ทัวร์ไต้หวัน I Taiwan The 9 Temples+Onsen 6D 5N TW6DTT9TO

 ไหว้พระ 9 วัด วัดหลงซันซื่อ,วัดเหวินอู่,วัดเจิ้นหลันกง,วัดจื่อหนานกง,วัดต้าหลงตง เป่าอัน,ศาลเจ้าหนานคุนเซิน ,วัดเทียนหยวน และ วัดพระถังซัมจั๋ง 

 หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านชาวเขาและสวนสนุก วิวทะเลสาบสุริยัน-จันทรา

 พิพิธภัณฑ์กู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าอันยิ่งใหญ่ของชาติ

 ตึกไทเป 101 + หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน  

 ช้อปปิ้งตลาดดัง! ซีเหมินติง, Mitsui Outlet, เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเกาสง – 1.วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) 
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ S.B.A. Taiwan คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
10.00 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 688
14.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติเกาสง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับที่สองของไต้หวัน ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือของไต้หวันเพราะท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก และปัจจุบันรัฐบาลพยายามทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะ-วัฒนธรรม

นำท่านสู่ วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังสะดุดตาด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้วยเจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์อยู่รายรอบ

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารเจ ร้านฮั่นไหล ในวัดฝอกวงซาน)
                 นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก City Suites Hotel – Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า  
 
วันที่ 2 เกาสง – เมืองไถหนาน – 2.ศาลเจ้าหนานคุนเซิน – เมืองหนานโถว – 3.วัดจื่อหนานกง –4.วัดพระถังซัมจั๋ง – พักโรงแรมแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถหนาน เมืองหลวงแห่งแรกของไต้หวัน กลิ่นอายแห่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเคยโดยปกครองโดยฮอลแลนด์ สมัยล่าอาณานิคม ทำให้เมืองนี้มีวัดเก่าแก่มากมาย และบริเวณเมืองเก่ายังเห็นอาคารรูปทรงโบราณทั้งแบบจีนและตะวันตก (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าหนานคุนเซิน (南鯤鯓代天府) วัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของไต้หวัน มีสาขาอยู่ทั่วโลก ประมาณหนึ่งหมื่นสาขา ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1662 ต่อมาในปีค.ศ. 1817 เกิดอุทกภัยขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอาคารของวัด ประกอบกับพื้นที่เดิมคับแคบ ทางวัดจึงได้ย้ายมาสถานที่แห่งใหม่ ณ ตำแหน่งปัจจุบัน โดยความร่วมมือของศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาต่อวัด หลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือกันเป็นอย่างมาก ดั่ง “สายน้ำที่เชี่ยวกราก มิเคยหยุดไหล” จึงทำให้วัดนี้ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของโลกใบนี้เลยทีเดียว

นำท่านขอพรเทพเจ้าทั้งห้าพระองค์ (อู่ฝู่เชียนซุ่ย) เป็นเทพเจ้าที่มาจากห้าตระกูล ประกอบด้วย เทพเจ้าฟ้านฝู่เชียนซุ่ย (范府千歲) จากตระกูลฟ้าน เทพเจ้าอู๋ฝู่เชียนซุ่ย (吳府干歳) จากตระกูลอู๋ เทพเจ้าหลี่ฝู่เชียนซุ่ย (李府千歲) จากตระกูลหลี่ เทพเจ้าฉื่อฝู่เชียนซุ่ย (池府千歲) จากตระกูลฉื่อ เทพเจ้าจูฝู่เชียนซุ่ย (朱府千歲) จากตระกูลจู อู่ฝู่เชียนซุ่ย เป็นยอดขุนพลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแลมวลมนุษย์ ช่วยคุ้มครองให้มีชีวิตที่ราบรื่น ร่มเย็นเป็นสุข รวมไปถึงเทพเจ้าคนเลี้ยงวัว ถือเป็นเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆของคนไต้หวัน ส่วนในไทย มีสาขาใหญ่อยู่ 2 ที่ 1. ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) ที่บางปู จ.สมุทรปราการ 2. ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (ไท่หนานไต้เทียนกง) ที่จ.ตรัง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว เมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะไต้หวัน และเป็นเพียงเมืองเดียวในไต้หวันที่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลเลย (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดจื่อหนานกง วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1745 มีประชาชนเดินทางไปขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ไฉ่สิ่งเอี๊ยและขอยืมเงินขวัญถุงโดยไม่มีดอกเบี้ยจะคืนหรือไม่คืนก็ได้ มากสุดวันละเป็นแสนคน ซึ่งจะเป็นช่วงก่อนหน้าวันปีใหม่สากลและวันตรุษจีน การที่มีผู้คนเดินทางไปที่วัดจื่อหนานกง (紫南宮) ที่เมืองหนานโถว (南投縣) จำนวนมากเพราะมีการแจกเงินขวัญถุง (錢母) ซึ่งเชื่อกันว่าใครได้รับแล้ว จะทำมาค้าขึ้นกระเป๋าจะตุงและหน้าที่การงานก้าวหน้า ดังนั้นก่อนหน้าวันปีใหม่สากลและวันตรุษจีนหลายวันก็มีคนวันละกว่า 100,000 คน ไปเข้าแถวยาวเหยียดหลายกิโลเมตร เพื่อรอรับเงินขวัญถุง 100-600 เหรียญไต้หวัน ซึ่งแต่ละปีมีการแจกเงินขวัญถุงโดยไม่มีดอกเบี้ย 400,000,000 เหรียญ แต่ได้รับคืนจากศาสนิกชนกว่า 600,000,000 เหรียญไต้หวัน นอกจากนี้ ทางวัดยังได้เตรียมไข่ทอง ภายในบรรจุทองแท้ 2 สลึง จำนวน 2,000 ชุด ให้ผู้ไปรับเงินขวัญถุงได้ลุ้นโชคอีกด้วย

นำท่านสักการะ วัดพระถังซัมจั๋ง สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยราชวงศ์ถังผสมกับอิฐ ด้านหน้าหันไปทางทะเลสาบทะเลสาบสุริยันจันทรา ส่วนด้านหลังมีภูเขาชิงหลง ฮวงจุ้ยของวัดแห่งนี้จึงถือว่าสุดยอดมากๆ จนมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้กล่าวกับวัดนี้ไว้ว่า “มังกรเขียวเล่นกับไข่มุก” วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1965 เพื่อประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง ที่ได้รับอัญเชิญมาจากญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ชาวญี่ปุ่นได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระถังซัมจั๋ง จากหนานจิง ประเทศจีน ไปประดิษฐาบูชาที่วัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดไซตะมะของญี่ปุ่น จนกระทั่งในปีค.ศ. 1955 จึงได้อัญเชิญไปไต้หวัน เริ่มแรกประดิษฐานอยู่ที่ศาลพระถังซัมจั๋ง ที่ติดกับท่าเรือ หลังจากวัดแห่งนี้ สร้างเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ.1965 จึงได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐาน ณ ที่แห่งนี้ เป็นการถาวร ด้านในวัดยังแผ่นศิลาจารึกคำว่า “สมบัติประจำชาติ” เขียนโดยท่านประธานาธิบดีเจียง ไคเชก และมีอนุสรณ์มิตรภาพการแลกเปลี่ยนทางพุทธศาสนาระหว่างไต้หวันและญี่ปุ่น

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง+เมนูปลาประธานาธิบดี)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Red Maple Boutique Hotel (4*)  หรือเทียบเท่า  โรงแรมน้ำแร่ธรรมชาติระดับ 4 ดาว

เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม

 
วันที่ 3 หนาโถว – 5.วัดเหวินหวู่ – หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า (นั่งกระเช้าลอยฟ้า) – เมืองไถจง  6.วัดเจิ้นหลันกง – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านสู่ วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple) สร้างในปีค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ท่านได้สักการะท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) หน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่

นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่า ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจที่แสนสวยงามตามอัธยาศัยลงกระเช้าเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า สนุกกับโซนสวนสนุกอันทันสมัย ที่มีเครื่องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย พิเศษ!!! ณ โซนสวนสนุก หางไห่หวาง โซนเมือง One Piece การ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินไปผจญภัยในดินแดนแห่งเทพนิยายแห่งนี้ ที่มีเพียงในหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่าแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่อง One Pieceไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะชมการ์ตูนเรื่องนี้แบบสามมิติ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ เหมือนกับได้ร่วมผจญภัยท่องไปในดินแดนแห่งนั้นกับเหล่าตัวการ์ตูน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน เมืองแห่งอุตสาหกรรมของไต้หวัน(เดินทางประมาณ 1 ชม.)

จากนั้นนำท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเจิ้นหลันกง วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปีที่ 8 ในรัชสมัยยงเจิ้งแห่งราชวงศ์ชิง มีอายุเกือบ 300 ปี ตัววัดมีความยิ่งใหญ่อลังการ เก่าแก่มีมนต์ขลัง มีสถาปัตยกรรมประณีตงดงาม เทวรูปของเหล่าทวยเทพในวิหารมีความน่าเกรงขาม ผู้มีจิตศรัทธาทั่วสารทิศมากราบไหว้อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางความเชื่อความศรัทธาของไต้หวันภาคกลาง ทุกเดือนมี.ค. ของทุกปีตามปฏิทินจีน จะมีการจัดขบวนแห่เจ้าแม่หมาจู่ (เจ้าแม่ทับทิม) นับเป็นงานพิธีที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของวัดเจิ้นหลันกง เส้นทางของขบวนแห่เดินทางไปถึง ไทจง, จางฮว่า, อวิ๋นหลิน และเจียอี้  เป็นขบวนแห่เทพเจ้าที่มีขนาด, กินพื้นที่ และมีผู้เข้าร่วมงานมากที่สุดของไต้หวัน

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 4 ไถจง – ร้านพายสับปะรด – สวนผลไม้ หรือสวนพืช – กรุงไทเป – 7.วัดเทียนหยวน –ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต   
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ทุกท่านลิ้มลองขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ณ ร้านพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน

นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ หรือสวนพืช เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมและชิมสวนผลไม้หรือสวนพืชสดๆจากต้น ตามในแต่ละช่วงฤดูกาล สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนไต้หวัน เทคนิค ขั้นตอนการปลูกและดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่สามารถผลิตผลไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน ทำให้เป็นที่ชื่นชอบแก่ผู้ได้มาลิ้มลอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
  นำท่านเดินทางสู่ กรุงไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)

นำท่านสู่ วัดเทียนหยวน วัดลัทธิเต๋าขนาดใหญ่ ที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขา โดดเด่นด้วยเจดีย์สูงห้าชั้น ด้านในที่ประดิษฐานองค์ทวยเทพศักดิ์สิทธิ์ ให้ท่านไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน+กุ้งมังกร)
  จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (Shilin Night Market) เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ผู้คนมักนิยมออกมาเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า นอกจากนั้นท่านสามารถลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไต้หวันได้ เช่น บะหมี่ ไข่เจียวหอยนางรม ไก่ทอดชิ้นใหญ่ยักษ์ร้านฮอตสตาร์ที่มีชื่อเสียง และเต้าหู้เหม็นซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ว่ากันว่าหากไม่ได้ลิ้มลองก็เหมือนว่าท่านยังมาไม่ถึงไต้หวัน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 5 ไทเป – หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน – ตึกไทเป 101 – 8.วัดหลงซานซื่อ – 9.วัดต้าหลงตง เป่าอัน –ช้อปปิ้งซีเหมินติง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านสู่ หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน (四四南村) หนึ่งในอดีตหมู่บ้านทหารก๊กมินตั๋งที่อพยพมาอยู่เกาะไต้หวัน สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ.1940 แทรกตัวอยู่ใกล้ๆตึกไทเป101 หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุนถือเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมจากการล่าอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามา ลักษณะของบ้านมีหลังคาที่มุงจากฟางและผนังไม้ไผ่ หลังจากนั้นในปีค.ศ.1960 จึงมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นบ้านที่ทำด้วยอิฐและหลังคามุงกระเบื้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงจนกลมกลืนและกลายเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถาปัตยกรรมทั่วไต้หวัน มีจุดเด่นอยู่ที่ประตูและหน้าต่างสีสันสดใสตัดกับสีหม่นๆ ของผนังปูน จากส่วนผสมของภูมิหลังทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและสื่อต่างๆ ที่นิยมนำไปเป็นฉากของภาพยนตร์ดังมาแล้วมากมาย และในปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีชื่อเสียงโด่งดังเหมาะแก่การเดินชมหมู่บ้านโบราณที่คงความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือนสไตล์ตึกแถวโบราณดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีจนถือได้ว่าเป็นศูนย์ศิลปะของประเทศเลยก็ว่าได้

นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 11 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน และเพลิดเพลินกับช้อปปิ้งมอลล์ มีของให้ช้อปปิ้งมากมาย ซึ่งคล้ายๆ สยามพารากอน ของบ้านเรา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน ร้านติ่งไท่ฟง)
  นำท่านเดินทางสู่ วัดหลงซนซื่อ หรือ “วัดเขามังกร” เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า “หมงเจี๋ย” (艋舺) ปัจจุบันถูกเรียกว่า “เขตวั่นหัว” (萬華) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปเมื่อในอดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเฉี่ยนหลง (清乾隆) ของราชวงศ์ชิง และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปเกือบ 300 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยสงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะโบราณที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด เช่น บริเวณลานพื้นที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า “พระโพธิสัตว์กวนอิม” ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี “พระโพธิสัตว์กวนอิม” เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน

จากนั้นนำท่านสู่เดินทางสู่ วัดต้าหลงตง เป่าอัน หรือวัดเป่าอัน เป็นวัดพุทธแบบจีนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1804 โดยผู้อพยพชาวจีนฟูเจี้ยน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเป่าเซิงต้าตี้ ซึ่งเป็นเทพแห่งหมอและการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ และยังมีเทพอื่นๆอีกหลายองค์ วัดนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นวัดที่สวยงามมากกที่สุดของเมืองไทเป มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบวัดจีนที่สวยงาม ทั้งจากตัวอาคาร การตกแต่งประดับประดาต่างๆ เช่นภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง หลังที่มีลวดลายสวยงาม รูปปั้นแกะสลักทั้งหินและไม้ ซึ่งปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนาธรรมโดย UNESCO เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนำท่านสู่ ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ ชานมไข่มุกชื่อดังมีเป็นสิบๆร้าน ของกินเลื่องชื่อ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า 
วันที่ 6 ไทเป – อนุสรณ์สถาน ดร.ซุนยัดเซน – พิพิธภัณฑ์กู้กง – Mitsui Outlet – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
นำท่านสู่ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดร.ซุนยัดเซน (Dr.Sun Yat-Sen Memorial Hall, 國立國父紀念館) อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองไทเป มีลักษณะคล้ายกับอนุสรณ์สถานท่านเจียงไคเชก เพื่อรำลึกและเทิดทูนท่านซุนยัดเซน ที่ได้รับการยกย่องจากชาวไต้หวันว่าเป็น “บิดาแห่งชาติ” สร้างแล้วเสร็จเมื่อปีค.ศ.1972 บนพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 115,000 ตร.ม. ตัวอาคารมีความสูง 30.40 ม. และกำแพงแต่ละด้านมีความกว้าง 100 เมตร เพื่อรำลึกครบรอบวันเกิด 100 ปี ของท่าน ส่วนหลังคาเป็นทรงปีกนกอินทรี สื่อถึงความมีอำนาจ โดยการออกแบบนั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระราชวังจีนโบราณสมัยราชวงศ์ถัง ผสมผสานเข้ากับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ ให้มีความร่วมสมัย เปรียบได้กับการก้าวไปสู่แนวทางใหม่ตามอุดมการณ์ของท่านซุนยัดเซน ภายในอนุสรณ์ฯจะมีการจัดแสดงเรื่องราวต่างๆของท่าน ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา, การศึกษา, สังคม, วัฒนธรรม และศิลปะ รวมทั้งรูปปั้นของท่านในท่านั่งขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีทหารยืนเฝ้าเวรยาม โดยจะมีพิธีเปลี่ยนเวรยามกันทุกๆต้นชั่วโมงของทุกวัน นอกจากอาคารอนุสรณ์สถานหลักแล้ว ยังมีลานกว้างขนาดใหญ่ด้านหน้า, หอประชุม, โรงละคร, โถงมัลติมีเดีย, สวน และห้องสมุดขนาดใหญ่ที่มีหนังสือมากกว่า 300,000 เล่ม จุดๆนี้ยังเป็นอีกมุมถ่ายรูปสวยๆของอาคารไทเป 101 อีกด้วย

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์กู้กง ภายในมีโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 620,000 ชิ้น ส่งผลให้ พิพิธภัณฑ์ฯ                แห่งนี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก มีวัตถุโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี จากราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ซึ่งอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีน เนื่องจากโบราณวัตถุเหล่านี้มีมาก แต่พื้นที่ภายในกู้กงนั้นมีจำกัด จึงจัดแบ่งวัตถุโบราณออกมาตั้งโชว์แค่ครั้งละ 15,000 ชิ้น จัดแสดงนานครั้งละ 3 เดือน ดังนั้นถ้าจะดูให้ครบทั้งหมดต้องใช้เวลาถึง 12 ปีเลยทีเดียว แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง อาทิ หยกผักกาดขาว และหยกหมูสามชั้น จะมีให้ชมตลอดทั้งปี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
นำท่านสู่ Mitsui Outlet เป็นเอาท์เล็ทสัญชาติญี่ปุ่น เปิดตัวในไต้หวันเมื่อวันที่ 27 ม.ค. 2016 ไต้หวันเป็นที่แรกนอกญี่ปุ่นที่แบรนด์มิตซุย มาเปิดห้างเอาท์เล็ท ที่นี่รวมร้านค้า ทั้งจากญี่ปุ่น, ไต้หวันและนานาชาติไว้หลากหลายกว่า 200 ร้าน มีตั้งแต่แบรนด์เนมสุดหรูจนถึงแบรนด์ราคาย่อมเยา, ร้านอาหารชื่อดังมากมายจนถึงฟู้ดคอร์ท มีกระทั่งร้านหนังสือ ESLITE และพื้นที่สำหรับเด็ก เรียกได้ว่าเหมาะกับทุกเพศทุกวัย

*(อาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่)*

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน

20.05 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 635
 22.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

 

Additional Information

month