SMART┃ทัวร์ไต้หวัน┃TAIWAN NEXT STEP ONSEN 4D3N (CONSORTIUM)

S.B.A ATTRACTION

อุทยานแห่งชาติผาหินทาโรโกะ อุทยานผาหินอ่อนแห่งเดียว และสวยงามที่สุดของไต้หวัน

อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ชายหาดที่เต็มไปด้วยโขดหินรูปทรงแปลกตามากมาย

หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น หมู่บ้านเล็กๆ กลิ่นอายของวัฒนธรรมไต้หวัน แหล่งปล่อยโคมลอยชื่อดัง

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง ชมโบราณวัตถุล้ำค่าอันยิ่งใหญ่ของชาติ

ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดัง เสมือนดั่ง  “ชินจูกุแห่งไต้หวัน”

S.B.A MENU

เมนูพิเศษ! อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน และ เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ร้านจินผิง

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ–ไทเป (TG 632  BKK-TPE : 8:25-13:05 น.)-พิพิธภัณฑ์กู้กง-เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)
** ที่พัก Sun Spring Resort Jiaoxi (4*) หรือเทียบเท่า
Box  D
2 เจียวซี–นั่งรถไฟไปเมืองฮวาเหลียน–ชมวิวหน้าผาชิงสุ่ย–อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ–นั่งรถไฟกลับกรุงไทเป
** ที่พัก King’s Paradise Hotel Taoyuan (4*) หรือเทียบเท่า
B  L D
3 เถาหยวน–ร้านพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น-ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89)–ช้อปปิ้งซีเหมินติง
** ที่พัก King’s Paradise Hotel Taoyuan (4*) หรือเทียบเท่า
B L D
4 เถาหยวน-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ
(TG 633  TPE-BKK : 14:05-16:50 น.)
 B
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)  (-/Box/D)
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่ S.B.A.TAIWAN คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
08.15 น. เหินฟ้าสู่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632
12.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แซนวิช+ชานม)
  พิพิธภัณฑ์กู้กง ภายในมีโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 620,000 ชิ้น ส่งผลให้ พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก มีวัตถุโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี จากราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ซึ่งอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีน เนื่องจากโบราณวัตถุเหล่านี้มีมาก แต่พื้นที่ภายในกู้กงนั้นมีจำกัด จึงจัดแบ่งวัตถุโบราณออกมาตั้งโชว์แค่ครั้งละ 15,000 ชิ้น จัดแสดงนานครั้งละ 3 เดือน ดังนั้นถ้าจะดูให้ครบทั้งหมดต้องใช้เวลาถึง 12 ปีเลยทีเดียว แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง อาทิ หยกผักกาดขาว จะมีให้ชมตลอดทั้งปี
เมืองเจียวซี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำแร่ธรรมชาติ (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
Sun Spring Resort Jiaoxi (4*) หรือเทียบเท่า www.sunspring-resort.com.tw
เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าท่านต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย
 (วันนี้ที่ฮวาเหลียน จะใช้รถอีกคันหนึ่ง ส่วนกระเป๋าใบใหญ่จะอยู่ที่รถคันเดิม เจออีกทีคือตอนเย็น)
วันที่ 2 เจียวซี – นั่งรถไฟไปเมืองฮวาเหลียน – ชมวิวหน้าผาชิงสุ่ย – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – นั่งรถไฟกลับกรุงไทเป  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ฮวาเหลียน โดยรถไฟ ฮวาเหลียนคือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งหินอ่อนบริสุทธิ์ที่สำคัญมาก มีทัศนียภาพของภูเขาที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปวิวทิวทัศน์ของทะเลอันสวยงามตลอดการเดินทาง
หน้าผาชิงสุ่ย (Qingshui Cliff) อีกหนึ่งสถานที่ๆงดงาม ริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคของไต้หวัน ตรงจุดนี้มีความยาวหลายไมล์และหน้าผาสูงกว่า 1,000 เมตร ที่แทบจะตั้งฉากตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องทะเล เป็นวิวที่แทบจะพูดไม่ออก ต้องไปมองดูด้วยตาตนเองเท่านั้น!
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีนพื้นเมือง)
  อุทยานแห่งชาติผาหินทาโรโกะ เป็นอุทยานแห่งชาติใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของไต้หวัน ทัศนียภาพของที่นี่จะเป็นหน้าผาสูงชัน ประกอบไปด้วยช่องหุบเขา มีลำธาร น้ำตก สวยงามและคลาสสิก ดุจดั่งภาพวาดของจีน ซึ่งท่านจะได้ชื่นชมกับความงดงามทางธรรมชาติของสถานที่ต่างๆ เช่น หน้าผาโพรงถ้ำนกนางแอ่น อุโมงค์เก้าโค้ง สะพานซื่อมู่ น้ำตกฉางชุน เป็นต้น
**การเข้าชมสถานทีต่างๆในอุทยาน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ**
จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟจาก เมืองฮวาเหลียน กลับสู่ กรุงไทเป
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีนพื้นเมือง)
  King’s Paradise Hotel Taoyuan (4*) หรือเทียบเท่า www.kingsparadise.com
วันที่ 3 เถาหยวน – ร้านพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น – ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) –
ช้อปปิ้งซีเหมินติง  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ร้านพายสับปะรด ร้านดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เป็นชายฝั่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล และลมเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการถับถมของแนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน โขดหินบางก้อนมีลักษณะคล้ายภาพของ แผนที่ไต้หวัน หินรูปเศียรราชินีเนเฟอร์ติแห่งอียิปต์ หินรองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่า ที่โด่งดังไปทั่วโลก
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน)
  หมู่บ้านโบราณสื้อเฟิ่น (Shifen) หมู่บ้านเล็กๆ แวะล้อมด้วยธรรมชาติอันสดใส ได้กลิ่นอายของวัฒนธรรมไต้หวัน กลางหมู่บ้านแห่งนี้มีเส้นทางรถไฟผ่าน ให้ท่านได้ปล่อยโคมลอย ขณะยืนอยู่บนรางรถไฟ ท่ามกลางบ้านเรือนของชาวบ้าน เป็นวิวที่ประทับใจ และคู่ควรแก่การเก็บภาพประทับใจนี้ (รวมค่าโคมลอย 4ท่าน/โคม)
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89)
ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งที่สุดของโลกอยู่ 2 อย่างคือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเฃทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ร้านจินผิง)
ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
  King’s Paradise Hotel Taoyuan (4*) หรือเทียบเท่า www.kingsparadise.com
วันที่ 4 เถาหยวน – Gloria Outlet – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  (B/-/-) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  Gloria Outlet (กลอเรียเอาท์เล็ตส์) ห้างเอาท์เล็ตแห่งนี้มีทั้งหมด 4 เฟส ซึ่งขณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรกประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ในจำนวนนี้มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวันเป็นครั้งแรก 24 แบรนด์ คาดว่าร้านค้าจะเปิดครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังมีร้าน “นิชิกิราเม็ง” (Nishiki Ramen) ซึ่งเป็นร้านราเม็งที่โด่งดังต้องจนต้องต่อแถวรอยาวที่สุดในญี่ปุ่น ทั้ง 7 สาขาในญี่ปุ่นต้องต่อแถวรอ 1-2 ชั่วโมง มาเปิดสาขาแรกในไต้หวันที่ห้างแห่งนี้อีกด้วย
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
 14.15 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 633
17.00 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข