ทัวร์ไต้หวัน I Southern Taiwan+Alishan Sunrise 5D 4N TW5DSTAS

 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน

 ไถหนาน เมืองหลวงแห่งแรกของไต้หวัน กลิ่นอายประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่

 วัดฝอกวงซาน อนุสรณ์พระพุทธเจ้า ชื่อเสียงระดับโลก

 ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) สัญลักษณ์เด่นของเมืองเกาสง

 หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ หมู่บ้านนายทหารเก่าญี่ปุ่น ที่ยังคงสภาพไว้ได้เป็นอย่างดี

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเกาสง – เมืองไถหนาน – ป้อมโบราณ+ถนนเก่าอันผิง 
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ S.B.A. Taiwan คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
10.00 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 688
11.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติเกาสง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ศุลกากร เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับที่สองของไต้หวัน ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือของไต้หวันเพราะท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก และปัจจุบันรัฐบาลพยายามทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะ-วัฒนธรรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถหนาน เมืองหลวงแห่งแรกของไต้หวัน ประวัติกว่า 400 ปี กลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเคยโดยปกครองโดยฮอลแลนด์และอังกฤษ สมัยล่าอาณานิคม (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเข้าชม ป้อมโบราณอันผิง (Anping Old Fort) ป้อมโบราณอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี สถานที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของเมืองไถหนาน ในอดีตชื่อว่า ป้อมวิลันดา สร้างโดยชาวฮอลแลนด์เสร็จสิ้นเมื่อปีค.ศ.1634 ในยุคที่ญี่ปุ่นได้เข้าปกครองไต้หวัน ทหารญี่ปุ่นได้ฟื้นฟูที่นี่อีกครั้ง และตั้งชื่อว่า ป้อมโบราณอันผิง ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงพื้นที่ และเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชม  ต่อด้วย ถนนเก่าอันผิง ถนนเก่าแก่ที่สุดในไต้หวัน ถือเป็นถนนสายการค้าแห่งแรกของไต้หวัน บริเวณถนนจะมีตรอกซอกซอย ที่เต็มไปด้วยตึกเก่าแก่เรียงรายไปด้วยร้านค้า, ร้านขายของที่ระลึก, ร้านอาหาร, ร้านขนม และร้านของกินต่างๆ ท่านจะได้สัมผัสกับกลิ่นอายดั้งเดิมของไต้หวันในยุคก่อน

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองไต้หวันแท้ๆ (ชาวจีนฮกเกี้ยน)
                 ท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Place Hotel Tainan (4*) หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 2 ไถหนาน – Blueprint Culture & Creative Park – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ – ขึ้นเขาอาหลี่ซาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าชม Blueprint Culture & Creative Park ประวัติดั้งเดิมรัฐบาลเมืองไถหนานร่วมมือกับศิลปินได้เปลี่ยนหอพักของรัฐบาลญี่ปุ่นเก่าสมัยปกครองไต้หวัน ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยงานศิลปะและวัฒนธรรม เปิดเมื่อเดือนธันวาคม ปีค.ศ. 2015  โดยได้รับแรงบันดาลใจจากภาพกราฟฟิกบนกำแพง ทาสีตึกด้วยสีน้ำเงิน มีการใช้เทคนิคในมุมมองและลวดลายลายเส้นสีน้ำเงินและสีขาวเป็นงานศิลปะสามมิติปัจจุบันเป็นสถานที่ยอดฮิตของกลุ่มคนที่ชื่นชอบสถานที่ถ่ายรูปสไตล์อาร์ตๆ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เป็นเมืองที่ตั้งของ เขตอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (Alishan National Park) (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  ทุกท่านชม หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ (Hinoki Village) อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่น ในช่วงปกครองไต้หวัน ภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียว ปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมาย รวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วย ให้ท่านได้ชม เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง และถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาด

นำท่านเดินทางสู่ เขตอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน เมืองเจียอี้ (Alishan National Park) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาหลี่ซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216 เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Alishan House Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (นั่งรถไฟโบราณ ชมพระอาทิตย์ขึ้น/ป่าสนพันปี) – ไถหนาน – พิพิธภัณฑ์เหม่ย – เมืองเกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี๋เจียง
05.00 น. นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ
  เดินทางสู่วิวสุดประทับใจและอากาศอันบริสุทธิ์ของ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซานจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น สวยดั่งภาพวาด วิวสุดอบอุ่นหัวใจ ที่พระอาทิตย์ขึ้นผ่านหมู่มวลคลื่นทะเลหมอก ระหว่างทางชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก อุทยานแห่งนี้เป็นกลุ่มภูเขา อาหลี่ซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216 เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง นำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน  **การเข้าชมสถานทีต่างๆในอุทยาน จะเห็นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ และถ้าไม่สามารถไปบางจุดได้ เราจะพาท่านไปจุดอื่นแทน**
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไถหนาน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณธ์ฉีเหม่ย เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนก่อตั้งในปีพ.ศ. 2535 ตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์ยุโรปสุดอลังการ ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีระดับโลกชื่อ Shi Wen-long เจ้าของบริษัท Chi Mei Corporation เจ้าของกิจการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และกิจการอื่นอีกมากมายแหล่งรวมงานศิลป์ระดับโลกและเป็นที่รวมของ Collection ส่วนตัวของมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ที่จริงจังและคลั่งไคล้ในประวัติศาสตร์, งานศิลปะและดนตรี จนถึงขั้นสร้างพิพิธภัณฑ์อย่างยิ่งใหญ่ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ออกแบบให้เหมือนวิหารสไตล์กรีกและโรมัน สร้างจากหินอ่อนสีขาว ด้านในมีห้องจัดแสดงงานศิลป์ ชุดเกราะโบราณ ไวโอลีนล้ำค่า ฟอสซิลของไดโนเสาร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเกาสง (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น ย่านซินเจวี๋เจียง แหล่งช้อปปิ้งวัยรุ่นที่ดังที่สุดของเมืองเกาสง คล้ายสยามสแควร์บ้านเรา อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นมากมาย รวมถึงของทานเล่นและขนมตลอดสองข้างถนน

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก City Suites Hotel – Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 4 เกาสง – สถานกงสุลเก่า อังกฤษ – วัดฝอกวงซาน – EDA World Outlet Mall – ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard Station 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินสู่บริเวณ อ่าวซีจือวาน เป็นสถานที่ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเมืองเกาสงเสน่ห์ที่น่าสนใจคืออ่าวนี้อยู่ในตัวเมือง เป็นสถานที่ไปชมความ งดงามของพระอาทิตย์ลับฟ้า ด้านข้างของอ่าวซีจือเป็น อดีตที่ทำงานของสถานฑูตอังกฤษ ณ ตอนนี้ถือเป็นโบราณสถาน ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 141 ปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ เป็นอาคารสไตล์อังกฤษแห่งแรกในประเทศไต้หวันในสถานที่แห่งนี้ท่านสามารถเข้าไปชมความงดงามในตัวอาคารและ บริเวณรอบๆของอาคารได้

นำท่านสู่ วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังสะดุดตาด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้วยเจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์อยู่รายรอบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารเจ วัดฝอกวงซาน)
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ อาณาจักรอีด้าเวิลด์ (E-DA World) ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งยัง E-DA World Outlet Mall ขนาดยักษ์ มีร้านค้าสินค้ากว่า 700 แบรนด์ รวมทั้งแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆอาทิ Gucci, YSL, Armani Exchange, DKNY, Burberry, Polo Ralph Lauren, New Balance, Nike, Adidas ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักช้อปเลยทีเดียว อีกส่วนหนึ่งเป็นธีมพาร์ค (Theme Park) สไตล์โมเดิร์นคลาสสิก (ไม่รวมตั๋วสวนสนุก)

นำท่านชมและถ่ายรูปยัง รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี Formosa Boulevard Station ซึ่งถูกจัดให้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินสวยงามเป็นอันดับที่สองของโลก ภายในโครงสร้างถูกออกแบบเป็นวงกลมกระจก Dome of Light ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะกระจกสีชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก City Suites Hotel – Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า 
 
วันที่ 5 เกาสง – ร้านพายสับปะรด – ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านลิ้มลองขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ณ ร้านพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน

นำท่านชม ทะเลสาบดอกบัว รอบๆทะเลสาบนี้เป็นที่ตั้งของวัดหลายแห่ง ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในทะเลสาบดอกบัว เป็นที่ตั้งของ เจดีย์มังกรเสือ (Dragon Tiger Tower) โดยที่ทางเข้าจะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขา สวยงามมากทีเดียว

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง ชาวจีนแคะ)
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเกาสง
15.20 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 689
17.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

 

Additional Information

month