ทัวร์ญี่ปุ่น┃TAKAYAMA & KUSATSU ONSEN 6D5N JP6D120420B

 เที่ยวทาคายาม่า เมืองแห่งประวัติศาสตร์เก่าแก่โอบล้อมด้วยขุนเขาและธรรมชาติที่สวยงาม

ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านมรดกโลกสไตล์กัสโซ หลังคาเหมือนสองมือพนม

คุซัทสึ เมืองแห่งน้ำแร่อันลือชื่อ 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น พร้อมพัก 1 คืนเต็ม

ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 5 ปราสาทที่รอดพ้นจากเพลิงและการถูกทำลายจากสงคราม

ชมดอกซากุระและดอกนาโนะฮานะบานสะพรั่ง จ.ไซตามะ

 ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังโตเกียว

เมนูแนะนำ

-เมนูพิเศษจากร้านชื่อดัง “ROKKASEN” สุดยอดเนื้อย่าง
-หมูย่างมิโซะบนใบโฮ เมนูดั้งเดิมทาคายาม่าเท่านั้น
-ลิ้มรส ชาบูชาบู สไตล์ญี่ปุ่นแท้

บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 50%
แช่ออนเซ็น 2 คืน
บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
วันที่ รายการ                 อาหาร
1 กรุงเทพฯ-นาโงย่า   ( TG 646 : 10.45 – 18.40 น.) – นาโงย่า

** ที่พัก  NAGOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

2 นาโงย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-จวนผู้ว่าทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่า
** ที่พัก  HODAKASO YAMANO หรือเทียบเท่า  
3 ทาคายาม่า–ปราสาทมัตสึโมโต้–โอนิโอชิดาชิพาร์คยูบาทาเกะ-คุซัทสึ ออนเซ็น
** ที่พัก  KUSATSU NOW RESORT หรือเทียบเท่า
 
4 คุซัทสึ ออนเซ็น-เน็ตซูโนยุจุดชมซากุระสุดอลังการ Kumagaya Sakura Tsutsumiสวนสตรอเบอร์รี่ – โตเกียว
** ที่พัก   GRAND PRINCE NEW TAKANAWA  หรือเทียบเท่า
 
5 โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า(โตเกียวสกายทรี)-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-อิออน พลาซ่า–นาริตะ
** ที่พัก   ANA CROWNE NARITA HOTEL  หรือเทียบเท่า
6 สนามบินนาริตะ-กรุงเทพ  ( TG 641 : 10.50-15.20)    –  –
วันที่ 1 กรุงเทพ – นาโงย่า
07.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูเข้า หมายเลข 3 แถว D 17-19
ท่านกรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทางบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเข้าเครื่องเอ็กซ์เรย์ของ สายการบินไทย
10.45 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ญี่ปุ่น โดยการบินไทยเที่ยวบิน TG-646
18.40 น. ถึงสนามบินนานาชาติชูบุ เซนแทร์น เมืองนาโงย่า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว  
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ สนามบิน หรือ บริเวณโรงแรม (แคชเงินสดมูลค่า 1,500 / ท่าน)
สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก นาโงย่า   NAGOYA KANKO HOTEL หรือ เทียบเท่า
 
วันที่ 2 นาโงย่า-หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ-จวนผู้ว่าทาคายาม่า-ซันมาชิซูจิ-ทาคายาม่า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นั่งรถผ่านชมธรรมชาติความงาม ทั่วบริเวณแนวยาวของเทือกเขาเป็นธรรมชาติแสนประทับใจ เพื่อมุ่งสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองมรดกโลกชิรากาวาโกะ ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็น มรดกโลกในปี ค.ศ. 1995 พบกับ หมู่บ้านสไตล์  กัสโซ–สึคุริ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิมรูปร่างหลังคาเหมือนกับ สองมือพนมของพระพุทธเจ้า หรือ พระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ ว่า กัสโซ ซึ่งแปลว่า พนมมือ ตามรูปแบบของบ้านมีหลังคาชันถึง 60 องศา ลักษณะคล้ายสองมือพนม เข้าหากันตัวบ้านมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสร้างของบ้านไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวแต่ยังคงความแข็งแรงสามารถรองรับหิมะที่ตกทับหลังคาอย่างหนักในช่วงฤดูหนาวได้เป็นอย่างดี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น เมนูหมูย่างมิโสะบนใบโฮบะ
  นำท่านชม ทาคายาม่า จินยะ-จวนผู้ว่าทาคายาม่า หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า เป็นทั้งสถานที่ทำงานและที่พักอาศัยของ ผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ นานกว่า 176 ปี เป็นสิ่งปลูกสร้างแบบเก่า ยุคคานาโมริหลังสุดท้ายที่สมบูรณ์ ซึ่งยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน เดิมสร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1615 ช่วงการปกครองระบบศักดินาปลายศตวรรษที่ 19 จนกระทั่งรัฐบาลเข้ามาดูแลและได้สร้างอาคารขึ้นใหม่เลียนแบบของเก่าที่เหมือนจริงลักษณะคล้ายพระราชวังย่อส่วน ตัวอาคารถูกล้อมรอบด้วยกำแพงดูแข็งแกร่ง สามารถเข้าสู่ตัวอาคารด้วยประตูอันโอ่อ่าสง่างาม ภายในอาคารท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นห้องบัญชาการ ห้องรับรอง ห้องเครื่อง ห้องโถงอเนกประสงค์ แยกส่วนแต่ละห้องอย่างชัดเจน

เที่ยวชม ซันมาชิซูจิ-เขตเมืองเก่า ที่อนุรักษ์บ้านเรือน สมัยเอโดะ ได้เป็นอย่างดีชมความเป็นอยู่ที่ยังคงรักษาสภาพแวดล้อม การดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจแน่นอน

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าที่พัก ทาคายาม่าHODAKASO YAMANO หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม: มื้อค่ำสุดพิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนอบอุ่นเป็นกันเอง
  หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่าน พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่ ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้ำแร่แบบญี่ปุ่นนี้เองทำให้มีคำกล่าวกันว่า หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วมิได้ลงอาบน้ำแร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น
 
วันที่ 3 ทาคายาม่า–ปราสาทมัตสึโมโต้–โอนิโอชิดาชิพาร์ค–ยูบาทาเกะ-คุซัทสึ ออนเซ็น
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ ตั้งอยู่ภายในเมืองมัตสึโมโตะ จังหวัดนากาโนะ สร้างขึ้นมาราวศตวรรษที่ 16 – 18 เท็นชุคาคุ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเป็นสถานที่ต้องไม่พลาดเยี่ยมชม ปราสาทนี้เป็นปราสาทแบบ 5 ชั้นเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์เป็นเวลากว่า 400 ปี ป้อมปราการที่ตั้งตระหง่านนี้ว่ากันว่าเป็นเท็นชุคาคุหลังคา 5 ชั้น พื้น 6 ชั้นที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ พื้นที่ส่วนอื่นๆ ภายในปราสาทก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของชาติ จุดเด่นของปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ที่กำแพงสีดำของเท็นชุคาคุ เลยมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกา ตรงข้ามกับปราสาทฮิเมจิที่มีกำแพงสีขาว เลยถูกเรียกว่า ชิราซากิโจ ปราสาทนกกระยาง จากบนเท็นชุคาคุจะเห็นวิวเทือกเขาเจแปนแอลป์หรือจะมาถ่ายรูปเท็นชุคาคุโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาแสนสวย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร: อิ่มอร่อยกับเซ็ทอาหารญี่ปุ่น
  จากนั้นนำท่านสู่ สวนสาธารณะโอนิโอชิดาชิ สวนนี้เป็นศิลปะของลาวาที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาอาซามะยามะในปี 1783 ชื่อของสวนนี้มาจากความตกใจของชาวบ้านในขณะที่ภูเขาระเบิด ซึ่งพวกเขาเปลียบเทียบเป็นปีศาจเดือดดาลที่ปล่องภูเขาไฟและผลักหินออกมา ผู้มาเที่ยวสามารถชมภาพพาโนรามาอันทรงพลังที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ได้สร้างขึ้นมา

นำท่านเดินทางสู่ คุซัทสึ เมืองแห่งน้ำแร่อันลือชื่อเป็น 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นและเป็นที่นิยมที่สุด อีกทั้งเก่าแก่กว่า 120 ปีเนื่องจากตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเชิงเขา Kusatsu น้ำแร่ในแหล่งนี้จึงมีคุณสมบัติพิเศษหลายหลาก และมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูง ในการจัดอันดับบ่อน้ำพุร้อนของสมัยเอโดะ คุซัทสึเป็นบ่อน้ำพุร้อนชื่อดังที่ได้ครองตาแหน่งสูงสุดในสมัยนั้น และมีความภาคภูมิใจในปริมาณน้ำพุรัอนที่ไหลออกมาว่าเป็นที่หนึ่งในญี่ปุ่นโดยทุกๆ นาทีจะมีน้ำแร่ไหลออกมามากกว่า 32,300 ลิตร ใน 1 วันจะนำปริมาณน้ำทั้งหมดมาใส่ในกระป๋องอะลูมิเนียมได้ประมาณ 230,000 กระป๋อง นอกจากนี้ สิ่งที่น่าตกใจที่สุดก็คือคุณภาพของน้ามีความเป็นกรด ซึ่งมีเพียงไม่กี่แห่งในญี่ปุ่น มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ถึงขนาดได้ชื่อว่าเป็น น้ำแร่ยาของน้ำพุร้อนคุซัทสึ และการใช้น้ำพุร้อนรักษาโรคนี้ก็เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ

จากนั้น นำท่านเข้าที่พัก คุซัทสึ ณ  KUSATSU NOW RESORT หรือเทียบเท่า
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่าน พักผ่อนสไตล์นิปปอนกับ การแช่ออนเซ็น น้ำแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพ เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดีขึ้น เสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลช่วยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่
 
วันที่ 4 คุซัทสึ ออนเซ็น – เน็ตซูโนยุ – จุดชมซากุระสุดอลังการ Kumagaya Sakura Tsutsumi-สวนสตรอเบอร์รี่ – โตเกียว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม ประเพณีของ คุซัทสึ ออนเซ็น คือ เน็ตซูโนยุ (Netsunoyu) ซึ่งเป็นแหล่งน้ำของคุซัทสึ ออนเซ็นที่ร้อนมากๆ มีอุณหภูมิประมาณ 51-95 องศาเซลเซียส ซึ่งร้อนเกินไปสำหรับการอาบน้ำ อย่างไรก็ตาม การใส่น้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิก็ทำให้ประโยชน์ทางธรรมชาติของน้ำพุร้อนลดลง ดังนั้น การที่จะทำให้อุณหภูมิลดลงโดยธรรมชาติ เรียกว่า ยูโมมิ ซึ่งจะทำโดยการกวนน้ำด้วยไม้กระดานจนอุณหภูมิของน้ำลดลงถึงจุดหนึ่ง โดยการแสดง ยูโมมิ โอโดริ นั้นจะแสดงเวลา 9.30, 10.00, 10.30, 15.30, 16.00, 16.30 น. เท่านั้น
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : อิ่มอร่อยเซ็ตอาหารญี่ปุ่น
  นำท่านชม จุดชมซากุระ Kumagaya Sakura Tsutsumi อุโมงค์ซากุระเลียบริมแม่น้ำ จ. ไซตามะ(Saitama) ที่มีความยาวถึง 2 กิโลเมตร เป็นจุดชมซากุระที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งของญี่ปุ่น อีกทั้งมีพื้นที่ให้ชมหรือจัดปาร์ตี้ชมซากุระ(Hanami party)เยอะแยะมากมาย อีกไฮไลท์สำคัญในการชมสวนแห่งนี้คือในบางปีจะมีดอกเรปซีด(Rapeseed)หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า นาโนะฮานะ(Nanohan) ที่เป็นเหมือนดอกไม้ริมทางต้นเล็กๆ ดอกเป็นพวงเล็กๆสีเหลืองสดออกดอกบานเป็นทุ่งพร้อมๆกันกับดอกซากุระทำให้มีสีเหลืองตัดกับสีชมพูของดอกซากุระ สวยงามยิ่งใหญ่อลังการมากๆ (การบานของดอกไม้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

นำท่านสัมผัสกิจกรรมใหม่ใน สวนผลไม้ => เป็นช่วงของผลไม้รสเลิศ  สตรอเบอร์รี่ ที่มีรสหวานฉ่ำชื่นใจ ผลใหญ่และ มีกลิ่นหอมจัด ให้ท่าน  ชม และ ชิมสตรอเบอร์รี่ จากสวนขนาดใหญ่ปลูกโดย ไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร: มื้อค่ำสุดพิเศษจัดเต็มด้วย “สุดยอดเนื้อย่างบุฟเฟต์แห่งโตเกียว” ได้รับรางวัลร้านอาหารอันดับ 1 ในโตเกียวจากTrip Advisor ให้ท่านเพลิดเพลินกับไลน์อาหารมากมาย อาทิ เช่น เนื้อ หมู ไก่ อาหารทะเลสดใหม่ และของหวาน
นำท่านเข้าสู่ที่พักบริเวณ โตเกียว ณ  GRAND PRINCE NEW TAKANAWA  หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 โตเกียว-วัดอาซะกุซ่า (โตเกียวสกายทรี)-อิสระช้อปปิ้งชินจูกุ-อิออน พลาซ่า-นาริตะ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่  วัดอาซะกุซ่า ที่เก่าแก่ที่สุดของมหานครโตเกียว นมัสการขอพร เจ้าแม่กวนอิมทอง สัมฤทธิ์มีขนาดเล็ก  เพียง  5.5 เซนติเมตร ณ ประตูคามินาริโมงิ โมงิ ของวัดยังมีความประทับใจด้วย โคมไฟกระดาษสีแดง  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งสองข้างโคมเป็นรูป เทพเจ้าแห่งลม และ ฟ้าผ่า เชื่อว่าเป็นเทพเจ้าผู้คอยปกปักรักษาสันติภาพแห่งโลกนำความอุดมสมบูรณ์สู่ผลผลิตข้าวของญี่ปุ่น ถ้ามีเวลาขอเชิญเลือกชม-เช่าวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้เป็นมงคล หรือท่านเลือกจะเดินเล่นตามถนนนาคามิเซะที่ท่านจะได้ ชม-ช้อปสินค้าพื้นเมืองที่ระลึกของญี่ปุ่นมากมาย รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี อาทิ ร่ม หมวก รองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า หรือท่านเลือกจะชิม

นำท่านถ่ายรูปกับ โตเกียว สกาย ทรี ทาว์เวอร์ (จากภายในวัดอาซะกุซ่า) เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2008 ถูกออกแบบให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตอล วิทยุ ระบบเครือข่ายไร้สาย ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ในโตเกียว, พื้นที่เพื่อการค้า และจุดชมวิว 2 ระดับ อยู่ที่ความสูง 350 เมตร และ 450 เมตร เป็นหอคอยที่ใช้งบประมาณในการสร้าง 65,000 ล้านเยน และผู้เกี่ยวข้องถึง 580,000 คน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 634 เมตร ทำให้นอกจากจะเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกแล้ว ยังเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จ คาลิฟา ของประเทศดูไบอีกด้วย

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร : เต็มอิ่มบุฟเฟต์ชาบูชาบูชื่อดัง
  เข้าสู่ ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งซึ่งมีความเจริญอันดับหนึ่งของกรุงโตเกียว ในปัจจุบันที่ถูกขนานนามว่า ศูนย์กลางที่สองแห่งนคร ศูนย์รวมของร้านค้าที่จัดแต่งหรูหราน่ารักหลากสไตล์  รวมถึงร้านขายสินค้าชื่อดังเป็นที่นิยมทั้งชาวญี่ปุ่น และท่องเที่ยวที่มาเยือนร้าน 100 yen สินค้าภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด

ที่มีทั้งเครื่องสำอาง กิ๊ฟช๊อป ขนม และสินค้ามากมายที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก-ของขวัญกลับบ้านได้ในราคาสบายกระเป๋า อิสระท่านเพลิดเพลินกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าถูกใจ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนม อุปกรณ์อีเลคทรอนิค กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หรือสินค้าเอาใจคุณผู้หญิง อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่น กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็น KOSE, SHISEDO, KANEBO,  SK–II ในราคาถูก

จากนั้นพาท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งทันสมัยขนาดใหญ่ของเมืองนาริตะ  ณ อิออน พลาซ่า อิสระให้ท่านได้เลือกชมซื้อหาสินค้าจากร้านค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของแต่งบ้าน ของที่ระลึก ฯลฯ สนุกสนานกับการจับจ่ายสินค้าร้าน 100 เยน สินค้าทุกอย่างในร้านราคาชิ้นละ 100 เยน และภายในอาคารนั้นยังมี ห้างจัสโก้  ให้ท่านได้เลือก

ช้อปปิ้งกันต่ออย่างเพลิดเพลินอีกด้วย

(อิสระรับประทานอาหารค่ำ ณ อิออนพลาซ่า)

นำท่านเข้าสู่ที่พักบริเวณ นาริตะ ณ  ANA CROWNE PLAZA NARITA หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 6 สนามบินนาริตะ-กรุงเทพ
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ
10.50 น. ออกเดินทางจากนาริตะ โดยการบินโอซาก้า เที่ยวบิน TG-641
 15.20 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมประทับใจ และมีความสุข