ทัวร์ไทย┃ทีลอซู 3 วัน 2 คืน โดย NOKAIR

ถ้ำตะโค๊ะบิ ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวอุ้มผาง บริเวณตลาดอุ้มผาง

ตลาดริมเมย เป็นสถานที่ติดต่อค้าขายระหว่างไทย-พม่า โดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นเขตแดน

ยอดดอยหัวหมด ชมทะเลหมอกและดอกเสี้ยว ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า พร้อมกับโอโซนที่บริสุทธิ์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-แม่สอด-อุ้มผาง
04.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 2 เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์
06.10 น. นำท่านเดินทางสู่ อำเภอแม่สอด จ.ตาก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8130
07.20 น. ถึงสนามบินแม่สอด เปลี่ยนพาหนะเป็นรถตู้ เพื่อเดินทางท่องเที่ยว

ออกเดินทางสู่ อ.อุ้มผาง

กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค
บ่าย นำท่านเข้าชม ถ้ำตะโค๊ะบิ
ชมหินงอกหินย้อยภายในถ้ำ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวอุ้มผาง บริเวณตลาดอุ้มผาง ชมบ้านโบราณอุ้มผาง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ อุ้มผางฮิลล์ รีสอร์ท
ค่ำ บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท
 
วันที่ 2 ล่องแก่ง-น้ำตกทีลอซู
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เริ่มล่องเรือยางตามลำน้ำแม่กลองผ่านโตรกผา และธรรมชาติอันบริสุทธิ์ แวะเที่ยวน้ำตกทีลอจ่อ-บ่อน้ำร้อน-แก่งตะโค๊ะบิ๊-ล่องผ่านผาผึ้ง-ผาเลือด จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD สู่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
กลางวัน บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิค
 บ่าย เดินเท้าสู่น้ำตกที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลก และใหญ่ที่สุดในเอเซียอาคเนย์ “น้ำตกทีลอซู”
ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสมาเยือน ให้ท่านได้ดื่มด่ำกับความสวยงามอย่างเต็มที่

สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับที่พัก

ค่ำ บริการอาหารเย็นที่รีสอร์ท
หลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 3 ยอดดอยหัวหมด อ.แม่สอด – ตลาดริมเมย – สนามบินแม่สอด
05.00 น. ขึ้นรถ 4WD ขึ้นสู่ยอดดอยหัวหมด เพื่อชมทะเลหมอกและดอกเสี้ยว ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า พร้อมกับโอโซนที่บริสุทธิ์
 เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.แม่สอด
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน
บ่าย  พาท่านช้อปปิ้งสินค้า ณ ตลาดริมเมย
เป็นสถานที่ติดต่อค้าขายระหว่างไทย-พม่า โดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นเขตแดน เลือกซื้อสินค้ามือสอง จากประเทศจีน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น และข้ามฝั่งไปพม่า ซื้อสินค้าดิวตี้ฟรี อาทิ เหล้า ไวน์ พลอยนานาชนิด รวมถึงของฝากนานาชนิด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

17.50 น. สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน DD8127
18.55 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