ทัวร์ไต้หวัน┃TAIWAN BLESSING 4D 3N CONTW

S.B.A ATTRACTION

 รวม 5 วัดดัง เกาะไต้หวัน ! 1. วัดหลงซันซื่อ “พระโพธิสัตว์กวนอิม” 2. วัดเหวินอู่ “เทพขงจื๊อ และ เทพกวนอู” 3.วัดเจิ้นหลันกง “เจ้าแม่ทับทิม” 4. วัดจื่อหนานกง “เทพเจ้าไฉ่สิ่งเอี๊ย” 5. วัดต้าหลงตง เป่าอัน ”เทพเป่าเซิงต้าตี้”

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เปรียบดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชายหาดที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย

 ตลาดปลาไทเป แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ใหญ่ที่สุดของไทเป

 ช้อปปิ้งสองตลาดดัง จากสองเมืองใหญ่! ซีเหมินติง และ เฝี่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

S.B.A MENU

เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู , บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว และอาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน + กุ้งมังกร

วันที่ รายการ อาหาร

1

กรุงเทพฯ-ไทเป  (TG 632  BKK-TPE : 8:15-12:45 น.)-เมืองไทจง-วัดเจิ้นหลันกง-ร้านขนม MIYAHARA

** ที่พัก Hotel Day+ Taichung (4*) หรือ Charming City Hotel Taichung (4*)

Box  D

2

ไทจง-จังหวัดหนานโถว-วัดจื่อหนานกง-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง)-วัดเหวินหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฝี่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
** ที่พัก Hotel Day+ Taichung (4*) หรือ Charming City Hotel Taichung (4*)
B  L D

3

ไทจง-กรุงไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-วัดต้าหลงตง เป่าอัน-ตลาดปลาไทเป-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
** ที่พัก Courtyard by Marriott Hotel Taipei (5*) หรือเทียบเท่า
 B L

4

ไทเป-ร้านพายสับปะรด-วัดหลงซันซื่อ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ
(TG 633  TPE-BKK : 13:55-16:50 น.)
 B
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – ไทจง – วัดเจิ้นหลันกง – MIYAHARA (-/-/D)
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ S.B.A. Taiwan คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
08.25 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 632
1305 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (แซนวิช+ชานม)
เมืองไทจง ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน ปัจจุบันเป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมในภาคกลางของเกาะไต้หวัน ขณะเดียวกันยังเป็นศูนย์วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาของไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงาม (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจิ้นหลันกง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีที่ 8 ในรัชสมัยยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง มีอายุเกือบ 300 ปี ตัววัดมีความยิ่งใหญ่อลังการ เก่าแก่มีมนต์ขลัง มีสถาปัตยกรรมประณีตงดงาม เทวรูปของเหล่าทวยเทพในวิหารมีความน่าเกรงขาม ผู้มีจิตศรัทธาทั่วสารทิศมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางความเชื่อความศรัทธาของไต้หวันภาคกลาง ทุกเดือนมี.ค. ของทุกปีตามปฏิทินจีน จะมีการจัดขบวนแห่เจ้าแม่หมาจู่ (เจ้าแม่ทับทิม) นับเป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของวัดเจิ้นหลันกง เส้นทางของขบวนแห่เดินทางไปถึง ไทจง, จางฮว่า, อวิ๋นหลิน และเจียอี้  เป็นขบวนแห่เทพเจ้าที่มีขนาด, กินพื้นที่ และมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดของไต้หวัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Day+ Taichung (4*) หรือ Charming City Hotel Taichung (4*)
วันที่ 2 ไทจง – จังหวัดหนานโถว – วัดจื่อหนานกง – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง) – วัดเหวินหวู่ – หมู่บ้านสายรุ้ง – เฝี่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จังหวัดหนานโถว ตั้งอยู่ทางภาคกลางของไต้หวัน เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าน่าอยู่ที่สุดในไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่มีอากาศบริสุทธิ์จากการที่มีภูเขาสูงล้อมรอบแปดทิศ นอกจากอากาศดีแล้วยังเป็นแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันด้วย (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
วัดจื่อหนานกง วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1745 มีประชาชนเดินทางไปขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่สิ่งเอี๊ย และขอยืมเงินขวัญถุงโดยไม่มีดอกเบี้ยจะคืนหรือไม่คืนก็ได้ มากสุดวันละเป็นแสนคน ซึ่งจะเป็นช่วงก่อนหน้าวันปีใหม่สากลและวันตรุษจีน การที่มีผู้คนเดินทางไปที่วัดจื่อหนานกง (紫南宮) ที่เมืองหนานโถว (南投縣) จำนวนมากเพราะมีการแจกเงินขวัญถุง (錢母) ซึ่งเชื่อกันว่าใครได้รับแล้ว จะทำมาค้าขึ้นกระเป๋าจะตุงและหน้าที่การงานก้าวหน้า ดังนั้นก่อนหน้าวันปีใหม่สากลและวันตรุษจีนหลายวันก็มีคนวันละกว่า 100,000 คน ไปเข้าแถวยาวเหยียดหลายกิโลเมตร เพื่อรอรับเงินขวัญถุง 100-600 เหรียญไต้หวัน ซึ่งแต่ละปีมีการแจกเงินขวัญถุงโดยไม่มีดอกเบี้ย 400,000,000 เหรียญ แต่ได้รับคืนจากศาสนิกชนกว่า 600,000,000 เหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ ทางวัดยังได้เตรียมไข่ทอง ภายในบรรจุทองแท้ 2 สลึง จำนวน 2,000 ชุด ให้ผู้ไปรับเงินขวัญถุงได้ลุ้นโชคอีกด้วย
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่งดงามราวภาพวาด บรรยากาศอันแสนโรแมนติค เปรียบดั่ง“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นทำให้ตัวทะเลสาบ หากมองจากทางทิศเหนือจะมีรูปเหมือนพระอาทิตย์ แต่หากเมื่อมองจากมุมด้านทิศใต้ก็จะเห็นเกาะนั้นมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา นำท่านสู่ ศาลพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple) สร้างในปีค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ท่านได้สักการะท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) หน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทจง (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) ที่มีสีสันสดใสสมชื่อด้วยเส้นสายและลวดลายของตัวการ์ตูนน่ารักๆ ที่ถูกแต่งแต้มบนผนังกำแพงของหมู่บ้านเก่าแห่งหนึ่ง แต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นหมู่บ้านสายรุ้ง ที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านทหารผ่านศึกที่กำลังจะถูกรื้อถอน เพราะผู้ที่เคยอยู่อาศัยบ้างก็ตายหรือย้ายออกไปอยู่ที่อื่น แต่ได้มี “คุณปู่สายรุ้ง” หรือคุณปู่หวง หย่ง ฟู่ ทหารผ่านศึกผู้หนึ่งที่อยู่อาศัยที่นี่ ได้ลงมือวาดลวดลายตามผนังและกำแพงของอาคารที่รอการรื้อทิ้งเหล่านี้ คล้ายๆจะเป็นการสั่งลาหมู่บ้านที่อยู่อาศัยมานาน แต่ภาพวาดเหล่านั้นกลับสวยเตะตาผู้พบเห็น เพราะสีสันที่สดใสและลวดลายที่มีชีวิตชีวา เป็นภาพของใบหน้าคนและสัตว์ที่ต่างดูมีความสุขสดใส สร้างความสุขใจให้แก่ผู้พบเห็น
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hotel Day+ Taichung (4*) หรือ Charming City Hotel Taichung (4*)
วันที่ 3 ไทจง – กรุงไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – วัดต้าหลงตง เป่าอัน – ตลาดปลาไทเป – ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)นำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เป็นชายฝั่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล และลมเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการถับถมของแนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน โขดหินบางก้อนมีลักษณะคล้ายภาพของ แผนที่ไต้หวัน หินรูปเศียรราชินีเนเฟอร์ติแห่งอียิปต์ หินรองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่า ที่โด่งดังไปทั่วโลก
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน+กุ้งมังกร)
จากนั้นนำท่านสู่เดินทางสู่ วัดต้าหลงตง เป่าอัน หรือวัดเป่าอัน เป็นวัดพุทธแบบจีนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1804 โดยผู้อพยพชาวจีนฟูเจี้ยน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเป่าเซิงต้าตี้ ซึ่งเป็นเทพแห่งหมอและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และยังมีเทพอื่นๆอีกหลายองค์ วัดนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามมากกที่สุดของเมืองไทเป มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนที่สวยงาม ทั้งจากตัวอาคาร การตกแต่งประดับประดาต่างๆ เช่นภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง หลังที่มีลวดลายสวยงาม รูปปั้นแกะสลักทั้งหินและไม้ ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้น ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนาธรรมโดย UNESCO เรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลาไทเป หรือ Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆว่าตลาด ADD เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปีค.ศ. 2012 มีซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้ และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจำนวนมากมาย
( แจกเงินสด 500 NTD ต่อ ท่าน ) อิสระอาหารเย็นเพื่อให้ท่านเลือกซื้ออาหารทะเลได้ตามใจที่ต้องการ 
จากนั้นนำท่านสู่ ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Hotel Taipei (5*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซัน – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  (B/-/-) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านลิ้มลองขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ณ ร้านพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวันจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซันซื่อ หรือ “วัดเขามังกร” เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า “หมงเจี๋ย” (艋舺) ปัจจุบันถูกเรียกว่า “เขตวั่นหัว” (萬華) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปเมื่อในอดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเฉี่ยนหลง (清乾隆) ของราชวงศ์ชิง และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปเกือบ 300 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยสงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะโบราณที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด เช่น บริเวณลานพื้นที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า “พระโพธิสัตว์กวนอิม” ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี “พระโพธิสัตว์กวนอิม” เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
 14.05 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 633
16.50 น.  ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !