ทัวร์จีน┃เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน หังโจว อูเจิ้น 5 วัน 4 คืน CNSPHW5D4TG

 ผู่โถวซาน 1 ใน 4 พุทธคีรีอันศักดิ์สิทธ์ แห่งแผ่นดินมังกร ขอพรบนเกาะของเจ้าแม่กวนอิม

 ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทะเลสาบอันดับหนึ่งแห่งหังโจว

 หาดไว่ทาน ต้นกำเนิดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้อันโด่งดัง

 ล่องเรือเมืองโบราณริมน้ำอูเจิ้น เมืองริมน้ำที่มีเรื่องราวกว่า 1,000 ปี

 ศาลเจ้างักฮุย สักการะขุนนางตงฉินชื่อก้อง ต้นกำเนิดเรื่องราวของ “ปาท่องโก๋

 โชว์ราชวงศ์ซ่ง แสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วย แสง-สี-เสียง ภายในเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง

 ช้อปปิ้งสองสไตส์ ณ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว และถนนนานกิง

เมนูแนะนำ

สุดยอด! อาหารเลื่องชื่อแถบเซี่ยงไฮ้ อาทิ ไก่ขอทาน หมูตงโป ฯลฯ, อาหารเจบนเกาะผู่โถวซาน และติ่มซำต้นตำรับเมืองเซี่ยงไฮ้                   

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ-เซี่ยงไฮ้  (TG 664  BKK-PVG : 10:35-15:50 น.)-เมืองหนิงโป

** ที่พัก Empark Grand Hotel Hangzhou Bay Ningbo (5*) หรือเทียบเท่า

2 หนิงโป–โจวซาน–เกาะผู่โถวซาน (วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป/วัดไผ่สีม่วง/วัดผู่จี้/หนานไห่กวนอิม)-โจวซาน

** ที่พัก Haizhongzhou International Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

 
3 โจวซาน-เมืองหังโจว–ศาลเจ้างักฮุย-ล่องเรือทะเลสาบซีหู-โชว์ราชวงศ์ซ่ง
** ที่พัก New Century Grand Hotel Hangzhou (4*) หรือเทียบเท่า
     
4 หังโจว-เมืองถงเซียง-ล่องเรือเมืองโบราณริมน้ำอูเจิ้น-ร้านผ้าไหม-เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์สมุนไพรจีน-หาดไว่ทาน–ถนนนานกิง

** ที่พัก Four Points by Sheraton Shanghai Daning Hotel (4*) หรือเทียบเท่า

   
5 ตลาดเฉินหวงเมี่ยว–ร้านหยก-สนามบินผู่ตง-กรุงเทพฯ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว–ร้านหยก-สนามบินผู่ตง-กรุงเทพฯ    
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – เมืองหนิงโป
08.00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. China คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10.35 น. เหินฟ้าสู่ เมืองเซี่ยงไฮ้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 664
15.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองของมหานครที่ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเซี่ยงไฮ้มีความสวยงาม ระดับยุโรป มีแม่น้ำหวงผู่ ไหลผ่านกลางเมือง ดั่งเช่นที่แม่น้ำแซน ไหลผ่านกลางนครปารีส
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  หลังจากนั้นเดินทางไปที่ อำเภอชี๋ชี เมืองหนิงโป (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Empark Grand Hotel Hangzhou Bay Ningbo (5*) หรือเทียบเท่า
   โปรแกรมจัดให้นอนที่ซูโจวในคืนแรก อาจจะเข้าโรงแรมดึกหน่อย แต่จะทำให้สะดวกต่อโปรแกรมเที่ยว  

 ในวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสนุกสนานกับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่

 
วันที่ 2 หนิงโป – โจวซาน – เกาะผู่โถวซาน (วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป/วัดไผ่สีม่วง/วัดผู่จี้/หนานไห่กวนอิม) – โจวซาน 
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่บริเวณ ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะโจวซาน เพื่อเดินทางสู่เกาะผู่โถวซานทางเรือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่าน โดยสารเรือด่วน สู่ เกาะผู่โถวซาน (ประมาณ 15 นาที) ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เกาะแห่งความศักดิ์สิทธิที่มีความสำคัญทางศาสนาพุทธ ร่วมกับ เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน และจิ่วหัวซาน

นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดเก่าแก่ของเกาะผู่โถวซาน เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิมที่สถิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่ไปไหน ครั้งหนึ่งมีพระญี่ปุ่น僧侶・慧鍔(そうりょ・えがく)SOURYO-EGAKU โสวเรียว-เอะกะคุ เคยอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม จากเขาจิ่วหัวซานเพื่อนำไปตั้งบูชาที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เมื่อเรือ จะแล่นออกจากเกาะแห่งนี้ได้ เกิดพายุลูกใหญ่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องหยุดการออกเรือครั้งพอรอให้พายุสงบจะแล่นเรือออกอีกก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับครั้งแรก เป็นอย่างนั้น 3 ครั้ง 3 ครา ทำให้ไม่ สามารถอัญเชิญไปได้ จึงจำเป็นต้องนำเจ้าแม่กวนอิม มาตั้งประดิษฐานไว้ที่เดิม จึงเป็นที่มาขอชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป

นำท่านสู่ วัดไผ่สีม่วง วัดที่มีต้นไม้ไผ่เป็นสีม่วง ซึ่งโดยปกติไผ่ที่เราเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีเขียว

จากนั้นนำท่านสู่ วัดผู่จี้ วัดใหญ่ที่สุดในผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในเกาะ

จากนั้นนำท่านนมัสการ หนานไห่กวนอิม องค์เจ้าแม่กวนอิมรูปหล่อสำริด สูง 33 เมตร ประทับอยู่ที่เนินริมหาด บนเกาะตอนใต้สุด

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโจวซาน โดยเรือด่วน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Haizhongzhou International Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 3 โจวซาน – เมืองหังโจว – ศาลเจ้างักฮุย – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – โชว์ราชวงศ์ซ่ง 
   เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ หังโจว (เดินทางประมาณ 3 ชม.) จีนมีคำพังเพยกล่าวว่า เบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่างมี

ซู-หัง (ซูโจว-หังโจว)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม สุสานวีรบุรุษงักฮุย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวีรบุรุษงักฮุยในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งถูกขุนนางกังฉิน  ใส่ร้ายจนถูกประหารชีวิต และเป็นแหล่งเกิดเรื่องราว “อิ่วจาก้วย” หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ปาท่องโก๋

นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขา เป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวไว้ว่า เมืองหังโจว เป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดบนพื้นโลก และเปรียบทะเลสาบซีหูว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”

เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม โชว์ราชวงศ์ซ่ง แสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วย แสง-สี-เสียง ภายในเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก New Century Grand Hotel Hangzhou (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 4 หังโจว – เมืองถงเซียง – ล่องเรือเมืองโบราณริมน้ำอูเจิ้น – ร้านผ้าไหม – เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์สมุนไพรจีน – หาดไว่ทาน – ถนนนานกิง 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านเดินทางสู่ ตำบลอูเจิ้น (เดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตำบลอูเจิ้นตั้งอยู่ในเมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด “ต้ายุ่นเหอ” ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร ห่างจากเมืองหังโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง 60 กิโลเมตร ตำบลอูเจิ้น มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7,000 ปี มีประวัติในการสร้างตำบลที่นานกว่า 1,300 ปี

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเมืองโบราณริมน้ำอูเจิ้น เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจ๋อเจียงและมณพลเจียงซู เป็นเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือนตามแบบสมัยราชวงค์ชิง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ได้ชื่อว่า “นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง” มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน้ำ สถานที่บ่งบอกความเป็นเจียงหนันซึ่งเป็นบ้านเกิด “เหมาตุ้น” ชมสิ่งก่อสร้างโบราณสมัยราชวงศ์ หมิงและราชวงศ์แมนจู สภาพแวดล้อมภายในเมืองโบราณอูเจิ้นนั้นยังคงความสวยงามน่าอยู่ มีคูคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน สะพานข้ามคูคลอง โบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ และความเป็นโมเดิร์นที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ท่านจะได้รับชมกรรมวิธีการทำเหล้าแบบโบราณและการย้อมผ้าแบบดั้งเดิม

นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยใช้ทางด่วน (เดินทางประมาณ 2 ชม.)

นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย

นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่าง  ให้ท่านได้ชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรป สมกับเป็น มหานครใหญ่ อันดับห้าของโลก

จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง (Nanjing Road) เป็นถนนคนเดินยาวกว่า 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, ร้านอาหารตะวันตก, อาหารพื้นเมือง, ร้านขายชา, ขายขนม และร้านของฝากที่ระลึก รวมถึงร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น Uniqlo, Zara, Baleno ฯลฯ

เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Shanghai Daning Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
 
วันที่ 5 เซี่ยงไฮ้ – ตลาดเฉินหวงเมี่ยว – ร้านหยก – สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ
เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดเฉินหวงเมี่ยว (Yuyuan Bazaar) เป็นตลาดแบบบาซาร์ มีทั้งร้านขายของทานเล่นมากมาย เช่น เกี๊ยวหมู ขนมปังกรอบ และเสี่ยวหลงเปา ท่านจะได้ชมร้านรวงต่างๆ ตกแต่งที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามในรูปแบบทรงอาคารทรงจีนโบราณ รวมถึงร้านค้าของชาวตะวันตกก็ยังถูกตกแต่งด้วยรูปแบบจีน

นำท่านเลือกซื้อหยกชั้นดี จาก ร้านค้าหยก ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้
17.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
21.15 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ !