SMART┃ทัวร์ญี่ปุ่น┃ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ 6 วัน 4 คืน SMJP001A

 เที่ยวเจาะลึก ฮอกไกโดตอนใต้

 ชมเมืองเก่าเอะซะชิ สัมผัสความงามของปราสาทมัตสึมาเอะ

 ตื่นตาตื่นใจกับวิวยามค่ำที่สวยติดอันดับ 1ใน3 ของโลก

 ชมเทศกาลดอกไม้ไฟทะเลสาบโทยะ

 อาบน้ำแร่แช่ออนเซ็นจากบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ

เพียงจองภายในระยะเวลาที่กำหนดพร้อมจ่ายมัดจำภายใน 2 วัน หลังจากจองที่นั่ง
( ราคานี้เป็นราคาพิเศษสุดแล้ว ไม่มีส่วนลดเพิ่มเติม )

 

เมนูแนะนำ

 อิ่มอร่อยกับเมนูสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ

บริการ ฟรี! Wifi บนรถ
บินตรง การบินไทย สะสมไมล์ 25%
พักโรงแรมระดับ 3-4 ดาว พร้อมแช่ออนเซ็น

วันแรกของการเดินทาง           กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่  (-/-/-)

20.30 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 3 Row D 17-19 กรุณานำกระเป๋าเดินทางใบใหญ่มาพบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ต้อนรับอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระบริเวณ D 17-19 ก่อนนำไปเช็คเข้าเครื่องของ สายการบินไทย
23.45 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG-670

วันที่ 2 ของการเดินทาง          (-/L/D)

สนามบินชิโตเซ่ – ภูเขาโชวะชินซัง – ฟาร์มหมี – Red Brick Warehouse –Hakodate Ropeway – ฮาโกดาเตะ

08.30

ถึงสนามบินชิโตเซ่ ฮอกไกโด ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรตรวจเช็คสัมภาระท่านให้เรียบร้อย

โชวะซินซัน ภูเขาไฟเกิดใหม่ประมาณ ปี ค.ศ. 1944–1945 ปัจจุบัน อยู่ในความดูแลของรัฐบาลในฐานะอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ พร้อมบันทึกภาพเป็นที่ระลึก เดินทางสู่บริเวณเชิงเขาชิโฮเรอิ สัมผัสบรรยากาศใหม่ นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาเพื่อชมทิวทัศน์กว้างไกล …

แหล่งอนุรักษ์หมีสีน้ำตาล ที่มีเหลืออยู่ประมาณ 200 ตัว เป็นหมีพันธุ์ที่หาได้ยากในปัจจุบันจะพบก็แต่ที่ เกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และเกาะคูริน เท่านั้น !

Red Brick Warehouse หรือ โกดังคะเนะโมะริ ซึ่งเป็นย่านที่คู่รักมักจะมาเดินกันมากที่สุด โกดังแห่งนี้เป็นตึกอิฐสีแดงทีเคยใช้เป็ นโกดังอยู่บริเวณท่าเรือ สร้างขึ้นในสมัยเมย์จิ ภายในจัดแต่งใหม่เป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟและแหล่งช้อปปิ้งทันสมัย…จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมาตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิ ด

เมืองฮาโกดาเตะ เป็นเมืองท่าสำหรับทำการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็ นที่ทาการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 โบสถ์เก่า(Church Group of Motomachi) โบสถ์หลากสไตล์ ที่ทำให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมืองท่า …

สถานีกระเช้าไฟฟ้ า (Hakodate Ropeway) เปลี่ยนบรรยากาศสัมผัสความตระการตาด้วยกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่บรรจุได้ 125 ท่าน กับรายการ Night Panorama View ท่านสามารถเห็นวิวได้รอบทิศทางโดยกระเช้านี้จะนาท่านขึ้นชมทัศนียภาพความงามของเมืองยามราตรีบน Mt. Hakodate สมญา City of Light อันตระการด้วยแสงสีของแสงไฟจากทุกครัวเรือนประดุจดั่งดวงดาวหล่นลงบนมหาสมุทร และได้รับการกล่าวขานว่าเป็นทัศนียภาพยามค่าคืนที่สวยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ฮาโกดาเตะ ณ YUNOKAWA KANKO SHOEN HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการแช่ ออนเซ็น น้าแร่ธรรมชาติผ่านความร้อนใต้พิภพเพื่อผ่อนคลายความ เมื่อยล้าเลือดลมเดินดีเสริมสุขภาพให้กระปรี่กระเปร่า ความอัศจรรย์แห่งการอาบน้าแร่แบบญี่ปุ่นนี่เองทาให้มีผู้กล่าวว่า => หากมาที่ญี่ปุ่นแล้วไม่ได้ลงอาบน้า แร่ก็เหมือนกับว่าท่านมาไม่ถึงญี่ปุ่น !

