ทัวร์ไต้หวัน┃ไต้หวัน เวิลด์ ออฟ ฟาวเวอร์ ออนเซ็น 5วัน4คืน CONTW2

S.B.A ATTRACTION

งานพฤกษชาติโลก เมืองไถจง ความยิ่งใหญ่ของงานพืชสวนโลก 4ปีมีแค่ครั้งเดียว เท่านั้น!
 1.Houli Horse Ranch & Forest Park ชมดอกกล้วยไม้นานาพรรณ สุดแสนจะงดงาม
 2.Fengyuan Huludun Park สวนใจกลางเมืองตัดกับสายน้ำแห่งคลอง

สวนดอกไม้จงเช่อ ดอกไม้สวยๆ หมุนเวียนออกให้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาล

พระใหญ่ปากั๋วซาน พระใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองจางฮว่า

วัดหลงซาน วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไทเป

DIY ชานมไข่มุก หรือขนมไท่หยาง ขนมชื่อดังของไต้หวัน

 ช้อปปิ้งสุดมันส์! เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, Gloria Outlet และซีเหมินติง

S.B.A HOTEL 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

S.B.A MENU 

เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และเสี่ยวหลงเปาเลิศรส .

เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู, สเต็กกะทะร้อน

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ–ไทเป (TG 632  BKK-TPE : 8:15-12:45 น.)–เมืองจางฮว่า-พระใหญ่ปา-กว้าซาน– เมืองไถจง-เฝี่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
** ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
Box  D
2 ไถจง–งานพฤกษชาติโลก เมืองไถจง (Houli+Fengyuan)–DIY ชานมไข่มุก (หรือขนมไท่หยาง)
** ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
B  L D
3 ไถจง-สวนดอกไม้จงเซ่อ-เมืองนิวไทเป-หมู่บ้านแมวโห่วต้งหมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น-เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)
** ที่พัก Guan Xiang Century Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
B L D
4 เจียวซี–เขาหยางหมิงซาน(ชมซากุระ)–วัดเทียนหยวน(ชมซากุระ)-ไทเป-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
**ที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า
B L D
5 ไทเป–ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซาน-ร้านกาแฟ Hello Kitty-Mitsui Outlet-สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ
(TG 635  TPE-BKK : 20:10-23:10 น.)
 B L
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – เมืองจางฮว่า – พระใหญ่ปา-กว้าซาน – เมืองไถจง – เฝี่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/Box/D)
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่ S.B.A.TAIWAN คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
08.15 น. เหินฟ้าสู่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632
12.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แซนวิช+ชานม)
  เมืองจางฮว่า เมืองเล็กๆ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน (ประมาณ 2.30 ชม.)
พระใหญ่ปา-กว้าซาน ซึ่งเป็นพระใหญ่ประจำเมืองจางฮว่า ศักดิ์สิทธิ์และมีผู้คนเข้าไปกราบสักการะเป็นจำนวนมาก ตั้งอยู่บนเขาและมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งตระง่าอยู่ด้านหน้าของวัด ซึ่งสามารถเข้าไปในตัวขององค์พระได้ ด้านในขององค์พระมีประติมากรรมบอกเล่าเรื่องราวพุทธประวัติที่สวยงามยิ่งให้เราได้ศึกษา จากที่ตั้งของวัดยังเป็นจุดชมวิวตัวเมืองจางฮว่าได้ดีอีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
ช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า www.beacon-hotel.com.tw
วันที่ 2 ไถจง – งานพฤกษชาติโลก เมืองไถจง (Houli+Fengyuan) – DIY ชานมไข่มุก (หรือขนมไท่หยาง)(B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ชื่นชม งานพฤกษชาติโลก เมืองไถจง ครั้งนี้จัดตั้งแต่ 3 พ.ย. 2561-24 เม.ย. 2562 ทุกๆ4ปี จะจัดแค่ 1ครั้ง โดยจัดแสดงพฤกษศาสตร์ พืชสวน และดอกไม้ พื้นที่รวมทั้งหมด 60.88 เฮกเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 โซน ธีมของงานคือ Discover GNP : Green, Nature, and People กล่าวคือ 1. Green-ระบบนิเวศน์ “สีเขียว” 2. Nature-ผลิตจากธรรมชาติ 3. People-เข้าถึงประชาชน พาท่านเข้าชม 2 จุด ดังนี้
1) Houli Horse Ranch & Forest Park Area (后里馬場森林園區) ขนาดพื้นที่ 30.04 เฮกตาร์ ซึ่งผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับศิลปะที่เกิดจากการร่วมกันสร้างระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ คอกม้าอันเป็นเอกลักษณ์ และดอกไม้ที่ส่วนใหญ่จะเป็นดอกกล้วยไม้ ส่วนผู้ประกวดที่มาจากนานาชาติ จะจัดแสดงผลงานอยู่ที่นี่ทั้งหมด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีนพื้นเมือง)
  2) Fengyuan Huludun Park (豐原葫蘆墩公園) ขนาดพื้นที่ 16.52 เฮกตาร์ ภูมิทัศน์ของสวน ถูกดัดแปลงโดยใช้พื้นที่ของสวนสาธารณะหูหลู่ตุน ใจกลางเมือง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น
สนุกสนานกับ DIY ชานมไข่มุก (ทดลองทำชานมไข่มุกด้วยตนเอง) ชานมไข่มุกนั้น มีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยมีต้นกำเนิดมาจากเมืองไถจงแห่งนี้ ให้ท่านได้ทดลองทำชานมไข่มุกอย่างง่าย หรือ ขนมไท่หยาง มีต้นกำเนิดมาจากเมืองไถจง มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศ ของฝากเลื่องชื่อของไต้หวัน ลักษณะเป็นแป้งกรอบๆ กลมๆ ไม่แบนมาก มีไส้ข้างในนุ่มๆ (เช่นไส้สับปะรด) มีรสชาติทั้งแบบต้นตำรับและประยุกต์ เช่น รสชาเขียว กาแฟ สตรอว์เบอร์รี่ สามารถทานได้กับเครื่องดื่มนานาชนิด บางคนเรียกง่ายๆว่า ขนมเปี๊ยะไต้หวัน (เนื่องจากร้านที่ทำDIY ของ2อย่างนี้ มีชื่อเสียง และคนแน่นมาก ถ้าไม่สามารถทำ DIYชานมไข่มุกได้ ทางเราจะเปลี่ยนไปทำ DIYขนมไท่หยางแทน)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า www.beacon-hotel.com.tw
วันที่ 3 ไถจง – สวนดอกไม้จงเซ่อ – เมืองนิวไทเป – หมู่บ้านแมวโห่วต้ง – หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น – เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ) (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  สวนดอกไม้จงเช่อ (Zhongshe Flower Market) ที่นี้เป็นสวนดอกไม้ขนาดใหญ่ และยังเป็นตลาดค้าขายดอกไม้ขนาดใหญ่ของเมืองไถจง สวนนี้จะมีดอกไม้สวยๆ สลับหมุนเวียนกันออกมาให้ท่านได้ยลโฉมแบบไม่ซ้ำฤดูกาลเลยทีเดียว ซึ่งท่านสามารถเดินเข้าไปถ่ายรูปเก๋ๆ ได้แบบใกล้ชิดติดดอกไม้ทั่วทั้งสวน
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  หมู่บ้านแมวโห่วต้ง (Houtong Cat Village猴硐貓村) หมู่บ้านเล็กๆบนเนินเขาเรียบฝั่งแม่น้ำจี้หลง ที่เต็มไปด้วยแมวเหมียวนับร้อยชีวิต แต่เดิมชื่อหมู่บ้านนี้ “猴硐” แปลว่า “ถ้ำลิง” เนื่องจากในช่วงแรกที่มีผู้คนเข้ามาอาศัยที่นี่ โซนถ้ำภายในจะมีลิงป่าอาศัยอยู่นั่นเอง ในอดีต เคยเป็นพื้นที่เหมืองถ่านหินครึกครืนไปด้วยผู้คน แต่หลังจากตัวเหมืองได้ปิดตัวลง ผู้คนต่างย้ายออกไปจากพื้นที่ เหลือเพียงไม่กี่ครอบครัวและแมวจำนวนหนึ่งไว้ จึงทำให้ต่อมาประชากรแมวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นปัญหาแมวจรจัดในที่สุด จนกระทั่งในปีค.ศ. 2008 ได้มีอาสาสมัครคนรักแมว ได้โพสต์รูปภาพเกี่ยวกับการดูแลแมวจรจัด จนทำให้หมู่บ้านแห่งนี้กลายเป็นที่รู้จัก และดึงดูดผู้คนเข้ามาชมและช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก ด้วยพื้นที่ของหมู่บ้านแบ่งออกเป็นสองฝั่งของตัวสถานีรถไฟ ฝั่งซ้าย-เป็นเขตเหมืองถ่านหินเก่า ที่ยังสามารถมองเห็นอาคารโรงเหมืองเก่าตั้งโดดเด่นอยู่อย่างชัดเจน, พิพิธภัณฑ์, ร้านอาหาร, อาคารศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ทั้งยังสามารถชมบรรยากาศของธรรมชาติต้นกำเนิดของแม่น้ำจี้หลงสายน้ำสีเขียวใสบริสุทธิ์ รวมถึงเมื่อเดินข้ามสะพานไปก็จะเจอกับปากทางเหมืองเก่าด้วย ส่วนทางขวาหลังสถานีรถไฟ-จะเป็นตัวหมู่บ้านแมว ที่ตั้งอยู่ตามไหล่เขาซึ่งจะเป็นโซนที่มีแมวเยอะที่สุด เป็นพื้นที่ไม่กว้างมากนักแต่เต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย อาทิ ร้านขายของที่ระลึกลายน้องแมวสารพัดแบบ, คาเฟ่ ซึ่งแน่นอนว่าตลอดเส้นทาง จะได้พบน้องแมวเหมียว น่ารักและเป็นมิตร อีกทั้งยังมีการตกแต่งด้วยรูปภาพแมวน้อยน่ารักๆ ตลอดเส้นทาง จนอดไม่ได้ที่จะหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูป
หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น (Shifen) หมู่บ้านเล็กๆ แวะล้อมด้วยธรรมชาติอันสดใส ได้กลิ่นอายของวัฒนธรรมไต้หวัน กลางหมู่บ้านแห่งนี้มีเส้นทางรถไฟผ่าน ให้ท่านได้ปล่อยโคมลอย ขณะยืนอยู่บนรางรถไฟ ท่ามกลางบ้านเรือนของชาวบ้าน เป็นวิวที่ประทับใจ และคู่ควรแก่การเก็บภาพประทับใจนี้ (รวมโคมลอย 2ท่าน/โคม)
เมืองเจียวซี
ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำแร่ธรรมชาติ (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  Guan Xiang Century Hotel (4*) หรือเทียบเท่า www.hotspring-hotel.com.tw
เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าท่านต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย
วันที่ 4 เจียวซี – เขาหยางหมิงซาน(ชมซากุระ) – วัดเทียนหยวน(ชมซากุระ) – ไทเป – ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อุทยานแห่งชาติเขาหยางหมิงซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาะไต้หวัน ถึงขนาดสมัยก่อนท่านเจียงไคเช็ก ในฤดูร้อนจะมาบ้านพักตากอากาศของท่าน ณ ภูเขาแห่งนี้ พื้นที่ในอุทยาน มีสถานที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ปกคลุมไปด้วยภูเขาหลายลูกสลับซ้อนกัน พื้นภูเขาสีเขียวดอกไม้นานาพรรณ และยังมีบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ชมนาฬิกาดอกไม้ ซึ่งได้นำดอกไม้นานาพรรณมาจัดวางเป็นรูปนาฬิกาวงกลมเรือนใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน และผ่อนคลาย กับบรรยากาศอันสดชื่นบนยอดเขา ทิวทัศน์ดอกไม้นานาพรรณ อีกทั้งเป็นสถานที่พิเศษ ในการชมดอกซากุระและดอกลิลลี่สีขาว
(หมายเหตุ: 1.ณ สถานที่นี้ เป็นอีกจุดชื่อดังชมซากุระของไต้หวัน ช่วงที่บานประมาณ กลางเดือน ก.พ.-ต้น มี.ค. ของทุกปี 2.การชมซากุระ เห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
วัดเทียนหยวน วัดลัทธิเต๋าขนาดใหญ่ ที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขา โดดเด่นด้วยเจดีย์สูงห้าชั้น ด้านในที่ประดิษฐานองค์ทวยเทพศักดิ์สิทธิ์ ให้ท่านไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมภาพโดยรอบที่ปกคลุม โดยต้นซากุระอันบานสะพรั่ง
(หมายเหตุ: 1.ณ สถานที่นี้ เป็นอีกจุดชื่อดังชมซากุระของไต้หวัน ช่วงที่บานประมาณ กลางเดือน ก.พ.-ต้น มี.ค. ของทุกปี 2.การชมซากุระ เห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
ซีเหมินติง
สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสต็กกระทะร้อน+บาร์ต่างๆ)
Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า www.taipeihotel-tsc.com.tw
วันที่ 4 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ร้านกาแฟ Hello Kitty – Mitsui Outlet – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  (B/L/-) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ร้านพายสับปะรด ร้านดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
วัดหลงซันซื่อ หรือ “วัดเขามังกร” เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า “หมงเจี๋ย” (艋舺) ปัจจุบันถูกเรียกว่า “เขตวั่นหัว” (萬華) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปเมื่อในอดีต วัดหลง ซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเฉี่ยนหลง (清乾隆) ของราชวงศ์ชิง และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปเกือบ 300 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยสงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะโบราณที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด เช่น บริเวณลานพื้นที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า “พระโพธิสัตว์กวนอิม” ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี “พระโพธิสัตว์กวนอิม” เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ร้านเตี๋ยนสุ่ยโหลว)
ร้านกาแฟ Hello Kitty (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม) ให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจ กับบรรยากาศและความน่ารักของร้าน ที่ตกแต่งไปด้วยธีม Hello Kitty พร้อมเครื่องดื่ม และขนมอันเลิศรส เสริฟตามแบบฉบับของ Hello Kitty!
Mitsui Outlet เป็นเอาท์เล็ทสัญชาติญี่ปุ่น เปิดตัวในไต้หวันเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2016 ไต้หวันเป็นที่แรกนอกญี่ปุ่นที่แบรนด์มิตซุย มาเปิดห้างเอาท์เล็ท ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น, ไต้หวัน และนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีตั้งแต่แบรนด์เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยา, ร้านอาหารชื่อดังมากมายจนถึงฟู้ดคอร์ท มีกระทั่งร้านหนังสือ ESLITE และพื้นที่สำหรับเด็ก เรียกได้ว่า เหมาะกับทุกเพศทุกวัย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
 20.10 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635
23.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข