Smart ทัวร์ไต้หวัน I Taiwan Inside Taipei – Sunmoon Lake + Onsen 5D 4N SMTW5DTITSLO

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก

 ชมบรรยากาศของตึกโบราณและทิวทัศน์ ณ ย่านตั้นสุ่ย

 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเทียนหยวนและวัดหลงซาน

 ช้อปปิ้งแหล่งชื่อดัง ซีเหมินติง, เฝิงเจี่ย, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองไถจง – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
08.25 น. เหินฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632
13.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ออกเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางฝั่งซ้ายของเกาะไต้หวัน
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู… บุฟเฟต์ชาบู
                

จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ใกล้กันกับมหาวิทยาลัยเฝิงเจี๋ย มีประวัติยาวนานมากว่า 100 ปี เป็นตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ได้รับผลโหวตจากชาวไต้หวันว่า เป็นตลาดกลางคืนอันดับหนึ่งของชาวไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆ ตามอัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของตลาดกลางคืนชื่อดังแห่งนี้

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก CITY RESORT TAICHUNG (4*) หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 2 ไถจง – เมืองหนานโถว – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง) – ร้านขนมพายสับปะรด – เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ข้างทาง

จากนั้นนำท่านสู่ วัดเหวินอู่ หรือเรียกอีกชื่อว่าวัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน สร้างในปีค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา สถาปัตยกรรมการออกแบบของวัดเหวินอู่นั้นมีความคล้ายคลึงกับพระราชวังต้องห้ามกู้กงของเมืองปักกิ่งทั้งรูปแบบวิหารและสีสัน ภายในจะเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจีนและไต้หวัน ให้ท่านได้สักการะและขอพรด้านการศึกษา เพราะเป็นเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายพันปีว่า การได้บูชาเทพเจ้ากวนอู จะทำให้ได้ประสบพบแต่ความซื่อสัตย์ มีคนจงรักภักดีต่อผู้ที่บูชา ปราศจากคนปองร้ายและเชื่อว่าจะสามารถฝ่าฟัน หรือต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิตไปได้ด้วยดี คิดการวางแผนหน้าที่การงานใดๆ ก็จะประสบความสำเร็จ ด้านหน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่

นำท่านล่องเรือชมความงาม ทะเลสาบสุริยันจันทรา ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่างดงามราวกับภาพวาด เปรียบดั่งสวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน  ซึ่งทางการท่องเที่ยวไต้หวันได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2000 เพื่อบูรณะเมืองจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 21 กันยายน ค.ศ.1999 รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร มีความยาว 33 กิโลเมตร เป็นทะเลสาบที่มีภูเขาสลับซับซ้อนล้อมรอบ ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่น ทำให้ตัวทะเลสาบมองดูคล้ายพระอาทิตย์และพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่า “สุริยัน-จันทรา”  นำท่านสู่ ศาลพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างเจดีย์องค์นี้ขึ้นตรงตำแหน่งที่มีห่านป่าตกลงมา ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่แปลก และเชื่อว่าห่านป่าตัวนั้นเป็นพระโพธิสัตว์   พระถังซัมจั๋งจึงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นระลึกถึงพระโพธิสัตว์พระองค์นั้น รวมไปถึงใช้พระเจดีย์เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย พระถังซัมจั๋งถือได้ว่า เป็นพระสงฆ์ที่ฝักใฝ่การศึกษา ซึ่งท่านได้เรียบเรียงบันทึกเกี่ยวกับพุทธศาสนาในอินเดีย ถวายแด่พระเจ้าถังเกาจง พระจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ถังในเวลานั้น และยังมีบทความที่เขียนอีกมากมาย จึงและกลายแรงบันดาลใจให้กับนักปราชญ์เป็นจำนวนมาก ด้วยเพราะเหตุนี้ทำให้พระถังซัมจั๋งได้รับการยกย่องเคารพนับถืออย่างกว้างขวาง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู… อาหารพื้นเมืองไต้หวัน พิเศษ! ปลาประธานาธิบดี
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ ร้านพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวซี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำแร่ธรรมชาติ (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู… อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก BARON’S HOT SPRING HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า 

ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม  ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าหากต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย

 
วันที่ 3 เจียวซี – เมืองนิวไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป – อาคารไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิอุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล โดยการเซาะกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการทับถมของแนวหินตามชายฝั่งใน รูปร่างที่แตกต่างกัน ประกอบด้วยโขดหิน ชะง่อนทราย รูปร่าง ต่างๆ เช่น รองเท้าเทพธิดา, เทียน, ดอกเห็ด, เต้าหู้รังผึ้ง และที่โดดเด่นมีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือ “เศียรราชินี” ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู… อาหารซีฟู้ดไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่เก่าแก่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่พื้นถนนปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันและยังเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ร้านน้ำชา ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) **กรณีลูกค้าต้องการขึ้นตึกไทเป 101 กรุณาติดต่อไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้พาไปยังจุดจำหน่ายตั๋วเพื่อขึ้นตึก **ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน โดยบริเวณชั้นล่างของอาคารแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน มีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารต่างๆมากมาย เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทเปและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ให้อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตาม

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู… อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต เป็นตลาดกลางคืนที่ใหญ่และคึกคักที่สุดในในไทเป ผู้คนมักนิยมออกมาเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนเพื่อเลือกซื้อสินค้าที่น่าสนใจมากมาย อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า นอกจากนั้นท่านสามารถลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไต้หวันได้ เช่น บะหมี่ ไข่เจียวหอยนางรม ไก่ทอดชิ้นใหญ่ยักษ์ร้านฮอตสตาร์ที่มีชื่อเสียง และเต้าหู้เหม็นซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ว่ากันว่าหากไม่ได้ลิ้มลองก็เหมือนว่าท่านยังมาไม่ถึงไต้หวัน

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก RELITE HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า

 
วันที่ 4 ไทเป – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – วัดเทียนหยวน – ย่านตั้นสุ่ย (ถนนโบราณตั้นสุ่ย+สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่  พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง (NATIONAL PALACE MUSEUM) เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของเมืองไทเปและไต้หวัน แหล่งรวมสุดยอดศิลปวัตถุของจีน มีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่าง ๆ อยู่มากกว่า 700,000 ชิ้นงาน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลก ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์โลก ส่วนใหญ่ของจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ถูกนำมาจากในพระราชวังต้องห้าม(FORBIDDEN CITY)ของเมืองปักกิ่งที่ถูกขนย้ายมาในช่วงสงครามกลางเมืองจีน ซึ่งถูกย้ายมาในช่วงที่เจียงไคเชก แพ้สงครามแล้วล่าถอยมาอยู่ที่เกาะไต้หวัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู… อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเทียนหยวน เป็นวัดจีนลัทธิเต๋าเก่าแก่ของไต้หวันตั้งอยู่บนเนินเขา เอกลักษณ์ที่สำคัญคือ เจดีย์สูง 5 ชั้น ตั้งตระหง่านอย่างงดงาม มีลวดลายแบบจีนดั้งเดิมที่สวยงาม

นำท่านสู่เมืองตั้นสุ่ยแต่เดิมเป็นเมืองท่าที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของเมืองไต้หวัน ตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำตั้นสุ่ย ต่อมาได้พัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งที่ขึ้นชื่อของเมืองไต้หวัน นำท่านไปยัง ถนนโบราณตั้นสุ่ย (TAMSUI OLD STREET) เป็นพื้นที่อนุรักษ์ในเขตพื้นที่ตั้นสุ่ยโดยท่านสามารถพบกลิ่นไอของความรุ่งเรืองในสมัยที่เป็นเมืองท่าของเมืองตั้นสุ่ยและเป็นตลาดคนเดินที่คึกคักและเต็มเปี่ยมไปด้วยบรรยากาศของผู้คนที่เดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้ามากมายทั้งอาหารพื้นเมือง อาหารทะเล รวมไปถึง เมนูเด็ดของที่นี้ได้แก่ ไข่เหล็ก คือไข่พะโล้ที่เอาไปต้มจนแห้งและแข็งมีหลายรสให้เลือกลิ้มลอง

บริเวณใกล้เคียงกันนำท่านสู่ สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย (TAMSUI LOVERS’ BRIDGE) เป็นสะพานโค้งสีขาวและเสาสูงที่โยงสายเคเบิลคล้ายกับเรือใบที่กำลังกางใบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีชื่อเสียงของเมืองตั้นสุ่ย บริเวณสะพานมีการประดับไฟที่ขอบสะพานเป็นแนวยาวซึ่งจะมีการเปิดในทุกๆ ยามค่ำคืนเพื่อความสวยงามและสามารถเปลี่ยนสีสลับกันไปได้ด้วยซึ่งจะยิ่งเพิ่มบรรยากาศโรแมนติกมากยิ่งขึ้นทำให้เป็นที่นิยมในหมู่คู่รักอย่างมาก สาเหตุที่ได้มีการตั้งชื่อว่า สะพานแห่งความรัก เนื่องจากวันที่เปิดทำการวันแรกตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ปี 2003 ซึ่งตรงกับวันวาเลนไทน์จึงทำให้มีเหล่าคู่รักมากมายมาเข้าร่วมงานและตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับความนิยมจากคู่หนุ่มสาวเป็นอย่างมาก

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู… อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ã RELITE HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ไทเป – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเช้านำท่านเข้าเที่ยวชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อดีตผู้นำของไต้หวัน สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ผู้เป็นที่รักและศรัทธาของคนไต้หวัน ซึ่งใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี โดยสร้างเสร็จในปี ค.ศ. 1980 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 205 แสนตารางเมตร โดยรูปปั้นเหมือนเจียงไคเช็คที่สร้างจากโลหะสัมฤทธิ์จะประดิษฐานอยู่ชั้นบนด้านในของอนุสรณ์สถาน สำหรับรูปแบบการก่อสร้างเป็นไปตาม วัฒนธรรม จีนตัวตึกสีขาว หลังคาปูด้วยกระเบื้องสีฟ้า ผนังทำด้วยหินอ่อนทั้ง 4 ด้าน มีสนามหญ้าสวนดอกไม้สี แดงอยู่ด้านหน้า เป็น 3 สีเดียวกับสีธงชาติไต้หวัน

นำท่านเที่ยวชม วัดหลงซาน ถือเป็นวัด เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงให้ท่านได้สัมผัสความงามของสถาปัตยกรรมไต้หวันแบบ ดั้งเดิม สร้างขึ้นในพ.ศ. 2281 แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาในศาสนาของชาวว่านหัววัดแห่งนี้เต็มไป ด้วยรูปแบบของประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่ประณีตงดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู… เสี่ยวหลงเปา
  นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ย่านถนนคนเดิน แหล่งกิน เที่ยว แหล่งช้อปปิ้งของชาวไทเป เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO, BOSSINI, BALANO, ESPRIT และอื่น ศูนย์รวมเทรนด์วัยรุ่นและสินค้านานาชนิด นอกจากเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง มีโซนอาหารหลากหลาย ให้ท่านเพลิดเพลินกับอาหารแนวสตรีทฟู้ดแบบจุใจ

*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่*

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน

20.05 น. ออกเดินทางจาก ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 635
22.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

Additional Information

month