ทัวร์ไต้หวัน┃ไต้หวัน อาหลีซาน ซากุระ+ออนเซ็น 5วัน4คืน TWAC01

S.B.A ATTRACTION

  ชมซากุระ ณ สี่แหล่งชื่อดังของไต้หวัน!
– 1.อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน,

– 2.หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้านชาวเขาและสวนสนุก วิวทะเลสาบสุริยัน-จันทรา,

– 3.เขาหยางหมิงซาน เขาพักตากอากาศยอดนิยม ใกล้กรุงไทเป

– 4.วัดเทียนหยวน วัดลัทธิเต๋าชื่อดัง ที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขา

ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เปรียบดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

ตึกไทเป 101 สัมผัสลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,010 เมตร/นาทีสู่จุดชมวิวกรุงไทเป แบบ 360 องศา

 หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน อดีตหมู่บ้านทหารเก่า หลบซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางเมืองใหม่

ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดัง เสมือนดั่ง  “ชินจูกุแห่งไต้หวัน”

S.B.A HOTEL 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ใจกลางแหล่งช็อปปิ้ง

S.B.A MENU 

เมนูพิเศษ! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง และเสี่ยวหลงเปาเลิศรส

เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ–ไทเป   (TG 632  BKK-TPE : 8:15-12:45 น.)–เมืองเจียอี้
** ที่พัก Look Royal Resort – Chiayi (4*) หรือเทียบเท่า
Box  D
2 เจียอี้–อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี/นั่งรถไฟโบราณ/ชมซากุระ)–เมืองไถจง–เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
** ที่พัก Beacon Hotel Taichung (4*) หรือเทียบเท่า
B  L D
3 ไถจง-หนานโถว-หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า (นั่งกระเช้าลอยฟ้า/ชมซากุระ)-วัดเหวินอู่-เจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)
** ที่พัก Kilin Hotel, Jiaoxi Yilan (4*) หรือเทียบเท่า
B L D
4 เจียวซี-เขาหยางหมิงซาน(ชมซากุระ)-วัดเทียนหยวน(ชมซากุระ)-ไทเป-ช้อปปิ้งซีเหมินติง
** ที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า
B  D
5 ไทเป–ร้านพายสับปะรด–วัดหลงซาน–ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิวชั้น89)–หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ
(TG 635  TPE-BKK : 20:10-23:05 น.)
B L
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ไทเป – เมืองเจียอี้  (-/Box/D)
05.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่ S.B.A.TAIWAN คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
08.15 น. เหินฟ้าสู่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632
12.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (แซนวิช+ชานม)
  เมืองเจียอี้ เป็นเมืองที่ตั้งของ เขตอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (Alishan National Park) (เดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสต็กกระทะร้อน+บาร์ต่างๆ)
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Look Royal Resort – Chiayi (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 2 เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี/นั่งรถไฟโบราณ/ชมซากุระ) – เมืองไถจง – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาหลี่ซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก จากนั้นนำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน
(หมายเหตุ: 1.ณ สถานที่นี้ เป็นอีกจุดชื่อดังชมซากุระของไต้หวัน ช่วงที่บานประมาณ กลางถึงปลายเดือน มี.ค. ของทุกปี 2.การชมซากุระ เห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (อาหารจีนพื้นเมือง)
  เมืองไถจง หัวเมืองใหญ่ตอนกลางของไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3 ชม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
เฝิ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่มีที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Beacon Hotel Taichung  (4*) หรือเทียบเท่า www.beacon-hotel.com.tw
วันที่ 3 ไถจง – เมืองหนานโถว – หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า (นั่งกระเช้าลอยฟ้า/ชมซากุระ) – วัดเหวินอู่ –
เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)  (B/L/D) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองหนานโถว เมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะไต้หวัน และเป็นเพียงเมืองเดียวในไต้หวันที่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลเลย (เดินทางประมาณ 1 ชม.)
นั่งกระเช้าลอยฟ้า ข้ามภูเขาบริเวณทะเลสาบสุริยันจันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่า ให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจที่แสนสวยงามตามอัธยาศัยลงกระเช้าเที่ยวชม หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า สนุกกับโซนสวนสนุกอันทันสมัย ที่มีเครื่องเล่นหลากหลายให้ท่าน ได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ตามอัธยาศัย พิเศษ!!! ณ โซนสวนสนุก หางไห่หวาง โซนเมือง One Piece การ์ตูนชื่อดังของญี่ปุ่น ให้ทุกท่านได้อิสระเพลิดเพลินไปผจญภัยในดินแดนแห่งเทพนิยายแห่งนี้ ที่มีเพียงในหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่าแห่งนี้ที่เดียวเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการ์ตูนเรื่อง One Pieceไม่ควรพลาดอย่างยิ่งที่จะชมการ์ตูนเรื่องนี้แบบสามมิติ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจ เหมือนกับได้ร่วมผจญภัยท่องไปในดินแดนแห่งนั้นกับเหล่าตัวการ์ตูน
(หมายเหตุ: 1.ณ สถานที่นี้ เป็นอีกจุดชื่อดังชมซากุระของไต้หวัน ช่วงที่บานประมาณ กลางเดือนก.พ.-ต้น มี.ค. ของทุกปี 2.การชมซากุระ เห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง+เมนูปลาประธานาธิบดี)
วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple) สร้างในปีค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ท่านได้สักการะท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และเทพกวนอู(เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) หน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่
เมืองเจียวซี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้ านน้ำแร่ธรรมชาติ (เดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kilin Hotel, Jiaoxi Yilan (4*) หรือเทียบเท่า www.kilinjiaoxi.com.tw
เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าท่านต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย
วันที่ 4 เจียวซี – เขาหยางหมิงซาน(ชมซากุระ) – วัดเทียนหยวน(ชมซากุระ) – ไทเป – ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อุทยานแห่งชาติเขาหยางหมิงซาน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาะไต้หวัน ถึงขนาดสมัยก่อนท่านเจียงไคเช็ก ในฤดูร้อนจะมาบ้านพักตากอากาศของท่าน ณ ภูเขาแห่งนี้ พื้นที่ในอุทยาน มีสถานที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง ปกคลุมไปด้วยภูเขาหลายลูกสลับซ้อนกัน พื้นภูเขาสีเขียวดอกไม้นานาพรรณ และยังมีบ่อน้ำแร่ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ชมนาฬิกาดอกไม้ ซึ่งได้นำดอกไม้นานาพรรณมาจัดวางเป็นรูปนาฬิกาวงกลมเรือนใหญ่ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน และผ่อนคลาย กับบรรยากาศอันสดชื่นบนยอดเขา ทิวทัศน์ดอกไม้นานาพรรณ อีกทั้งเป็นสถานที่พิเศษ ในการชมดอกซากุระและดอกลิลลี่สีขาว
(หมายเหตุ: 1.ณ สถานที่นี้ เป็นอีกจุดชื่อดังชมซากุระของไต้หวัน ช่วงที่บานประมาณ กลางเดือน ก.พ.-ต้น มี.ค. ของทุกปี 2.การชมซากุระ เห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
วัดเทียนหยวน วัดลัทธิเต๋าขนาดใหญ่ ที่ซ่อนตัวอยู่บนภูเขา โดดเด่นด้วยเจดีย์สูงห้าชั้น ด้านในที่ประดิษฐานองค์ทวยเทพศักดิ์สิทธิ์ ให้ท่านไหว้สักการะเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต พร้อมภาพโดยรอบที่ปกคลุม โดยต้นซากุระอันบานสะพรั่ง  (หมายเหตุ: 1.ณ สถานที่นี้ เป็นอีกจุดชื่อดังชมซากุระของไต้หวัน ช่วงที่บานประมาณ กลางเดือน ก.พ.-ต้น มี.ค. ของทุกปี 2.การชมซากุระ เห็นหรือไม่เห็นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ)
ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Taisugar Hotel Taipei (4*) หรือเทียบเท่า www.taipeihotel-tsc.com.tw
วันที่ 5 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – วัดหลงซาน – ตึกไทเป101(ไม่รวมชมวิวชั้น89) – หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน – Gloria Outlet –
สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ร้านพายสับปะรด ร้านดังของไต้หวัน ให้ท่านได้ลิ้มลอง ขนมพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
วัดหลงซันซื่อ หรือ “วัดเขามังกร” เดิมสถานที่ตั้งของวัดมีชื่อเดิมว่า “หมงเจี๋ย” (艋舺) ปัจจุบันถูกเรียกว่า “เขตวั่นหัว” (萬華) ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความเจริญของเมืองไทเปเมื่อในอดีต วัดหลงซันซื่อเริ่มสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1738 ซึ่งตรงกับรัชสมัยจักรพรรดิเฉี่ยนหลง (清乾隆) ของราชวงศ์ชิง และสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1740 ตลอดระยะเวลาผ่านไปเกือบ 300 ปี วัดหลงซันซื่อถูกบูรณะใหม่หลายหนทั้งจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติและภัยสงคราม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นศิลปะโบราณที่สามารถดูได้จากสถาปัตยกรรมในหลายๆจุด เช่น บริเวณลานพื้นที่เป็นแผ่นหิน มีการตัดหินที่ไม่ค่อยจะสมบูรณ์ดีนัก ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วัดหลงซันซื่อถูกทิ้งระเบิดจนพระอุโบสถได้รับความเสียหายยับเยิน แต่ปรากฏว่า “พระโพธิสัตว์กวนอิม” ที่สถิตอยู่ด้านในนั้นกลับไม่ได้รับความเสียหายเลย ยิ่งทำให้ผู้คนเลื่อมใสพากันมากราบไหว้มากขึ้นๆในทุกวัน นอกจากจะมี “พระโพธิสัตว์กวนอิม” เป็นพระประธานหลักแล้ว ด้านหลังของพระอุโบสถยังมีเทพเจ้าต่างๆของลัทธิเต๋าอีกนับหลายสิบองค์ มีผู้กล่าวไว้ว่าวัดหลงซันซื่อเป็นที่รวมเทพเจ้าองค์ต่างๆไว้มากที่สุดแห่งหนึ่งของไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน ร้านติ่งไท่ฟง)
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน และเพลิดเพลินกับช้อปปิ้งมอลล์ มีของให้ช้อปปิ้งมากมาย ซึ่งคล้ายๆ สยามพารากอน ของบ้านเรา
หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน (四四南村) หนึ่งในอดีตหมู่บ้านทหารก๊กมินตั๋งที่อพยพมาอยู่เกาะไต้หวัน สร้างขึ้นในช่วงปีค.ศ. 1940 แทรกตัวอยู่ใกล้ๆตึกไทเป101 หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุนถือเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมจากการล่าอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่นที่เข้ามา ลักษณะของบ้านมีหลังคาที่มุงจากฟางและผนังไม้ไผ่ หลังจากนั้นในปีค.ศ. 1960 จึงมีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นบ้านที่ทำด้วยอิฐและหลังคามุงกระเบื้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงจนกลมกลืนและกลายเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถาปัตยกรรมทั่วไต้หวัน มีจุดเด่นอยู่ที่ประตูและหน้าต่างสีสันสดใสตัดกับสีหม่นๆ ของผนังปูน จากส่วนผสมของภูมิหลังทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและสื่อต่างๆ ที่นิยมนำไปเป็นฉากของภาพยนตร์ดังมาแล้วมากมาย และในปัจจุบันก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีชื่อเสียงโด่งดังเหมาะแก่การเดินชมหมู่บ้านโบราณที่คงความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือนสไตล์ตึกแถวโบราณดั้งเดิมไว้ได้เป็นอย่างดีจนถือได้ว่าเป็นศูนย์ศิลปะของประเทศเลยก็ว่าได้
Gloria Outlet (กลอเรียเอาท์เล็ตส์) ห้างเอาท์เล็ตแห่งนี้มีทั้งหมด 4 เฟส ซึ่งขณะนี้เปิดเฉพาะเฟสแรกประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังรวม 102 ยี่ห้อ ซึ่งลดราคาถูกกว่าราคาปกติตามท้องตลาด ในจำนวนนี้มีสินค้าแบรนด์เนมที่เพิ่งเปิดช็อปสาขาในไต้หวันเป็นครั้งแรก 24 แบรนด์ คาดว่าร้านค้าจะเปิดครบทั้ง 4 เฟส ภายในช่วงปลายปีพ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ยังมีร้าน “นิชิกิราเม็ง” (Nishiki Ramen) ซึ่งเป็นร้านราเม็งที่โด่งดังต้องจนต้องต่อแถวรอยาวที่สุดในญี่ปุ่น ทั้ง 7 สาขาในญี่ปุ่นต้องต่อแถวรอ 1-2 ชั่วโมง มาเปิดสาขาแรกในไต้หวันที่ห้างแห่งนี้อีกด้วย
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
20.10 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635
23.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข