Smart ทัวร์ไต้หวัน I Taiwan Inside Taipei – Alishan + Onsen 5D 4N TWSM5DWIWAO

 ชมความงดงามของธรรมชาติที่ อุทยานอาหลี่ซาน

 อธิษฐานขอพรโดยการปล่อยโคมลอยที่ หมู่บ้านสื่อเฟิ้น

 ชมความสวยงามของตึกโบราณบริเวณ ถนนคนเดินซานเสีย

 ช้อปปิ้งแหล่งชื่อดัง เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, MITSUI OUTLET

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองเจียอี้  
05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
08.25 น. เหินฟ้าสู่ ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 632
13.05 น. ถึง สนามบินนานาชาติเถาหยวน นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู… สเต็ก+สลัดบาร์
                 นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  ORANGE HOTEL WENHUA CHIAYI (3*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 เจียอี้ – อุทยานอาหลี่ซาน (นั่งรถไฟโบราณ/สวนสนพันปี) – เมืองไถจง – เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังทานอาหารนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ทางตอนกลางของเกาะไต้หวัน เป็นแหล่งผลิตชาคุณภาพสูงที่ขึ้นชื่อในระดับนานาชาติ อุทยานแห่งนี้ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาลีซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216 เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์  นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก จากนั้นนำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู… อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  ออกเดินทางสู่ เมืองไถจง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนกลางฝั่งซ้ายของเกาะไต้หวัน

นําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็น เฝิ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ใกล้กันกับมหาวิทยาลัยเฝิงเจี๋ย มีประวัติยาวนานมากว่า 100 ปี เป็นตลาดนัดกลางคืนที่คึกคักและดังที่สุดของเมืองไถจง ได้รับผลโหวตจากชาวไต้หวันว่า เป็นตลาดกลางคืนอันดับหนึ่งของชาวไต้หวัน ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้ง เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง และอื่นๆตามอัธยาศัย ให้ท่านเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของตลาดกลางคืนชื่อดังแห่งนี้

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู… บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ã CITY RESORT TAICHUNG HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 ไถจง – เมืองไทเป – อาคารไทเป101 (ไม่รวมชมวิวชั้น89) – หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน – ตลาดปลาไทเป – เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศน์ข้างทาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู… เสี่ยวหลงเปา
  นำท่านเดินทางสู่ อาคารไทเป 101 (ไม่รวมชมวิวชั้น 89) **กรณีลูกค้าต้องการขึ้นตึกไทเป 101 กรุณาติดต่อไกด์และหัวหน้าทัวร์ให้พาไปยังจุดจำหน่ายตั๋วเพื่อขึ้นตึก **ตึกที่สูงที่สุดในไต้หวัน ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งสุดยอดอยู่ 2 อย่าง คือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วมากเร็วถึง 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน โดยบริเวณชั้นล่างของอาคารแห่งนี้เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของไต้หวัน มีทั้งห้างสรรพสินค้า ร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหารต่างๆมากมาย เป็นที่นิยมของทั้งชาวไทเปและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ให้อิสระท่านเดินเล่นถ่ายรูปตาม

นำท่านสู่ หมู่บ้านซื่อซื่อหนันซุน เป็นหมู่บ้านทหารโบราณที่คงความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือนสไตล์ตึกแถวโบราณดั้งเดิม ต้นแบบของอนุรักษ์หมู่บ้านเก่าแก่เกิดจากการอพยพมาตั้งถิ่นฐานของทหารก๊กมินตั๋ง นับเป็นหมู่บ้านแห่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ และภายหลังไม่มีการเข้าใช้งานแล้ว ถูกนำมาปรับปรุงใหม่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีจุดเด่นอยู่ที่ประตูและหน้าต่างสีสันสดใสตัดกับสีหม่นๆ ของผนังปูน หมู่บ้านแห่งนี้อยู่บริเวณใกล้เคียงกับตึกไทเป 101 สามารถมองเห็นตึกไทเป 101 ได้จากบริเวณหมู่บ้านแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ตลาดปลาไทเป แหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภทอาหารจำนวนมากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจียวซี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำแร่ธรรมชาติ (เดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู… อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ã BARON’S HOT SPRING HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า

ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าหากต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย

 
วันที่ 4 เจียวซี – เมืองนิวไทเป – หมู่บ้านแมวหูต่ง – หมู่บ้านสื่อเฟิ่น (ปล่อยโคม) – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – เมืองไทเป – ซีเหมินติง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแมวหูต่ง สวรรค์ของคนรักแมวโดยเฉพาะ หมู่บ้านแห่งนี้อยู่บนเนินเขาเรียบฝั่งแม่น้ำจี้หลง อดีตเป็นมืองที่โด่งดังในด้านการทำเหมืองถ่านหิน หลังจากพลังงานถ่านหินได้ถูกแทนที่ด้วยพลังงานอย่างอื่น ชาวบ้านในหมู่บ้านจึงได้อพยพไปอยู่อาศัยที่อื่น ปริมาณแมวในหมู่บ้านจึงเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆจนเต็มหมู่บ้าน จนกระทั่งในปี 2008 ได้มีอาสาสมัครกลุ่มคนรักแมว PEGGY CHIEN ได้นำเรื่องราวและรูปภาพของแมวจรจัดในหมู่บ้านนี้ไปโพสต์ผ่าน SOCIAL NETWORK หมู่บ้านแห่งนี้เลยได้กลายเป็นที่รู้จัก น่าสนใจและสามารถดึงดูดผู้คนเข้ามาชมหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสื้อเฟื่น เป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ในอำเภอผิงสี เป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหินกลายเป็นเรื่องเล่าในพิพิธภัณฑ์ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการชมวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านโบราณและอธิษฐานขอพรโดยการปล่อยโคมลอย (โคมลอย 1 ใบ/2ท่าน) หมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่เที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวชาติต่างๆ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู… อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านโบราณที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่บนภูเขา และงดงามด้วยประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ ในอดีตเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่เก่าแก่ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าที่พื้นถนนปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบันและยังเต็มไปด้วยสิ่งของอันหลากหลาย ตั้งแต่อาหาร ร้านน้ำชา ของทานเล่น สินค้าที่ระลึก งานฝีมือ อันเต็มไปด้วยเสน่ห์ของเมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ที่นี่เป็นอีกแห่งของไต้หวันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

นำท่านเดินทางสู่ ซีเหมินติง ย่านถนนคนเดิน แหล่งกิน เที่ยว แหล่งช้อปปิ้งของชาวไทเป เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของเมือง ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมระดับกลางทั้ง GIORDANO, BOSSINI, BALANO, ESPRIT และอื่น ศูนย์รวมเทรนด์วัยรุ่นและสินค้านานาชนิด นอกจากเป็นแหล่งเสื้อผ้าแฟชั่นแล้ว ซีเหมินติง มีโซนอาหารหลากหลาย ให้ท่านเพลิดเพลินกับอาหารแนวสตรีทฟู้ดแบบจุใจ

*อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่*
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ã RELITE HOTEL (3*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ถนนคนเดินซานเสีย – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ร้านพายสับปะรด ขนมและของฝากขึ้นชื่อของไต้หวัน ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซานเสีย ถนนคนเดินโบราณสายเก่าแก่ที่ทางการไต้หวันมีการอนุรักษ์ให้คงความดั้งเดิมไว้มากที่สุด ถนนแห่งนี้มีความยาวกว่า 260 เมตร ตลอดสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในตึกรูปทรงโบราณที่ทำจากอิฐแดง สถาปัตยกรรมแบบบาโรก ให้ท่านได้พบกับความรู้สึกถึงบรรยากาศแห่งความคลาสสิคเหมือนย้อนกลับไปวันวาน ตามถนนและตรอกซอกซอยนั้นมีร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆมากมาย เช่น สินค้าท้องถิ่น ขนมพื้นเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู… อาหารพื้นเมืองไต้หวัน
  นำท่านเดินทางเข้าสู่แหล่งช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET เอ้าท์เล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ของไต้หวัน การออกแบบจากแนวคิด  ความไม่เร่งรีบและการพักผ่อนวันหยุดสไตล์รีสอร์ท เน้นให้มีพื้นที่กว้างโล่ง มีการแบ่งพื้นที่ไว้ทั้งส่วน IN MALL และ OUT MALL มีแบรนด์ต่างๆให้เลือกมากกว่า 220 แบรนด์ อาทิเช่น ONITSUKA TIGAR , ADIDAS, MANGO, H&M, Nike, VANS, LACOSTE และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่างๆ สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆและศูนย์อาหารขนาดใหญ่ภายในมอลล์ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้ามากมายในราคาสุดพิเศษได้ตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเถาหยวน

20.05 น. ออกเดินทางจาก ไต้หวัน โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG 635
22.50น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

 

Additional Information

month