอุทิศให้กับแม่พระผู้คุ้มครองชาวเรือหรือเทพีเทียนหาว โดยชาวพุทธกวางตุ้งในช่วงปลายศตวรรษที่ 18ชาวเวียดนามเชื่อว่าเทพีองค์นี้มีก้อนเมฆเป็นพาหนะเพื่อช่วยคุ้มครองผู้คนให้รอดพ้นจากอันตรายจากมหาสมุทรทั้งปวง ให้ท่านนมัสการเจ้าแม่เทียนหาวด้วยธูปวงซึ่งเมื่อจุดแล้วสามารถอยู่ได้ถึง 7 วัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นช้อบปิ้ง ตลาดเบนถัน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2457 บนพื้นที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีหอนาฬิกาอยู่ด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์ตลาดแห่งนี้ได้รับความนิยมอย่างมากทั้งจากคนพื้นเมืองและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพราะมีสินค้าจำหน่ายมากมายทั้งเสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง นาฬิกา ของที่ระลึก อาหาร
18.00  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.55  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG-557
22.20 ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข