ทัวร์ไทย┃ตรัง เมืองต้องห้าม . . . พลาด (3DAYS2NIGHTS) ทริปนี้มี ตรัง!!! ล่องใต้ THE SERIES วิบวับ วิบวับ

พบกับประตูสู่ทะเลตรัง

เยี่ยมชมสถานีรถไฟสุดท้ายสายอันดามัน

ชมภูเขาโดดเดี่ยวกลางที่ราบลุ่ม

วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) – ท่าอากาศยานจังหวัดตรัง  – ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย – สถานีรถไฟกันตัง – พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี – ภาพสตรีทอาร์ตเมืองกันตัง  –  โรงแรม
05.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินแอร์เอเชีย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
07.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง  โดย สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD 3241 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที)
09.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง นำท่านรับสัมภาระ เรียบร้อย
นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง โดยศาลเจ้าแห่งนี้เป็นสถานที่ที่อยู่คู่กับเมืองตรังมาช้านาน เมืองตรังมีคนไทยเชื้อสายจีน อาศัยอยู่ยาวนานจึงก่อให้เกิดศาลเจ้าอันเป็นยึดเหนี่ยวทางใจทั่วเมืองตรัง โดยศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “โรงพระท่ามกงเยี่ย” นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตรัง ศาลเจ้าท่ามกงเยี่ย ตัวศาลเจ้าเป็นอาคารชั้นเดียว เบื้องหน้าอาคารมีแท่นบูชาฟ้าดิน หน้าประตูจารึกพระนาม พระท่ามกงเยี่ย พร้อมกลอนคู่คำกวางตุ้ง และภายในอาคารศาลเบื้องหน้ามีแท่นบูชาเทวดารวมอยู่ ศาลเจ้าแห่งนี้เกิดขึ้นมาจากสมัยก่อนชาวจีนแซ่เจ็ง อพยพเพื่อหนีความยากจนแร้นแค้นโดยพกยันต์พระและเถ้าธูปของพระท่ามกงเยี่ยติดตัวมาด้วย และท่านได้ตั้งจิตอธิษฐาน หากแม้นว่ามีชีวิตรอดปลอดภัย เรือเข้าถึงฝั่งใดก็จะตั้งรกรากทำมาหากิน ณ ที่นั้น พอเรือถึงฝั่งที่เมืองไทยโดยปลอดภัยท่านลงหลักปักฐานครั้งแรก คือ ตำแหน่งศาลเจ้าในปัจจุบัน จึงสร้างกระท่อม พร้อมจัดหาโต๊ะบูชาขึ้นมาพร้อมกระถางธูป เพื่อสักการะผืนผ้ายันต์และเถ้าธูปของพระท่ามกงเยี่ยที่ได้นำมา และต่อมามีคนมาสักการะบูชาขอพรล้วนประสบความสำเร็จ รักษาโรคภัยให้หายเจ็บ เป็นที่เรื่องลือชาวบ้านหลั่งไหลมาบูชามากขึ้น จนต้องขยับขยายศาลให้ใหญ่กว่าเดิม เพื่อรองรับคนที่มาสักการะขอพร
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟกันตัง
สุดปลายทางรถไฟสายอันดามัน เป็นสถานีที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของไทยที่อยู่คู่กับทางรถไฟสายใต้มาตั้งแต่แรกเริ่มสร้าง เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ในอดีตใช้เป็นที่รับส่งสินค้ากับต่างประเทศ ทั้งสิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ตัวสถานีรถไฟกันตัง เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวทรงปั้นหยา ทาสีเหลืองมัสตาร์ดสลับน้ำตาล ตัวอาคารสถานี และชานชาลามีหลังคาคลุม ลักษณะตัวสถานีเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวผสมผสานศิลปะแบบตะวันออกและตะวันตก หลังคาเป็นรูปทรงปั้นหยาผสมกับหลังคาจั่ว โครงสร้างอาคารเป็นแบบกรอบเสาคานกรุด้วยแผ่นไม้ ความโดดเด่นของสถานีรถไฟกันตังคือตัวอาคารที่มีเป็นหนึ่งในไม่กี่สถานีในเส้นทางรถไฟสายใต้ที่ทอดยาวจากกรุงเทพฯ ไปถึงสิงคโปร์ที่ยังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมของสถานี ‘ดั้งเดิม’ เหมือนตอนเริ่มสร้าง ภายในสถานียังพอมีข้าวของเครื่องใช้ในอดีตคงเหลือ โดยภาพรวมแล้วยังรักษาเอกลักษณ์เดิมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 นอกจากนี้สถานีรถไฟแห่งนี้ยังมีคุณค่าทางด้านสถาปัตยกรรม จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้สถานีกันตังเป็นโบราณสถานของจังหวัดตรัง เมื่อ พ.ศ. 2539 จากกรมศิลปากร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี เป็นที่ตั้งของสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ “จวนเก่าเจ้าเมืองตรัง” หรือ บ้านพักอดีตเจ้าเมืองตรัง พระยารัษฎานุประดิษฐ์ ซึ่งปลูกสร้างขึ้นเป็นเรือนไม้ 2 ชั้น มีรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของท่านอย่างครบถ้วน โดยทายาทตระกูล ณ ระนอง เป็นผู้ดูแลรักษา ชาวกันตังและเทศบาลเมืองกันตัง เล็งเห็นว่าบ้านหลังนี้คือหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ควรรักษาไว้คู่เมืองตรัง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ของพระยารัษฎาฯ เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมและสัมผัสกับประวิติศาสตร์ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

ต่อด้วยนำท่านเดินทางสู่ สตรีทอาร์ต จังหวัดตรัง แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองตรัง เป็นสตรีทอาร์ทภายใต้โครงการตรังสวยด้วยโรตารี เป็นภาพวาดสามมิติ ที่สื่อถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนตรัง มีทั้งหมด 3 จุดภายในตัวเมืองตรัง ได้แก่ บริเวณบ้านเลขที่ 17 ตึกชิโนโปรตุกีส ใกล้สี่แยกท่ากลาง ถนนราชดำเนิน เป็นภาพวาดถ้ำมรกต บริเวณร้านแว่นตาท็อปเจริญ ปากซอยไทรงาม เป็นภาพวาดดอกศรีตรัง ดอกไม้ประจำจังหวัดตรัง บริเวณซอยไทรงาม บนผนังบ้านในซอยไทรงาม เป็นภาพวาดถิ่นกำเนิดยางพารา โดยทั้งสามจุดนี้อยู่บริเวณเดียวกัน อิสระท่านเดินชมบรรยากาศเมืองเก่าและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก ณ YATALE THE RESORT  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 โรงแรม – ท่าเรือปากเมง – ดำน้ำตื้นเกาะกระดาน – เกาะมุก – ถ้ำมรกต – โรงแรม
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือปากเมง เพื่อนำท่านนั่งเรือ SPEED BOAT ไปดำน้ำตื้นยังหมู่เกาะต่างๆในจังหวัดตรัง

นำท่านเดินทางสู่ เกาะกระดาน เป็นเกาะที่มีชายหาดสวยที่สุดของทะเลตรัง อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม หาดทรายที่นี่ขาวเนียนละเอียดน้ำทะเลใสจนมองเห็น แนวปะการัง น้ำตื้น ตลอดจนฝูงปลาหลากหลายพันธุ์  เป็นเกาะที่อุดมไปด้วยสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือชั้นหินที่สวยงามแปลกตาแปลกใจมากมาย บริเวณด้านหน้าของชายหาด นักท่องเที่ยวมักนิยมมาดำน้ำดูปะการัง ซึ่งยาวตลอดแนวชายหาด จากชายหาดสามารถมองเห็นเกาะลิบง เกาะแหวน เกาะมุก และเกาะเชือก และยังสามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้อีกด้วย นอกจากนี้ในทุกปีในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์เกาะกระดานแห่งนี้ยังถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทรที่โด่งดังไปทั่วโลกอีกด้วย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ เกาะกระดาน (อาหารบุฟเฟต์)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะมุก เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของท้องทะเลตรัง แบ่งเป็น 2 ฝั่ง คือ ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของถ้ำมรกตที่มีความงดงามตระการตา บริเวณฝั่งนี้จะไม่มีชายหาด อีกฝั่งเป็นเกาะมุกฝั่งด้านตะวันออก เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง มีที่พัก ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  รวมถึงมีชายหาดที่สวยงามและน้ำทะเลให้ลงเล่นน้ำหลายหาด บรรยากาศค่อนข้างสงบ โดยสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังบนเกาะมุกคือ ถ้ำมรกต เป็นถ้ำมหัศจรรย์กลางทะเล ที่มีชื่อเสียงของ จังหวัดตรัง ลักษณะของถ้ำมรกตเป็นเวิ้งถ้ำที่มีลักษณะเป็นทะเลภายในมีน้ำทะเลใสสีมรกต และหาดทรายสีขาวอยู่ภายในถ้ำ ท่านที่เดินทางไปเที่ยวทะเลตรัง จะไม่พลาดกับการเดินทางเข้าชมถ้ำมรกต ซึ่งถือว่าเป็น UNSEEN IN THAILAND จากปากทางเข้าถ้ำเป็นโพรงเล็ก ๆ สูงพ้นระดับน้ำพอเรือลอดได้ หรือต้องว่ายน้ำเข้าไปถ้าหากน้ำมาก เมื่อพ้นปากถ้ำออก มาอีกด้านหนึ่งจะเห็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันและถ้ำมรกตนี้จะเข้าออกได้เฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้น สำหรับที่มาของชื่อถ้ำมรกต มาจากบริเวณปากทางเข้าถ้ำแสงจากภายนอกจะสะท้อนกับน้ำภายในถ้ำทำให้เห็นน้ำเป็นสีเขียวมรกต ดูแปลกตาและสวยงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง

ถึงเวลาอันสมควรนำท่านนั่งเรือ SPEED BOAT กลับมายัง ท่าเรือปากเมง

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางเข้าสู่ทีพัก ณ YATALE THE RESORT  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 โรงแรม – ถ้ำเขาช้างหาย – ร้านเค้กรสเลิศ – ร้าน KUANITO PATISSERIE บ้านนาโยงใต้(สำนักงานใหญ่) – ท่าอากาศยานตรัง – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเขาช้างหาย ว่ากันว่าได้ชื่อนี้มาจากการที่มีลูกช้างหลงเข้าไปในถ้ำและหาไม่เจอ จึงได้ชื่อว่า ถ้ำเขาช้างหาย ถ้ำแห่งนี้เป็นถ้ำที่อยู่ภายในเขาหินปูน ภายในมีโถงเล็ก โถงใหญ่ และมีหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์มาก บางส่วนยังก่อตัวอยู่ แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ภายในมีโถงถ้ำเล็กใหญ่อยู่ประมาณ 6 ถ้ำ ได้แก่ ถ้ำช้างหาย ถ้ำเพกา ถ้ำทรายทอง ถ้ำโอ่ง ถ้ำลม และถ้ำแม่เฒ่าคล้าย แต่ละถ้ำมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละโถงห้อง
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านเค้กรสเลิศ
เป็นร้านขายของฝากมีชื่อในจังหวัดตรัง มีทั้งขนมเค้ก ขนมปัง และของฝากขึ้นชื่ออีกหลายอย่าง ให้ท่านเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ ร้าน KUANITO PATISSERIE บ้านนาโยงใต้(สำนักงานใหญ่) กวนนิโต้ ร้านเค้กที่มีชื่อเสียง ประจำจังหวัดตรัง  เบเกอร์รี่ที่มาแล้วต้องรองคือแพนเค้กที่แสนนุ่มอร่อย มะพร้าวแก้วเลี่ยมทอง และอีกมากมายที่ให้ท่านได้ลิ้มลอง

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานตรัง จังหวัดตรัง

16.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบินแอร์เอเชีย (AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD 3245 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 35 นาที)
18.05 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