ทัวร์ไต้หวัน┃รี ไต้หวัน คลาสสิค 6วัน5คืน TW3N1

S.B.A ATTRACTION

 ซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดัง เสมือนดั่ง  “ชินจูกุแห่งไต้หวัน”

 อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน อุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน

 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ล่องเรือชมบรรยากาศอันแสนโรแมนติก เปรียบดั่งสวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน

 วัดฝอกวงซาน ที่มีชื่อเสียงและยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองเกาสง

 เจดีย์มังกรเสือ เจดีย์คู่ กลางทะเลสาบดอกบัว ตัวแทนแห่งวัฒนธรรมของเมืองเกาสง

 E-DA World ธีมพาร์คสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกแห่งใหม่ล่าสุดของไต้หวัน และช้อปปิ้งเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ ที่รวบรวมร้านแบรนด์เนมไว้มากมาย

S.B.A HOTEL 

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

S.B.A MENU 

เมนูพิเศษ! เสี่ยวหลงเปาเลิศรส, บุฟเฟ่ต์บาบีคิว

เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู, สเต็กกะทะร้อน, อาหารทะเล+กุ้งมังกร

วันที่ รายการ อาหาร
1 กรุงเทพฯ–สนามบินเกาสง(WE 688  BKK-KHH : 10:00-14:20 น.)สถานกงสุลเก่าอังกฤษ–ย่านซินเจวี๋ยเจียง
** ที่พัก City Suites Hotel – Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า
D
2 เกาสง–ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ)–วัดฝอกวงซาน-EDA World Outlet Mall-ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard Station
** ที่พัก City Suites Hotel – Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า
B L D
3 เกาสง–เมืองเจียอี้–อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี/บึงสองพี่น้อง/นั่งรถไฟโบราณ)-พักเมืองเจียอี้
** ที่พัก Day Plus Boutique Hotel Chiayi (4*) หรือเทียบเท่า
B L D
4 เจียอี้–เมืองหนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา(ศาลพระถังซัมจั๋ง)–วัดเหวินอู่–กรุงไทเป-ร้านพายสับปะรด
** ที่พัก City Suites Hotel Nandong (4*) หรือเทียบเท่า
B L D
5 ไทเป–พิพิธภัณฑ์กู้กง–อุทยานเหย๋หลิ่ว–ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น-เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ)
** ที่พัก Guan Xiang Century Hotel (4*) หรือเทียบเท่า
B L D
6 ไทเป-ตึกไทเป101(ชมวิวชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ช้อปปิ้งซีเหมินติง–สนามบินเถาหยวน–กรุงเทพฯ (TG 635  TPE – BKK : 20:05-22:50 น.) B L

