ทัวร์ยุโรป┃ทิวลิป เบเนลักซ์ 7 วัน 5 คืน EU013BNBR

เมืองโวลันดัม ที่มีเสน่ห์ด้วยบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หมู่บ้านตั้งอยู่ริมฝั่งทะเล
หมู่บ้านกังหันลม Zaanse Schans ชมสาธิตการผลิตเนยแข็งอาหารยอดนิยม และโรงงานรองเท้าไม้
ล่องเรือหลังคากระจก ชมเมืองคูคลองที่ได้ชื่อว่าเป็น “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ”
เมืองบรูจจ์ เมืองมรดกโลก ที่แสนคลาสสิค มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศเบลเยี่ยม
เมืองเก้นท์ มีภูมิประเทศที่เป็นคูคลอง สองฟากฝั่งเรียงรายไปด้วยตึกรามบ้านช่องที่งดงามคลาสสิค
 ลักซัมเบิร์กซิตี้ เขตเมืองใหม่และเมืองเก่าแสนคลาสสิคที่มีแม่น้้ากั้นแบ่ง
จตุรัสกลางเมืองแกรนด์เพลซ “อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่” สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซล

เมนูแนะนำ

ลิ้มรส “ขาหมูเยอรมัน” ที่เมือง เซ้นท์กอร์
อาหารคุณภาพ ฝรั่ง-ไทย-จีน

เที่ยวเส้นทางที่คุ้มค่า ในเวลาที่พอเพียง
โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน
บินตรงไป-กลับ
คณะละประมาณ 25 ท่าน

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
27 เม.ย. 623 พ.ค. 6279,900฿Download PDF
วันแรก  สุวรรณภูมิ – อัมสเตอร์ดัม 
10.00 พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เข้าประตู 7-8 เค้าท์เตอร์ Q สายการบิน EVA Air
พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอ้านวยความสะดวกในการเช๊คอินสัมภาระ และรับบัตรขึ้นเครื่อง
  เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับและ อำนวยความสะดวกแกท่านก่อนการเดินทาง
12.30 โดยเที่ยวบินที่ BR 075 ออกบินตรงสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม-เนเธอร์แลนด์ (บินตรง 11 ชม.)
19.25 เดินทางถึงกรุงอัมสเตอร์ดัม
รถโค้ชรับคณะเข้าสู่ที่พัก: NOVOTEL AMSTERDAM HOTEL / หรือเทียบเท่า 4 ดาว
วันที่สอง อัมสเตอร์ดัม – บรูจจ์ (เบลเยี่ยม) – กรุงบรัสเซล ( B / L /D )
เมืองบรูจจ์  เมืองมรดกโลกที่แสนคลาสสิค เดินเท้าเข้าสู่ย่านเมืองเก่า “บรูจ” Bruges เมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศเบลเยี่ยมมีคูคลองหลายสายพาดผ่านย่านตัวเมืองเก่าจนได้ชื่อว่าเป็น “เวนิสแห่งยุโรปเหนือ” เดินชมย่านเมืองเก่า

จตุรัสกลางเมือง“มาร์เก็ตสแควร์”ที่มีสิ่งก่อสร้างน่าสนใจหลายแห่งโดยเฉพาะตัวอาคาร“ศาลาเทศบาลเมือง”ซึ่งเป็นอาคารไสตล์โกธิคงดงามราวกับปราสาทหลังใหญ่สง่างามหอคอยกลางเมืองตั้งสูงตระหง่าน83เมตรอันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองและเดินชมบ้านเรือนรูปทรงแปลกตาแต่ละหลังทาด้วยสีที่แตกต่างกันออกไป เช่น สีแดง เขียว เหลือง น้้าตาล ท้าให้มองเห็นสะดุดตาแต่ไกล เลือกซื้อของพื้นเมือง โดยเฉพาะผ้าลูกไม้ทอมือ สินค้าขึ้นชื่อของบรูจจ์

กรุงบรัสเซลเมืองหลวงของเบลเยี่ยม แวะถ่ายรูปกับ อะโตเมี่ยม ปฎิมากรรมมหึมาเป็นลูกโมเลกุลเหล็ก 9 ลูกที่สร้างขึ้น เป็นสัญลักษณ์ของงาน EXPO

