ทัวร์ไต้หวัน I Southern Taiwan 5D 4N TW5DSTT

 ไถหนาน เมืองหลวงแห่งแรกของไต้หวัน กลิ่นอายประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่

 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน

 ศาลเจ้าหนานคุนเซิน ขอพรเทพเจ้าทั้งห้าพระองค์ (อู่ฝู่เชียนซุ่ย) และเทพเจ้าคนเลี้ยงวัว

 วัดฝอกวงซาน อนุสรณ์พระพุทธเจ้า ชื่อเสียงระดับโลก

 ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) สัญลักษณ์เด่นของเมืองเกาสง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเกาสง – เมืองเจียอี้ – เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต 
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ S.B.A. Taiwan คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
10.00 น. เหินฟ้าสู่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดย สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 688
14.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติเกาสง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับที่สองของไต้หวัน ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือของไต้หวันเพราะท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก และปัจจุบันรัฐบาลพยายามทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะ-วัฒนธรรม

ช่วงเช้านำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ เป็นเมืองที่ตั้งของ เขตอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (Alishan National Park) (เดินทางประมาณ 2 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (เสต็กกระทะร้อน)
                 นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Lan Kwai Fong Garden Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

จากนั้นนำท่านสู่ เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต เป็นถนนกลางคืนใจกลางเมืองเจียอี้ ที่หลากหลายไปด้วยของกินนานาชนิด ตามแบบฉบับของไต้หวันและของใช้ อย่างเสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหา  รวมไปถึงสัมผัสและซึมซับบรรยากาศของถนนคนเดิน ที่ได้รับการเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ของตลาดกลางคืนที่ดีที่สุดในไต้หวัน

 
วันที่ 2 เจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี/นั่งรถไฟโบราณ) – เมืองไถหนาน – ศาลเจ้าหนานคุนเซิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาหลี่ซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216 เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก จากนั้นนำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน  **การเข้าชมสถานทีต่างๆในอุทยาน ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ ถ้าไม่สามารถไปบางจุดได้ เราจะพาท่านไปจุดอื่นแทน**
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองไถหนาน เมืองหลวงแห่งแรกของไต้หวัน ประวัติกว่า 400 ปี กลิ่นอายของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่มีมาอย่างยาวนาน ซึ่งเคยโดยปกครองโดยฮอลแลนด์และอังกฤษ สมัยล่าอาณานิคม (เดินทางประมาณ 2 ชม.)

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าหนานคุนเซิน (南鯤鯓代天府) วัดเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ของไต้หวัน มีสาขาอยู่ทั่วโลก ประมาณหนึ่งหมื่นสาขา ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1662 ต่อมาในปีค.ศ. 1817 เกิดอุทกภัยขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายกับตัวอาคารของวัด ประกอบกับพื้นที่เดิมคับแคบ ทางวัดจึงได้ย้ายมาสถานที่แห่งใหม่ ณ ตำแหน่งปัจจุบัน โดยความร่วมมือของศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาต่อวัด หลั่งไหลเข้ามาช่วยเหลือกันเป็นอย่างมาก ดั่ง “สายน้ำที่เชี่ยวกราก มิเคยหยุดไหล” จึงทำให้วัดนี้ เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของโลกใบนี้เลยทีเดียว นำท่านขอพรเทพเจ้าทั้งห้าพระองค์ (อู่ฝู่เชียนซุ่ย) เป็นเทพเจ้าที่มาจากห้าตระกูล ประกอบด้วย เทพเจ้าฟ้านฝู่เชียนซุ่ย (范府千歲) จากตระกูลฟ้าน เทพเจ้าอู๋ฝู่เชียนซุ่ย (吳府干歳) จากตระกูลอู๋ เทพเจ้าหลี่ฝู่เชียนซุ่ย (李府千歲) จากตระกูลหลี่ เทพเจ้าฉื่อฝู่เชียนซุ่ย (池府千歲) จากตระกูลฉื่อ เทพเจ้าจูฝู่เชียนซุ่ย (朱府千歲) จากตระกูลจู อู่ฝู่เชียนซุ่ย เป็นยอดขุนพลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ทำหน้าที่คอยสอดส่องดูแลมวลมนุษย์ ช่วยคุ้มครองให้มีชีวิตที่ราบรื่น ร่มเย็นเป็นสุข รวมไปถึงเทพเจ้าคนเลี้ยงวัว ถือเป็นเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆของคนไต้หวัน ส่วนในไทย มีสาขาใหญ่อยู่ 2 ที่ 1.ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (เสียนหลอไต้เทียนกง) ที่บางปู จ.สมุทรปราการ 2.ศาลเจ้ามูลนิธิธรรมกตัญญู (ไท่หนานไต้เทียนกง) ที่จ.ตรัง

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองไต้หวันแท้ๆ (ชาวจีนฮกเกี้ยน)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก The Place Hotel Tainan (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ไถหนาน – พิพิธภัณธ์ฉีเหม่ย – ป้อมฉือขั่วโหลว – ย่านการค้า Guohua+Zhengxing –  เมืองเกาสง – ช้อปปิ้งซินเจวี๋ยเจียง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณธ์ฉีเหม่ย เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนก่อตั้งในปีพ.ศ. 2535 ตกแต่งด้วยศิลปะสไตล์ยุโรปสุดอลังการ ก่อตั้งโดยมหาเศรษฐีระดับโลกชื่อ Shi Wen-long เจ้าของบริษัท Chi Mei Corporation เจ้าของกิจการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ และกิจการอื่นอีกมากมายแหล่งรวมงานศิลป์ระดับโลกและเป็นที่รวมของ Collection ส่วนตัวของมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ที่จริงจังและคลั่งไคล้ในประวัติศาสตร์, งานศิลปะและดนตรี จนถึงขั้นสร้างพิพิธภัณฑ์อย่างยิ่งใหญ่ ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ออกแบบให้เหมือนวิหารสไตล์กรีกและโรมัน สร้างจากหินอ่อนสีขาว ด้านในมีห้องจัดแสดงงานศิลป์ ชุดเกราะโบราณ ไวโอลีนล้ำค่า ฟอสซิลของไดโนเสาร์ และอื่นๆ อีกมากมาย

พาท่านเข้าชม ป้อมฉือขั่นโหลว ชื่อที่เพี้ยนมาจากชื่อของภาษาชาวเผ่าของไต้หวัน ป้อมโบราณนี้ สร้างขึ้นปี ค.ศ.1653 โดยชาวดัตช์ เพื่อเป็นสำนักงานทางการค้าและการปกครอง ในสมัยล่าอาณานิคม ต่อมาสมัยราชวงศ์หมิง ได้พ่ายแพ้ต่อราชวงศ์ชิง ขุนพลเอกของราชวงศ์หมิง “เจิ้ง เฉินกง” ได้หนีมารวบรวมกำลังพ่ายพลที่ไต้หวัน เพื่อล้มชิง กู้หมิง แต่การมาไต้หวันนั้น จำเป็นต้องขับไล่ผู้ที่มาอยู่ก่อนแล้ว นั่นคือชาวดัตช์ หลังจากชนะชาวดัตช์ได้แล้ว ท่านเจิ้ง ได้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็นฐานบัญชาการ ปัจจุบันอาคารแบบทรงยุโรปแบบเก่าได้พังไปตามกาลเวลา แต่ยังมีซากกำแพงเก่าให้ได้เห็นอยู่ ทางรัฐบาลจึงได้สร้างอาคารใหม่ทรงจีนขึ้นมาแทน ด้านในมีอาคารอยู่ 2 หลังๆแรก บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของที่นี้ หลังที่สองมี องค์เทพเจ้าแห่งความรู้ ซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆ ซึ่งองค์นี้ขอพรแล้ว ไม่ต้องมาแก้บนด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  นำท่านเข้าสู่ ย่านการค้า Guohua+Zhengxing เป็นย่านตลาด 100 กว่าปี ค้าขายของกิน ของใช้ ให้ท่านได้สัมผัส บรรยากาศแบบท้องถิ่นชาวเมืองไถหนาน ร้านรวงต่างๆ พร้อมถ่ายภาพแห่งความประทับใจ

นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเกาสง (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น ย่านซินเจวี๋เจียง แหล่งช้อปปิ้งวัยรุ่นที่ดังที่สุดของเมืองเกาสง คล้ายสยามสแควร์บ้านเรา อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นมากมาย รวมถึงของทานเล่นและขนมตลอดสองข้างถนน

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก City Suites Hotel – Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า  
 
วันที่ 4 เกาสง – ร้านพายสับปะรด+DIY – วัดฝอกวงซาน – EDA World Outlet Mall – ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard Station  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำทุกท่านลิ้มลองขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ณ ร้านพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน พิเศษ! ให้ท่านได้ลองทำ DIYพายสับปะรด

นำท่านสู่ วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดให้บริการเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังสะดุดตาด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้วยเจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์อยู่รายรอบ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารเจ วัดฝอกวงซาน)
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ อาณาจักรอีด้าเวิลด์ (E-DA World) ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งยัง E-DA World Outlet Mall ขนาดยักษ์ มีร้านค้าสินค้ากว่า 700 แบรนด์ รวมทั้งแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆอาทิ Gucci, YSL, Armani Exchange, DKNY, Burberry, Polo Ralph Lauren, New Balance, Nike, Adidas ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักช้อปเลยทีเดียว อีกส่วนหนึ่งเป็นธีมพาร์ค (Theme Park) สไตล์โมเดิร์นคลาสสิก (ไม่รวมตั๋วสวนสนุก)

นำท่านชมและถ่ายรูปยัง รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานี Formosa Boulevard Station ซึ่งถูกจัดให้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินสวยงามเป็นอันดับที่สองของโลก ภายในโครงสร้างถูกออกแบบเป็นวงกลมกระจก Dome of Light ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะกระจกสีชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก City Suites Hotel – Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 เกาสง – ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านชม ทะเลสาบดอกบัว รอบๆทะเลสาบนี้เป็นที่ตั้งของวัดหลายแห่ง ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในทะเลสาบดอกบัว เป็นที่ตั้งของ เจดีย์มังกรเสือ (Dragon Tiger Tower) โดยที่ทางเข้าจะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขา สวยงามมากทีเดียว
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง ชาวจีนแคะ)
  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเกาสง
15.20 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน สายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 689
17.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข !

 

Additional Information

month