Smart ทัวร์ไต้หวัน I Alishan Cingjing Farm 5 วัน 4 คืน BY สายการบินไทย (TG)

 ฟาร์มแกะชิงจิ้ง ฟาร์มเลี้ยงแกะบนภูเขาสูงที่รายล้อมไปด้วยเมฆหมอก

นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่าวัฒนธรรม พร้อมกับชมทัศนียภาพอันแสนสวยงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา

 ช้อปปิ้ง 3 แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต , เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ,ซีเหมินติง

 

เมนูแนะนำ

บุฟเฟ่ต์ชาบู

 อาหารพื้นเมือง

 เสี่ยวหลงเปา

 สเต๊ก+สลัดบาร์

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ (สวรรณภูมิ)–สนามบินเถาหยวน-เจียอี้-เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต BOX
2 เจียอี้-อุทยานอาลีซาน(นั่งรถไฟโบราณ)-สวนสน-ไถจง-เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 ไถจง-หนานโถว-หมู่บ้าน9ชนเผ่า(นั่งกระเช้า)-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(ศาลพระถังซัมจั๋ง)-ไถจง-อิสระ COUNTDOWN
4 ไถจง-ฟาร์มชิงจิ้ง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ไทเป101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก)
5 ไทเป-อุทยานเย่หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เจียอี้ – เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต 
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ BRIO TRAVEL คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
08.15 น. เหินฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632
12.45 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู…แซนวิช+เครื่องดื่ม
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…สเต็ก + สลัดบาร์
  จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งยัง เหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต ถนนกลางคืนใจกลางเมืองเจียอี้ ที่หลากหลายไปด้วยของกินนานาชนิด ตามแบบฉบับของไต้หวันและของใช้อย่างเสื้อผ้า, รองเท้า และเครื่องสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหา  รวมไปถึงสัมผัสและซึมซับบรรยากาศของถนนคนเดิน ที่ได้รับการเลือกให้เป็น 1 ใน 10 ของตลาดกลางคืนที่ดีที่สุดในไต้หวัน
                 นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก EVER DELIGHTFUL BUSINESS HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 เจียอี้ – อุทยานอาลีซาน (นั่งรถไฟโบราณ/สวนสน) – ไถจง – เฝิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ อุทยานแห่งนี้ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาลีซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216 เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์
  นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก
จากนั้นนำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  ออกเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…บุฟเฟ่ต์ชาบู
  จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ๋งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เลือกซื้อสิ่งของที่ถูกใจ
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  YONG YUE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ไถจง – หนานโถว – หมู่บ้านวัฒนธรรม9ชนเผ่า (นั่งกระเช้า) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง) – ไถจง – อิสระ COUNTDOWN
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอร์โมซาน (FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) สวนสนุกในไต้หวันเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับการการันตีคุณภาพด้วยรางวัลมิชลิน สตาร์ระดับ 2 ดาว โดดเด่นด้วยการรวบรวมเรื่องราววัฒนธรรมของชนเผ่าดั้งเดิม
นำท่านขึ้นสู่ กระเช้าลอยฟ้า (ไป-กลับ) ระหว่างทางท่านสามารถชมวิวทะเลสาบสุริยันจันทรา เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่แสนสวยงามแบบพาโนราม่า ที่สวนสนุกแห่งนี้ท่านจะได้สนุกกับโซนสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นหลากหลาย ให้ท่านได้สนุกสนานตามอัธยาศัย เหมาะสมกับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย ยังเป็นแหล่งศึกษาวิถีชีวิตของชนเผ่าดั้งเดิมและความอุดมสมบูรณ์ของประเพณีพื้นเมืองของไต้หวัน
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านล่องเรือชมความงาม  ทะเลสาบสุริยันจันทรา  ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน  ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ.1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600 –  2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า  “สุริยัน-จันทรา”
  นำท่านสู่ ศาลพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์   พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา ซึ่งท่านได้เรียบเรียงบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าถังเกาจง พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังในเวลานั้น และยังมีบทความที่เขียนอีกมากมาย จึงและกลายแรงบันดาลใจให้กับนักปราชญ์เป็นจำนวนมาก ด้วยเพราะเหตุนี้ทำให้พระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง
  นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก YONG YUE HOTEL หรือเทียบเท่า
  ** อิสระ COUNTDOWN **
 
วันที่ 4 ไถจง – ฟาร์มชิงจิ้ง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ไทเป101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก)
เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำทุกท่านเที่ยวชมธรรมชาติที่ ชิงจิ้งฟาร์ม (CINGJING FARM) (เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นฟาร์มเลี้ยงแกะที่อยู่บนภูเขาสูงอยู่เหนือระดับน้ำทะเลถึง 1,750 เมตร ทำให้มองเห็นทิวทัศน์โดยรอบ ทั้งทุ่งหญ้าสีเขียว และเทือกเขาที่งดงามคล้ายกับประเทศทางยุโรปเหนือ โดยในฟาร์มแบ่งเป็น 2 โซนใหญ่ๆ คือ บริเวณฟาร์มที่เลี้ยงแกะ และบริเวณชมวิว ท่านสามารถถ่ายรูปกับแกะแสนรู้ และ ให้อาหารแกะ ได้อย่างใกล้ชิด พร้อมเดินเล่นชมความสวยงามของธรรมชาติในบริเวณฟาร์ม
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ ไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ร้านพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก) **กรณีลูกค้าต้องการขึ้นตึกไทเป 101 กรุณาติดต่อไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้พาไปยังจุดจำหน่ายตั๋วเพื่อขึ้นตึก **ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน โดยบริเวณชั้นล่างของอาคารแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน มีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารต่างๆมากมาย เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทเปและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ให้อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตาม
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู…อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HAPPINESS INN HOTEL XINZHUANG หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5  ไทเป – อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย่หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล โดยการเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย
  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่เก่าแก่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่พื้นถนนปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันและยังเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ร้านน้ำชา ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู…เสี่ยวหลงเปา
  นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งที่รวมวัยรุ่นชาวไทเป  ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO, BOSSINI, BALANO, ESPRIT และอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ราคาถูกกว่าเมืองไทย และบางรุ่นถูกกว่าที่ญี่ปุ่นด้วย
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน
20.10 น. ออกเดินทางจาก ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 635
23.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

Additional Information

month