ทัวร์จีน┃เซี่ยงไฮ้-ผู่โถวซาน หังโจว อูเจิ้น 5วัน 4คืน CN009

 ผู่โถวซาน 1 ใน 4 พุทธคีรีอันศักดิ์สิทธ์ แห่งแผ่นดินมังกร

ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทะเลสาบอันดับ 1 แห่งหังโจว

ล่องเรือเมืองโบราณริมน้ำอูเจิ้น เมืองริมน้ำที่มีเรื่องราวกว่า 1,000 ปี

ศาลเจ้างักฮุย สักการะขุนนางกังฉินชื่อก้อง ต้นกำเนิดเรื่องราวของ “ปาท่องโก๋”

ตลาดอี้หยวน (เฉินหวงเมี่ยว) ตลาดแบบบาซาร์ที่เต็มไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมตั้งแต่ราชวงศ์หมิง

โชว์ราชวงศ์ซ่ง แสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วย แสง สี เสียง ภายในเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง

 พักโรงแรม ระดับ 4-5 ดาว

สุดยอด! อาหารเลื่องชื่อแถบเซี่ยงไฮ้, อาหารเจ และติ่มซำต้นตำรับเมืองเซี่ยงไฮ้                   

 

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
12 ก.ค. 6216 ก.ค. 6235,900฿Download PDF
25 ก.ค. 6229 ก.ค. 6235,900฿Download PDF
8 ส.ค. 6212 ส.ค. 6235,900฿Download PDF
28 ส.ค. 621 ก.ย. 6234,900฿Download PDF
4 ก.ย. 628 ก.ย. 6234,900฿Download PDF
18 ก.ย. 6222 ก.ย. 6234,900฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เซี่ยงไฮ้ – หาดไว่ทาน – เมืองหนิงโป
08:00 น. คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของ S.B.A. CHINA คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
10:35 น เหินฟ้าสู่เมืองเซี่ยงไฮ้โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 664
15:50 น. ถึง สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองของมหานครที่ได้ชื่อว่าเป็น ปารีสแห่งตะวันออก เนื่องจากเซี่ยงไฮ้มีความสวยงามระดับยุโรป มีแม่น้ำหวงผู่ ไหลผ่านกลางเมือง ดั่งเช่นที่แม่น้ำแซน ไหลผ่านกลางนครปารีส
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ หาดไว่ทาน หรือ หาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ เป็นถนนที่สวยงามอันดับหนึ่งของเมืองเซี่ยงไฮ้ ระหว่างให้ท่านได้ชมอาคารสูงตระหง่าน ซึ่งเป็นศิลปกรรม สไตล์ยุโรป สมกับเป็น มหานครใหญ่ อันดับ 5 ของโลกหลังจากนั้นเดินทางไปที่ อำเภอชี๋ชี เมืองหนิงโป (ประมาณ 2.30 ช.ม.)
นำท่านเข้าสู่ที่พัก Empark Grand Hotel Hangzhou Bay Ningbo (5*) หรือเทียบเท่า
โปรแกรมจัดให้นอนที่ซูโจวในคืนแรก อาจจะเข้าโรงแรมดึกหน่อย แต่จะทำให้สะดวกต่อโปรแกรมเที่ยวในวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าสนุกสนานกับการท่องเที่ยวได้อย่างเต็มที่
วันที่ 2 หนิงโป – โจวซาน – ผู่โถวซาน – วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป – วัดไผ่สีม่วง – วัดผู่จี้ – หนานไห่กวนอิม-โจวซาน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือจูเจียเจียน เกาะโจวซาน เพื่อเดินทางสู่เกาะผู่โถวซานทางเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะผู่โถวซานทางเรือ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านโดยสารเรือด่วนเพื่อเดินทางสู่ เกาะผู่โถวซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 4 เกาะแห่งความศักดิ์สิทธิที่มีความสำคัญทางศาสนาพุทธ ร่วมกับ เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน และจิ่วหัวซาน
นำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป วัดเก่าแก่ของเกาะผู่โถวซาน เชื่อกันว่าเจ้าแม่กวนอิม                           ที่สถิตอยู่ที่วัดแห่งนี้ไม่ไปไหน ครั้งหนึ่งมีพระญี่ปุ่น僧侶・慧鍔(そうりょ・えがくSOURYO-EGAKU โสวเรียว-เอะกะคุ เคยอัญเชิญเจ้าแม่กวนอิม จากเขาจิ่วหัวซานเพื่อนำไปตั้งบูชาที่ประเทศญี่ปุ่น แต่เมื่อเรือ จะแล่นออกจากเกาะแห่งนี้ได้ เกิดพายุลูกใหญ่เกิดขึ้น จึงจำเป็นต้องหยุดการออกเรือครั้งพอรอให้พายุสงบจะแล่นเรือออกอีกก็เกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับครั้งแรก เป็นอย่างนั้น 3 ครั้ง 3 ครา ทำให้ไม่ สามารถอัญเชิญไปได้ จึงจำเป็นต้องนำเจ้าแม่กวนอิม มาตั้งประดิษฐานไว้ที่เดิม จึงเป็นที่มาขอชื่อวัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป
นำท่านสู่ วัดไผ่สีม่วง วัดที่มีต้นไม้ไผ่เป็นสีม่วง ซึ่งโดยปกติไผ่ที่เราเห็นโดยทั่วไปจะเป็นสีเขียวจากนั้นนำท่านสู่ วัดผู่จี้ วัดใหญ่ที่สุดในผู่โถวซาน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในเกาะ
จากนั้นนำท่านนมัสการ หนานไห่กวนอิม องค์เจ้าแม่กวนอิมรูปหล่อสำริด สูง 33 เมตร ประทับอยู่ที่เนินริมหาด บนเกาะตอนใต้สุด
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองโจวซาน โดยเรือด่วน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Haizhongzhou International Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 3 โจวซาน – หังโจว – ศาลเจ้างักฮุย – ล่องเรือทะเลสาบซีหู – โชว์ราชวงศ์ซ่ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ หังโจว (ประมาณ 3 ช.ม.) จีนมีคำพังเพยกล่าวว่า เบื้องบนมีสวรรค์ เบื้องล่างมี ซู-หัง(ซูโจว-หังโจว)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม สุสานวีรบุรุษงักฮุย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งวีรบุรุษงักฮุยในสมัยราชวงศ์ซ่ง ซึ่งถูกขุนนางกังฉินใส่ร้ายจนถูกประหารชีวิต และเป็นแหล่งเกิดเรื่องราว “อิ่วจาก้วย” หรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อ ปาท่องโก๋
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ถือเป็นไข่มุกของเมืองหังโจว มีทิวทัศน์สวยงามสามด้านล้อมรอบด้วยภูเขาเป็นสถานที่ ที่จักรพรรดิเฉียนหลง แห่งราชวงศ์ชิงโปรดปรานเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ ครั้งหนึ่งในศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล ยอดนักเดินทางชาวอิตาลี ได้มาเยือนที่นี่ และได้กล่าวไว้ว่า เมืองหังโจว เป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดบนพื้นโลก และเปรียบทะเลสาบซีหูว่า “ตัวอยู่ซีหู เสมือนนั่งอยู่บนสวรรค์”
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม โชว์ราชวงศ์ซ่ง แสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วย แสง สี เสียง ภายในเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก New Century Grand Hotel Hangzhou (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 หังโจว – เมืองถงเซียง – ล่องเรือเมืองโบราณริมน้ำอูเจิ้น – ร้านผ้าไหม – เดินทางสู่เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์สมุนไพรจีน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ตำบลอูเจิ้น (ประมาณ 1 ช.ม.) เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ ตำบลอูเจิ้นตั้งอยู่ในเมืองถงเซียง มณฑลเจ้อเจียงทางภาคตะวันออกของจีน อยู่ริมคลองขุด “ต้ายุ่นเหอ” ซึ่งเป็นคลองขุดที่ยาวที่สุดของโลก ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้เพียง 100 กิโลเมตร ห่างจากเมืองหังโจวเมืองท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเพียง 60 กิโลเมตร ตำบลอูเจิ้น มีประวัติอารยธรรมที่ยาวนานถึง 7,000 ปี มีประวัติในการสร้างตำบลที่นานกว่า 1,300 ปี
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือเมืองโบราณริมน้ำอูเจิ้น เมืองโบราณที่มีชื่อเสียงมากของมณฑลเจ้อเจียง ตั้งอยู่ริมทะเลสาบไท่หู ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่ของมณฑลเจ๋อเจียงและมณพลเจียงซู เป็นเมืองโบราณที่อนุรักษ์และคงสภาพบ้านเรือนตามแบบสมัยราชวงค์ชิง ไม่ว่าจะเป็นลวดลายการแกะสลักไม้ตามหน้าต่าง หรือการแกะสลักหินที่มีความประณีตงดงาม ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองอูเจิ้น เมืองที่ได้ชื่อว่า “นครเวนิชแห่งมณฑลเจ๋อเจียง” มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านริมน้ำ สถานที่บ่งบอกความเป็นเจียงหนันซึ่งเป็นบ้านเกิด “เหมาตุ้น” ชมสิ่งก่อสร้างโบราณสมัยราชวงศ์ หมิงและราชวงศ์แมนจู สภาพแวดล้อมภายในเมืองโบราณอูเจิ้นนั้นยังคงความสวยงามน่าอยู่ มีคูคลองไหลผ่านกลางหมู่บ้าน สะพานข้ามคูคลอง โบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจอีกมากมาย ที่แห่งนี้ท่านจะได้สัมผัสถึงบรรยากาศความเป็นเมืองโบราณ และความเป็นโมเดิร์นที่ผสมผสานได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ท่านจะได้รับชมกรรมวิธีการทำเหล้าแบบโบราณและการย้อมผ้าแบบดั้งเดิม
นำท่านเยี่ยมชม ร้านผ้าไหม ให้ท่านได้เลือกซื้อผ้าไหมชั้นดีที่มีคุณภาพ นำไปเป็นของฝากแก่คนทางบ้าน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เซี่ยงไฮ้ โดยใช้ทางด่วน (ประมาณ 2 ช.ม.)
นำท่านสู่ ศูนย์สมุนไพรจีน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการนวดฝ่าเท้า รวมถึงเลือกซื้อสมุนไพรชั้นดี ของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, ตังถั่งเฉ้า, โสม และ สมุนไพรอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Four Points by Sheraton Shanghai Daning Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 ตลาดอี้หยวน (เฉินหวงเมี่ยว) – ร้านหยก – ถนนนานกิง – สนามบินผู่ตง – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านสู่ ตลาดอี้หยวน (Yuyuan Bazaar) เป็นตลาดแบบบาซาร์ มีทั้งร้านขายของทานเล่นมากมาย เช่น เกี๊ยวหมู ขนมปังกรอบ และเสี่ยวหลงเปา ท่านจะได้ชมร้านรวงต่างๆ ตกแต่งที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามในรูปแบบทรงอาคารทรงจีนโบราณ รวมถึงร้านค้าของชาวตะวันตกก็ยังถูกตกแต่งด้วยรูปแบบจีน
นำท่านเลือกซื้อหยกชั้นดี จาก ร้านค้าหยก ให้ท่านได้เลือกชมสินค้าได้ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านสู่ ถนนนานกิง (Nanjing Road) เป็นถนนคนเดินยาวกว่า 1 กิโลเมตร เป็นแหล่งรวมวัยรุ่นที่ทันสมัย เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหารตะวันตก อาหารพื้นเมือง ร้านขายชา ขายขนม ร้านของฝากที่ระลึก รวมถึงร้านเสื้อผ้าแบรนด์ดังต่างๆ เช่น UNIQLO, ZARA, BALENO
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติผู่ตง เมืองเซี่ยงไฮ้
17:25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 665
21:00 น. ถึงสนามบิน สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Additional Information

month

06-มิถุนายน, 07-กรกฎาคม, 08-สิงหาคม, 09-กันยายน