ทัวร์ยุโรป┃มูรมันส์ มอสโคว์ ตามล่าแสงเหนือ รัสเซีย 7วัน5คืน EU005M

เมืองมูรมันสก์ ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ แสงออโรร่า ปรากฎแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืนสวยงาม
♦ หมู่บ้านซามิ   สัมผัสวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย
♦ นั่งรถเทียม SLEDDING กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน และสุนัขฮัสกี้ สัมผัสความน่ารักท่ามกลามหิมะ บรรยากาศแสนอบอุ่น
♦ พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์ ชมความอลังการเรือตัดน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า
♦ เมืองมอสโคว์ ชมวิหารเซ็นต์บาซิล สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซีย ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง
♦ ตลาดช็อปปิ้งอิสไมลอฟ ตลาดน่ารักในเมืองมอสโคว์สินค้าพพื้นเมืองของฝากที่ระลึกมากมาย
♦ วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ♦ สถานีรถไฟใต้ดิน ผสมผสานเทคโนโลยีและศิลปะงดงาม
♦ บินภายใน มอสโคว์ – มูรมันส์ก โดยสายการบินประจาชาติรัสเซีย AEROFLOT
♦ พักมอสโคว์ 3 คืน, ล่าแสงเหนือ 2 คืน มูรมันส์ โปรแกรม ไม่แน่น ไม่เหนื่อย
♦ รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ เรียบร้อยแล้ว ไม่มีเก็บเพิ่ม!!!

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
13 ก.พ. 6219 มี.ค. 6279,900฿Download PDF
6 มี.ค. 6212 มี.ค. 6279,900฿Download PDF
13 มี.ค. 6219 มี.ค. 6279,900฿Download PDF
วันแรก กรุงเทพ – มอสโคว์ (ใช้เวลาเดินทาง 9 ชั่วโมง 45 นาที) (- / – / D )
07.00 คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตูทางเข้าหมายเลข2 เคาน์เตอร์เช็คอินหมายเลข D *** โปรดสังเกตป้าย SBA TRAVEL ***
เจ้าหน้าที่ทัวร์คอยให้การต้อนรับและ อานวยความสะดวกแกท่านก่อนการเดินทาง
10.10 ออกเดินทางจากกรุงเทพ สู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 974
17.10 ถึงสนามบินนานาชาติโดโมเด็ทโดโว กรุงมอสโคว์ (เวลาท้องถิ่น ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชม.)
หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
สแปร์โรว์ฮิลหรือเลนินฮิล ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ชมความวิจิตรงดงามของตัวอาคารมหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดอาคารสไตล์ สตาลินกอธิคอิสระให้ท่านชื่นชมทัศนียภาพอันสวยงามกว้างไกลของตัวเมืองมอสโคว์ พร้อมเก็บภาพประทับใจได้ตามอัธยาศัย

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Sokolniki Moscow Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่สอง มอสโคว์ ⇒ มูรมันสก์ – พิพิธภัณฑ์เรือน้าแข็งพลังงานนิวเคลีบร์ – CITY TOUR (B / L / D )
07.00 ออกเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางสู่เมืองมูรมันสก์
09.40 เดินทางสู่เมืองมูรมันสก์ โดยสายการบินแอร์โลแอโลฟอต เที่ยวบิน SU1320 (เนื่องจากประเทศรัสเซีย เข้มงวดกับน้ำหนักกระเป๋ามาก กาหนดให้ไม่เกิน 23 ก.ก.และบางครั้งอาจจะนำกระเป๋า Hand Carry ของท่านมาชั่งรวมด้วย ซึ่งอาจจะทาให้ท่านต้องจ่ายค่าน้าหนักเพิ่ม จึงขอให้ทุกท่านคานวณน้าหนักกระเป๋าให้ดี)
12.10 เดินทางถึงสนามบินมูรมันสก์ ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัสเซีย ติดกับฟินแลนด์และนอร์เวย์ เป็นเมืองท่าของรัฐมูรมันส์ก อ๊อบลาสต์ MURMANK OBLAS
พิพิธภัณฑ์เรือทำลายน้าแข็งพลังนิวเคลียร์ NUCLEAR POWERED ICEBREAKERS รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทาลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรกเปิดตัวเมื่อปีค.ศ.1957และได้ปลดประจาการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสก์ในอดีตเรือลานี้ใช้ตัดน้าแข็งเพื่อเปิดทาง น้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้าโดยในปัจจุบันยังมีเรือที่ปฏิบัติการตัดน้าแข็งอยู่ชมบรรยากาศเมืองมูรมันสก์แบบพาโนรามิคให้ท่านได้ชมวิวเมืองที่เกิดจากธรรมชาติของอ่าวริมฝั่งที่ทอดยาวประมาณ20กิโลเมตรเคียงข้างเนินเขาจากเหนือจรดใต้ และบริเวณนี้ยังมีท่าเรือประมงและยังเป็นท่าเรือที่ทหารใช้ขึ้นบก ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย

ชมเมืองมูรมันสก์ ให้ท่านได้ชมศูนย์กลางของเมือง Five Corners Square ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองจากนั้นให้ท่านได้ชมอาคารสาคัญของเมือง Town Hall และ Regional Museum of Local Lore ซึ่งเป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุดในมูรมันสก์ ผ่านชม Monument to the Patriarchs Cyril and Methodius ให้ท่านได้ทราบเรื่องราวว่าใครเป็นผู้ประดิษฐ์ตัวอักษีซีริลลิกของรัสเซีย ผ่านชมโรงละคร Drama Theater ถัดจากโรงละครผ่านชมอนุสาวรีย์พรหมแดน Monument to the Arctic Border Guards Lieutenant Schmidt Avenueผ่านชมอนุสาวรีย์ชาวเรือและกองทัพเรือ Monument to the Sailors and Ships of the Fleet ชมสถานีรถไฟ Central Station ซึ่งบริเวณนี้ มีสถานที่ออกกาลังกายของชุมชน

โบสถ์เซนต์ซาร์เวียร์ของเมืองมูรมันสก์ The Orthodox Church of Saint Saviour on the Waters

อนุสาวรีย์อโลชา Alyosha Memorial ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกาลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมันเป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน

CHECK IN เข้าสู่โรงแรมที่พัก AZIMUT HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว (พัก 2 คืน)

21.00 ตามล่าหาแสงเหนือ NORTHERN LIGHTS หรือ แสงออโรร่า AURORA BOREALIS ซึ่งเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ซึ่งจะปรากฎในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่งในช่างฤดูหนาวเท่านั้นแสงออโรร่า จะปรากฏเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่าคืน***การพบเห็นปรากฏการณ์แสงเหนือ เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติไม่สามารถกำหนดหรือทราบล่วงหน้าได้โอกาสที่จะเห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสาคัญ โดยช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงจนถึงต้นฤดูใบไม้ผลิ ในเดือนต.ค. – มี.ค. เป็นเดือนที่เหมาะสมสาหรับการชมออโรร่าทางซึกโลกเหนือ มักจะเกิดในช่วงเวลา 4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***
วันที่สาม มูรมันสก์ – หมู่บ้านซามิ – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (B / L / D )
หมู่บ้านซามิ SAMI VILLAGE สัมผัสวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ตั้งแต่บรรพบุรุษในแถบตอนเหนือของคาบสมุทรโคลาและคาบสมุทรสแกนดิเนเวียโดยสืบสานวิธีชีวิตดั้งเดิม ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์

นั่งกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน REINDEERS LEDDING ซึ่งเป็นวิธีชีวิตของชาวซามิเพื่อใช้ประโยชน์ในการเดินทางเมืองหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะรวมทั้งเป็นเขตเศรษฐกิจแบบชาวพื้นเมืองซามิ

ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ HUSKY FARM ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาวซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ

นั่งรถเทียมสุนัขลากเลื่อน HUSKY SLEDING โดยที่ฟาร์มนี้บริการต้อนรับท่านด้วยชาร้อน ขนมพื้นเมืองกับบรรยากาศที่เป็นกันเองที่แสนอบอุ่นจากนั้นนำท่านกลับสู่เมืองมูรมันสก์

พร้อมกันที่ LOBBY ของโรงแรม ออกตามล่าหาแสงเหนือเป็นคืนที่สอง

 วันที่สี่ มูรมันสก์ – อนุสาวรีย์อโลชา⇒ มอสโคว์ – ตลาดพื้นเมืองอิสไมลอฟ (B / – / D )
ชมอนุสาวรีย์อโลชา Alyosha Memorial ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกาลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมันเป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน ได้เวลาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงมอสโคว์
11.30 นำท่านเช็คอิน สนามบินมูรมันส์ก (อิสระอาหารกลางวัน เนื่องจากอยู่ระหว่างช่วงช็คอิน )
13.10 ออกเดินทางกลับสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบินสายการบินแอร์โลแอโลฟอต เที่ยวบิน SU1321
15.25 ถึงสนามบินเซอโรเม็ตเยโว่ กรุงมอสโคว์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง
ตลาดช้อปปิ้งอิสไมลอฟ IZMAILOV ตลาดน่ารักในเมืองมอสโคว อิสระให้ท่านเลือกสินค้าพื้นเมืองของฝากของที่ระลึก ของแฮนเมด เช่น ตุ๊กตาแม่ลูกดก , ผ้าคลุมไหล่, นาฬิกาพื้นเมือง, งานไม้แกะสลักต่างๆ

เข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Sokolniki Moscow Hotel (พัก 2 คืน)

 วันที่ห้า  มอสโคว์ – พระราชวังเครมลิน – สถานีรถไฟใต้ดิน – ช้อปปิ้งอารบัท (B / L / D )
ชมพระราชวังเครมลิน สัญลักษณ์แห่งอานาจและความยิ่งใหญ่ของรัสเซียชมสถาปัตยกรรมในศตวรรษที่15 ที่ยิ่งใหญ่สวยงาม อันเป็นจุดกาเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850ปี

พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ซึ่ง ที่เก็บสมบัติของกษัตริย์รัสเซียเครื่องราชกุธภัณฑ์ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก มงกุฎของพระเจ้าซาร์ เครื่องเพชรและอัญมณีโบราณ รถม้าโบราณ พิพิธภัณฑ์ศาสตราวุธ และบัลลังก์แบบต่างๆของพระเจ้าซาร์ ตลอดจนเครื่องใช้ในพระราชสานัก ชมผลงานของช่างออกแบบเครื่องเพชรชื่อก้องโลก FABERGE ช่างในราชสานักรัสเซีย ที่ล้นเกล้าร.5โปรดเกล้าให้ออกแบบเครื่องใช้และเครื่องประดับเป็นจานวนมากจนทำให้ประเทศสยามเป็นชาติเดียวในเอเชียที่มีชิ้นงานของ FABERGE ครอบครองมากที่สุด

โบสถ์อัสสัมชัญ ที่ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก,ป้อมปืนใหญ่,หอระฆังพระเจ้าอีวานและชมระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเวลาให้ท่านถ่ายรูปในมุมสวย ๆ ไว้เป็นที่ระลึก

วิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ วิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 850 ปี กรุงมอสโคว์

สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ความลงตัวของการผสม ผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียวในโลกที่มีศิลปะที่งดงามยิ่งว่ากันว่า METRO ของที่นี่เป็นทั้งสถานีรถไฟใต้ดิน เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงคราม

ถนนอารบัท ถนนช้อปปิ้งสายหลักของมอสโคว์ เลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกพื้นเมืองเช่น ผ้าพันคอ หมวก งานไม้แกะสลัก กล่องดนตรี ตุ๊กตามาทรอทสก้า คาร์เวียร์ เหล้าว๊อดก้า นาฬิการัสเซีย กล้องส่องทางไกล ช็อกโกแลต ฯลฯ เข้าสู่โรงแรมที่พักแห่งเดิม

วันที่หก จัตุรัสแดง เซ็นต์บาซิล – OUTLET VILLAGE – มอสโคว์ – กรุงเทพฯ (B / – / – )
วิหารเซ็นต์บาซิล สถาปัตยกรรมชิ้นเอกของรัสเซียซึ่งกษัตริย์อีวานจอมโหดสั่งให้สร้างขึ้นและให้ควักดวงตาของ สองสถาปนิกผู้ออกแบบวิหารนี้ออกเพื่อไม่ให้สามารถออกแบบสิ่งก่อสร้างใดๆให้สวยงามกว่านี้ได้อีกวิหารนี้ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง เปรียบเสมือน

ห้างสรรพสินค้ากุม GUM DEPARTMENT STORE
ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหราBELAYA DACHA OUTLET VILLAGE อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ต่างๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ อาทิเช่น ADIDAS , REEBOK, CALVIN KLEIN, LACOSTE, LEVI’S, MANGO, MICHAEL KORS, NIKE, NEW BALANCE, SUPERDRY, SWATCH, TOMMY HILFIGER, TIMBERLAND
15.30 เดินทางสู่ สนามบินโดโมเด็ทโดโว่ นาท่านเช็คอินไฟท์ต่อเพื่อกลับกรุงเทพ
18.25 ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 975
วันที่เจ็ด กรุงเทพฯ
07.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…
หมายเหตุ รายการเดินทางและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

Additional Information

month

01_มกราคม, 02-กุมภาพันธ์, 03-มีนาคม