ชมเมืองเก่ากรุงบรัสเซล เมืองหลวงของเบลเยี่ยม น้าชมจตุรัสกลางเมือง “แกรนด์เพลซ” จตุรัสที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมย่านเมืองเก่าที่งดงามและถ่ายรูปคู่กับ

อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนฉี่ สัญลักษณ์ของกรุงบรัสเซลเลือกซื้อของที่ระลึกกระเป๋าคลิปลิ้งค์ ช๊อคโกแลตโฮมเมด ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยในช่วงเย็นในย่านการค้าถนนคนเดินกลางเมือง

เข้าสู่ที่พัก PULLMAN HOTEL BRUSSELS CENTER MIDI / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สาม กรุงบรัสเซล – ลักซัมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก  ( B / L /D )
ประเทศลักซัมเบิร์ก ประเทศเล็กๆในกลุ่ม “เบเนลักซ์” แวดล้อมพรมแดนของฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมันมีขนาดเนื้อที่2,587ตารางกิโลเมตรถือเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในกลุ่มNATOสมัยสงครามโลกครั้งที่2เคยเป็นเส้นทางดองทัพของเหล่านาซีด้วยภูมิประเทศที่ตั้งอยู่ในหุบเขารอบด้านปัจจุบันเป็นประเทศที่มีอ้านาจทางเศรษฐกิจสูงมากชม

ลักซัมเบิร์กซิตี้เขตเมืองใหม่และเมืองเก่าแสนคลาสสิคที่มีแม่น้้ากั้นแบ่งโดยเฉพาะตัวอาคารโบสถ์นอร์ทเธอร์ดาม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ที่มีความงามล้้าค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ป้อมเมืองเก่าที่ได้รับการประกาศให้เป็น เมือง “มรดกโลก”

เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย หรือ สินค้าแบรนด์เนมในย่านถนนคนเดิน
สมควรแก่เวลาเดินทางข้ามแดนสู่เยอรมันอีกครั้ง เข้าสู่เมือง..ไฮเดลเบิร์ก (HEIDELBURG)
และพาท่านเดินเล่นชมเมืองเขตเก่า-สะพานโบราณ ข้ามแม่น้้าเนคก้า บรรยากาศสบายๆ ยามเย็น

เช๊คอินเข้าที่พัก : MARRIOTT HOTEL HEIDELBERG / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สี่ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – เซ้นท์กอร์ – ล่องแม่น้้าไรน์ – บ๊อบพาร์ด – โคโลญจ์  ( B / L /D )
เมืองไฮเดลเบิร์ก บรรยากาศคลาสสิคริมแม่น้้าเนคก้าเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่8และเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมันปัจจุบันเป็นเมืองผลิตเครื่องพิมพ์และแท่นพิมพ์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วย น้าเข้าชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก บนเนินเขาศิลปกอธิคผสมเรอนาซองส์ ที่เริ่มสร้างราวปี ค.ศ. 1300 และจากตัวปราสาทสามารถมองเห็นตัวเมืองได้โดยรอบ ชมถังไวน์โบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ชมประตูที่สร้างขึ้นในคืนเดียว ตามต้านานแห่งความปรารถนาของเจ้าหญิงที่พระราชาหลงรักปักใจ ไดแวลาเดินทางสู่เขตลุ่มแม่น้้าไรน

ลงเรือล่องแม่น้้าไรน์ ในช่วงที่สวยที่สุดสองฟากฝั่ง ผ่านเนินเขาที่เรียงรายไปด้วยปราสาทเก่าแก่คลาสสิคบนยอดเขา และ บ้านเรือนสมัยโบราณที่แสนงดงามราวกับเป็นเมืองในเทพนิยาย เก็บภาพประทับใจกันอย่างเต็มที่ประมาณ 50 นาที

เมืองบ๊อบพาร์ด Bobpard แล้วเดินทางต่อขึ้นเหนือสู่ เมืองโคโลญจ์ COLONGEเมืองต้นก้าเนิดของน้้าหอม โอเดอ โคโลญจ์ 4711 ที่ขึ้นชื่อ

มหาวิหารโคโลญจ์ ที่ยิ่งใหญ่และสูงตระหง่านเห็นแต่ไกล พร้อมกับเลือกซื้อสินค้าคุณภาพ เช่น มีด-กรรไกร ยี่ห้อตุ๊กตาคู่ที่โด่งดัง รวมทั้งน้้าหอมตระกูล 4711 ในย่านช้อปปิ้งกลางเมือง

เข้าสู่ที่พัก : DORINT AN DER MESSE HOTEL COLOGNE / หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ห้า โคโลญจ์ – อัมสเตอรดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียรไนเพชร  ( B / L /D )
ล่องเรือหลังคากระจก ชมเมืองคูคลองที่มีบ้านเรือนเป็นเอกลักษณ์แบบ สเปน-เรอนาซองค์ ที่ชาวดัตช์วางผังเมืองขุดเป็นคูคลองล้อมรอบถึงสี่ชั้นด้วยล้าคลองกว่า160สายรวมกันยาวกว่า100 กม.สะพานข้ามคลองถึง 1,200 สะพาน เรือล่องชมประตูกั้นน้้า และอาคารบ้านเรือสมัยเก่าที่มีแบบเฉพาะตัว ด้วยรูปทรงหน้าแคบสูงผสมผสานศิลปอย่างงดงามมีเสน่ห์

โรงงานเจียระไนเพชร ฝีมือเอกของโลกจากนักเจียระไนชาวดัชต์ ที่สืบทอดฝีมือกันมาเป็นเวลานาน แนะน้าเพชรในรูปแบบต่างๆ และการเลือกซื้อเพชรน้้างามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
เย็น บริการอาหารค่้า ณ ภัตตาคารจีน
เข้าสู่ที่พัก : NOVOTEL AMSTERDAM CITY HOTEL / หรือเทียบเท่า

วันที่หก เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ – หมู่บ้านกังหันลม – ดัมสแควร์ – กรุงเทพ
( B / L /- )
ลิซเซ่Lisseระหว่างทางจะผ่านทุ่งดอกทิวลิปที่ปลูกสลับสีสันนับพันไร่ก้าลังบานสะพรั่งในช่วปลายเดือนมี.ค-พ.ค.ของทุกปี

อุทยานสวรรค์-สวนเคอเคนฮอฟ KEUKENHOF อุทยานดอกทิวลิป และสวนพฤกษาศาสตร์ใหญ่และงดงามที่สุดในโลกให้ท่านได้ชมดอกทิวลิปดอกลิลลี่ที่ก้าลังเบ่งบานสะพรั่งทั้งสวนภายนอกและโรงเรือนเพาะช้าตื่นตาตื่นใจกับสีสันสวยสดของทิวลิปนานาพันธุ์และถ่ายรูปคู่กับกังหันลม สัญลักษณ์ของเนเธอร์แลนด์กันอย่างเต็มอิ่มตลอดช่วงเช้าอย่างจุใจ

หมู่บ้านกังหันลม ZaanseSchans สัญลักษณ์ของประเทศที่ชาวดัชต์ สามารเอาชนะ ธรรมชาติได้จากการที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศเป็นพื้นที่ต่้า น้้าทะเลท่วมถึงได้ตลอด แต่ชาวดัชต์สามารถสร้างกังหันลมใช้วิดน้้าสร้างพื้นที่ดินให้เกิดขึ้นได้

โรงงานรองเท้าไม้ ศิลปหัตถกรรมของชาวดัชต์ ให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกนานาชนิด รวมทั้งเนยแข็งที่ชึ้นชื่อ

จตุรัสดัมสแควร์ที่มีตึกตัวอาคารสวยงามโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของเมืองที่ไม่มีใครเหมือน ศูนย์กลางของเมืองอนุสาวรีย์วีรชนในสงครามโลกครั้งที่พระราชวังหลวงและสถานีรถไฟที่สวยงาม และ ส้ารวจย่าน Red Lights ย่านบันเทิงราตรีแสงสีของอัมสเตอร์ดัม

18.30  เดินทางสู่สนามบินสคริปโพล เตรียมตัวเดินทางกลับ (อาหารค่้าอิสระตามอัธยาศัยในสนามบิน)
21.40  โดยเที่ยวบินที่ BR 076 บินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่เจ็ด สุวรรณภูมิ
 13.40 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ…..
************************************************************
หมายเหตุ – รายการเดินทางและเวลา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

Additional Information

month

04-เมษายน