ทัวร์เวียดนาม ┃DISCOVERY VIETNAM เหนือ กลาง ใต้ 6 วัน By สายการบินเวียดนาม แอร์ไลน์

 เมืองเว้ สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้ำ

 แม่น้ำหอม ขึ้นเรือล่องชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเพาะปลูกนาข้าว และไร่ผัก สวนผลไม้ที่ยังคงใช้วิธีแบบเดิมๆ

สุสานพระเจ้าตือดึ๊ก ลักษณะเหมือนพระราชวังขนาดย่อมๆ สร้างอยู่กลางแวดล้อมด้วย
ต้นไม้นานาชนิด

สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ กษัตริย์ลำดับที่ 12 ของราชวงศ์ เหวียน ที่สร้างได้วิจิตรตระการตา ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างจีนกับเวียดนาม

 พระราชวังโบราณ สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง

เมืองเก่าฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ เมืองโบราณเล็ก ๆ ที่มีบรรยากาศ
ของเมืองสงบ งดงามและมีเสน่ห์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮานอย – ฮาลอง – ตลาดฮาลอง
10.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว L เคาน์เตอร์ สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ S.B.A.Vietnam คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
11.55 น.  เหิรฟ้าสู่กรุงฮานอย โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 610
13.45 น. ถึงสนามบินนอยไบ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
จากนั้นเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง “มังกรร่อนลง” ดินแดนแห่งมังกรหลับใหลตั้งอยู่ใน จังหวัดกว่างนิงห์ ซึ่งจังหวัดนี้จะมีพรมแดนร่วมกับจีนทางทิศเหนือ ชาวเวียดนามมีความเชี่อแต่ครั้งโบราณว่าเคยมีมังกรโบราณบินมาร่อนลงในอ่าวฮาลองแห่งนี้ อ่าวฮาลองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อว่างดงามมหัศจรรย์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และด้วยความสมบูรณ์ของอ่าวฮาลองนี้ จึงทำให้ที่นี่ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโก้ ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศเวียดนามเมื่อปี ค.ศ. 1994 และเป็นที่กล่าวขานของนักท่องเที่ยวว่าการท่องเที่ยวประเทศเวียดนามทางตอนเหนือจะสมบูรณ์เต็มรูปแบบไม่ได้เลย หากท่านไม่ได้ไปเยือนที่แห่งนี้
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
แล้วนำสู่ ตลาดฮาลอง อิสระช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกพื้นเมืองของเวียดนามต่างๆ มากมาย ที่นี่ท่านจะเพลิดเพลินกับการต่อรองราคาสินค้าซึ่งท่านใดที่เป็นนักช้อปไม่ควรพลาด
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 อ่าวฮาลอง – ถ้ำวิมารสวรรค์ – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – หุ่นกระบอกน้ำ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ ท่าเรืออ่าวฮาลอง เพื่อล่องเรือสัมผัสความงดงามและสมบูรณ์ของอ่าวฮาลอง ชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ได้แต่งแต้มด้วยเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตานับพันเกาะ สลับซับซ้อนเรียงตัวกันอย่างสวยงาม จนทำให้นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสที่ได้เดินทางมาเยือนเป็นกลุ่มแรกเมื่อร้อยกว่าปีเศษว่า ถ้ำวิมานสวรรค์ นอกจากนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์การยูเนสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2537ลักษณะทั่วไปของอ่าวฮาลองนั้นประกอบไปด้วยเกาะเล็ก เกาะน้อย และมีเนื้อที่กว่า 4,000 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้
นำท่านสู่ ถ้ำวิมารสวรรค์ ชมหินงอกหินย้อยต่างๆ ที่มีรูปร่างแปลกตา ภายในถ้ำที่ประดับตกแต่งด้วยไฟ ทำให้มีแสง สีสวยงาม หินแต่ละก้อนจะมีลักษณะคล้ายกับสัตว์ตามแต่ท่านจินตนาการ
กลางวัน  รับประทานอาหารทะเลสดๆ บนเรือ
จากนั้นเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย มีความหมายว่า “เมืองที่มีแม่น้ำไหลผ่าน” ซึ่งหมายถึงแม่น้ำแดงที่ไหลผ่านตัวเมืองฮานอย อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000ปี เมืองเก่าแก่ของเวียดนามที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนาน
นำท่านชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้ทำสงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัยเมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้
นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน วัดโบราณ ซึ่งภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และเต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
หลังอาหารนำชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ จากคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก MEDALLION HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักโฮจิมินห์ – เจดีย์เสาเดียว – พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ – เมืองดานัง – ฮอยอัน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์ อันเป็นที่ตั้งของ สุสานโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ สถานที่แห่งนี้เป็นที่ซึ่งโฮจิมินห์ อ่านคำประกาศอิสรภาพในปี ค.ศ. 1945 ภายในสุสานเป็นที่เก็บศพอาบน้ำยาของลุงโฮนอนสงบนิ่งเหมือนคนนอนหลับอยู่ภายในโลงแก้ว (ปิดทุกวันจันทร์ และ วันศุกร์ และตลอดทั้งเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี แต่สามารถชมบริเวณภายนอกได้) จากนั้นนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดี ที่แห่งนี้เคยเป็นที่ทำงานของท่านประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ซึ่งปัจจุบันได้เป็นสถานที่ไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง
จากนั้นชมบ้านพักโฮจิมินห์ เป็นบ้านที่ปลูกสร้างขึ้นอย่างเรียบง่าย ข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ เหมือนสามัญชนธรรมดา ซึ่งแสดงถึงความสมถะเรียบง่าย จนได้รับการยกย่องว่าเป็น บิดาของประเทศเวียดนาม ชม เจดีย์เสาเดียว มีตำนานเล่าว่า พระเจ้าหลี่ไทโตราชวงศ์หลี ทรงพระสุบินเห็นเจ้าแม่กวนอิมมาประทับนั่งอยู่บนใบบัว และส่งทารกเพศชายให้ไว้ในอ้อมแขน ซึ่งต่อมาพระองค์ได้อภิเษกสมรสกับหญิงชาวนา และนางได้ให้กำเนิดพระราชโอรสตามที่ได้ทรงพระสุบิน พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแห่งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อเจ้าแม่กวนอิม
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ เป็นรูปแบบของอาคารสมัยใหม่ขนาดใหญ่ ภายในแสดงชีวประวัติท่านโฮจิมินห์ซึ่งเชิดชูชีวิตนักปฏิวัติผู้นี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการมากมาย มีประวัติการปฎิวัติของโฮจิมินห์ ตลอดชีวิต มีภาพถ่ายขาวดำ และข้าวของเครื่องใช้ในสมัยอดีตต่างๆ มากมาย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนอยไบ เพื่อออกเดินทางต่อสู่เมืองดานัง
15.50 น.  ออกเดินทางสู่ดานัง โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 173
17.10 น. ถึงสนามบิน เมืองดานัง นำท่านเดินทางสู่ตัวเมือง ฮอยอัน เมืองที่องค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก THUY DUONG3 HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เมืองเก่าฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้านไม้โบราณ – วัดจีน – เมืองเว้ – สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ – พระราชวังโบราณ – แม่น้ำหอม – วัดเจดีย์เทียนหมู่
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ เมืองโบราณเล็ก ๆ ที่มีบรรยากาศของเมืองสงบ งดงามและมีเสน่ห์ ครั้งหนึ่งฮอยอันเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เมืองที่มีความงามทางสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์สไตล์โคโลเนียลที่โดดเด่น และยังคงได้รับการบำรุง รักษาไว้ดั่งเช่นอดีตได้เป็นอย่างดี
นำท่านชมสะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอัน ที่สร้างโดยชุมชมชาวญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 16 กลางสะพานมีเจดีย์รูปทรงจัตุรัส สร้างอุทิศแด่ดั๊กเด กับตรันหวู สองบุคคลสำคัญในตำนาน เมืองข้ามสะพานมายังอีกฟากหนึ่งของเมืองจะพบบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
นำท่านชม บ้านไม้โบราณ บ้านประจำตระกูลเก่าแก่มีอายุกว่า 200 ปี แต่ยังคงอยู่ในสภาพที่ดี ภายในแบ่งเป็นสัดส่วน และมีเครื่องไม้ประดับตกแต่งจัดได้อย่างงดงาม
นำท่านชม วัดจีน วัดที่เป็นที่สักการบูชาของชาวฮอยอัน และยังเป็นจุดศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศเวียดนามอีกด้วย
จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยใช้เส้นทางด่วนไฮฟาน เส้นทางที่เลาะ ไหล่เขา ชมทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติซึ่งสวยงาม วิจิตรบรรจง โดยได้ชื่อว่าเป็นถนนสายที่สวยที่สุดแห่งนึ่งของเวียดนาม ตลอดสองข้างทาง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้ำ ชม การเพาะปลูกนาข้าว และไร่ผัก สวนผลไม้ ที่ยังคงใช้วิธีแบบเดิมๆ อาณาจักรโบราณและเมืองหลวงเก่าแก่ของเวียดนาม ปัจจุบันนี้ได้รับการประกาศเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
จากนั้นนำท่านชมสุสานกษัตริย์ ไคดินห์ กษัตริย์ลำดับที่ 12 ของราชวงศ์เหวียน ที่สร้างได้วิจิตรตระการตา ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างจีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลักฮวงจุ้ยมากที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ พระราชวังโบราณ หรือพระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง
จากนั้นนำท่านล่องเรือ แม่น้ำหอม ชมความงามตามธรรมชาติ ซึ่งหาดูได้ยากยิ่งในสมัยปัจจุบัน เสมือนนำท่านย้อนเวลาล่องเรือในบรรยากาศที่สวยงาม สองชายฝั่งเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี
นำท่านชม วัดเจดีย์เทียนหมู่ เจดีย์ที่สร้างขึ้นในสมัยจาม ประกอบด้วยหอคอย 8 เหลี่ยม 7 ชั้น ในแต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเจดีย์ เทียน หมู่ นี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเว้มาตั้งแต่ปี 1710
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 เว้ – โฮจิมินห์ – โบสถ์นอร์เธอร์ดาม – กรมไปรษณีย์กลาง – อุโมงค์กู่จี๋ – ล่องเรือชมความงามแม่น้ำไซง่อน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
09.30 น.  ออกเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 1371
10.50 น. ถึงนครโฮจิมินห์ ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศสที่สวยงามยิ่งและยังคงหลงเหลืออยู่ในนครแห่งนี้คือ โบสถ์นอร์เธอร์ดาม ที่คู่บ่าวสาวชาวเวียดนามมักจะถ่ายรูปกันที่นี่ และที่ทำการ กรมไปรษณีย์กลาง ที่ปัจจุบันยังเปิดใช้งานปกติ
นำท่านผ่านชม ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ ซึ่งถึงเป็นศาลาว่าการเมืองที่สวยที่สุดในนครโฮจิมินห์ ประทับใจกับความสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมที่ลงตัวและสวยงาม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางออกไปทางทิศตะวันตก ห่างจากตัวเมืองโฮจิมินห์ ประมาณ 75 กิโลเมตร นำชมอุโมงค์หลบภัย “กู๋จี” ที่ชาวเวียดนามช่วยกันขุดอุโมงค์ใต้ดินในระหว่างสงครามเวียดกง มีความยาวประมาณ 270 กิโลเมตร ภายในอุโมงค์ประกอบไปด้วย ห้องครัว ห้องพยาบาล ห้องประชุม ห้องนอน ห้องออกกำลังกาย ซึ่งทางออกสามารถทะลุออกตามสถานที่ต่างๆ ของทหารได้ จนทำให้รบชนะทหารอเมริกาได้
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ บนเรือ
จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงามของแม่น้ำไซง่อน แม่น้ำสายหลักของนครโฮจิมินห์พร้อมขับกล่อมด้วยเสียงเพลงจากนักร้องชาวพื้นเมือง
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก LE DUY HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 นครโฮจิมินห์ – อดีตทำเนียบประธานาธิบดี – ศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ –– พิพิธภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบนถัน – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม อดีตทำเนียบประธานาธิบดี ที่เคยเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดีและคณะ รัฐบาลแห่งเวียดนามใต้ นำท่านชมห้องต่าง ๆ ห้องประชุม ห้องทำงาน บริเวณส่วนตัวของประธานาธิบดีและครอบครัว จนถึงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ห้องบัญชาการใต้ดิน ซึ่งทำเนียบแห่งนี้ได้เคยถูกโจมตีให้ได้รับความเสียหายหลายต่อหลายครั้งในสมัยสงครามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้
จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ชมภาพประวัติศาสตร์ ในสมัยสงครามเวียดนาม ถ่ายโดยนักข่าวต่างชาติที่เข้ามาทำข่าวในสมัยนั้น และซากของรถถัง เครื่องบินนานาชนิด
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำสู่ ตลาดเบนถัน ตลาดพื้นเมือง อันพลุกพล่านของนครโฮจิมินห์ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก และสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเทศและอาหารแห้ง, ผักและผลไม้สด, ไม้แกะสลัก, เรือสำเภาไม้และผ้าปักนานาชนิดในราคาย่อมเยาว์
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
17:00 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 603
18:30 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข