ทัวร์เวียดนาม ┃ฮานอย – ซาปา 4 วัน By สายการบินไทย

เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติเหนือจินตนาการ “ซาปา”

สัมผัสวิถีชีวิตชาวเผ่าม้งดำชมทัศนียภาพนาขั้นบันได อันงดงาม

นั่งกระเช้าลอยฟ้า พิชิตยอดเขา “ฟานซิปัง”

ช้อปปิ้งถนน 36 สาย หรือตลาดโบราณเลือกซื้อสินค้านานาชนิด

เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ นานาชาติสุดพิเศษ SEN

 พิเศษ! ชาบู ชาบู ปลาแซลมอน

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา
2 ซาปา – ฟานซิปัง – หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
3 ซาปา – ภูเขาฮัมลอง – ฮานอย
4 ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – บ้านพักโฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพฯ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ซาปา
05.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 2 เคาน์เตอร์ (D) สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ S.B.A.Vietnam คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
07.45 น.  เหินฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 560
09.35 น. ถึง สนามบินนอยไบ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2,000 ปี กรุงฮานอย เมืองเก่าแก่ของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่ จังหวัด ลาวไก และมุ่งหน้าสู่เมือง ซาปา ซึ่งเป็น อำเภอหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ใน จังหวัด ลาวไก อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1500 เมตร โดยประมาณ เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทาง 4- 5 ชั่วโมง
ค่ำ  รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
แล้วนำสู่ ตลาดกลางคืน อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า สินค้าที่ระลึกของเวียดนาม ที่นี่ท่านจะเพลิดเพลินกับการต่อรองราคาสินค้าซึ่งท่านใดที่เป็นนักช้อปไม่ควรพลาด
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก BAMBOO HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 ซาปา – ฟานซีปัง – Cat Cat village
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่สถานีรถกระเช้า FAN SI PAN LEGEND ซึ่งห่างออกไปประมาณ 30 นาทีจากตัวเมือง เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา“ฟานซีปัง” (PHAN XI PANG) ภูเขาที่สูงที่สุด ในเวียดนามและอาเซียน (3,143 เมตร) ที่ถูกขนานนามว่าเป็น “หลังคาอินโดจีน”
นำท่านนั่ง “กระเช้าลอยฟ้า” รุ่นใหม่ทันสมัยปลอดภัย และได้ชื่อว่าเป็น “กระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก”มี ความยาวถึง 6.29 กิโลเมตร (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ข้ามหุบเขาหลายลูก ชมทัศนียภาพน้ำตกสูง และเมฆหมอกคลอเคลีย “ยิ่งสูงยิ่งหนาว” เมื่อถึงสถานีปลายทางข้างบนที่ระดับความสูง 3,000 เมตร จะมีห้องน้ำ จุดชม วิว และศาลเจ้าแม่กวนอิม ที่ก่อสร้างไว้อย่างอลังการงดงาม **แต่จุดนี้ยังไม่ใช่จุดสูงสุดยอด (Summit) ของยอดเขา สำหรับท่านที่ยังคงมีเรี่ยวแรงและอยาก พิชิตจุดสูงสุดยอดของ “ฟานซีปัง” จะต้องเดินขึ้นบันไดปูนต่อไปอีก ประมาณ 600 ขั้นไปที่ระดับสูงสุดยอด 3,143 เมตร อันมีสัญลักษณ์เป็นแท่งสแตนเลสสามเหลี่ยมปลายแหลม ให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งในชีวิต-ผู้พิชิตหลังคาอินโดจีน (ในขณะนี้มีรถรางขึ้นยอดเขา เป็นช่วงต่อจากรถกระเช้า เพื่อให้ถึงจุดสูงสุดโดยไม่ต้องเดินขึ้นบันได เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว-ไม่รวมค่ารถรางในส่วนนี้)
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำชมความสวยงามและบรรยากาศความเป็น “ซาปา” โดยรอบ อาทิ หมู่บ้านกตั๊ กตั๊ (Cat Cat Village) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ชมชีวิตความเป็นอยู่อย่างพื้นเมือง ร้านค้าขายของที่ระลึก สำหรับท่านที่มีเรี่ยวแรงดี แนะนำ ท่านเดินลงไ ปสู่ “น้ำตกเตี่ยนซา” ในหุบเขาลึกด้านล่าง ที่มีความสวยงามและอากาศแสนดที ี่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงรอบด้าน
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก BAMBOO Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ซาปา – ภูเขาฮัมลอง – ฮานอย
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ ภูเขาฮัมลอง หรือภุเขามังกร ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในซาปา เป็นจุดชมวิวที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ท่านจะได้เห็นวิวเมืองซาปา และรอบด้านที่รายล้อมไปด้วยขุนเขา ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจยิ่งนักระหว่างทางจะได้พบกับพรรณไม้ดอกนานาพรรณ ที่บานต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับ สู่เมืองฮานอย ในเส้นทางเดิม ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทาง 4–5 ชั่วโมงโดยประมาณ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก MON REGENCY Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – บ้านพักโฮจิมินห์ – วิหารวรรณกรรม – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์ อันเป็นที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งโฮจิมินห์ อ่านคำประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1945 ภายในสุสานเป็นที่เก็บศพอาบน้ำยาของลุงโฮนอนสงบนิ่งเหมือนคนนอนหลับอยู่ภายในโลงแก้ว (ปิดทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้)
จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ทำงานของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งปัจจุบันได้เป็นสถานที่ไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
จากนั้นชมบ้านพักโฮจิมินห์ เป็นบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เหมือนสามัญชนธรรมดา ซึ่งแสดงถึงความสมถะเรียบง่าย จนได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาของประเทศเวียดนาม ชม เจดีย์เสาเดียว มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าหลี่ไทโต ราชวงศ์หลี ทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมมาประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งทารกเพศชายให้ไว้ในอ้อมแขน ซึ่งต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับหญิงชาวนา และนางได้ให้กำเนิดพระราชโอรสตามที่ได้ทรงพระสุบิน พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนำท่านชม วิหารวรรณกรรม หรือที่ชาวเวียดนามเรียกกันว่า “วันเหมียว” วิหารแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเวียดนาม สร้างขึ้นในสมัยของพระเจ้าหลี่ไทโต เพื่ออุทิศให้แก่ท่านศาสดาขงจื้อ ภายในวัดประกอบด้วยป้ายหินประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็น จองหงวน และมี ศาลเทพเจ้าขงจื้อ และสานุศิษย์ ปัจจุบันเป็นวัดที่นักเรียนนักศึกษาเวียดนามมาขอพรในการสอบ
อิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งถนน 36 สาย หรือตลาดโบราณ เลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก รองเท้า ชุดอ๋าวหญ่าว ชา กาแฟ หรือสินค้าพื้นเมือง ผ้าปัก และภาพเขียน เพื่อนำไปเป็นที่ระลึกหรือนำเป็นของฝากของขวัญแด่คนที่ท่านรัก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลา … ทุกท่านกรุณาตรวจเช็คสิ่งของสัมภาระให้เรียบร้อย …เดินทางสู่สนามบินเมืองฮานอย
20.45 น.  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 565
22.35 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข