ทัวร์ยุโรป โปรโมชั่น┃อิตาลี สวิส ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน EU002AW

ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซนต์ ชมบรรยากาศของบ้านเรือนอาคารสถาน ที่สุดคลาสิคสองฝั่งน้ำ

นครรัฐวาติกัน ประเทศรัฐอิสระกลางกรุงโรม ที่ได้ชื่อว่าเล็กที่สุดในโลก นาชมความยิ่งใหญ่อลังการของ มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์

ลูเซิร์น-ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe-กรุงเบิร์น-รถไฟ TGV

“สวยที่สุดสายหนึ่งในสวิสเซอร์แลนด์” หุบเขากรินเดลวาลด์ พบกับบรรยากาศเมืองเล็กบนไหล่เขา บ้านเรือนแบบสวิสชาเล่ย์

เมืองเก่าฟลอเร้นซ์..ทิวทัศน์ความงามคลาสสิคของนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม

 เกาะเวนิส  ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริค ผ่านเส้นทางที่งดงามด้วยไร่องุ่นและท้องทุ่งอันกวางใหญ่

 

 

เมนูแนะนำ

  อาหารฝรั่ง-ไทย-จีน สวิสฟองดูว์
♥  ปารีส-ซีฟู้ดถาดใหญ่พร้อมไวน์รสละมุน

เที่ยวเส้นทางที่คุ้มค่า ในเวลาที่พอเพียง
โรงแรม 4 ดาวมาตรฐาน
บินตรงไป-กลับ
คณะละประมาณ 25 ท่าน
วันแรก    กรุงเทพฯ – บินตรง – กรุงโรม/อิตาลี(-/-/-)
21.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ   เค้าท์เตอร์ D   สายการบินไทย Group  (เข้าประตู 3)
พบเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสัมภาระ- รับบัตรขึ้นเครื่อง
วันที่สอง  กรุงโรม – วาติกัน – โคลอสเซี่ยม – น้ำพุเทรวี – บันไดสเปน – ฟลอเร้นซ์ (-/L/D)
00.20 โดยสายการบินไทย  TG 944  บินตรงสู่กรุงโรม-อิตาลี   (โบอิ้ง 747 /11 ชม.)
06.50 ถึงกรุงโรม หลังผ่านพิธีการทางศุลกากรแล้ว รถโค้ชมาตราฐานสูงของยุโรป นำท่านชมความงามของกรุงโรม เมืองหลวงที่มีประวัติยาวนานกว่า 2,000 ปี
นครรัฐวาติกัน  ประเทศรัฐอิสระกลางกรุงโรม ที่ได้ชื่อว่าเล็กที่สุดในโลก  นำชมความยิ่งใหญ่อลังการของ  มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ มหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและเป็นศูนย์กลางแห่งคริสต์ศาสนาของโลก ตระการตาไปกับการตกแต่งอันวิจิตร ความยิ่งใหญ่ภายในวิหาร จากศิลปินผู้โด่งดังได้รังสรรค์ไว้เป็นมรดกของโลกโดยแท้จริง (การเข้าชมมหาวิหาร จะต้องยืนรอคิวเหมือนกันทุกกรณี ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวรอเข้าชมมากน้อยเท่าใดในแต่ละวัน ทางบริษัทฯ จะจัดเวลาให้ท่านในการเที่ยวชมในเขตมหาวิหาร ประมาณ 1.30 ชั่วโมง  ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ยืนรอคิวเข้าชม สามารถใช้เวลาอิสระในการถ่ายรูปส่วนต่างๆภายนอกได้ตามอัธยาศัย  **การเข้าชมภายในวิหาร-ไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด**และควรแต่งกายสุภาพมิดชิด)
เขต โรมันฟอรั่ม นำชม ประตูชัยคอนสแตนติน และ ถ่ายรูปคู่กับ โคลอสเซียม  สนามประลองยุทธขนาดใหญ่ที่ยังคงความสมบูรณ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา และยลโฉมสิ่งก่อสร้างอลังการสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกอย่างหนึ่ง
น้ำพุเทรวี่  น้ำพุสไตล์บารอคที่สวยงามที่สุดในกรุงโรม ให้ท่านได้โยนเหรียญอธิษฐานซึ่งตามโรมันโบราณเชื่อว่าท่านจะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีก
เดินชมย่านศูนย์กลางแฟชั่นและย่านชุมชนคนยุคใหม่ที่จตุรัส  บันไดสเปน  สถานที่นัดพบของคนร่วมสมัยทุกเพศทุกวัย
เช๊คอินเข้าที่พัก  :  NILHOTEL FLORENCE HOTEL / หรือเทียบเท่า
วันที่สาม  ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เวนิซ (B/L/D )
เนินเขาจตุรัสไมเคิลแองเจลโล ณ จุดชมวิว เมืองเก่าฟลอเร้นซ์ หน้าลานรูปปั้นของเดวิด ชมทิวทัศน์ความงามคลาสสิคของนครที่ยังคงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณไว้อย่างน่าชื่นชม  บันทึกภาพของยอดโดม มหาวิหารดูโอโม และเมืองเก่าริมแม่น้ำอาร์โน ที่แสนงดงาม
หอเอนเมืองปิซ่า ที่ขึ้นชื่อในด้านความสัมพันธ์ของการสร้างกับแรงโน้มถ่วงของตัวอาคารที่สมดุลกันโดยบังเอิญ  จนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสมัยกลาง และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีอีกอย่างหนึ่ง พร้อมเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกมากมาย อาทิ รูปปั้นของหอเอน โคมไฟ เครื่องหนัง ของที่ระลึกฯ
กรุงเวนิส ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริค ผ่านเส้นทางที่งดงามด้วยไร่องุ่นและท้องทุ่งอันกวางใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศของชนบทที่แสนโรแมนติก
เช๊คอินเข้าที่พัก  :  NOVOTEL VENEZIA MESTRE HHOTEL CASTLLANA / หรือเทียบเท่า
วันที่สี่     เกาะเวนิซ – ลูเซิร์น /สวิสเซอร์แลนด์ (B/L/D )
ล่องเรือส่วนตัวสู่ เกาะเวนิซ  (20 นาที)   “เกาะเวนิส”  ราชินีแห่งทะเลอาเดรียตริค แผ่นดินที่ไม่มีถนนสำหรับยวดยาน มีแต่คูคลองใช้เรือสัญจรไปมา คลองเล็กน้อยและสะพานข้ามนับร้อยนับพันแห่ง บรรยากาศมีเสน่ห์แก่ผู้มาเยือนทุกคนจากทั่วโลก(เกาะเวนิส..ปัจจุบันอาจมีน้ำท่วมในบางช่วงเวลา ขอให้ทุกท่านทำใจในการขึ้นเที่ยวชมในบางโอกาส)
จตุรัสเซนต์มาร์ค สถานที่ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่าเป็น “ห้องรับแขกที่สวยที่สุดในยุโรป” ชมเขตที่ตั้งของพระราชวังดอจ์ด พระราชวังเก่าแก่ของเวนิซ  ชมวิหารเซนต์มาร์ค ชม เครื่องแก้วมูราโน ซึ่งเป็นแก้วที่เป่าสืบทอดวิธีในการทำมานานกว่า 1,000 ปี  ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อไว้เป็นที่ระลึก อาทิ แจกัน ชุดกาแฟ โคมไฟ ฯลฯ
ลอดอุโมงค์ที่ยาวที่สุดอันดับสองของยุโรป (17.6 กม.) ใต้เทือกเขาแอลป์ ที่ อุโมงค์ St. Gottard  สู่เมืองลูเซิร์น LUCERNE เมืองท่องเที่ยวหลักที่มีคนมาเยือนมากที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์
เข้าสู่ที่พัก  :  WELLNESS HOTEL ROSSLI WEGGIS / หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า    ลูเซิร์น  – กรินเดลวาลด์ – เลาเธอร์บรุนเนน – ยอดเขาจุงฟราว – อินเทอร์ลาเก้นท์  (B/L/D)
หุบเขากรินเดลวาลด์ พบกับบรรยากาศเมืองเล็กบนไหล่เขา บ้านเรือนแบบสวิสชาเล่ย์ เรียงรายเหนือยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี เบื้องหลังคือฉาก สามยอดเขา Jungfrau (4158m)–Monk (4099m)–Eiger (3970m)
ยอดเขาจุงฟราว ที่มีความสูงถึง 4,158 เมตร ที่ได้ชื่อว่าเป็น “Top of Europe” แหล่งกำเนิดกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงและยอดนิยม ธรรมชาติที่งดงามที่สุดจุดหนึ่งของเทือกเขาสวิสแอลป์ เปลี่ยนขบวนรถไฟ 1 ครั้ง จนถึงสถานีบนยอดเขาจุงฟราว ชมวิวจุดสูงสุดของยุโรปเดินผ่านอุโมงค์ถ้ำใต้เทือกเขา เข้าสู่ “ถ้ำน้ำแข็ง” Ice Palace ที่อยู่ใต้อุโมงค์ธารน้ำแข็งลึก 30 เมตร  ที่ภายในแกะสลักน้ำแข็งเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างน่าอัศจรรย์ประสบ- การณ์น่าตื่นตาตื่นใจกับการเล่นหิมะที่ลานกว้างไกลสุดสายตา บันทึกภาพประทับใจ…
หุบเขาเลาเทอร์บรุนเนน อันเป็นเชิงหน้าผาสูงตระหง่าน ชมธารน้ำแข็งและธารน้ำตกเป็นหลายเส้นสาย อันเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขาสูงงดงามน่าตื่นตาตื่นใจยิ่ง  สมควรแก่เวลากลับขึ้นรถโค้ชเดินทางต่อเข้าสู่เมือง อินเทอร์ลาเก้นท์  Interlaken
เมือง“อินเทอร์ลาเก้นท์”Interlaken เมืองแสนเสน่ห์อีกเมืองของสวิสตอนกลางซึ่งเป็นเมืองเล็กในหุบเขาตั้งอยู่ระหว่างสองทะเลสาบสีฟ้าคราม Thunersee-Brienzersee
เข้าสู่ที่พัก : METROPOLE HOTEL INTERLAKEN / หรือเทียบเท่า
วันที่หก    อินเทอร์ลาเก้นท์ – ดิจอง (ฝรั่งเศส) – ปารีส – ล่องแม่น้ำแซน (B/L/D )    
รถไฟด่วน TGV  อันทันสมัยและมีความเร็วสูงถึง 330 กม./ชม.เดินทางสู่กรุงปารีส  (ประหยัด เวลาโดย รถ 5-6  ชม.) ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.20 ชม.ระหว่างทางชมทิวทัศน์สวยงามในชนบท  เดินทางถึงสถานีรถไฟ  Paris Gear du Ost.   รถโค้ชท้องถิ่นรอรับคณะ
ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศบ้านเรือนอาคารสถานที่สุดคลาสิคสองฝั่งผ่านชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำแซน ที่ตัดผ่านกลางกรุงปารีส ผ่านชม โบสถ์นอร์ธเทรอดามอายุกว่า 800 ปี ศูนย์กลางแห่งกรุงปารีส ชมจตุรัสคองคอร์ต ลานประวัติศาสตร์สมัยปฏิวัติฝรั่งเศสและทิวทัศน์ของหอไอเฟล ที่ประดับไฟยามค่ำคืนแสนงดงาม
แล้วเข้าสู่ที่พัก : RADISSON BLU PARIS BOULOGNE HOTEL / หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด  หอไอเฟล– ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ปารีส (B/L/D )
หอไอเฟล ที่ จตุรัสทอคคาเดโร ซึ่งจุดนี้สามารถมองเห็นวิวของหอไอเฟล ได้สง่า  งามที่สุด  นำชม ประตูชัย จตุรัสคองคอร์ต ลานประวัติศาสตร์สมัยปฏิวัติฝรั่งเศส โดมทองแองวาลิตส์   สถานที่ฝังพระศพของจักรพรรดิ์นโปเลียน และสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงปารีส
ย่านโอเปร่า ถนนบูเรอวาดฮอสมานน์ ย่านการค้า เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ห้างดิวตี้ฟรี ห้าง แกเลอรี่ ลาฟาแยต  อาทิ เครื่องสำอางค์ น้ำหอม กระเป๋า LV แบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อ ตามอัธยาศัย
พระราชวังแวร์ซายส์ งดงามที่สุดแห่งฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นตามความประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ระดมช่างฝีมือทุกแขนงมาก่อสร้างเพื่อเจตนาให้เป็นพระราชวังสวยที่สุดในยุโรปชมปฎิมากรรมอลังการและการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจงของห้องต่างๆ ชมอุทยานด้านหลังพระราชวังที่แสนสวยงามด้วยสวนไม้สไตล์ตะวันตก แล้วกลับเข้าสู่กรุงปารีสอีกครั้ง
วันที่แปด  ปารีส – กรุงเทพฯ 
09.00 พร้อมกันที่จุดนัดหมาย  เพื่อเดินทางสู่สนามบินปารีส ชาล เดอ โกล  (เพื่อมีเวลาทำใบคืนภาษี)
13.40 โดยการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 931  (แอร์บัส A380)  ออกเดินทางบินตรงกลับสู่กรุงเทพฯ
วันที่เก้า สุวรรณภูมิ
05.55 กลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ…..
**************************************************************************************************
หมายเหตุ รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ ภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ หรือ การนัดประท้วงหยุดงาน ที่ไม่อาจทราบได้ล่วงหน้า