SMARTทัวร์เกาหลี┃Korea Busan to Seoul 8D 5N KR8D10KBTS

 เที่ยวเมืองใหญ่ครบทุกรสทั้ง ปูซาน-แดกู-กรุงโซล

 ตื่นตาตื่นใจกับการชมวิวซากุระ

 ชมความสวยงามของพระราชวังเคียงบกกุงและป้อมฮวาซอง

 ช้อปปิ้งที่ปูซาน-แดกู-โซลกับย่านยอดฮิตอย่าง

 ย่านนัมโปดง+ดงซองโน+เมียงดง+ฮงแด+ทงแทมุน

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
22.20 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
 
วันที่ 2 ออกเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน – สวน SAMNAK ECOLOGICAL PARK (ชมซากุระ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอน – ซองโด สกายวอล์ค+นั่งกระเช้า – ปูซานทาวเวอร์ (BUSAN TOWER) – ถนนนัมโปดง 
00.55 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 650
เช้า ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ และปูซานยังคงเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  นำท่านชมดอกไม้ ณ สวน SAMNAK ECOLOGICAL PARK ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในร้อยสถานที่ๆสวยที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนมีนาคม ที่ตลอดทางเดินติดกับแม่น้ำ จะเต็มไปด้วย CHERRY BLOSSOM กว่า 1200 ต้น ที่ออกมาบานสะพรั่ง จนเป็นอุโมงค์ดอกไม้ริมน้ำ ที่สร้างบรรยากาศสุดโรแมนติกให้กับผู้ที่มาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้ (ดอกซากุระจะบานมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน (GAMCHEON CULTURE VILLAGE) เป็นหมู่บ้านที่เกิดจาก การตั้งรกรากย้ายถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลี และอาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน ภายในมีบ้านหลากหลายสีสันตั้งเรียงรายอยู่บนเนินเขา ดั่ง “ซาโตรินี่ตะวันออก”สถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้าน ที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกัน ปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม พร้อมทั้งยังสามารถมองเห็นวิวน้ำทะเลอันกว้างไกลสุดสายตา

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมุลทัง (ซุปรวมมิตรทะเล)
นำท่านชมความสวยงามของ ซองโด สกายวอล์ค (SONGDO SKYWALK) อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สำคัญของเมืองปูซาน ภาษาเกาหลีแปลว่า ทางเดินก้อนเมฆซองโด อยู่ที่หาดซองโดบริเวณใกล้ๆ กับเคเบิ้ลคาร์ (SONGDO MARINE CABLE CAR) (รวมกระเช้า) ซองโด สกายวอล์ค เป็นสะพานชมวิวที่ทอดยาวลงไปในทะเล ถูกสร้างให้เป็นลักษณะโค้งไปมาเหมือนกับมังกรที่บินอยู่บนทะเลมีระยะทางความยาวถึง 365 เมตร กว้าง 2.3 เมตร สูง 9.3 เมตร เป็นสกายวอล์คที่ยาวที่สุดในเกาหลี

หลังจากนั้นท่านเดินทางสู่สวนยงดูซานตั้งอยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด บริเวณของอุทยานมีพื้นที่ประมาณ 69,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยสวนสวยที่มีพรรณไม้กว่า 70 สายพันธุ์ ตามฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ สวนแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ ปูซานทาวเวอร์ (BUSAN TOWER) (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) ซึ่งเป็นสถานที่นิยมอีกแห่งหนึ่งของปูซาน ในการขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปูซาน ทั้งในยามกลางวัน และยามค่ำคืน

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ BUFFET
จากนั้นนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งยามเย็นที่ ถนนนัมโปดง (NAMPODONG STREET) ถนนสายช้อปปิ้งสำคัญของเมืองปูซาน เปรียบเสมือนย่านเมียงดงในกรุงโซล ย่านที่หนุ่มสาววัยรุ่นชาวปูซานจะออกมาจับจ่าย ซื้อของแฟชั่นต่างๆ ทั้ง เครื่องสำอาง เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ยี่ห้อดังมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ã ALMOND HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

