ทัวร์เวียดนาม ┃ดานัง – เว้ – ฮอยอัน – บานาฮิลล์ 4 วัน By สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส

เมืองเว้ สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้ำ

 แม่น้ำหอม ขึ้นเรือล่องชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเพาะปลูกนาข้าว และไร่ผัก สวนผลไม้ที่ยังคงใช้วิธีแบบเดิมๆ

สุสานพระเจ้าตือดึ๊ก ลักษณะเหมือนพระราชวังขนาดย่อมๆ สร้างอยู่กลางแวดล้อมด้วย
ต้นไม้นานาชนิด

สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ กษัตริย์ลำดับที่ 12 ของราชวงศ์ เหวียน ที่สร้างได้วิจิตรตระการตา ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างจีนกับเวียดนาม

ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท

ราคาเริ่มต้น 26,900 บาท

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้ – ล่องเริอแม่น้ำหอม
2 เว้ – สุสานพระเจ้าตือดึ๊ก – สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ – พระราชวังโบราณ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดดองบา – ฮอยอัน
3 ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้าน 101 – วัดจีน – บาน่า ฮิลล์ – ดานัง
4 ดานัง – วัดหลินอึ่ง – กรุงเทพ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดานัง – เว้
08.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ (F) Bangkok Airways เจ้าหน้าที่ S.B.A.Vietnam คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
11.00 น. เหิรฟ้าสู่ เมืองดานัง โดย Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 947
12.35 น. เดินทางถึง สนามบินดานัง (Danang International Airport) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเว้ ตลอดทาง ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติ ทุ่งหญ้า ป่าเขา แม่น้ำ
จากนั้นนำท่านขึ้นเรือล่อง แม่น้ำหอม ท่านจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเพาะปลูกนาข้าว และไร่ผัก สวนผลไม้ ที่ยังคงใช้วิธีแบบเดิมๆ
เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเข้าสู่ที่พัก GREEN HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เว้ –สุสานพระเจ้าตือดึ๊ก – สุสานกษัตริย์ ไคดินห์ – พระราชวังโบราณ – เจดีย์เทียนมู่ – ตลาดดองบา– ฮอยอัน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม สุสานพระเจ้าตือดึ๊ก ลักษณะเหมือนพระราชวังขนาดย่อมๆ สร้างอยู่กลางแวดล้อมด้วยต้นไม้นานาชนิด ซึ่งใช้แรงงานประมาณ 3,000 คนในการก่อสร้าง และถือว่าเป็นจักรพรรดิที่ครองราชย์นานที่สุดในราชวงศ์
จากนั้นนำท่านชมสุสานกษัตริย์ ไคดินห์ กษัตริย์ลำดับที่ 12 ของราชวงศ์ เหวียน ที่สร้างได้วิจิตรตระการตา ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างจีนกับเวียดนาม สุสานแห่งนี้ถือว่าเป็นสุสานที่สร้างได้ตามหลักฮวงจุ้ยมากที่สุด ชมภาพวาดมังกรในม่านเฆม ซึ่งวาดโดยศิลปินที่ใช้เท้าวาดแทนการใช้มือ
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่ พระราชวังโบราณ หรือพระราชวังหลวงแห่งนครประวัติศาสตร์ สัมผัสความยิ่งใหญ่และโอ่อ่าของประตูเมืองแห่งพระราชวังหลวง
จากนั้นนำท่านชม เจดีย์เทียนมู่ ตั้งอยู่บนเขา เหนือริมฝั่งแม่น้ำหอมขึ้นไป ภายในมีรูปปั้นเทพเจ้าต่างๆ ที่คอยเฝ้าคุ้มครอง ภายในเจดีย์มีพระสังกัจจายน์ ให้สักการะบูชาอีกด้วย
จากนั้นนำท่านชมตลาดดองบา เป็นตลาดที่รวมวิถีชุมชนทั้งหลายมาไว้ที่นี้ มีทั้ง อาหารสด ของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆ ของฝาก ของที่ระลึก
จากนำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าฮอยอัน เมืองมรดกโลกที่ยังคงมีลมหายใจ เมืองโบราณเล็ก ๆ ที่มีบรรยากาศของเมืองสงบ งดงามและมีเสน่ห์ ครั้งหนึ่ง ฮอยอันเคยเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก เมืองที่มีความงามทางสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์สไตล์โคโลเนียลที่โดดเด่น และยังคงได้รับการบำรุง รักษาไว้ดั่งเช่นอดีตได้เป็นอย่างดี
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก PHU THINH BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้าน 101– วัดจีน – บาน่า ฮิลล์ – ดานัง
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอัน ที่สร้างโดยชุมชมชาวญี่ปุ่นในศตวรรษที่16 กลางสะพานมีเจดีย์รูปทรงจัตุรัส สร้างอุทิศแด่ ดั๊กเด กับตรันหวู สองบุคคลสำคัญในตำนาน เมืองข้ามสะพานมายังอีกฟากหนึ่งของเมือง จะพบบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ
นำท่านชม บ้านไม้โบราณ บ้านประจำตระกูลเก่าแก่มีอายุกว่า 200 ปี แต่ยังคงอยู่ในสภาพที่ดี ภายในแบ่งเป็นสัดส่วน และมีเครื่องไม้ประดับตกแต่งจัดได้อย่างงดงาม นำชม วัดจีน วัดที่เป็นที่สักการบูชาของชาวฮอยอัน และยังเป็นจุดศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในประเทศเวียดนามอีกด้วย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาบานาฮิลล์ ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศที่ดีที่สุดของเวียดนามกลาง ในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองได้มีการสร้างถนนขึ้นสู่ยอดเขา ได้มีการสร้างโรงแรม และสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพื่อใช้เป็นที่พักตากอากาศของชาวฝรั่งเศสในสมัยก่อน ปัจจุบันได้มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง กระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 2007 และยังได้รับการบันทึกจาก Guinnessworld ว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก เมื่อปี 2009 โดยมีความยาว 5,801 เมตร ที่มีแหล่งสันทนาการ สวนสนุก รวมทั้งห้องนิทรรศการที่รวบรวมประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมเอาไว้อีกด้วย
เย็น  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเข้าสู่ที่พัก LION SEA HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ดานัง – วัดหลินอึ่ง – กรุงเทพ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าสักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดหลิงอึ่ง เป็นวันที่ใหญ่ที่สุดใน บรรดา วัดหลิงอึ่ง ทั้งสามแห่ง ซึงประกอบกันเป็น 3 เหลี่ยมศักดิ์สิทธิ์ คู่เมืองดานัง ซึ่งมีเจ้าแม่กวนอิ่มขนาดใหญ่ ซึ่งมีความสูงถึง 67 เมตร ก่อนที่ชาวประมงจะออกทะเล ต้องมาขอพรเจ้าแม่กวนอิมก่อนทุกครั้ง และยังเป็นจุดชมวิวของเมืองดานังอีกด้วย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน
13.35 น.  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG 948
15.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและมีความสุข

Additional Information

month