Tour Price

BookingDepartArriveAirlinePriceFull Detail
Full5 ธ.ค. 6110 ธ.ค. 6136,800฿Download PDF
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินเกาสง – อ่าวซีจือวาน (สถานกงสุลเก่าอังกฤษ) – ย่านซินเจวี๋ยเจียง  (-/-/D)
07.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ S.B.A.TAIWAN คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกทุกท่าน
10.00 น. เหินฟ้าสู่สาธารณรัฐจีน ( ไต้หวัน ) โดยสายการบินสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 688 (TG 2688)
14.20 น. ถึง สนามบินนานาชาติเกาสง นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  เมืองเกาสง เมืองใหญ่อันดับที่สองของไต้หวัน ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการต่อเรือของไต้หวันเพราะท่าเรือของเกาสงเป็น 1 ใน 4 ของท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของโลก และปัจจุบันรัฐบาลพยายามทำให้เมืองนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะ-วัฒนธรรม
อ่าวซีจือวาน เป็นสถานที่ ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่ง อยู่ในเมืองเกาสงเสน่ห์ที่น่าสนใจคืออ่าวนี้อยู่ในตัวเมือง เป็นสถานที่ไปชมความ งดงามของพระอาทิตย์ลับฟ้า ด้านข้างของอ่าวซีจือเป็น อดีตที่ทำงานของสถานฑูตอังกฤษ ณ ตอนนี้ถือเป็นโบราณสถาน ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 141 ปี ในสมัยก่อนอาคารนี้ เป็นอาคารสไตล์อังกฤษแห่งแรกในประเทศไต้หวันในสถานที่แห่งนี้ท่านสามารถเข้าไปชมความงดงามในตัวอาคารและ บริเวณรอบๆของอาคารได้
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง ชาวจีนแคะ)
ช้อปปิ้งยามเย็น ย่านซินเจวี๋ยงเจียง แหล่งช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองเกาสง คล้ายสยามสแควร์บ้านเรา อิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นวัยรุ่นมากมาย รวมถึงของทานเล่นและขนมตลอดสองข้างถนน
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก City Suites Hotel Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า www.citysuites.com.tw
วันที่ 2 เกาสง – ทะเลสาบดอกบัว (เจดีย์มังกรเสือ) – วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) – EDA World Theme Park &
Shopping Outlet Mall 
(รวมเข้าสวนสนุก) – ร้านพายสับปะรด – ชมสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard Station  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ทะเลสาบดอกบัว รอบๆทะเลสาบนี้เป็นที่ตั้งของวัดหลายแห่ง ทำให้เกิดเป็นทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ ภายในทะเลสาบดอกบัว เป็นที่ตั้งของ เจดีย์มังกรเสือ (Dragon Tiger Tower) โดยที่ทางเข้าจะเป็นรูปปากมังกร และทางออกจะเป็นรูปของปากเสือ นอกจากนี้ท่านยังสามารถขึ้นชมวิวด้านบนของเจดีย์ ซึ่งจะเห็นทัศนียภาพโดยรอบทะเลสาบ ที่มีฉากหลังเป็นภูเขา สวยงามมากทีเดียว
วัดฝอกวงซาน (อนุสรณ์พระพุทธเจ้า) เป็นศูนย์กลางในการให้การศึกษาทางพุทธศาสนาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เปิดเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ผ่านมา ด้านในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปถึง 14,800 องค์ รวมถึงพระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยด้วย อีกทั้งยังสะดุดตาด้วยรูปปั้นพระโพธิสัตว์องค์ใหญ่สูงถึง 108 เมตร เด่นเป็นสง่า ทางเดินทอดยาวเรียงรายด้วยเจดีย์ในแบบจีนสูงตระหง่านรวม 8 หลัง และยังมีรูปปั้นพระอรหันต์หลายร้อยองค์อยู่รายรอบ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
  อาณาจักรอีด้าเวิลด์ (E-DA World) (ไม่รวมตั๋วสวนสนุก) ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งยัง E-DA World Outlet Mall ขนาดยักษ์ มีร้านค้าถึง 123 ร้าน สินค้ากว่า 300 แบรนด์ รวมทั้งแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆอาทิ Gucci, YSL, Armani Exchange, DKNY, Burberry, Polo Ralph Lauren, New Balance, Nike, Adidas ฯลฯ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักช้อปเลยทีเดียว อีกส่วนหนึ่งเป็นธีมพาร์ค (Theme Park) สไตล์โมเดิร์นคลาสสิก ซึ่งสวนสนุกที่สร้างบนเนื้อที่กว่า 8,600 ตารางเมตร ในการออกแบบหลากหลายบรรยากาศ แบ่งเป็นโซน เมืองโบราณอะโครโปลิส (Acropolis) โซนซานโตรินี (Santorini) และโซน Trojan Castle ประกอบด้วยเครื่องเล่นกว่า 47 ชนิด ทั้งรถไฟเหาะ ชิงช้าสวรรค์ขนาดยักษ์ และยังมีโรงภาพยนต์ 3 มิติ โรงละคร ศูนย์ความบันเทิงอื่นๆ รวมทั้งร้านอาหารนานาชาติหลากหลาย นอกจากนี้ยังมีโซนที่ดีไซน์ในสไตล์ เวเนเชี่ยน (Venetian) เพดานเพนท์เป็นรูปท้องฟ้า ประดับด้วยดวงไฟระยิบดูคล้ายกับหมู่ดาวนับพัน ประกอบกับเพลงเคล้าคลอ และแสงสีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ช่วยสร้างบรรยากาศรื่นรมย์ในการช้อปปิ้งให้เพิ่มมากขึ้น อิสระให้ท่านเพลิดเพลินในอาณาจักรแห่งความบันเทิงตามอัธยาศัย
