ทัวร์จีน┃เซี่ยงไฮ้-ซูโจว อู๋ซี ดิสนีย์แลนด์ 5 วัน 4 คืน CNSSWDTG

 เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ เปิดประสบการณ์ความสนุกกับสวนสนุกใหญ่อันดับหนึ่งของดิสนีย์แลนด์ในเอเชีย

 พระใหญ่หลิงซาน พระยืนทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในโลก

 วัดพระหยกขาว สักการะพระพุทธรูปหยกขาวอันศักดิสิทธิ์

 สวนหลิวหยวน สวนมรดกโลก ต้นแบบแห่งสวนงามแห่งจีน

 หาดไว่ทาน ต้นกำเนิดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อันโด่งดัง

เมนูแนะนำ

สุดยอด! อาหารเลื่องชื่อแถบเซี่ยงไฮ้ และติ่มซำต้นตำรับเซี่ยงไฮ้

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้  (TG 664  BKK-PVG : 10:35-15:50 น.)-เดินทางไปเมืองซูโจว

** ที่พัก Wyndham Garden Hotel Suzhou (5*) หรือเทียบเท่า

2 สวนหลิวหยวน-วัดซีหยวน-เมืองอู๋ซี-พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถแบตเตอรี่/ผ่านชมทะเลสาบไท่หู)–พักเมืองซูโจว
** ที่พัก Wyndham Garden Hotel Suzhou (5*) หรือเทียบเท่า
 
3 ซูโจว-เดินทางกลับสู่เซี่ยงไฮ้-ศูนย์สมุนไพรจีน-หาดไว่ทาน-อุโมงค์เลเซอร์-ถนนนานกิง-โชว์กายกรรม ERA

** ที่พัก Four Points by Sheraton Shanghai Daning Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

     
4 เซี่ยงไฮ้-สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน! (รวมตั๋วค่าเข้า)
** ที่พัก Four Points by Sheraton Shanghai Daning Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
   –
5 เซี่ยงไฮ้-ร้านหยก-วัดพระหยกขาว-ตลาดเฉินหวงเมี่ยว-สนามบินผู่ตง-กรุงเทพฯ (TG 665  PVG-BKK : 17:20-21:15 น.)    
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ – เดินทางไปเมืองซูโจว 
07.30 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664
15.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองของมหานครที่ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเซี่ยงไฮ้มีความสวยงามระดับยุโรป มีแม่น้ำหวงผู่ ไหลผ่านกลางเมือง ดั่งเช่นที่แม่น้ำแซน ไหลผ่านกลางนครปารีส
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  หลังจากนั้นเดินทางไปที่ เมืองซูโจว (เดินทางประมาณ 2 ชม.)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Wyndham Garden Hotel Suzhou (5*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 2 ซูโจว – สวนหลิวหยวน – วัดซีหยวน – เมืองอู๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน (รวมรถแบตเตอรี่ / ผ่านชมทะเลสาบไท่หู) – พักเมืองซูโจว
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางไปยัง สวนหลิวหยวน ซึ่งสร้างในสมัยราชวงศ์หมิง มีพื้นที่ 23,310 ตรม. เป็นสวนศิลปะ               เจียงหนานขนานแท้ มีการโชว์ลูกเล่นของลักษณะความแตกต่างทางสถาปัตยกรรรมที่สร้างมุมมองระดับต่างๆได้อย่างงดงามลงตัว

นำท่านเดินทางสู่ วัดซีหยวน เป็นวัดที่สำคัญที่สุดของซูโจว ภายในวัดมี “เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตา”                ที่งดงามมาก รวมทั้ง “พระจี้กง” ที่แกะสลักได้อย่างอัศจรรย์ เพราะใบหน้าแสดงถึง 3 อารมณ์ คือ ยิ้ม, หัวเราะ และร้องไห้

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองอู๋ซี (เดินทางประมาณ 2 ชม.) นำท่านสักการะ พระใหญ่หลิงซาน (นั่งรถแบตเตอร์รี่) ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่เขตเขาม้าริมทะเลสาบไท่หู เป็นพระพุทธรูปทองเหลืองที่สูงที่สุดในโลก (มีความสูงถึง 85 เมตร หนัก 700 ตัน) ปรางค์ห้ามญาติ และ ประทานพร ดูสง่างามยิ่งนัก พร้อมผ่านชมทัศนียภาพสวยงามของ ทะเลสาบไท่หู (ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของจีน) ตั้งอยู่ระหว่างมณฑลเจ้อเจียง และมณฑลเจียงซู มีพื้นที่ประมาณ 930 ตารางไมล์ และมีเกาะในทะเลสาบถึง 48 เกาะ
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Wyndham Garden Hotel Suzhou (5*) หรือเทียบเท่า  
 
วันที่ 3 ซูโจว – เดินทางกลับสู่เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์สมุนไพรจีน – หาดไว่ทาน – อุโมงค์เลเซอร์ – ถนนนานกิง – ERA Show 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ (เดินทางประมาณ 2 ชม.)

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และสมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างทางผ่านชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรมสไตล์ยุโรป

จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟอุโมงค์เลเซอร์ ลอดใต้แม่น้ำหวงผู่ อุโมงค์นี้อยู่ลึกลงไปจากพื้นน้ำถึง 9 เมตร ยาว 646.7 เมตร ท่านจะตื่นตาตื่นใจกับแสง สี เสียง และสนุกสนานประหนึ่งว่ากำลังท่องอยู่ในอวกาศ

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง (Nanjing Road) ถนนคนเดินยาวกว่า 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหารตะวันตก อาหารพื้นเมือง ร้านขายชา ขายขนม ร้านของฝากที่ระลึก รวมถึงร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น Uniqlo, Zara, Baleno ฯลฯ

เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม ERA Show เป็นกายกรรมรูปแบบใหม่ของเซี่ยงไฮ้ ประกอบด้ วยแสง สี เสียงที่ไฮเทค, ผาดโผน, ทันสมัยและเร้าใจ โดยเฉพาะโชว์ชุดมอเตอร์ไซด์ไต่ลูกโลกและชุดวงล้อผาดโผน ที่น่าตื่นตาตื่นใจ
(หมายเหตุ: ถ้าหากโชว์นี้ไม่สามารถเข้าชมได้ ทางบริษัทจะจัดให้ไปชมโชว์อื่นแทน)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Shanghai Daning Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 เซี่ยงไฮ้ – สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน! (รวมตั๋วค่าเข้า) 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งความฝัน เซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (Shanghai Disneyland) แห่งนี้เป็นสวนสนุกแห่งที่ 6 ของดิสนีย์แลนด์ทั่วโลก มีขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลก รองจากดิสนีย์แลนด์ในออร์แลนโด รัฐฟลอริดา สหรัฐฯ และเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์แห่งที่ 3 ในเอเชีย ตั้งอยู่ในเขตฉวนซา ใกล้กับแม่น้ำหวงผู่ และสนามบินผู่ตง สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์มีขนาดใหญ่กว่าฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ถึง 3 เท่าเลยล่ะ ใช้เวลาร่วม 5 ปีในการก่อสร้าง โดยใช้งบทั้งสิ้นราว 5.5 พันล้านเหรียญ หรือราว 180,000 ล้านบาท สวนสนุกแห่งนี้เป็นทรัพย์สินของดิสนีย์ร้อยละ 43 ที่เหลือเป็นของ ซั่งไห่ เสิ่นตี้ กรุ๊ป กิจการรัฐวิสาหกิจจีน รวมถึงภาคส่วนต่างๆ ที่อัดฉีดเงินสนับสนุนเพื่อช่วยกันแสวงหาผลกำไรในอนาคต  ในสวนสนุกจะไฮไลต์ด้วย Enchanted Storybook Castle ปราสาทดิสนีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีทั้งหมด 6 ธีมพาร์คด้วยกัน ทั้ง Adventure Isle, Mickey Avenue, Gardens of Imagination, Tomorrowland, Treasure Cove และ Fantasyland มีสารพัดเครื่องเล่นหวาดเสียว และแหล่งรวมความบันเทิงที่น่าสนใจ  ในส่วนของโรงแรมจะมี The Shanghai Disneyland Hotel เป็นโรงแรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะสมัยใหม่ที่มีกลิ่นอายของมนตร์ขลัง ดิสนีย์ และอีกโรงแรมชื่อ Toy Story Hotel ตกแต่งด้วยของเล่นจากการ์ตูนดิสนีย์เรื่อง Toy Story ดูน่ารักไม่แพ้กัน ที่ Disneytown ก็จะรวมแหล่งช้อปปิ้ง แหล่งทานอาหาร และความบันเทิงต่างๆ อาทิ Walt Disney Grand Theatre โรงละครบรอดเวย์แห่งแรกของจีนที่เคยฉายเรื่อง Lion King ด้านโซน Wishing Star Park ก็จะเป็นสวนพฤกษชาติสวยงามขนาด 40 เอเคอร์ มีทางเดินเลียบทะเลสาบที่ส่องไฟกะพริบอย่างเว่อร์วัง เหมาะกับคนรักธรรมชาติ       

*** อิสระรับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Shanghai Daning Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้ – ร้านหยก – วัดพระหยกขาว – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเลือกซื้อหยกชั้นดี จาก ร้านค้าหยก ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระหยกขาว (玉佛寺) พระพุทธรูปหยกถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1882 เป็นวัดที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่ 2 องค์ ซึ่งอัญเชิญมาจากพม่าโดยพระภิกษุชื่อ ฮุยเก็น วัดแห่งนี้ถูกทำลายในช่วงราชวงศ์ชิง แต่โชคดีที่ พระพุทธรูปหยกขาวไม่ได้ถูกทำลาย จึงอัญเชิญมาประดิษฐานที่วัดที่สร้างขึ้นใหม่ในปีค.ศ. 1928 และให้ชื่อวัดแห่งนี้ว่าวัดพระหยกขาว

จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว เป็นตลาดแบบบาซาร์ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมตั้งแต่ราชวงศ์หมิง มีทั้งร้านขายของทานเล่นมากมาย เช่น เกี๊ยวหมู ขนมปังกรอบ และเสี่ยวหลงเปา ท่านจะได้ชมร้านรวงต่างๆ ตกแต่งที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามในรูปแบบทรงอาคารทรงจีนโบราณ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้
17.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
21.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ !