Smart ทัวร์ไต้หวัน I SUNMOONLAKE ALISHAN YEHLIU 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ (CI)

 เที่ยวอุทยานดังของไต้หวัน!อุทยานอาลีซาน/อุทยานเย่หลิ่ว

 ล่องเรือชมความงดงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

 ช้อปปิ้ง 3 ตลาดดัง !! เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต + เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต + ซีเหมินติง

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน + ศาลพระถังซัมจั๋ง

 ไหว้พระขอพร วัดหลงซาน และวัดเหวินอู่

 

เมนูแนะนำ

อาหารจีนซีฟู้ด

 เสี่ยวหลงเปา

 ปลาประธานาธิบดี

 บุฟเฟ่ต์ชาบู

 สเต็ก+สลัดบาร์

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ (สวรรณภูมิ)–สนามบินเถาหยวน–เถาหยวน
2 เถาหยวน-หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(ศาลพระถังซัมจั๋ง)–วัดเหวินอู่-เจียอี้-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
3 เจียอี้–อุทยานอาลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)-สวนสน-ไถจง-เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
4 ไถจง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-อิสระ COUNTDOWN
5 ไทเป–ศูนย์สร้อยสุขภาพ -ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก)-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – พักเมืองเถาหยวน
11.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออก โดยมีเจ้าหน้าที่ BRIO TRAVEL คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
14.20 น. เหินฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) เที่ยวบินที่ CI 832
18.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
                 นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  โรงแรม KING’S PARADISE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 เถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง) – วัดเหวินอู่ – เจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
  จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน  ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ.1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 – 2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยัน-จันทรา”
  นำท่านสู่ ศาลพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์ พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา ซึ่งท่านได้เรียบเรียงบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าถังเกาจง พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังในเวลานั้น และยังมีบทความที่เขียนอีกมากมาย จึงและกลายแรงบันดาลใจให้กับนักปราชญ์เป็นจำนวนมากด้วย เพราะเหตุนี้ทำให้พระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองไต้หวัน+เมนูปลาประธานาธิบดี
  จากนั้นนำท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน สร้างในปีค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา สถาปัตยกรรมการออกแบบของวัดเหวินอู่นั้นมีความคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงของเมืองปักกิ่งทั้งรูปแบบวิหารและสีสัน ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน ให้ท่านได้สักการะและขอพรด้านการศึกษา เพราะเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายพันปีว่า การได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะทำให้ได้ประสบพบแต่ความซื่อสัตย์ มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชา ปราศจากคนปองร้ายและเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน หรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี คิดการวางแผนหน้าที่การงานใดๆ ก็จะประสบความสำเร็จ ด้านหน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…สเต็ก + สลัดบาร์
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งยัง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ถนนกลางคืนใจกลางเมืองเจียอี้ ที่หลากหลายไปด้วยของกินนานาชนิด ตามแบบฉบับของไต้หวันและของใช้อย่างเสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหา  รวมไปถึงสัมผัสและซึมซับบรรยากาศของถนนคนเดิน ที่ได้รับการเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ของตลาดกลางคืนที่ดีที่สุดในไต้หวัน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม EVER DELIGHTFUL BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน (นั่งรถไฟโบราณ/สวนสนพันปี) – ไถจง – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ อุทยานแห่งนี้ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาลีซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์
  นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก จากนั้นนำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  ออกเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…บุฟเฟ่ต์ชาบู
  จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  โรงแรม YONG YUE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อิสระ COUNTDOWN
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านขนมพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารจีนซีฟู้ด
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล โดยการเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย
  นำท่านสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่เก่าแก่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่พื้นถนนปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันและยังเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ร้านน้ำชา ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก  โรงแรม FULLON HOTEL SANYIN หรือเทียบเท่า
  **อิสระ COUNTDOWN **
 
วันที่ 5 ไทเป – ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึก) – วัดหลงซานซื่อ – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเข้าชม ศูนย์สร้อยสุขภาพ (GERMANIUM) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และ สร้อยคอ เป็นการช่วยในการไหลเวียนของเลือกในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และ ปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันมาตั้งแต่โบราณ
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก)  **กรณีลูกค้าต้องการขึ้นตึกไทเป 101 กรุณาติดต่อไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้นำท่านไปยังจุดจำหน่ายตั๋วเพื่อขึ้นตึก** ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน โดยบริเวณชั้นล่างของอาคารแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน มีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารต่างๆมากมาย เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทเปและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ให้อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…เสี่ยวหลงเปา
  นำท่านเที่ยวชม วัดหลงซานซื่อ ถือเป็นวัด เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัววัดแห่งนี้เต็มไป ด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม
  นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่รวมวัยรุ่นชาวไทเป  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO, BOSSINI, BALANO, ESPRIT และอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย
   *อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
23.20 น. ออกเดินทางจาก ไต้หวัน โดยสายการบิน CHINA AIRLINES (CI) เที่ยวบินที่ CI 837
02.20น.(+1) ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

Additional Information

month