 
วันที่ 3 ปูซาน – วัดแฮดง ยงกุกซา – เมืองแดกู – วัดดงฮวาซา – อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน+นั่งกระเช้า – ถนนดงซองโน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  พาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดงยงกุงซา (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ NAONG เมื่อปีค.ศ. 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ UWANG แห่งราชวงศ์ GORYEO จากนั้นในปีค.ศ. 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแดกู (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศเกาหลี เมืองแห่งประวัติศาสตร์ที่ได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ และเป็นเมืองที่ต้นกำเนิดของบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างซัมซุง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูบุลโกกิ (หมูผัดซอสเกาหลี)
  นำท่านเข้าสู่ วัดดงฮวาซา (DONGHWASA TEMPLE) วัดเก่าแก่ตั้งอยู่ทางใต้ของภูเขาพัลกงซาน เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 1,500 ปี สร้างในสมัยกษัตริย์โซจิแห่งอาณาจักรชิลลา มีพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนี อมิตาภะพุทธเจ้า และ ยัคซายอแรแดพุล ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของผู้มาสวดมนต์ทำบุญ มีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปั้นสิงโต และดอกไม้ที่ประดับฐานพระพุทธรูป ด้านหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หินที่โอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประติมากรรมหินระดับโลกเลยทีเดียว

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน (PALGONGSAN NATURAL PARK) ที่ตั้งของภูเขาพัลกงซานภูเขาศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์เป็นหนึ่งในสถานที่มีชื่อเสียงของเมืองแดกู นำท่านนั่งเคเบิลคาร์ขึ้นไปด้านบน ท่านจำได้เห็นยอดเขาสลับซับซ้อนหลายลูกที่เกิดจากการก่อตัวของหินแกรนิตรวมตัวกับพรรณไม้นานาชนิดกลายเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (หมูย่างเกาหลี)
  หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้งยัง ถนนดงซองโน (DONGSEONGNO STREET) แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดของเมืองแดกู มีขนาดใหญ่กว่า ย่านเมียงดงแห่งกรุงโซลถึง 5 เท่า แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นเกาหลี แบรนด์เนมต่างๆ ขายสินค้าสำหรับวัยรุ่นครบครันทุกอย่างให้เลือกมากมาย เช่น ร้านเครื่องสำอาง ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ร้านกระเป๋าและอื่นๆ อีกทั้งยังล้อมรอบด้วยห้างสรรพสินค้า, LOTTE YOUNG PLAZA, โรงภาพยนตร์ ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ในบริเวณย่านนี้

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ã ENCORE HOTEL DAEGU หรือเทียบเท่า 3*

 
วันที่ 4 แดกู – เมืองซูวอน – ป้อมฮวาซอง – เมืองยงอิน – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  ออกเดินทางจาก เมืองแดกู ไป เมืองซูวอน (ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโซล เป็นเมืองเอกของจังหวัดคยองกี ในปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมที่สำคัญของเกาหลีใต้ และเป็นที่ตั้งของโรงงานใหญ่ของซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์

นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ป้อมปราการฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ของยุคโซชอน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซูวอน สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงามรวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า HWAHONGMUN ด้วย โดยป้อมปราการฮวาซองเป็นป้อมปราการที่มีขนาดใหญ่โต และใช้เทคโนโลยีในการก่อสร้างที่ทันสมัยโดยใช้วิธีการผสมผสานวิทยาการก่อสร้างระหว่างวิธีของชาวตะวันตก และวิธีของชาวตะวันออกเข้าด้วยกัน คือมีการใช้ทั้ง หิน ปูน และก้อนอิฐ มาสร้างร่วมกันเป็นส่วนประกอบของกำแพงและป้อมปราการ มีการใช้ปั้นจั่นในการก่อสร้างเป็นครั้งแรก ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้น ทำให้โครงสร้างของป้อมปราการฮวาซองมีความแข็งแรงและมั่นคงเป็นอย่างมาก ที่นี่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัติศาสตร์เมื่อปีค.ศ.1997 อีกด้วย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เซตอาหารปลาย่าง (GRILLED FISH SET)
  นำท่านเดินทางสู่สถานที่ตั้งดินแดนแห่งความหฤหรรษ์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ หรือ ดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเชิญสัมผัสดินแดนแสนโรแมนติกท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้รับความสุขสดชื่นความสนุกสนานตื่นเต้นเร้าใจไปกับ SPECIAL PASS TICKET โดยที่ท่านสามารถเลือก เล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ แบบไม่จำกัดจำนวนรอบ นำท่านนั่งรถบัสของสวนสนุกท่องโลก สัตว์ป่าซาฟารี ชมความน่ารักของ ไลเกอร์ (LIGER) สัตว์สายพันธุ์ใหม่ และเป็น แฝดคู่แรกของโลก เกิดจากการผสมข้ามเผ่าพันธุ์ของ เสือกับสิงโต จากนั้นชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับได้อย่างดี ไม่ว่าจะตัวใหญ่มากถึงใหญ่น้อย … แนะนำเครื่องเล่นไฮไลต์! T-EXPRESS พร้อมบันทึกภาพความประทับใจ ช้อปปิ้งใน ร้านขายของที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ã IY HOTEL หรือเทียบเท่า 3*
 
วันที่ 5  ยงอิน – เมืองคังวอน – เกาะนามิ (ชมซากุระ) – กรุงโซล – สวนสาธารณะยออิโด (ชมซากุระ) – ร้านสาหร่าย (สวมชุดฮันบก) – วัดโชเกชา – ย่านทงแดมุน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ชั่วโมง) เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน โดยนั่งเรือข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ (NAMI ISLAND) สถานที่โรแมนติกสำหรับคู่หนุ่มสาว ครอบครัว และเพื่อนๆ เกาะนามิมีรูปร่างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮันหรือรูปร่างคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว อยู่ห่างจากกรุงโซล ประมาน 63 กิโลเมตร เกาะนามิโด่งดังขึ้นจากซีรี่ย์เรื่อง WINTER SONATA โดยใช้เกาะนามิเป็นสถานที่ถ่ายทำฉากโรแมนติก ที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คู่รักนิยมมาเที่ยวกันตลอดทั้งปี และห้ามพลาดที่จะถ่ายภาพคู่กับรูปปั้นพระ-นางจากซีรีย์เรื่องดังกล่าว จุดเด่นของที่เกาะนามิอีกอย่างหนึ่งคือ ธรรมชาติ ของต้นไม้น้อยใหญ่อย่างต้นเกาลัด ต้นสน ที่มีอยู่มากมายบนเกาะนามิ โดยเฉพาะทิวต้นสนสูงใหญ่ ที่ขึ้นเรียงรายเป็นแนวยาว เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวมักจะมาถ่ายรูปและชมความสวยงามกัน จากนั้นให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่าน นั่งเรือกลับเข้าฝั่งแผ่นดินใหญ่ (ดอกซากุระจะบานมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี้ (ผัดซอสเกาหลี)
  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง กรุงโซล (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นมหานครและเมืองหลวงของเกาหลีใต้ เป็นจุดศูนย์รวมด้านต่างๆของเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็น วัฒนธรรม, การศึกษา, เศรษฐกิจ, การเมือง และมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์หลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอย่างมาก

นำท่านเดินทางไปเยี่ยมชมดอกซากุระหรือดอกพ๊อดก๊ดในภาษาเกาหลีที่ สวนสาธารณะยออิโด เป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน สถานที่ที่สวนยออิโดอยู่คือทางฝั่งตอนใต้ของแม่น้ำฮัน โดยแม่น้ำ (HANGANG) เป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศเกาหลี ไหลผ่านกรุงโซลจากตะวันออกไปตะวันตก ตัดแบ่งกรุงโซลออกเป็น 2 ฝั่ง คือ ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ สวนยออิโดแห่งนี้นับเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมในการชมดอกซากุระบานหรือเรียกว่าเทศกาลดอกไม้ฤดูใบไม้ผลิยอดึงโพยออีโด (YEONGDEUNGPO YEOUIDO SPRING FLOWER FESTIVAL)ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการชมดอกพ็อก-กช (BEOJKKOCH) ที่มีเสน่ห์มากที่สุดในกรุงโซล และมีการจัดกิจกรรมมากมายในแต่ละปี (ดอกซากุระจะบานมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

นำท่านเข้าสู่ ร้านสาหร่าย ของฝากขึ้นชื่อของเกาหลี ในประเทศเกาหลีใต้สาหร่ายนั้นเป็นที่นิยมมาก อาหารเกาหลีหลากหลายเมนูมักมีส่วนผสมของสาหร่ายอยู่ในอาหาร ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีและเลือกซื้อสาหร่ายหลากหลายรสชาติตามอัธยาศัย นอกจากนี้ท่านยังจะได้เรียนรู้วิธีการทำคิมบับเกาหลี (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทานกัน (สวมชุดฮันบกฟรี!!)

นำท่านเดินทางสู่ วัดโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) วัดที่เป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซน ที่มีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีใต้ เป็นวัดเก่าแก่และมีชื่อเสียงเป็นอย่างยิ่ง ชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และนิยมไปนมัสการในวันสำคัญต่างๆ

 ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัม บุลโกกิ (หมูปลาหมึกผัดซอสเกาหลี)
นำท่านเดินทางสู่ ย่านทงแดมุน ย่านแห่งนี้สามารถช้อปปิ้งสินค้าได้หลากหลายเป็นย่านค้าปลีกส่งเสื้อผ้าแฟชั่นที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี โดยสินค้าที่มีมากที่สุดในย่านนี้ คือ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยังมีขนมขบเคี้ยว และร้านเครื่องสำอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม เป็นแหล่งซื้อของที่ขึ้นชื่ออย่างมากอีกแห่งของเกาหลีใต้และเป็นหนึ่งแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในกรุงโซล

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก INTER CITY SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

 
วันที่ 6  โซล – โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) – หมู่บ้านอิกซอนฮันอก – พระราชวังชางด๊อกกุง – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – คลองชองกเยชอน – ย่านเมียงดง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง MY NAME IS KIM SAM SOON ที่ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ N-SEOUL TOWER ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลได้ ภายในประกอบไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ และจุดไฮไลท์ของ N SEOUL TOWER ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลี จะต้องทำคือ การคล้องกุญแจคู่รัก LOVE KEY CEREMONY บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียน ข้อความหรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนำแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปโดยมีความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่ จะทำให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาว ไม่พรากจากกันไปตลอดกาล (ไม่รวมขึ้นลิฟท์)

เดินทางกันต่อที่ หมู่บ้านอิกซอนดง (IKSEONDONG HANOK VILLAGE) อยู่บริเวณแถวอินซาดง แหล่งรวมฮันอก HANOK VILLAGE หรือบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี เป็นหนึ่งในย่านที่คนเกาหลีมักนิยมไปเที่ยว ย่านเล็กๆ มีตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขายของต่างๆ อิสระท่านเดินชมบริเวณหมู่บ้านตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูฮันจองซิก (อาหารชุดเกาหลี)
ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) หรือ สยามสแควร์แห่งเกาหลี ย่านแฟชั่นชั้นนำของเกาหลีใต้ มีทั้งห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ร้านขายของ ร้านขายเครื่องสำอาง นอกจากนี้ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางของเมียงดงก็มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย เป็นแหล่งศูนย์กลางที่รวมผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักเรียน, นักศึกษา, หนุ่มสาว, คนทำงาน รวมถึงนักท่องเที่ยวจะแวะเข้ามาเพื่อเลือกหาซื้อสินค้า

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก INTER CITY SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า 3*

วันที่ 7 โซล – ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – มหาลัยอีฮวา – ย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง – สนามบินอินชอน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
หลังรับประทานอาหารนำท่านเยี่ยมชม ศูนย์โสมเกาหลี (GINSENG CENTER) ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรงว่าผลิตจาก โสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากเกาหลีเป็นประเทศที่มีศูนย์โสมโลก ตั้งอยู่ทั้งยังเป็นแหล่งปลูกโสมมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เนื่องจากการเพาะปลูก พร้อมการพัฒนาทั้งในด้านคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ และการบริการดีอย่างต่อเนื่อง ทำให้โสมเกาหลีมีคุณภาพอันดับหนึ่งของโลกเป็นที่ต้องการของผู้มาเยือนซื้อเป็นของฝากเพราะราคาถูกพิเศษกว่าที่อื่นและมีประโยชน์

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู (RAISIN TREE) สมุนไพรที่มีสรรพคุณในการช่วยขับสารพิษตกค้างจากตับ และยังช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินออกมาในรูปแบบของการทำดีท็อกซ์ของเสียออกจากร่างกาย

 กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัล (ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้นเกาหลี)
จากนั้นนำทุกท่านเดินทางต่อไปยัง มหาลัยอีฮวา เป็นมหาวิทยาลัยสตรีที่มีชื่อเสียง เปิดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886 มีความโดดเด่นของอาคารเรียนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอาคาร EWHA CAMPUS CENTER (ECC) ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม โดยสร้างอาคารเรียนผ่านเนินเขาแล้วกรุด้วยกระจกทั้ง 2 ด้าน บริเวณนี้กลายเป็นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาลของนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้

นำท่านเข้าช้อปปิ้งยัง ย่านฮงแด (HONGDAE) เป็นย่านการค้าแหล่งรวมวันรุ่นเนื่องจากอยู่ใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยฮงอิก (HONGIK UNIVERSITY) ร้านค้าในย่านนี้ก็จะออกแนววัยรุ่น ราคาไม่แพง จำพวกเครื่องสำอางแบรนด์ชั้นนำของเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่นทันสมัย อาหารประเภทสตรีทฟู้ด (STREET FOOD) นอกจากนั้นย่านนี้ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารมากมายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทำให้ที่นี่เป็นสีสันของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวไม่ขาดสายทั้งกลางวันและกลางคืน

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ตพื้นเมือง ร้านขายของและสินค้าต่างๆไม่ว่าจะเป็น ขนมหวาน, ท๊อฟฟี่, ช็อกโกแล็ตหิน, ซีเรียลซ็อกโก, สาหร่าย, คาลบี, สาหร่ายวาซาบิ, หมอนสุขภาพ, ผลไม้สด-แห้ง, มาม่าเกาหลี เป็นต้น เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

ถึงเวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้

21.20 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 655

วันที่ 8 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 
01.10 น. ถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month