ลิ้มลองขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ณ ร้านพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู)
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน Formosa Boulevard Station ซึ่งถูกจัดให้เป็นสถานีรถไฟใต้ดินสวยงามติด 1 ใน 3 ของโลก ภายในโครงสร้างถูกออกแบบเป็นวงกลมกระจก Dome of Light ซึ่งถือว่าเป็นงานศิลปะกระจกสีชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก City Suites Hotel – Kaohsiung Chenai (4*) หรือเทียบเท่า www.citysuites.com.tw
วันที่ 3 เกาสง – เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (ป่าสนพันปี/บึงสองพี่น้อง/นั่งรถไฟโบราณ) – พักเมืองเจียอี้  (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เมืองเจียอี้ เป็นเมืองที่ตั้งของ เขตอุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน (Alishan National Park) (เดินทางประมาณ 2 ชม.)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง)
  อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ ไม่ใช่ภูเขาลูกเดียว แต่เป็นกลุ่มภูเขา อาหลี่ซานมีพื้นที่ประมาณสามหมื่นเฮคเตอร์ มีความสูงประมาณ 2,216เมตร มีทัศนียภาพที่งดงาม ทั้งบรรยากาศโดยรอบ และอากาศที่เย็นสบาย เพราะอยู่บนภูเขาสูงอากาศจะเย็นกว่าด้านล่าง ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ภายในอุทยานจะเต็มไปด้วยดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิด และป่าเขียวขจีอันอุดมสมบูรณ์ นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้าง ซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก จากนั้นนำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ ทั้งต้นไม้ที่สูงใหญ่และมีลักษณะที่แปลกประหลาด มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งในแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สามารถจินตนาการเป็นรูปต่างๆ และยังมีต้นไม้ที่มีอายุยืนนานอีกมากมาย และในบริเวณไม่ไกลกัน นำท่านชม บึงสองพี่น้อง ซึ่งเป็นบึงอยู่ภายในอุทยาน มีความสวยงามอย่างมาก เป็นบึงที่นำสายน้ำจากภูเขามารวมกัน พร้อมกับเป็นที่มาของตำนานความรัก “เจียเหม่ยถาน” อันมีต้นกำเนิดจากบึงแห่งนี้
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์บาร์บีคิว)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Day Plus Boutique Hotel Chiayi (4*) หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 เจียอี้ – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (ศาลพระถังซัมจั๋ง) – วัดเหวินอู่ – กรุงไทเป – ร้านพายสับปะรด (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  เมืองหนานโถว เมืองที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของเกาะไต้หวัน และเป็นเพียงเมืองเดียวในไต้หวันที่ไม่มีพื้นที่ติดกับทะเลเลย (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เป็นสถานที่งดงามราวภาพวาด บรรยากาศอันแสนโรแมนติก เปรียบดั่ง“สวิตเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน” รวมความหลากหลายทางธรรมชาติจากผืนน้ำสู่ยอดเขาที่นับจากความสูงระดับ 600-2,000 เมตร ลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นทำให้ตัวทะเลสาบ หากมองจากทางทิศเหนือจะมีรูปเหมือนพระอาทิตย์ แต่หากเมื่อมองจากมุมด้านทิศใต้ก็จะเห็นเกาะนั้นมีรูปร่างเหมือนพระจันทร์เสี้ยว ซึ่งเป็นที่มาของนามอันไพเราะว่าสุริยัน-จันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง ซึ่งตามตำนานเล่าขานกันว่า พระถังซัมจั๋งได้สร้างวัดแห่งนี้เป็นที่เก็บรักษาพระบรมธาตุรวมทั้งพระคัมภีร์ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีนพื้นเมือง+เมนูปลาประธานาธิบดี)
  วัดเหวินอู่ (Wenwu Temple)  สร้างในปี ค.ศ.1938 ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของทะเลสาบสุริยันจันทรา ให้ท่านได้สักการะท่านขงจื๊อ (เทพเจ้าแห่งปัญญา) และ เทพกวนอู (เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์) หน้าวัดมีสิงโตคู่คาบลูกแก้ว มูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ตั้งโดดเด่นเป็นสง่าอยู่
กรุงไทเป เมืองหลวงแห่งไต้หวัน (เดินทางประมาณ 3.30 ชม.)
ลิ้มลองขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ณ ร้านพายสับปะรด ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อม จนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก และเป็นอีกหนึ่งของฝากชื่อดังของไต้หวัน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เสต็กกระทะร้อน+บาร์ต่างๆ)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก City Suites Hotel Nandong (4*) หรือเทียบเท่า www.citysuites.com.tw
วันที่ 5 ไทเป – พิพิธภัณฑ์กู้กง – อุทยานเหย๋หลิ่ว – ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – เมืองเจียวซี (แช่น้ำแร่ธรรมชาติ) (B/L/D)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  พิพิธภัณฑ์กู้กง ภายในมีโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า 620,000 ชิ้น ส่งผลให้ พิพิธภัณฑ์ฯ แห่งนี้ติด 1 ใน 4 สุดยอดพิพิธภัณฑ์ของโลก มีวัตถุโบราณที่มีประวัติยาวนานกว่า 5,000 ปี จากราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์ ซึ่งอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คได้นำมาจากประเทศจีน เนื่องจากโบราณวัตถุเหล่านี้มีมาก แต่พื้นที่ภายในกู้กงนั้นมีจำกัด จึงจัดแบ่งวัตถุโบราณออกมาตั้งโชว์แค่ครั้งละ 15,000 ชิ้น จัดแสดงนานครั้งละ 3 เดือน ดังนั้นถ้าจะดูให้ครบทั้งหมดต้องใช้เวลาถึง 12 ปีเลยทีเดียว แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง อาทิ หยกผักกาดขาว จะมีให้ชมตลอดทั้งปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารทะเลสไตส์ไต้หวัน+กุ้งมังกร)
  อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว เป็นชายฝั่งที่มีชื่อเสียงในเรื่องโขดหินที่มีลักษณะรูปแปลกตา และงดงาม เกิดจากการกัดเซาะของน้ำทะเล และลมเมื่อหลายล้านปีก่อน ทำให้เกิดการถับถมของแนวหินตามชายฝั่งในลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกัน โขดหินบางก้อนมีลักษณะคล้ายภาพของ แผนที่ไต้หวัน หินรูปเศียรราชินีเนเฟอร์ติแห่งอียิปต์ หินรองเท้าแก้วของซินเดอเรลล่า ที่โด่งดังไปทั่วโลก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น เป็นถนนทางเดินแคบๆ ปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์ไว้จนถึงปัจจุบัน เต็มไปด้วยสิ่งสะดุดตา ทั้งอาหารทานเล่น อาทิ เห็ดทอดคลุกเคล้าเครื่องเทศ ไส้กรอกย่างสไตล์ไต้หวัน ไอศกรีมม้วนสไตล์พื้นเมือง ไปจนถึงของที่ระลึกงานฝีมือ และร้านน้ำชาที่เป็นเอกลักษณ์ (วันเสาร์-อาทิตย์: ต้องเปลี่ยนรถระหว่างทางขึ้น)
เมืองเจียวซี ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวัน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านน้ำแร่ธรรมชาติ (เดินทางประมาณ 1.30 ชม.)
 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก Guan Xiang Century Hotel (4*) หรือเทียบเท่า www.hotspring-hotel.com.tw
เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ส่วนบ่อน้ำแร่รวม ถ้าท่านต้องการแช่น้ำแร่ โปรดเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วย
วันที่ 6 ไทเป – ตึกไทเป101(ชมวิวชั้น89) – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ  (B/L/-)
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ตึกไทเป 101 ตึกที่เคยสูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 8 ของโลก ตึกนี้มีสิ่งที่สุดของโลกอยู่ 2 อย่างคือ 1. มีลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,010 เมตรต่อนาที 2. มีลูกตุ้มที่หนักที่สุดในโลก 660 ตัน เป็นตัวลดแรงสั่นสะเฃทือนในกรณีเกิดแผ่นดินไหวได้เป็นอย่างดี ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่ 8 ปล้อง สร้างขึ้นโดยหลักวิศวกรรมชั้นเยี่ยม ผสมผสานกับความเชื่อที่ว่า ไผ่เป็นตัวแทนของแท่งทอง ที่ราชวงศ์จีนโบราณใช้แลกเปลี่ยนเป็นของกำนัลซึ่งกันและกัน นำท่านขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลก 1,010 เมตร ต่อนาที จากชั้นที่ 5 ของตึกไปถึงชั้นที่ 89 ด้วยระยะเวลา 37 วินาที สู่จุดชมวิวที่จะทำให้เห็นกรุงไทเปได้ทั้ง 360 องศา พร้อมทั้งอิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน (เสี่ยวหลงเปาเลิศรส ดาวมิชลิน ร้านติ่งไท่ฟง)
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค สัญลักษณ์แห่งไต้หวัน ถูกสร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาว ส่วนบนของอาคารประดับไปด้วยกระเบื้องกระจกสีน้ำเงินเข้ม ก่อสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงอดีตท่านประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ใช้เวลาในการสร้างถึง 3 ปี บนเนื้อที่กว่า 250,000 ตร.ม. ให้ท่านได้ชมชมชีวประวัติของท่านเจียงไคเชค และรูปภาพประวัติศาสตร์ในยุคก่อตั้งไต้หวันที่หาดูได้ยาก
ซีเหมินติง สถานที่ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่นไต้หวัน รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าสไตล์วัยรุ่นมากมาย ทั้งเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสำอางหลากหลายยี่ห้อ อาทิ Uniqlo, H&M, NET, New Balance, Kanken Fjällräven, Onitsuka Tiger, Nike, Etude, Skinfood ฯลฯ รวมถึงยังมีร้านอาหารในด้านความแปลกใหม่ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เช่น ร้าน Modern Toilet อีกด้วย
ค่ำ อาหารค่ำ (ตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่)
20.05 น. ไจ้เจี้ยนไต้หวัน โดยสายการบิน  Thai Airways เที่ยวบินที่ TG 635
22.50 น. ถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และมีความสุข

Additional Information

month

12-ธันวาคม