วันที่ 3 ของการเดินทาง             (B/L/D)  

ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ – ย่านเมืองเก่าโมโตมาจิ –พิพิธภัณฑ์สาหร่ายคอมบุ 
วนอุทยานโอนุมะ – ทะเลสาบโทยะ

ตลาดเช้าเมืองฮาโกดาเตะ เปิดขายสินค้านานาชาติ อาทิ อาหารทะเล ผักและผลไม้สด รวมถึงเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้ที่จา เป็นในชีวิตประจา วันของชาวเมืองเป็นประจา เรียงรายไปบนถนนกว่า 360 ร้าน ซึ่งนับเป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและมีสินค้าให้เลือกมากมายหลากหลายชนิดแห่งหนึ่งของเกาะฮอกไกโด

โกเรียวคะคุ ทาวเวอร์ (ขึ้นลิฟท์) ที่ซึ่งท่านสามารถชื่นชมภาพวิวทิวทัศน์ของเมืองฮาโกดาเตะได้ 360องศา บริเวณใกล้ ๆ กันนั้นหากมองจากด้านบนลงมาท่านจะเห็นเป็นรูปร่างคล้ายดวงดาว 5 แฉก ซึ่งมีความงดงามมาก ที่ตรงนั้นจะเรียกว่า สวนสาธารณะโกเรียวคะคุ

ย่านโมโตมาจิ ซึ่งเป็นเขตที่รวบรวมเอาเรื่องราวความเป็นมา ตลอดจนประวัติศาสตร์ของเมืองฮาโกดาเตะไว้ในรูปของสถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรป ซึ่งได้รับอิทธิพลมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นเปิดเมืองฮาโกดาเตะเป็ นเมืองท่าสา หรับทาการค้ากับต่างชาติโดยมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย อาทิ ศาลาประชาคมหลังเก่า (Old Public Hall) สถาปัตยกรรมแบบยุโรปซึ่งเคยถูกใช้เป็ นที่ทาการของคณะผู้ปกครองเมืองตั้งแต่ปี 1900 โบถส์เก่า (Church Group of Motomachi)โบสถ์หลากสไตล์ที่ทาให้นึกย้อนถึงอดีตอันรุ่งเรืองของเมื่องท่าสาคัญ ซึ่งยังคงรักษาสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าและเป็นเอกลักษณ์ได้ไว้เป็นอย่างดี

พิพิธภัณฑ์สาหร่ายทะเลคอมบุ ชมวิธีการแปรรูปสาหร่ายทะเลเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆและเชิญชวนท่านลิ้มลองไอศครีมสาหร่ายทะเล ที่มีจา หน่ายเพียงที่นี่ที่เดียวเท่านั้น

วนอุทยานแห่งชาติโอนุมะ ชมความสมบูรณ์ของป่าไม้ขุนเขาและแหล่งน้าธรรมชาติรวมถึงทะเลสาบโอนุมะโดยมีฉากหลังเป็ นภูเขาไฟโคมะงะตะเกะอันสวยงามตั้งอยู่ในฤดูหนาวน้าในทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็งและมีกิจกรรมฤดูหนาว อาทิเช่น ปั่นจักรยาน, สโนโมบิล, ฯลฯ เป็นอีกสถานที่ที่ติดชาร์ตของนักท่องเที่ยวที่ต้องมาเยือน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทะเลสาบโทยะ ณ TOYA HANABI HOTEL หรือเทียบเท่า
หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว เชิญท่านพักผ่อนกับการอาบออนเซ็น เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าเลือดลมเดินดี
เสริมสุขภาพให้กระปรี้กระเปร่าผิวพรรณสดใสมีน้ามีนวลชว่ ยระบบการเผาผลาญของร่างกายให้อยู่ในสภาพคงที่

วันที่ 4 ของการเดินทาง         (B/L/D)

ทะเลสาบโทยะ – จุดชมวิวไซโระ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณธ์กล่องดนตรี– Mitsui Outlet – ซัปโปโร

จุดชมวิวไซโระ ชมทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนรามา ที่จะให้ท่านสัมผัสความงดงามแบบกว้างไกลสุดสายตา ไปพร้อมกับความงามของของทะเลสาบโทยะ ภูเขาอุสุ โชวะชินซัง อีกทั้งเกาะน้อยใหญ่มากมายอิสระให้ท่านเก็บภาพประทับใจตามอัธยาศัย

โอตารุ (เมืองโรแมนติค) ที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสา คัญทางประวัติศาสตร์ แวะชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองโอตารุ ออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าวให้ท่านเดินเล่น พร้อมถ่ายรูปตามอัธยาศัย กับอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนาฬิกาไอน้า โบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุก ๆ 15 นาที

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง แต่โครงสร้างภายในทำด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 ปัจจุบันนับเป็ นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ

Mitsui Outlet ท่านจะได้พบสินค้าแบรนดังทั้งในและต่างประเทศหลากหลายแบรนนอกจากนี้ ยังมีหมวดสินค้าอื่น ๆ อาทิเช่น รองเท้า กระเป๋ า ของเล่น ซึ่งทุกชิ้นเป็นของแท้ราคาถูกพิเศษกว่าในสรรพสินค้าพร้อมให้ทุกท่านได้จับจ่าย

จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร ณ T MARK CITY HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ของการเดินทาง           (B/L/-)

ซัปโปโร – โจไง อิจิบะ – ศาลเจ้าฮอกไกได – หอนาฬิกา – ทา เนียบรัฐบาลเก่า –Odori Park
อิสระช้อปปิ้ งทานุกิโคจิ ซูซูกินะ – ซัปโปโร

โจไง อิจิบะ หรือ ตลาดซัปโปโรโจไง ตลาดค้าส่งอาหารทะเลขนาดใหญ่ประจา เมืองซัปโปโร ประกอบด้วยร้านค้า และร้านอาหารกว่า 80 ร้าน เรียงรายตลอดทาง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาอาหารทะเลสดๆ จากทะเล อาทิปู หอยเม่นทะเล ไข่ปลาแซลมอน ปลาหมึก หอยเชลล์สดๆ กุ้งปลาต่างๆ ผลผลิตอื่นๆในท้องถิ่น มากมายเรียงรายให้ท่านเลือกซื้อ นอกจากนั้นท่านยังสามารถลิ้มลองอาหารทะเลสดๆ ที่นาไปเป็นซูชิ หรือซาชิมิ อาหารทะเลสดๆเสิร์ฟพร้อมข้าว ที่สามารถปรุงแต่งได้อย่างกลมกล่อมจุใจ

ศาลเจ้าฮอกไกโด หรือเดิมชื่อ ศาลเจ้าซัปโปโร เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เก่าแก่นับพันปี ดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักด์ิสิทธ์ิที่สิงสถิตอยู่ ณศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกา ลังใจสืบไปหอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนได้กลายเป็ นสัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ พ.ศ. 2421 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็ นฝึ กงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อน จะเปลี่ยนมาเป็ นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและ มีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2424 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ

ทำเนียบรัฐบาลเก่า เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทาเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา โดยใช้อิฐไปจำนวนมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทาการหลังใหม่เป็ นอาคารทันสมัยสูง 10 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ตัวอาคารที่เห็นในปั จจุบันที่ยังงดงามอยู่นั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการข้ นึ ทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสา คัญของชาติเมื่อปี พ.ศ. 2512

Odori Park ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและเป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดกลางใจกรุงซัปโปโร ฤดูร้อนใช้เป็นที่จัด งานแสดงดอกไม้ สาหรับฤดูหนาวใช้เป็ นสถานที่จัดงานเทศกาลหิมะอันยิ่งใหญ่ มีการแกะสลักน้ำแข็งประติมากรรมชิ้นใหญ่นับเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุด บนเกาะฮอกไกโด และโดยรอบบริเวณมีห้างร้านจา หน่ายสินค้ามากมายหลากสไตล์

ซูซุกิโนะ ย่านบันเทิงที่คึกคักมีชีวิตชีวาที่สุดของซัปโปโร โดยเฉพาะในเวลาค่า คืนที่บรรดาป้ ายไฟโฆษณาบนตึกต่างๆ เปิ ดไฟสลับสีแข่งขันประชันสินค้ากันรอบบริเวณนี้มีร้านอาหาร ภัตตาคาร สถานบันเทิงตั้งอยู่รวมกันมากกว่า4,000 ร้านหรือท่านจะต้องการช้อปปิ้ งย่านดังของเมืองซัปโปโร ทานุกิโคจิ ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกซื้ออย่างมากมาย

**อาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยเพื่อให้ท่านใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า**

เข้าสู่ที่พัก ซัปโปโร SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่  ของการเดินทาง           (B/-/-)

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สมควรแก่เวลา กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินชิโตเซ่

10.30 ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซ่โดยการบินไทย เที่ยวบิน TG 671
15.30 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมประทับใจ